2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1761ಮಾರ್ಡನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1Modern English School Room No: 01
1762ಮಾರ್ಡನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1Modern English School Room No: 01
1763ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St. Dominics School, Room No.1
1764ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1BBMP Tailoring Training Center,Room No-1
1765ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3St. Dominic School, Room No.3
1766ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4St. Dominic School, Room No.4
1767ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5St. Dominic School, Room No.5
1768ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7St. Dominic School, Room No.7
1769ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8St. Dominic School, Room No.8
17610ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. higher Primary School,new building, Room No.1
17611ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. higher Primary School,new building, Room No.2
17612ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ಪಬ್ಲಿಕ್‌ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Bangalore Inter National Public School, Room No.1
17613ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ಪಬ್ಲಿಕ್‌ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Bangalore Inter National Public School, Room No.2
17614ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Bangalore International Public School, Room No.3
17615ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Bangalore Inter National Public School, Room No.4
17616ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Bangalore Inter National Public School, Room No.5
17617ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Kasturiba Public School, Room No.1
17618ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Kasturiba Public School, Room No.2
17619ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Kasturiba Public School, Room No.3
17620ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Kasturiba Public School, Room No.3
17621ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹನುಮ ಹಿಲ್ ಲೇಔಟ್ , ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Shree Skanda Central School, Hanuma Hill Layout Arehalli, Room No 1
17622ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹನುಮ ಹಿಲ್ ಲೇಔಟ್ , ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Shree Skanda Central School, Hanuma Hill Layout Arehalli , Room No 2
17623ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹನುಮ ಹಿಲ್ ಲೇಔಟ್ , ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Shree Skanda Central School, Hanuma Hill Layout Arehalli, Room No 3
17624ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹನುಮ ಹಿಲ್ ಲೇಔಟ್ , ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Shree Skanda Central School, Hanuma Hill Layout Arehalli, Room No 3
17625ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹನುಮ ಹಿಲ್ ಲೇಔಟ್ , ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Shree Skanda Central School, Hanuma Hill Layout Arehalli, Room No 4
17626ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹನುಮ ಹಿಲ್ ಲೇಔಟ್ , ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Shree Skanda Central School, Hanuma Hill Layout Arehalli, Room No 5
17627ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೋನಿ ,ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School,srinivasa colony ,arehalli Room No.1
17628ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೋನಿ ,ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Higher Primary School,srinivasa colony ,arehalli Room No.2
17629ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹನುಮ ಹಿಲ್ ಲೇಔಟ್ , ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Shree Skanda Central School, Hanuma Hill Layout Arehalli, Room No 6
17630ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹನುಮ ಹಿಲ್ ಲೇಔಟ್ , ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7Shree Skanda Central School, Hanuma Hill Layout Arehalli, Room No 7
17631ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಎ.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಅರೆಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School Room No: 01, AGS Layout, Arehalli
17632ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಎ.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ,ಅರೇಹಳ್ಳಿ,Govt. Higher Primary School,Room No.4 AGS Layout, Arehalli
17633ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School,Uttarahalli,Room No-1
17634ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School,Uttarahalli,Room No-2
17635ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Higher Primary School,Uttarahalli,Room No-3
17636ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Higher Primary School,Uttarahalli,Room No-4
17637ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಟೂಷನ್ಸ್, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vishwabharathi Group of Institutions,Uttarahalli, R.No.1
17638ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಟೂಷನ್ಸ್, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Vishwabharathi Group of Institutions,Uttarahalli, R.No.2
17639ನ್ಯೂ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1new millenium public school,room no-1
17640ನ್ಯೂ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2new millenium public school,room no-2
17641ನ್ಯೂ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3new millenium public school,room no-3
17642ನಾರಾಯಣ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. ೧, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿNarayana Group of schools Room No.1, Uttarahalli
17643ನಾರಾಯಣ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 2, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿNarayana Group of schools Room No.2, Uttarahalli
17644ನಾರಾಯಣ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 3, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿNarayana Group of schools Room No.3, Uttarahalli
17645ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆCity Central Library, BBMP Building, Uttarahalli Main Road.
17646ವೈ ಎ ಎಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1YAS National primary school,subrmanyapura main road,uttarahalli Room No.1
17647ವೈ ಎ ಎಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2YAS National primary school,subrmanyapura main road,uttarahalli Room No.2
17648ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt Higher Primary School,Uttarahalli,Room No--5
17649ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Govt Higher Primary School,Uttarahalli,Room No-7
17650ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8Govt Higher Primary School,Uttarahalli,Room No-8
17651ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-10Govt Higher Primary School,Uttarahalli,Room No10
17652ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-10Govt Higher Primary School,Uttarahalli,Room No10
17653ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರ ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Kasturiba Public School,vaddara palya Room No.4
17654ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರ ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Kasturiba Public School,vaddara palya Room No.5
17655ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-12Govt Higher Primary School,Uttarahalli,Room No-12
17656ಸಹ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್Asst.Revenue Officer's Office,Uttarahalli Circle
17657ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿBBMP help Point,Uttarahalli
17658ನೂರ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Noor Nursary and Primary School, Room No-1
17659ನೂರ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Noor Nursary and Primary School, Room No-1
17660ನೂರ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Noor Nursary And Primary School, Room No-2
17661ಜಿ ಎನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1G N English School, Room No-1
17662ಜಿ ಎನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2G N English School Room No-2
17663ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ರೂಂ ನಂ.1St Thomas International School, Room No.1
17664ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಇಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Oriental Institutions Room No.01 Ilyasnagara
17665ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಇಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Oriental Institutions, School, Room No-2
17666ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಇಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Oriental Institutions School, Room No3
17667ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಇಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Oriental Institutions School, Room No-4
17668ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt.Urdu School, Room No.1
17669ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Urdu School, Room No 2
17670ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಕನಕನಗರ ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿIndian Public School, Room No 1, Kanaka Nagar Yelachenahalli
17671ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಕನಕನಗರ ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿIndian Public School, Room No 2, Kanaka Nagar Yelachenahalli
17672ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Urdu School, Room No-3
17673ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Urdu School, Room No-4
17674ಪ್ಲೋರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Flora Public School, Room No 1
17675ಪ್ಲೋರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Flora Public School, Room No 2
17676ಪ್ಲೋರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Flora Public School, Room No 2
17677ಪ್ಲೋರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Flora Public School, Room No 3
17678ವಿ-ಕೇರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ,(ಆರ್ ಜಿ ಡಿ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1We-Care Charitable Trust (RGD), Room No 1
17679ವಿ-ಕೇರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, (ಆರ್ ಜಿ ಡಿ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2We-Care Charitable Trust (RGD), Room No.2
17680ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1Raghavendra Vidhya Samsthe, Room No:1
17681ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2Raghavendra Vidhya Samsthe, Room No:2
17682ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Dayananda Sagar Vidhya Samsthe, Room No 1
17683ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Dayananda Sagar Vidhya Samsthe, Room No 2
17684ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Gnana Mandira Vidhya Samsthe, Room No 1
17685ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Gnana Mandira Vidhya Samsthe, Room No 1
17686ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Gnana Mandira Vidhya Samsthe, Room No 2
17687ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
17688ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
17689ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No.2
17690ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No.3
17691ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higher Primary School, Room No.4
17692ಹರ್ಷ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Harsh School, Room No.1
17693ಹರ್ಷ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Harsha School, Room No.2
17694ಹರ್ಷ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Harsha School, Room No.2
17695ಹರ್ಷ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Harsha School, Room No.3
17696ನಳಂದ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿNalanda Vidya Peeta Room No 1 Yalachelnahalli
17697ನಳಂದ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿNalanda Vidya Peeta Room No 1 Yalachelnahalli
17698ನಳಂದ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿNalanda Vidya Peeta , Room No 2 Yalachelnahalli
17699ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1National High School, Room No.1
176100ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2National High School, Room No.2
176101ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3National High School, Room No.3
176102ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4National High School, Room No.4
176103ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5National High School, Room No.5
176104ನಿವೇದಿತ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Niveditha School, Room No.1
176105ನಿವೇದಿತಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Niveditha School, Room No.2
176106ನಿವೇದಿತಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Niveditha School, Room No.3
176107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತುರಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School,turahalli Room No.1
176108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತುರಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School,turahalli Room No.2
176109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ವಸಂತಪುರGovt. higher Primary School Old Building, Room No.1 Vasanthapura
176110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ವಸಂತಪುರGovt. higher Primary School Old Building, Room No.1 Vasanthapura
176111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ವಸಂತಪುರGovt. higher Primary School Old Building, Room No.2 Vasanthapura
176112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ವಸಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL,VASANTHAPURA,ROOM NO-3
176113ಜಿಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್,ವಸಂತಪುರ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್(ರೈಟ್ ವಿಂಗ್) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1GHPS Vasanthapura New Building (Right Wing) R No.1,
176114ಜಿ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ವಸಂತಪುರ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ (ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ )ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2GLPS Vasanthapura New Building (Right Wing)R.No.2,
176115ಜಿಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್,ವಸಂತಪುರ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್(ರೈಟ್ ವಿಂಗ್) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3GHPS Vasanthapura New Building (Right Wing) R No.3
176116ನಿವೇದಿತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ --5,ವಸಂತಪುರNiveditha School,Room No--5,Vasanthapura
176117ನಿವೇದಿತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -6,ವಸಂತಪುರNiveditha School,Room No-6,Vasanthapura
176118ನಿವೇದಿತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -8,ವಸಂತಪುರNiveditha School,Room No-8,Vasanthapura
176119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಗುಬ್ಬಲಾಳGovt. Higher Primary School, Room No.1 Gubbalalla
176120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಗುಬ್ಬಲಾಳGovt. Higher Primary School, Room No.2 Gubbalalla
176121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಗುಬ್ಬಲಾಳGovt. Higher Primary School, Room No.2 Gubbalalla
176122ಹಿಂದ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಗುಬ್ಬಲಾಳ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Hind Academy Pinto Convent Narsary & Primary School, Gubbalalla, Room No-1
176123ಹಿಂದ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಗುಬ್ಬಲಾಳ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Hind Academy Pinto Convent Narsary & Primary School, Gubbalalla, Room No.2
176124ಹಿಂದ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಗುಬ್ಬಲಾಳ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Hind Academy Pinto Convent Narsary & Primary School, Gubbalalla, Room No.3
176125ಹಿಂದ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಗುಬ್ಬಲಾಳ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Hind Academy Pinto Convent Narsary & Primary School, Gubbalalla, Room No.5
176126ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Kumarans Children Home primary and high english school,Doddakallsandra,Room No-1
176127ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Kumarans Children Home primary and high english school,Doddakallsandra,Room No-2
176128ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Kumarans Children Home primary and high english school,Doddakallsandra,Room No-3
176129ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರGovt Model Primary School, Room No-1 Dodda Kallasandra
176130ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರGovt Model Primary School Room No-2 Doddakalla Sandra
176131ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರSuryodya International Public School, Room No-1 Doddakalla Sandra
176132ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರSuryodya International Public School, Room No-2 Doddakalla Sandra
176133ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರSuryodya International Public School, Room No-3 Doddakalla Sandra
176134ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ4, ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರSuryodaya International Public School, Room No-4 Doddakalla Sandra
176135ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರSuryodaya International Public School, Room No-5, Doddakalla Sandra
176136ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,Kumarans Children Home primaryand high english school Room No 4,
176137ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,Kumarans Children Home primaryand high english school Room No 4,
176138ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Kumarans Children Home primary and high english school,Doddakallsandra,Room No-5
176139ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Kumarans Children Home primary and high english school,Doddakallsandra,Room No-6
176140ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂರ್ಖಯೆ-1, ಕೊಣನ ಕುಂಟೆGovt Madel Primary School Room No-1, Konana Kunte
176141ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೊಣನ ಕುಂಟೆGovt Model Primary School, Room No-2, konanakunte
176142ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 01 ಕೋಣನಕುಂಟೆGovt Model Primary School, Room No-1, KonanaKunte
176143ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೋಣನಕುಂಟೆGovt Model Primary School, Room No-2, KonanaKunte
176144ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1J S S High School, Room No 1
176145ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1J S S High School, Room No 1
176146ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1J S S High School, Room No 1
176147ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2J S S High School, Room No 2
176148ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3J S S High School, Room No 3
176149ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4J S S High School, Konanakunte, Room No 4
176150ರಾಯಲ್‌ ಅಂಗ್ಲಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Royal Primary Englosh High School Room No-1
176151ರಾಯಲ್‌ ಅಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Royal English High School Room No-2
176152ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಕೋಣನಕುಂಟೆGovt Model Primary School Room No-3 Konanakunte
176153ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಕೋಣನಕುಂಟೆGovt Model Primary School Room No-4 Konanakunte
176154ದಿ ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1The Modern English School, Room No 1
176155ದಿ ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2The Modern English School, Room No 2
176156ಬಿ-ಒನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಅಮೃತನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಕೋಣನಕುಂಟೆB-One Center,Room No 1, Amruthnagara Main Road Konanakunte.
