2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1741ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಿಟ್ಟಿಗಾನಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Mittiganahalli
1742ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School Tirumenahalli
1743ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜ್ಯೋತಿಪುರGovt. Higher Primary School Jyothipura
1744ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಂಚರಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School , Hancharahalli
1745ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1 ಮಂಡೂರುGovt. Higher Primary School, Room No. 1 Manduru
1746ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 2 ಮಂಡೂರುGovt. Higher Primary School Room No. 2 Manduru
1747ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟುಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School Kattugollahalli
1748ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಗುಂಡೂರುGovt. Kannada Model School Room No 1 Gunduru
1749ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಗುಂಡೂರುGovt. Kannada Model School Room No 2 GUnduru
17410ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರ್ರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Yarrappanahalli
17411ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರ್ರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School Yarrappanahalli
17412ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಣಗಲಪುರGovt. Lower Primary School, Anagalapura
17413ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಂಡೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Bande Bommasandra
17414ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಾಡುಸೊಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School,Kadusonnappanahalli, Room No.1
17415ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡುಸೊಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School, Kadusonnappanahalli, Room No-2
17416ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಣ್ಣೂರುGovt. Lower Primary School, Room No 1, Kannur
17417ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಣ್ಣೂರುGovt. Lower Primary School, Room No 2, Kannur
17418ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಣ್ಣೂರುGovt. Lower Primary School, Room No 2, Kannur
17419ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಂಡೆ ಹೊಸೂರು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Bande Hosuru Room No. 1
17420ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಂಡೆ ಹೊಸೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, Bande Hosuru Room No. 2
17421ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾಡಗೌಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Nadagowdagollahalli Room No. 1
17422ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಗುಬ್ಬಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Chikkagubbi Room No. 1
17423ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School, Kada Agrahara, Room No-1
17424ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Doddagubbi, Room No. 1
17425ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Doddagubbi, Room No. 2
17426ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Bayyappanahalli
17427ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School,Room No. 2, Bayyappanahalli
17428ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, New Building, Bommenahalli, Room No 1
17429ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, New Building, Bommenahalli, Room No 2
17430ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Lower Primary School, New Building, Bommenahalli, Room No 3
17431ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜೋಡಿ ಹುಸ್ಕೂರು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Jodi Huskuru, Room No 1
17432ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜೋಡಿ ಹುಸ್ಕೂರು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Jodi Huskuru, Room No 2
17433ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ನಿಂಬೆಕಾಯಿಪುರGovt. Lower Primary School, New Building, Nimbekaipura
17434ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School, Bidarahalli, Room No-1
17435ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School, Bidarahalli, Room No-2
17436ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt. Higher Primary School, Bidarahalli, Room No-3
17437ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆದೂರುGovt. Lower Primary School, Aduru
17438ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ರಾಂಪುರGovt. Higher Primary School, Room No 1, Rampura
17439ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ರಾಂಪುರGovt. Higher Primary School, Room No 2, Rampura
17440ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ರಾಂಪುರGovt. Higher Primary School, Room No 3, Rampura
17441ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬಿಳಿಶಿವಾಲೆGovt. Higher Pirmary School Room No 1, Bilishivale
17442ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಬಿಳಿಶಿವಾಲೆGovt. Higher Pirmary School Room No 2, Bileshivale
17443ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೈರತಿGovt. Lower Primary School, Room No 1, Bhyrathi
17444ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೈರತಿGovt. Lower Primary School, Room No 2, Bhyrathi
17445ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೈರತಿGovt. Anganawadi Centre, Room No.1, Bhyrathi
17446ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೈರತಿGovt. Anganawadi Centre, Room No.2, Bhyrathi
17447ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೈರತಿ ಬಂಡೆGovt. Lower Primary School, Room No 1, Bhyrathi Bande
17448ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವಾರಣಾಸಿ.Mother Theresa School, Room No 1, Varanasi
17449ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ವಾರಣಾಸಿ.Mother Theresa School, Room No 2, Varanasi
17450ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ವಾರಣಾಸಿMother Theresa School, Room No 3, Varanasi
17451ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ವಾರಣಾಸಿMother Theresa School, Room No 4, Varanasi
17452ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ವಾರಣಾಸಿMother Theresa School, Room No 5, Varanasi
17453ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ವಾರಣಾಸಿMother Theresa School, Room No 6, Varanasi
17454ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No 1, Maragondanahalli
17455ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No 2, Maragondanahalli
17456ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No 3, Maragondanahalli
17457ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿAnganawadi Kendra, Maragondanahalli
17458ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01,ಹಳೇಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No 01, Halehalli
17459ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02,ಹಳೇಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No 02, Halehalli
17460ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಿತ್ತಗನೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 1, Kithaganur
17461ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಿತ್ತಗನೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 2, Kithaganur
17462ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕಿತ್ತಗನೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 3, Kithaganur
17463ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಿತ್ತಗನೂರುAnganavadi Centre, Kithaganur
17464ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕಿತ್ತಗನೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 4, Kithaganur
17465ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹಿರಂಡಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No 1, Hirandahalli
17466ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹಿರಂಡಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No 2, Hirandahalli
17467ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹಿರಂಡಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No 2, Hirandahalli
17468ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಹಿರಂಡಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No 3, Hirandahalli
17469ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚೀಮಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Room No 1, Cheemasandra
17470ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚೀಮಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Room No 2, Cheemasandra
17471ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚೀಮಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School , Room No 3, Cheemasandra
17472ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚೀಮಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Room No 4, Cheemasandra
17473ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೋನದಾಸಪುರGovt. Lower Primary School, Room No 1, Konadasapura
17474ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೋನದಾಸಪುರGovt. Lower Primary School, Room No 2, Konadasapura
17475ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೋನದಾಸಪುರGovt. Lower Primary School, Room No 3, Konadasapura
17476ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೋನದಾಸಪುರAnganawadi Centre, Room No-1, Konadasapura
17477ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕಾಟಂನಲ್ಲೂರುGovt. Lower Primary School, Room No-1, Katamanalluru
17478ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕಾಟಂನಲ್ಲೂರುGovt. Lower Primary School, Room No-2, Katamanalluru
17479ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೊರವಿಗೆರೆGovt. Lower Primary School Goravigere
17480ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಖಾಜಿಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Old Building, Room No-1, Khaji Sonnenahalli
17481ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಖಾಜಿಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Old Building, Room No-2, Khajisonnenahalli
17482ಜೇಮ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಆವಲಹಳ್ಳಿJames English Primary And High School, Room No 1, Avalahalli
17483ಜೇಮ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಆವಲಹಳ್ಳಿJames English Primary And High School, Room No 2, Avalahalli
17484ಜೆಮ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಆವಲಹಳ್ಳಿJames English Primary And High School, Room No 3, Avalahalli
17485ಜೆಮ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಆವಲಹಳ್ಳಿJames English Primary And High School, Room No 4, Avalahalli
17486ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅವಲಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School Avalahalli, Room No-1
17487ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅವಲಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School Avalahalli, Room No-2
17488ಮುನೇಷ್ವರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿMuneshwara Vidyanikethana School, Avalahalli
17489ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವೀರೇನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-1, Veerenahalli
17490ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವೀರೇನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-2, Veerenahalli
17491ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ವೀರೇನಹಳ್ಳಿSamudaya Bhavana, Veerenahalli
17492ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ದೊಡ್ಡಬನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-1, Doddabanahalli
17493ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ದೊಡ್ಡಬನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-2, Doddabanahalli
17494ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯ-1, ಬಿದರೆ ಅಗ್ರಹಾರGovt. Lower Primary School, Room No-1, Bidare Agrahara
17495ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಬಿದರೆ ಅಗ್ರಹಾರGovt. Lower Primary School, Room No-2, Bidare Agrahara
17496ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬಂಡಾಪುರGovt. Lower Primary School, Bandapura
17497ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕನ್ನಮಂಗಲGovt. Higher Primary School, Room No 1, Kannamangala
17498ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕನ್ನಮಂಗಲGovt. Higher Primary School, Room No 2, Kannamangala
17499ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕನ್ನಮಂಗಲGovt. Higher Primary School, Room No 3, Kannamangala
174100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೇವಿನಮರದ ಕಾಲೋನಿGovt. Higher Primary School, Room No 1, Bevinamarada Colony
174101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೇವಿನಮರದ ಕಾಲೋನಿGovt. Higher Primary School, Room No 2, Bevinamarada Colony
174102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕನ್ನಮಂಗಲGovt. Higher Primary School, Room No 4, Kannamangala
174103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕುಂಬೇನ ಅಗ್ರಹGovt. Lower Primary School Room No 1, Kumbena Agrahara
174104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕುಂಬೇನ ಅಗ್ರಹಾರGovt. Lower Primary School Room NO 1, Kumbena Agrahara
174105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01, ಕುರುಡು ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No 01, Kurudu Sonnenahalli
174106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03, ಕುರುಡು ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No 03, Kurudu Sonnenahalli
174107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No 1, Sheegehalli
174108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಶೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No 2, Sheegehalli
174109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಶೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No 3, Sheegehalli
174110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಶೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No 4, Sheegehalli
174111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೆಳತ್ತೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 1, Belathur
174112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೆಳತ್ತೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 2, Belathur
174113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬೆಳತ್ತೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 3, Belathur
174114ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಬೆಳತ್ತೂರುMilk Producer Co-Operative Society, Belathur
174115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೆಳತ್ತೂರು ಕಾಲೋನಿGovt. Higher Primary School, Room No 1, Belathur Colony
174116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೆಳತ್ತೂರು ಕಾಲೋನಿGovt. Higher Primary School, Room No 2, Belathur Colony
174117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬೆಳತ್ತೂರು ಕಾಲೋನಿGovt. Higher Primary School, Room No 3, Belathur Colony
174118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಬೆಳತ್ತೂರು ಕಾಲೋನಿGovt. Higher Primary School, Room No 4, Belathur Colony
174119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್Govt. Higher Primary School, Room No 1, Kadugodi Plantation
174120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್Govt. Higher Primary School, Room No 2, Kadugodi Plantation
174121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್Govt Higher Primary School, Room No 3, Kadugodi Plantation
174122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 1, Channasandra
174123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 2, Channasandra
174124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 3, Channasandra
174125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 4, Channasandra
174126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 5, Channasandra
174127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 6, Channasandra
174128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಎ ಕೆ ಜಿ ಕಾಲೋನಿ, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Room No 1, A K G Colony, Channasandra
174129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಎ ಕೆ ಜಿ ಕಾಲೋನಿ, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Room No 2, A K G Colony, Channasandra
174130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಎ ಕೆ ಜಿ ಕಾಲೋನಿ, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Room No 3, A K G Colony, Channasandra
174131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಎ ಕೆ ಜಿ ಕಾಲೋನಿ, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Room No 4, A K G Colony, Channasandra
174132ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Model Primary School, Room No 1, Kadugodi
174133ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Model Primary School, Room No 2, Kadugodi
174134ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Model Primary School, Room No 3, Kadugodi
174135ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Model Primary School, Room No 4,kadugodi
174136ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Modal Primary School, Room No 5,kadugodi
174137ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6,ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Modal Primary School, Room No 6,Kadugodi
174138ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7,ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Model Primary School, Room No 7,Kadugodi
174139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Higher Urdu Primary School, Room No 1,Kadugodi
174140ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Urdu Higher Primary School, Room No 2,Kadugodi
174141ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Urdu Higher Primary School, Room No 3,Kadugodi
174142ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8Govt. Model Primary School, Kadugodi, Room No-8
174143ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ-9Govt. Model Primary School, Kadugodi, Room No-9
174144ಅಡಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕಾಡುಗೋಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Adam English school,Kadugodi Room No-1
174145ಆಡಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Adam English School kadugodi Room no 2
174146ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Nemmadi Kendra, Kadugodi, Room No-1
174147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಾದರಮಂಗಲGovt. Higher Primary School, Room No 1, Sadaramangala
174148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಾದರಮಂಗಲGovt. Higher Primary School, Room No 2, Sadaramangala
174149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಸಾದರಮಂಗಲGovt. Higher Primary School, Room No 4, Sadaramangala
174150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸಾದರಮಂಗಲGovt. Higher Primary School, Room No 3, Sadaramangala
174151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No 1, Kodigehalli
174152ದಿಯಾ ಅಕಾಡಮಿ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರDiya Academy Of Learning School Room No 1 Ayyappa Nagara
174153ದಿಯಾ ಅಕಾಡಮಿ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರDiya Academy Of Learning School Room No 2 Ayyappa Nagara
174154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹೂಡಿGovt. Higher Primary School, Room No 1, Hoodi
174155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹೂಡಿGovt. Higher Primary School, Room No 2, Hoodi
174156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಹೂಡಿGovt. Higher Primary School, Room No 3, Hoodi
174157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಹೂಡಿGovt. Higher Primary School, Room No 4, Hoodi
174158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಹೂಡಿGovt. Higher Primary School, Room No 5, Hoodi
174159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಹೂಡಿGovt. Higher Primary School, Room No 6, Hoodi
174160ನಾರಾಯಣ ಈ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರNarayana e-Techno School, Room No-01, Ayyappanagar
174161ನಾರಾಯಣ ಈ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರNarayana e-Techno School, Room No-02, Ayyappanagar
174162ನಾರಾಯಣ ಈ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರNarayana e-Techno School, Room No-03, Ayyappanagar
174163ನಾರಾಯಣ ಈ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರNarayana e-Techno School, Room No-04, Ayyappanagar
174164ನಾರಾಯಣ ಈ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರNarayana e-Techno School, Room No-05, Ayyappanagar
174165ನಾರಾಯಣ ಈ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 06, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರNarayana e-Techno School, Room No-06, Ayyappanagar
174166ನಾರಾಯಣ ಈ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07 ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರNarayana e-Techno School, Room No-07, Ayyappanagar
174167ನಾರಾಯಣ ಈ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರNarayana e-Techno School, Room No-08, Ayyappanagar
174168ನಾರಾಯಣ ಈ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 09, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರNarayana e-Techno School, Room No-09, Ayyappanagar
174169ನಾರಾಯಣ ಈ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 10, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರNarayana e-Techno School, