2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1771ನೈಟಿಂಗೇಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೂಡ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Nightingales English High School, kudlu Room No1
1772ನೈಟಿಂಗೇಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೂಡ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Nightingales English High School, kudlu Room No1
1773ನೈಟಿಂಗೇಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೂಡ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Nightingales English High School, kudlu Room No 2
1774ನೈಟಿಂಗೇಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೂಡ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Nightingales English High School, kudlu Room No 2
1775ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೂಡ್ಲು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 1Sri Chaitanya Techno School,Kudlu Room no.1
1776ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೂಡ್ಲು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 1Sri Chaitanya Techno School,Kudlu Room no.1
1777ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೂಡ್ಲು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 2Sri Chaitanya Techno School,Kudlu Room no.2
1778ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೂಡ್ಲು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 3Sri Chaitanya Techno School,Kudlu Room no.3
1779ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೂಡ್ಲು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 4Sri Chaitanya Techno School,Kudlu Room no.4
17710ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೂಡ್ಲು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 5Sri Chaitanya Techno School,Kudlu Room no.5
17711ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೂಡ್ಲು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 5Sri Chaitanya Techno School,Kudlu Room no.5
17712ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Model Primary School, Room No1
17713ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Model Primary School, Room No1
17714ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Model Primary School, Room No2
17715ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Model Primary School, Room No2
17716ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೂಡ್ಲು, ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 1Govt High School,Kudlu Room no.1
17717ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೂಡ್ಲು, ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 2Govt High School,Kudlu Room no.2
17718ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೂಡ್ಲು, ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 2Govt High School,Kudlu Room no.2
17719ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17720ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17721ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
17722ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ರಾಯಸಂದ್ರGovt Higher Primary School.Room.No.4 Rayasandra
17723ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School Room No 1
17724ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School Room No 1
17725ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School Room No 2
17726ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17727ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17728ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lowe Primary School
17729ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17730ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School,Thippasandra
17731ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೆಗ್ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School,Heggondanahalli
17732ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆGovt. Lower Primary School,Kathariguppe
17733ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School Room No 1
17734ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School Room No 2
17735ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17736ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School Room No 1
17737ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School Room No 2
17738ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
17739ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Lower Primayr School
17740ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17741ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17742ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ನೆರಿಗಾ,Govt. Higher Primary School,(Old Bulding )Neriga,
17743ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ )ನೆರಿಗಾGovt. Higher Primary School(old bulding) niriga
17744ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17745ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17746ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
1774749 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಂಬೇನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School Chambenahalli
17748ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. lower Primary School
17749ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
17750ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17751ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಮಟ್ನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School Matnahalli
17752ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17753ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇಟ್ಟಂಗುರ್Govt.Lower Primary School, Ittangur
17754ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Girls Primary School, Room No 1
17755ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Girls Primary School, Room No 2
17756ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Model Primary School, Room No 1
17757ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Model Primary School, Room No 2
17758ಧರ್ಮಸಾಗರ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Dharmasagara High School, Dommasandra Room.No.01
17759ಧರ್ಮಸಾಗರ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02Dharmasagara High School, Dommasandra Room.No.02
17760ಧರ್ಮಸಾಗರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03Dharmasagara High School, Room No 03
17761ಧರ್ಮಸಾಗರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04Dharmasagar High School, Room No 04
17762ಧರ್ಮಸಾಗರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04Dharmasagar High School, Room No 04
17763ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Saraswathi Vidhyanikethan High School, Room No 1
17764ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Saraswathi Vidhyanikethan High School, Room No 2
17765ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Janatha Colony, Room No 1
17766ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Janatha Colony, Room No 2
17767ಯಮರೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣYamare gramapanchyat Aerea
17768ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17769ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School Rooom No -1
17770ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School Room no 2
17771ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಡಅಗ್ರಹಾರGovt. Lower Primary School Kadaagrahara
17772ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17773ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,Govt. Higher Primary School,
17774ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Model Primary Boys School, Room No 1
17775ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಭಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Model Primary Boys School, Room No 2
17776ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)Govt. Model Girls Primary School, Room No 1 (North Side)
17777ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)Govt. Model Girls Primary School, Room No 2 (North Side)
17778ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),Govt. Model Girls Primary School, Room No1 (South Side),
17779ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),Govt. Model Girls Primary School, Room No 2 (South Side),
17780ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),Govt. Model Girls Primary School, Room No 3 (South Side),
17781ಸರ್ದಾರ್‌ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sardar Valabhai Patel High School, Room No1
17782ಸರ್ದಾರ್‌ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sardar Vallabhai Patel High School, Room No 2
17783ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17784ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17785ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17786ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಕ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17787ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂ ನಂGovt. Lower Primary School, Room No
17788ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17789ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17790ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17791ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
17792ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higher Primary School, Room No 4
17793ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
17794ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17795ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕಗ್ಗಲಿಪುರGovt Lwer Primary school Kaggallipura
17796ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17797ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17798ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17799ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
177101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177102ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Kannada Primary School, Room No 1
177103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Kannada Primary School, Room No 2
177104ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Model Higher Primary School Room No 1
177105ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School,Room No 2
177106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School , Room No 1
177108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School , Room No 2
177109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Highe Primary School , Room No 3
177110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
177111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
177112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School , Room No 1
177113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School , Room No 2
177114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School , Room No 3
177115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Higher Primary School , Room No 4
177116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt Higher Primary School , Room No 5
177117ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರSentPetars school Kammasandra
177118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School , Room No 1
177119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School , Room No 2
177120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School , Room No 2
177121ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School , Room No 2
177122ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ವೀರಸಂದ್ರAnganavadi Kendra,Veerasandra
177123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ವೀರಸಂದ್ರGovt Higher Primary School , Veerasandra
177124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ವೀರಸಂದ್ರGovt Higher Primary School , Veerasandra
177125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ವೀರಸಂದ್ರGovt Higher Primary School ,Veerasandra
177126ಸುಜನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ವೀರಸಂದ್ರSujana vidhya Mandira ,Veerasandra
177127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School , Room No 1
177128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School , Room No 2
177129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School , Room No 2
177130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School , Room No 3
177131ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Model Primary School , Room No 1
177132ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Model Primary School , Room No 2
177133ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Model Primary School , Room No 3
177134ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Model Primary School , Room No 4
177135ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt Model Primary School, Room No 5
177136ಬಿ. ಇ. ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1B E S School , Room No 1
177137ಬಿ. ಇ. ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2B E S School , Room No 2
177138ಬಿ. ಇ. ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3B E S School , Room No 3
177139ಬಿ. ಇ. ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4B E S School , Room No 4
177140ಬಿ. ಇ. ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5B E S School , Room No 5
177141ಬಿ. ಇ. ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6B E S School, Room No 6
177142ಬಿ ಇ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7B E S School , Room No 7
177143ಬಿ ಇ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8B E S School , Room No 8
177144ಬಿ ಇ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9B E S School , Room No 9
177145ಬಿ ಇ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 10B E S School , Room No 10
177146ಬಿ ಇ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 11B E S School , Room No 11
177147ಬಿ ಇ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 12B E S School , Room No 12
177148ಬಿ ಇ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 13B E S School , Room No 13
177149ಬಿ ಇ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 14B E S School , Room No 14
177150ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt High School , Room No 1
177151ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt High School , Room No 2
177152ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt High School , Room No 3
177153ಎಸ್‌.ಎಫ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1S F S High School , Room No 1
177154ಎಸ್‌.ಎಫ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2S F S High School , Room No 2
177155ಎಸ್‌.ಎಫ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3S F S High School , Room No 3
177156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 'ಎ' ಕೇಂದ್ರ) , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School ,(Anganavadi kendra 'A' Kendra) Room No 1
177157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 'ಎ' ಕೇಂದ್ರ) , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School ,(Anganavadi kendra 'A' Kendra) Room No 1
177158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,(ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 'ಸಿ' ಕೇಂದ್ರ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School ,(Anganavadi kendra 'C' Kendra) Room No 2
177159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School ,Bommasandra, Room No 1
177160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School , Bommasandra, Room No 2
177161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School ,Bommasandra, Room No 3
177162ಎಸ್.ಕೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.1 ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರS.K. Public School Room No.1 Bommasandra.
177163ಎಸ್.ಕೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.2 ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರS.K. Public School Room No.2 Bommasandra.
177164ಎಸ್.ಕೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.3 ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರS.K. Public School Room No.3 Bommasandra.
177165ಎಸ್.ಕೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.4 ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರS.K. Public School Room No.4 Bommasandra.
177166ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ,T M C Bilding Bommasandra,
177167ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪುರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರT M C Office Building Anganwadi Kendra
177168ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಪೇಟ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Manjunath School Banglapet Bommasandra, Room No,1
177169ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಪೇಟ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರೂಂ. ನಂ 2Manjunatha school Banglapet Bommasandra Room no,2
177170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School , Room No 1
177171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School , Room No 2
177172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Higher Primary School, Room.No.3
177173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. Higher Primary School, Room.No.4
177174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Govt. Higher Primary School, Room.No.5
177175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School, Room.No.1
177176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Higher Primary School, Room.No.2
177177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
177178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
177179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Higher Primary School, Room.No.1
177180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Higher Primary School, Room.No.2
177181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,ಬಿದರಗುಪ್ಪೆGovt Higher Primary School, Room.No.3, Bidaraguppe
177182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4,ಬಿದರಗುಪ್ಪೆGovt Higher Primary School, Room.No.4 Bidaragere
177183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳ್ಳೆನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Mallenahalli.
177184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
177185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
177186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
177187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School, Room.No.1
177188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School, Room.No.1
177189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Higher Primary School, Room.No.2
177190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Higher Primary School, Room.No.3
177191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lowher Primary School
177192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಂದಾಪುರ ಚತ್ರಖಾನೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary SchoolChandapura chatrakane, Room No-1
177193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಂದಾಪುರ ಚತ್ರಖಾನೆಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School Chndapurachatrakane Room No-2
177194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಚಂದಾಪುರ ಚತ್ರಖಾನೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ3Govt. Higher Primary SchoolChandapura chatrakane Room No-3
177195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಂದಾಪುರ ಚತ್ರಖಾನೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt. Higher Primary School Chandpura chatra kane Room No-4
177196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt. Higher Primary School Room No-5
177197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಿತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School,Kithiganhalli Room.No.1
177198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಿತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Higher Primary School,Kithiganahalli, Room.No.2
177199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಿತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ, ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Higher Primary School,Kithiganahalli Room.No.3
177200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಿತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. Higher Primary School,Kithiganahalli Room.No.4
177201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Lower Primary School,Banahalli,Room.No.1
177202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Lower Primary School,Banahalli,Room.No.1
177203ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿ ಕೇಂದ್ರ ಬನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಂಡುತೋಪುAnganavadi B Kendra Banahalli Govt Gundu tohopu
177204ಅಂಗನವಾಡಿ ಎ ಕೇಂದ್ರ ಬನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಬನಹಳ್ಳಿAnganavadi A Center, New Bilding .,Banahalli
177205ಅಂಗನವಾಡಿ ಎ ಕೇಂದ್ರ ಬನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಬನಹಳ್ಳಿAnganavadi A Center, New Bilding .,Banahalli
177206ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಿ ಕೇಂದ್ರ (ಸೂರ್ಯಸಿಟಿ) ಬನಹಳ್ಳಿ,Angavanavadi C Kendra( suryacity) Banahalli
177207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆರಳೂರುGovt higher Kannada & Primary schoool Neraluru
177208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆರಳೂರುGovt higher Kannasda primary schoool neraluru
177209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆರಳೂರುGovt higher Kannada Primary School Neraluru
177210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆರಳೂರುGovt. Higher Kannada primiry school Neraluru
177211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನೆರಳೂರುGovt. Higher Primary School, Neraluru
177212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
177213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
177214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಯಡವನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Yadavanahalli
177215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಯಡವನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Yadavanahalli
177216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಡವನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School,Yadavanahalli
177217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಯಡವನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Yadavanahalli
177218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Lower Primary School, Room.No.1
177219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆGovt Higher Primery school
177220ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ,ಜಿಗಳ ರಸ್ತೆ,ಇಂಡ್ಲಬೆಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Attibele Public School,Indlabele Room.No.2,Indlabele
177221ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅತ್ತಿಬೆಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01Urdu Lower Primary School,Attibele Room.No.1
177222ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅತ್ತಿಬೆಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Urdu Lower Primary School,Attibele,Room.No.2
177223ಶ್ರೀ ಜಯ ಭಾರತಿ ಕೋ ಅಪರೇಟಿವ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು,ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Jaya Bharathi Co.opp .Samyuktha Lower College ,Attibele ,Room No 1
177224ಶ್ರೀ ಜಯ ಭಾರತಿ ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅತ್ತಿಬೆಲೆ,Sri Jaya bharathi Edution socety trast& Higher Primary School,Attibele
177225ಜಯಭಾರತಿ ಸಾಹಕಾರಿ,ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶೆಲೆ,ಅತ್ತಿಬೆಲೆJaya bharathi Co. Operative Higher Primary School,Attibele
177226ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Model Primary Boys School , Room No 3
177227ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆSt. Philomina English School
177228ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Girls Higher Primary School , Room No 1
177229ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Girls Higher Primary School , Room No 2
177230ಜಯಭಾರತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಅತ್ತಿಬೆಲೆJayabharathi Higher Primary School , Attibele
177231ಜಯಭಾರತಿ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Jayabharathi Co-Operative Primary School , Room No 6
177232ಜಯಭಾರತಿ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7Jayabharathi Co-Operative Primary School , Room No 7
177233ಜಯಭಾರತಿ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8Jayabharathi Co-Operative Primary School , Room No 8
177234ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Model Boy's Primary School , Room No 2
177235ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Model Boy's Primary School , Room No 3
177236ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Boy's Primary School , Room No 4
177237ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt Boy's Primary School , Room No 5
177238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಬಳಗಾರನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School ,Balagaranahalli
177239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಬಳಗಾರನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School ,Balagaranahalli
177240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಬಳಗಾರನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School , Balagaranahalli
177241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಬಳಗಾರನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School ,Balagaranahalli
177242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School , Room No 1
177243ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಗ್ಗಲೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Anganavadi kendra Iggaluru , Room No 1
177244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School. Room No-2
177245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt. Higher Primary School. Room No-3
177246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School.
177247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School.
177248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡೇಸೊನ್ನಟ್ಟಿGovt. Lower Primary School. Adesonnatti
177249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಇಚ್ಚಂಗೂರುGovt. Lower Primary School. Ichangoor
177250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ,ರಾಮಚಂದ್ರನಗರ,Govt. Lower Primary School. Vaddarapalya , Ramachandra Nagara
177251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ,ರಾಮಚಂದ್ರನಗರGovt. Lower Primary School.Vaddarapalya, Ramachandranagara
177252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School.
177253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School.
177254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School.
177255ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಡಭಾಗ ,Anganawadi Kendra, Leftside,
177256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಳ್ಳುರುGovt. Higher Primary School, Balluru.
177257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಳ್ಳುರುGovt. Higher Primary School, Balluru.
177258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177260ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177261ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾಯಸಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Model Primary School,Mayasandra ,Room No-1
177262ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿGovt.Lower Primary School, Harohlli
177263ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾಯಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Model Primary School,Mayasandra,Room No-2
177264ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಮಾಯಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt. Model Primary School,Mayasandra, Room No-3
177265ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿAmbedkar Bavana shettihallii
177266ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School. Room No-1
177268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School. Room No-2
177269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ-3Govt. Higher Primary School. Room No-3
177270ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177271ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
177272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
177273ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177274ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177275ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177276ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt. Lower Primary School
177277ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
177278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
177279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆದೂರುGovt. Lower Primary School Aduru
177280ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸೊಣ್ಣನಾಯಕನಪುರGovt. Lower Primary School,Sonnanayakanapura
177281ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School. Room No-1
177282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School. Room No-2
177283ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Kannada Primary School
177284ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Kannada Primary School
177285ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Kannada Primary School
177286ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
177287ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
177288ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177289ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾವಲಹೋಸಹಳ್ಳಿAnganavadai kendra Kavala hosahalli
177290ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt.Higher Primary School,Room No 1
177292ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt.Higher Primary School,Room No 2
177293ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೆಸ್ತಮಾನಹಳ್ಳಿGovt.Higher Primary School,Bestamanahalli
177294ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಸ್ತಮಾನಹಳ್ಳಿGovt.Higher Primary School,Bestamanahalli
177295ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt.Lower Primary School
177296ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ,Govt.Lower Primary School M medahalli
177297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt.Higher Primary School
177298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt.Higher Primary School. Room No
177299ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರGovt.Loyer Primary School. S thimmasandra
177300ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಮಡಿವಾಳGovt.Loyer Primary School. S Madivala
177301ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt.Lower Primary School.
177302ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177303ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Room No.1
177304ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, Room No.2
177305ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, Room No.2
177306ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)Govt. 1st Grade College, Room No.1 (North Wing)
177307ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)Govt. 1st Grade College, Room No.2, (North Wing)
177308ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)Govt. 1st Grade College, Room No.2, (North Wing)
177309ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)Govt. 1st Grade College,Room No.1 (South Wing)
177310ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)Govt. 1st Grade College,Room No.1 (South Wing)
177311ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)Govt. 1st Grade College, Room No.2, (South Wing)
177312ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)Govt. 1st Grade College, Room No.2, (South Wing)
177313ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)Govt. 1st Grade College, Room No.3 (South Wing)
177314ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)Govt. 1st Grade College, Room No.3 (South Wing)
177315ಎ.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1A.S.B. Junior College, Room No.1
177316ಎ.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1A.S.B. Junior College, Room No.1
177317ಎ.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2A.S.B. Junior College, Room No.2
177318ಎ.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2A.S.B. Junior College, Room No.2
177319ಎ.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2A.S.B. Junior College, Room No.2
177320ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Urdu Higher Primary School, Room No.1
177321ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Urdu Higher Primary School, Room No.1
177322ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Urdu Higher Primary School, Room No.1
177323ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Urdu Higher Primary School, Room No.2
177324ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Urdu Higher Primary School, Room No.2
177325ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಬಹದ್ದೂರು ಪುರ,ಆನೇಕಲ್ ಟೌನ್Shi Thimmarayaswamy Higher primary & high School,Bahadurpur,Anekal Town
177326ಲಿಂಕಾನ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Lincon Memorial English School, Room No.1
177327ಲಿಂಕಾನ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆLincon Memorial English School, Room No.2
177328ಲಿಂಕಾನ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆLincon Memorial English School, Room No.2
177329ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. New Higher Primary School, Room No.1
177330ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. New Higher Primary School, Room No.2
177331ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. New Higher Primary School, Room No.3
177332ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. New Higher Primary School, Room No.4
177333ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177334ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No.1
177335ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No.2
177336ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Model Girls Primary School, Room No.1
177337ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Model Girls Primary School, Room No.2
177338ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳೇ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Old Model Higher Primary School, Room No.1
177339ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.Govt. Higher Primary School.
177340ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಬಾಗಿಲು ಆನೇಕಲ್Govt. Urdu Lower Primary School, Doddakere Bagilu , Anekal.
177341ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಬಾಗಿಲು ಆನೇಕಲ್Govt. Urdu Lower Primary School, Doddakere Bagilu , Anekal.
177342ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಎಡ ಭಾಗ)Govt. Higher Primary School. (Left Side)
177343ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)Govt. Higher Primary School. (South Side)
177344ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)Govt. Higher Primary School. (South Side)
177345ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)Govt. Higher Primary School (Righ Wing)
177346ತಿಮ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆThimmaraya Swamy Primary & High School
177347ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಆನೇಕಲ್Govt. Lower Primary School, Narayanapura, Anekal
177348ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಆನೇಕಲ್Govt. Lower Primary School, Narayanapura, Anekal
177349ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Lower Primary School Room No-2
177350ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Lower Primary School Room No-2
177351ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುನವಾರGovt. Lower Primary School, Sunavara
177352ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177353ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177354ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
177355ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School.Room No-1
177356ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರGovt. Lower Primary School, Lakshmipura.
177357ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೂಡಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School Chudahalli
177358ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177359ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
177360ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt.Lower Primary School.
177361ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt.Higher Primary School. Room No-1
177362ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt.Higher Primary School. Room No-2
177363ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt.Lower Primary School. Room No
177364ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಸಭ್ ಮಂಗಲ(ಕೆಂಪೆಗೌಡನಗರ)Govt.High School.Sabmangala(Kempegowdanagara)
177365ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt.Higher Primary School.
177366ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Model Higher Primary School
177367ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೆಣಸಿಗನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School,Menasiganahalli
177368ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಲೂರುGovt. Lower Primary School,Soluru
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.