176157ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ,ಕೋಣನಕುಂಟೆTaluk Health Office Bangalore South Division,Room No 1,Konanakunte
176158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಚುಂಚಘಟ್ಟGovt. Higher Primary School, Room No 1
176159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಚುಂಚಘಟ್ಟGovt. Higher Primary School, Room No 2
176160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
176161ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,Srinidhi Public School, Room No .1
176162ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಚುಂಚಘಟ್ಟSrinidhi Public School, Room No 2 CHUNCHAGHATTA
176163ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬಡಾವಣೆ, ಚುಂಚಘಟ್ಟSrinidhi Public School, Room No .1, Srinidhi Layout, Chunchaghatta
176164ಲಿಟಲ್‌ ಡಿ ಏಂಜಲ್‌ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ಫ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಚುಂಚಘಟ್ಟLittle D Anjel and HPS High School Room No 1 CHUNCHAGHATTA
176165ಲಿಟಲ್‌ ಡಿ ಏಂಜಲ್‌ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ಫ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಚುಂಚಘಟ್ಟLittle D Anjel and HPS High School Room No 2 CHUNCHAGHATTA
176166ಲಿಟ್ಲ್ ಡಿ ಏಂಜಲ್‌ ಅಂಡ್ ಎಚ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಚುಂಚಘಟ್ಟLittle D Anjel and HPS High School, Room No 3 CHUNCHAGHATTA
176167ಗ್ರೀನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಚುಂಚಘಟ್ಟ ರೂಂ ನಂ 1Green Vyali Public School Chunchaghatta Room No 1
176168ಗ್ರೀನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಚುಂಚಘಟ್ಟ ರೂಂ ನಂ 1Green Vyali Public School Chunchaghatta Room No 1
176169ಗ್ರೀನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಚುಂಚಘಟ್ಟ ರೂಂ ನಂ 2Green Vyali Public School Chunchaghatta Room No 2
176170ಗ್ರೀನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಚುಂಚಘಟ್ಟ ರೂಂ ನಂ 3Green Vyali Public Scholl Chunchaghatta Room No 3
176171ಗ್ರೀನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಚುಂಚಘಟ್ಟ ರೂಂ ನಂ 4Green Vyali Public School Chunchaghatta Room No 4
176172ಗ್ರೀನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಚುಂಚಘಟ್ಟ ರೂಂ ನಂ 5Green Vyali Public School Chunchaghatta Room No 5
176173ಗ್ರೀನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಚುಂಚಘಟ್ಟ ರೂಂ ನಂ 6Green Vyali Public School Chunchaghatta Room No 6
176174ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೀರೇಶ್ವರನಗರ ಚುಂಚಘಟ್ಟ ರೂಂ ನಂ 1Carmel Jyothy English High School Beereshwara Nagara Chunchaghatta Room No 1
176175ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೀರೇಶ್ವರನಗರ ಚುಂಚಘಟ್ಟ ರೂಂ ನಂ 2Carmel Jyothy English High School Beereshwara Nagara Chunchaghatta Room No 2
176176ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Maruthi Education Trust, Room No 1
176177ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Maruthi Education Trust, Room No 2
176178ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Maruthi Education Trust, Room No 3
176179ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Maruthi Education Trust, Room No 4
176180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
176181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
176182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
176183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higher Primary School, Room No 4
176184ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ಜಂಬೂಸವಾರಿ ದಿಣ್ಣೆChaithanya Techno School, Room No- 1 Jambusawari Dinne
176185ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಜಂಬೂಸವಾರಿ ದಿಣ್ಣೆChaithanya Techno School, Room No-2 Jambusawari Dinne
176186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt. Higher Primary School, Room No 5
176187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Govt. Higher Primary School, Room No 6
176188ವಿನಾಯಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಕೊತ್ತನೂರುVinayaka School, Room No 1 GURURAGHAVENDRA LAYOUT KOTHANUR
176189ವಿನಾಯಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಕೊತ್ತನೂರುVinayaka School, Room No 1 GURURAGHAVENDRA LAYOUT KOTHANUR
176190ವಿನಾಯಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಕೊತ್ತನೂರುVinayaka School, Room No 2 GURU RAGHAVENDRA LAYOUT KOTHANUR
176191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಚುಂಚಘಟ್ಟ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಲೇಔಟ್ ಕೊತ್ತನೂರುGOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL ROOM NO 1 CHUNCHAGHATTA RBI LAYOUT KOTHANUR
176192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಚುಂಚಘಟ್ಟ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಲೇಔಟ್ ಕೊತ್ತನೂರುGOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL ROOM NO 2 CHUNCHAGHATTA RBI LAYOUT KOTHANUR
176193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಚುಂಚಘಟ್ಟ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಲೇಔಟ್ ಕೊತ್ತನೂರುGOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL ROOM NO 3 CHUNCHAGHATTA RBI LAYOUT KOTHANUR
176194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಚುಂಚಘಟ್ಟ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಲೇಔಟ್GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL ROOM NO 4 CHUNCHAGHATTA RBI LAYOUT
176195ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಕಾಟೀಶ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನವೋದಯ ನಗರ ಕೊತ್ತನೂರುBANGALORE SCOTTISH SCHOOL ROOM NO 1 NAVODAYANAGARA KOTHANUR
176196ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನವೋದಯನಗರ ರೂಂ ನಂ 2ಕೊತ್ತನೂರುBangalore Scottish School Navodayanagara Room No 2 KOTHANUR
176197ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನವೋದಯನಗರ ರೂಂ ನಂ 2ಕೊತ್ತನೂರುBangalore Scottish School Navodayanagara Room No 2 KOTHANUR
176198ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನವೋದಯನಗರ ರೂಂ ನಂ 3 ಕೊತ್ತನೂರುBangalore Scottish School Navodayanagara Room No 3 KOTHANUR
176199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
176200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
176201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
176202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣ ಕೊತ್ತನೂರ್Govt Higher Primary School Old Gramatana Kothanur Room No 1
176203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣ ಕೊತ್ತನೂರ್Govt Higher Primary School Old Gramatana Kothanur Room No 1
176204ಲೇಡಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಟನ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನೃಪತುಂಗ ನಗರ ಕೊತ್ತನೂರುLady Willington High School, Room No 1 NRUPATUNGA NAGARA KOTHANUR
176205ಲೇಡಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಟನ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನೃಪತುಂಗ ನಗರ ಕೊತ್ತನೂರುLady Willington High School, Room No 2 NRUPATUNGA NAGARA KOTHANUR
176206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Higher Primary School, Room No 4
176207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt Higher Primary School, Room No 5
176208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Govt Higher Primary School, Room No 6
176209ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊತ್ತನೂರ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ 7ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು -560078 ರೂಂ ನಂಬರ್ 1Camebridge School Sun City Layout Kothanur JP Nagara 7th Stage Bangalore-560078 Room 1
176210ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊತ್ತನೂರ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ 7ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು -560078 ರೂಂ ನಂಬರ್ 2Camebridge School Sun City Layout Kothanur JP Nagara 7th Stage Bangalore-560078 Room 2
176211ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊತ್ತನೂರ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ 7ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು -560078 ರೂಂ ನಂಬರ್ 3Camebridge School Sun City Layout Kothanur JP Nagara 7th Stage Bangalore-560078 Room 3
176212ಲೇಡಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟನ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ 3 ನೃಪತುಂಗ ನಗರ ಕೊತ್ತನೂರ್Lady Willington High School Room No 3 Nrupatunga Nagara Kothanur
176213ದಿ ಸೌತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಗರ ಕೊತ್ತನೂರ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ 7ನೇ ಹಂತ ರೂಂ ನಂ 1The South School Santrupthi Nagara kothanur JP Nagara 7th Phase Room No 1
176214ದಿ ಸೌತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಗರ ಕೊತ್ತನೂರ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ 7ನೇ ಹಂತ ರೂಂ ನಂ 2The South School Santrupthi Nagara kothanur JP Nagara 7th Phase Room No 2
176215ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಹರಿನಗರGovt Kannada Higher Primary School, Room No.1, Harinagara
176216ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಹರಿನಗರGovt Kannada Higher Primary School, Room No.1, Harinagara
176217ಎನ್ನಾರ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೊತ್ತನೂರುEnnar School, Room No 1, Kothanur
176218ಎನ್ನಾರ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೊತ್ತನೂರುEnnar School, Room No 1, Kothanur
176219ಎನ್ನಾರ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೊತ್ತನೂರುEnnar School, Room No 2, Kothanuru
176220ಎನ್ನಾರ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೊತ್ತನೂರುEnnar School, Room No 3, Kothanur
176221ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕಗುರು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 1Sri Kaginele Mahasamsthana Kanakaguru Teacher's Training Society,Room No;1
176222ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕಗುರು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 2Sri Kaginele Mahasamstana Kanakaguru Teacher Training Society, Room No 2
176223ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕಗುರು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 3Sri Kaginele Mahasamstana Kanakaguru Teacher Training Society, Room No 3
176224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Thippasandra
176225ಗುರುಕುಲ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಹೌಸ್‌ ಆಫ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್ಸ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಅಲಹಳ್ಳಿGurukula Montesary House of Childrens School, Room No-1, Alahalli
176226ಕೊಠಡಿ ನಂ 2ಗುರುಕುಲ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಹೌಸ್‌ ಆಫ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ಸ್‌ ಶಾಲೆ ಅಲಹಳ್ಳಿ,Room No 2 Gurukula Montesary House Of Childrens School, Alahalli
176227ಕೊಠಡಿ ನಂ 3 ಗುರುಕುಲ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಹೌಸ್‌ ಆಫ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ಸ್‌ ಶಾಲೆ, ಅಲಹಳ್ಳಿRoom No 3 Gurukula Montesary House Of Childrens School, Alahalli
176228ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುರುಕುಲ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಹೌಸ್‌ ಆಫ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್ಸ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Room No Gurukula Montesary House Of Childrens School, Alahalli, Room No-4
176229ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕೆ ಎಸ್‌ ಸಿ ಬಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್‌ ಅಲಹಳ್ಳಿGovt. Urdu Lower Primary School, Room No.1, K S C B Qharters Alahalli
176230ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕೆ ಎಸ್‌ ಸಿ ಬಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್‌ ಅಲಹಳ್ಳಿGovt. Urdu Lower Primary School, Room No.2, K S C B Qwarters Alahalli
176231ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಲಹಳ್ಳಿRoom No 1 Govt Kannada Higher Primery School, Alahalli
176232ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಅಲಹಳ್ಳಿRoom No, Govt. Kannada Higher Primary School, Room No-2, Alahalli
176233ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಅಲಹಳ್ಳಿRoom No, Govt. Kannada Higher Primary School, Room No-3, Alahalli
176234ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಅಲಹಳ್ಳಿRoom No, Govt. Urdu Higher Primary School, Room No-1, Alahalli
176235ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಅಲಹಳ್ಳಿRoom No, Govt. Urdu Higher Primary School, Room No-2 Alahalli
176236ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,-3 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಹಳ್ಳಿRoom No-3, Govt. Urdu Higher Primary School, Alahalli
176237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Lower Primary School, Kalena agrahara, Bangalore Room No. 1
176238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Lower Primary School, Kalena agrahara, Bangalore Room No-2
176239ಲೋಯೋಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1.Loyola Primary Patashale, Room No-1
176240ಲೋಯೋಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1.Loyola Primary Patashale, Room No-1
176241ಲೋಯೋಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2.Loyola Primary Patashale, Room No-2
176242ಲೋಯೋಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Loyola Primary Patashale, Room No-3
176243ಪುಲಿನ್ ಫಾವ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1FULLIN FAWS COLLEGE,YELLENAHALLI, Room.No.1
176244ಪುಲೀನ್ ಫಾವ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲೇನಹಳ್ಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2FULLIN FAWS COLLEGE,YELLENAHALLI, Room.No.2
176245ಪುಲೀನ್ ಫಾವ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3FULLIN FAWS COLLEGE,YELLENAHALLI,Room No-3
176246ಪುಲೀನ್ ಫಾವ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4FULLIN FAWS COLLEGE,YELLENAHALLI,Room.No.4
176247ಪುಲೀನ್ ಫಾವ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4FULLIN FAWS COLLEGE,YELLENAHALLI,Room.No.4
176248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Lower Primary School,Room.No.1
176249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Lower Primary School,Room.No.2
176250ಸೆಂಟ್‌ ತೇರೆಸಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1St Theresa Primary School, Room No-1
176251ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇಗೂರು ರೂಂ 2St Theresa Primary School Begur Room 2
176252ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇಗೂರು ರೂಂ 3St Theresa Primary School Begur Room 3
176253ಸೆಂಟ್‌ ತೇರೆಸಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಬೇಗೂರು ಸಂಖ್ಯೆ 4,St Theresa Primary School, Begur Room No.4,
176254ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇಗೂರು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,Govt. Model Primary School Begur, Room No.1,
176255ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇಗೂರು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,Govt. Model Primary School Begur, Room No.2,
176256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ಬೇಗೂರುGovt. Lower Primary School, Room No.1, Chikka Begur,
176257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಚಿಕ್ಕ ಬೇಗೂರುGovt. Lower Primary School, Room No.2, Chikka Begur,
176258ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಸುಭಾಷ್ ನಗರGovt. Kannada Lower Primary School, Room No.1, Subhash Nagar
176259ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ,Govt. Kannada Lower Primary School, Room No.2, Subhash Nagar
176260ರಿಲಿಕ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುಭಾಷ್ ನಗರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01Relic International , Bangalore Room No.01
176261ರಿಲಿಕ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುಭಾಷ್ ನಗರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01Relic International , Bangalore Room No.01
176262ಲಿಟಲ್ ಏಂಜಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಶುಬಷ್ ನಗರLittle Angel school, shubash Nagara
176263ಲಿಟಲ್‌ ಏಂಜಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Little Angel School, Room No.1
176264ಲಿಟಲ್‌ ಏಂಜಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Little Angel School, Room No.3
176265ಲಿಟಲ್‌ ಏಂಜಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Little Angel School, Room No.2
176266ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .3Govt. Model Primary School, Room No.3
176267ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Model Primary School, Room No.4
176268ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),Govt. High School. Room No-1 (South Side),
176269ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),Govt. High School. Room No-2 (South Side),
176270ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),Govt. High School. Room No-2 (South Side),
176271ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 (ದಕ್ಚಿಣ ಭಾಗ),Govt. High School. Room No-3 (South Side)
176272ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 (ದಕ್ಚಿಣ ಭಾಗ),Govt. High School. Room No-4 (South Side)
176273ಸೆಂಟ್. ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರಾಯಲ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬೇಗೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-68, ರೂಮ್ ನಂ.01st. Mary Crisent English School, Royal Meridian Layout, Begur, Bangalore-68, Room No.01
176274ಸೆಂಟ್. ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರಾಯಲ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬೇಗೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-68, ರೂಮ್ ನಂ.02St. Mary Crisent English School, Royal Meridian Layout, Begur, Bangalore-68, Room No.2
176275ಸೆಂಟ್. ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರಾಯಲ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬೇಗೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-68, ರೂಮ್ ನಂ.02St. Mary Crisent English School, Royal Meridian Layout, Begur, Bangalore-68, Room No.2
176276ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)Govt. High School. Room No-5 (South Side)
176277ದಿ. ಸೆಲೋನಿ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿಧ್ವಪ್ರಿಯ ನಗರ, ಬೇಗೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-68, ರೂಮ್ ನಂ.01The Salonee School, 2nd Cross, Vishwapriya nagar, Begur, Bangalore-68, Room No.01
176278ದಿ. ಸೆಲೋನಿ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿಧ್ವಪ್ರಿಯ ನಗರ, ಬೇಗೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-68, ರೂಮ್ ನಂ.01The Salonee School, 2nd Cross, Vishwapriya nagar, Begur, Bangalore-68, Room No.01
176279ದಿ. ಸೆಲೋನಿ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ನಗರ, ಬೇಗೂರು, ರೂಮ್ ನಂ.02The Salonee School, 2nd Cross, Vishwapriya nagar, Begur, Room No.02
176280ದಿ. ಸೆಲೋನಿ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ಬೇಗೂರು, ರೂಮ್ ನಂ.03The Salonee School, 2nd Cross, Vishwapriya nagar, Begur, Room No.03
176281ದಿ. ಸೆಲೋನಿ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ನಗರ, ಬೇಗೂರು, ರೂಮ್ ನಂ.04The Salonee School, 2nd Cross, Vishwapriya nagar, Begur, Room No.04
176282ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)Govt. High School. Room No-6 (South Side)
176283ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)Govt. High School, Room No 7 (South Side)
176284ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1Govt. Lower Primary School, Room No 1
176285ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1Govt. Lower Primary School, Room No 1
176286ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ 1Oxford Public School ,Parappana agrahara Room No 1
176287ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Oxford Public School,Parappana agrahara Room No2
176288ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Oxford Public School,Parappana agrahara Room No2
176289ಸುಜನ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 1Sujana Convent Room No 1
176290ಸುಜನ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 1Sujana Convent Room No 1
176291ಬ್ಲೂ ಬೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ರೂಂ ನಂ 1Blue Bell Public School,Parappana agrahara Room No 1
176292ಬ್ಲೂ ಬೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ, ರೂಂ ನಂ 2Blue Bell Public School,Parappana agrahara Room No 2
176293ಬ್ಲೂ ಬೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಠಡಿ ನಂ 3Blue Bell Public School, Parappana agrahara Room No 3
176294ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1Paradise Lower Primary School Room No-1
176295ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1Paradise Lower Primary School Room No-1
176296ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ-2Paradise Lower Primary School, Room No-2
176297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,Govt higher Pri,ary School ,Room No 1,Central Jail, Parappana agrahara
176298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರGovt higher Pri,ary School ,Room No 1,Central Jail, Parappana agrahara
176299ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರGovt higher Pri,ary School ,Room No 1,Central Jail, Parappana agrahara
176300ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4, ನಾಗನಾಥಪುರBangalore English High School ,Room No 4, Naganathapura
176301ಎ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂA Thimmareddy Govt. Higher Primary School,Room No
176302ಎ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂA Thimmareddy Govt. Higher Primary School,Room No
176303ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:5, ನಾಗನಾಥಪುರBangalore English High School ,Room No 5, Naganathapura
176304ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:6, ನಾಗನಾಥಪುರBangalore English High School ,Room No 6, Naganathapura
176305ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:6, ನಾಗನಾಥಪುರBangalore English High School ,Room No 6, Naganathapura
176306ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲ ಎಡಭಾಗDoddanagamangala Left side
176307ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂ ನಂGovt Higher Primary School, Room No
176308ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲ ಎಡಭಾಗDoddangamangala Left side
176309ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School Room No 2
176310ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176311ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176312ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರVillage Panchayath Konnappana Agrahara
176313ವಿ.ಪಿ.ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರV P Konappana Agrahara Konappana Agrahara
176314ಅರುಣೋದಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರAronodya Vidhya sansthe Konappana Agrahara
176315ಅರುಣೋದಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರAronodya Vidhya sansthe Konappana Agrahara
176316ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt. Higher Primary School,
176317ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt. Higher Primary School,
176318ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
176319ಶಾಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,Sham High School,
176320ಶಾಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,Sham High School,
176321ಶಾಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆSham High School
176322ಶಾಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Sham High School Room No-03
176323ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Govinda Shetty Palya
176324ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt. Higher Primary School,
176325ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
176326ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
176327ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುNew Horizon School Dodda thoguru
176328ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುNew Horizon School Dodda thoguru
176329ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುNew Horizon School doddathoguru
176330ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುNew Horizon School doddathoguru
176331ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುNew Horizon School Doddathoguru
176332ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುNew Horizon School Doddathoguru
176333ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಟೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುThe Sacraties Public School,Room No: 01, Doddatogur
176334ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಟೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ದೊಡ್ಡತೋಗೂರು"The Sacratees Public School Room No: 02, Doddatogur"
176335ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಟೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3, ದೊಡ್ಡತೋಗೂರು"The Sacratees Public School Room No: 03, Doddatogur"
176336ಐಕಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುIcon School Of Excellence Room No:01, Doddatogur
176337ಐಕಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02, ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುIcon School Of Excellence Room No:02, Doddatogur
176338ಐಕಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:03, ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುIcon School Of Excellence Room No:03, Doddatogur
176339ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Higher Primary School, Room No
176340ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Higher Primary School, Room No
176341ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Higher Primary School, Room No
176342ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Higher Primary School, Room No
176343ಪ್ರಗತಿ ಕಾನ್‌ವೆಂಟ್,ಚಿಕ್ಕ ತೊಗುರ್PRAGATHI CONVENT,CHIKKA THOGUR
176344ಪ್ರಗತಿ ಕಾನ್‌ವೆಂಟ್,ಚಿಕ್ಕ ತೊಗುರ್PRAGATHI CONVENT,CHIKKA THOGUR
176345ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
176346ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
176347ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
176348ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School, Room No
176349ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರAnganawadi Kendra
176350ಎ ಇ ಸಿ ಎಸ್‌ ಮಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಮಾರುತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1AECS Magnolia Maruthi School & College, Room No-1
176351ಎ ಇ ಸಿ ಎಸ್‌ ಮಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಮಾರುತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1AECS Magnolia Maruthi School & College, Room No-1
176352ಎ ಇ ಸಿ ಎಸ್‌ ಮಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಮಾರುತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2AECS Magnolia Maruthi School & College, Room No-2
176353ಎ ಇ ಸಿ ಎಸ್‌ ಮಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಮಾರುತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3AECS Magnolia Maruthi School & College, Room No-3
176354ಎ ಇ ಸಿ ಎಸ್‌ ಮಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಮಾರುತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4AECS Magnolia Maruthi School & College, Room No-4
176355ಸೇಂಟ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಷ್ಕೇವಿಯರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1ST FRANCIS XAVIER HIGHER PRIMARY SCHOOL,CHIKKA KAMMANAHALLI Room NO 1
176356ಸೇಂಟ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಷ್ಕೇವಿಯರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1ST FRANCIS XAVIER HIGHER PRIMARY SCHOOL,CHIKKA KAMMANAHALLI Room NO 1
176357ಸೇಂಟ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಷ್ಕೇವಿಯರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2ST FRANCIS XAVIER HIGHER PRIMARY SCHOOL,CHIKKA KAMMANAHALLI Room No -2
176358ರಾಡ್ಕ್ಲಿಫ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆRadcliffe School, Room No,-1 Gottigere
176359ರಾಡ್ಕ್ಲಿಫ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆRadcliffe School, Room No,-2 Gottigere
176360ರಾಡ್ಕ್ಲಿಫ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆRadcliffe School, Room No-3, Gottigere
176361ರಾಡ್ಕ್ಲಿಫ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆRadcliffe School, Room No-4, Gottigere
176362ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗೊಟ್ಟಿ ಗೆರೆGovt. Higher Primary School Room No-1, Gottigere
176363ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಗೊಟ್ಟಿ ಗೆರೆGovt. Higher Primary School Room No-2 Gottigere
176364ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Room No-3 Gottigere
176365ಗುರುದರ್ಶನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGurudarshan Public school, Room No-1 Gottigere
176366ಗುರುದರ್ಶನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGurudarshan Public School, Room No 3 Gottigere
176367ಗುರುದರ್ಶನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGurudarshan Public School, Room No 3 Gottigere
176368ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1, ವೀವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Model Primary School, Room No-1, Weavers Colony Gottigere
176369ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ವೀವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Model Primary School, Room No-2, Weavers Colony, Gottigere
176370ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3, ವೀವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Model Primary School, Room No-3, Weavers Colony, Gottigere
176371ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4, ವೀವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Model Primary School, Room No-4, Weavers Colony, Gottigere
176372ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:6, ವೀವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Model Primary School, Room No-6, Weavers Colony, Gottigere
176373ವಿದ್ಯಾಂಜಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ವಿವರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆVidyanjali Primary & High School, Room No.01 Weavers Colony Gottigere
176374ವಿದ್ಯಾಂಜಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿವರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆVidyanjali Primary & High School, Room No.02 Weavers Colony Gottigere
176375ವಿದ್ಯಾಂಜಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವಿವರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆVidyanjali Primary & High School, Room No.03, Weavers Colony Gottigere
176376ವಿದ್ಯಾಂಜಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ವಿವರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆVidyanjali Primary & High School, Room No.04, Weavers Colony Gottigere
176377ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಬತ್ತಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Kembatta Halli
176378ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಬತ್ತಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Kembatta Halli
176379ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಅಂಜನಾಪುರGovt. Model Primary School, Room No 1, Anjanapura
176380ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಅಂಜನಾಪುರGovt. Model Primary School, Room No 2, Anjanapura
176381ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಅಂಜನಾಪುರGovt. Model Primary School, Room No 3, Anjanapura
176382ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಜನಾಪುರRoom No 3 Govt. Higher Primary School Anjanapura
176383ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಅಂಜನಾಪುರGovt. Model Primary School, Room No 1, Gollahalli Road, Anjanapura
176384ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಅಂಜನಾಪುರGovt. Model Primary School, Room No 2, Gollahalli Road, Anjanapura
176385ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಅಂಜನಾಪುರGovt. Model Primary School, Room No 2, Gollahalli Road, Anjanapura
176386ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪ್ಪೋ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಪಿಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿBMTC Bus Dipot, Room No 1 Pillagana Halli
176387ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪ್ಪೋ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಪಿಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿBMTC Bus Dipot,Room No 2, Pillagana Halli
176388ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪ್ಪೋ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಪಿಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿBMTC Bus Dipot, Room No 3, Pillagana Halli
176389ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪ್ಪೋ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಪಿಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿBMTC Bus Dipot, Room No 4 Pillagana Halli
176390ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪ್ಪೋ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಪಿಲ್ಲಗಾನ ಹಳ್ಳಿBMTC Bus Dipot, Room No-5, Pillagana Halli
176391ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪ್ಪೋ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7 ಪಿಲ್ಲಗಾನ ಹಳ್ಳಿBMTC Bus Dipot Room No-7, Pillagana Halli
176392ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಪಿಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1New Blossum Public School, Pillaganaha Halli, Room-1
176393ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಪಿಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1New Blossum Public School, Pillaganaha Halli, Room-1
176394ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಪಿಲ್ಲಗಾನ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2New Blossom Public School, Pillaganaha Halli, Room-2
176395ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಪಿಲ್ಲಗಾನ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3New Blossom Public School, Pillagana Halli, Room-3
176396ಏನ್ ಬಿ ಏನ್ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಮಾರುತಿ ಲೇಔಟ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಪಿಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿNBN Vidya Mandira, Maruti Layout, Room No 1 Pillagana Halli,
176397ಏನ್ ಬಿ ಏನ್ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಮಾರುತಿ ಲೇಔಟ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಪಿಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿNBN Vidya Mandira, Maruti Layout, Room No 1 Pillagana Halli,
176398ಪೋದರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹೊಮ್ಮದೇವನ ಹಳ್ಳಿPodar Internation School, Hommadevanahalli
176399ಪೋದರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹೊಮ್ಮದೇವನ ಹಳ್ಳಿPodar Internation School, Hommadevanahalli
176400ಪೋದರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹೊಮ್ಮದೇವನ ಹಳ್ಳಿPodar Internation School, Hommadevanahalli
176401ಜ್ಙಾನ ಬಿಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .1Jnana Bindu Vidyalaya, Room No.1
176402ಜ್ಙಾನ ಬಿಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .1Jnana Bindu Vidyalaya, Room No.1
176403ಜ್ಙಾನ ಬಿಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Jnana Bindu School Room No 2
176404ಜ್ಙಾನ ಬಿಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Jnana Bindu School Room No 2
176405ಜ್ಙಾನ ಬಿಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Jnana Bindu School Room No 2
176406ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
176407ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
176408ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higer Primary School
176409ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರAnganawadi Kendra
176410ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Urdu Primary School
176411ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ)Govt. Higher Urdu Primary School(New)
176412ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Urdu Primary School
176413ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Urdu Primary School
176414ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್ ಬಿಂಗೀಪುರGovt. Higher Primary School, S Bingipura
176415ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176416ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176417ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176418ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನನಾಯಕನ ಅಗ್ರಹಾರGovt Lower Primary School, Kannanayakana Agrahara
176419ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಿಲ್ವಾರದಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Bilwaradanahalli
176420ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt Higher Primary School,
176421ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ಯಾನಬೋಗನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Shyanaboganahalli
176422ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬ್ಯಾಟರಾಯನದೊಡ್ಡಿGovt Higher Primary School, Byatarayanadoddi
176423ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ , ಅಮೃತ್ ನಗರAnganavadi Center , Amruthnagara
176424ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟGovt Higher Primary School,Room No:1, Bannerughatta
176425ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟGovt Higher Primary School, Room No:2, Bannerughatta
176426ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟGovt Higher Primary School, Bannerughatta
176427ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟGovt Higher Primary School, Room No:2, Bannerughatta
176428ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟGovt Higher Primary School, Room No:3, Bannerughatta
176429ಚಂಪಕದಾಮ ಶಾಲೆ , ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟChampakadhamaswamy School Bannerughatta
176430ಚಂಪಕಧಾಮಸ್ವಾಮಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟChampakadhamaswamy School, Room No.2, Bannerughatta
176431ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176432ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176433ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176434ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹುಲಿಮಂಗಲGovt Higher Primary School, Hulimangala
176435ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹುಲಿಮಂಗಲGovt Higher Primary School, Hulimangala
176436ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
176437ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
176438ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School new building, Room No 2
176439ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School new building, Room No 2
176440ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School, New Building Room No 3
176441ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School, New Building Room No 3
176442ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Higher Primary School new building, Room No 4
176443ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Higher Primary School new building, Room No 4
176444ಅಂಗನವಾಡಿ ಎ ಕೇಂದ್ರAnganawadi A Kendra
176445ಅಂಗನವಾಡಿ ಎ ಕೇಂದ್ರAnganawadi A Kendra
176446ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No
176447ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No
176448ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ , ಯಾರಂಡಹಳ್ಳಿAngavadi Center , Yarandahalli
176449ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಭವನ , ಯಾರಂಡಹಳ್ಳಿSthree Shakthi Bhavana , Yarandahalli
176450ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂಜಾಪುರGovt Lower Primary School, Nanjapura
176451ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಬಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Vabasandra
176452ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಪ್ಪಗೇಟ್Govt Higher Primary Shool , Koppaget
176453ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಪ್ಪGovt Higher Primary School, Koppa
176454ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Hihger Primary School
176455ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176456ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176457ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ , ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿAshrama School , Hakkipikki Colony
176458ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೈರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Byrappanahalli
176459ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಕಲ್ಕೆರೆGovt Lower Primary School, Room No.1, Kalkere
176460ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಕಲ್ಕೆರೆGovt Lower Primary School, Room No:2, Kalkere
176461ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೇಗಿಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Begihalli
176462ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1Govt Higher Primary School, Room No:1
176463ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2Govt Higher Primary School, Room No:2
176464ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ಯಾಲಸನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School
176465ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಬಿ ಸಿ ಎಂ, ಶ್ರೀರಾಮಪುರAshram School B C M Sriramapura
176466ಸೊಮೇಶ್ವರ ಕಮುನಿಟಿ ಹಾಲ್, ಬಂಡೆನಲ್ಲಸಂದ್ರSomeshwara Community Hall, Bandenallasandra
176467ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Hihger Primary School,Room No
176468ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Hihger Primary School,Room No
176469ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Higher Primary School,Room No
176470ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Higher Primary School,Room No
176471ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿAnganawadi Kendra Kachanayakanahalli
176472ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿAnganawadi Kendra Kachanayakanahalli
176473ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿAnganawadi Kendra Kachanayakanahalli
176474ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Lower Primary School, Room No
176475ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School, Room No.1
176476ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Higher Primary School, Room No.2
176477ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Model Primary School,Room No.1
176478ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಜಿಗಣಿGovt. Model Primary School,Room No.2, Jigani
176479ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3 ಜಿಗಣಿ (ಎಡಭಾಗ)Govt. Model Primary School, Room No:3 Jigani (leftside)
176480ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Model Primary School, Room No
176481ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಸ್ತರಬೀದಿAnganawadi Kendra, Bestara Beedi
176482ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಗಣಿAnganawadi B Kendra, Jigani
176483ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಿಗಣಿGovt Higer Urdu Primary School Jigani
176484ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಜಿಗಣಿ (ಬಲಭಾಗ)Govt Urdu Higher Primary School Jigani, Room No:2, Jigani
176485ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Nityananda High School, Room No 1
176486ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಜಿಗಣಿ (ಬಲಭಾಗ)Nityananda High School,Room No:2, (Jigani Right Side)
176487ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Nityananda High School (Right Side) Room No 3
176488ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಜಿಗಣಿNityananda High School (Right Side) Room No 4 Jigani
176489ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಜಿಗಣಿNityananda High School (Right Side) , Room No 5, Jigani
176490ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಜಿಗಣಿNityananda High School (Right Side) , Room No 6, Jigani
176491ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School
176492ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176493ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೃಷ್ಣದೊಡ್ಡಿGovt Higher Primary School, Krishnadoddi
176494ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176495ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176496ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176497ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176498ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಜಾಪುರGovt Lower Primary School, Rajapura
176499ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Masthenahalli
176500ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿAnganawadi Kendra, Masthenahalli
176501ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿನ್ನಕ್ಕಿGovt Lower Primary School, Hinnakki
176502ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿನ್ನಕ್ಕಿGovt Lower Primary School, Hinnakki
176503ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹಾರಗದ್ದೆGovt Higher Primary School , Room No 1, Haragadde
176504ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹಾರಗದ್ದೆGovt Higher Primary School , Room No 2, Haragadde
176505ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಹಾರಗದ್ದೆGovt Higher Primary School , Room No 3, Haragadde
176506ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಹಾರಗದ್ದೆGovt Higher Primary School , Room No 4, Haragadde
176507ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದ್ಯಾವಸಂದ್ರGovt Higer Primary School, Dyavasandra
176508ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೀತನಾಯಕನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Seethanayakanahalli
176509ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Room No.1, Vaddarapalya
176510ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Room No.2, Vaddarapalya
176511ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮಾದಾಪಟ್ಟಣGovt Higher Primary School , Room No 1, Madapattana
176512ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮಾದಾಪಟ್ಟಣGovt Higher Primary School , Room No 1, Madapattana
176513ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾದಾಪಟ್ಟಣAnganawadi Kendra, Madapattana
176514ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋನಸಂದ್ರGovt Lower Primary School, Konasandra
176515ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
176516ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Hihgr Primary School
176517ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಾಡುಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Kadujakkanahalli
176518ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
176519ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರಾಗಿಹಳ್ಳಿGovt Higher primary School,Ragihalli
176520ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆ,ShivanahalliRamakrishna Seva Trust,Shivanahalli
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.