ಉತ್ತಮ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
Register your Mobile Number for better citizen services
 
ಜಿಲ್ಲೆ / District :
ಹೆಸರು / Name :
ಸಂಬಂಧಿಯ ಹೆಸರು / Relation Name :
ಲಿಂಗ / Sex :
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ / Assembly Constituency :
 
No.Of Users
No.Of Users
   
 
Scroll to Top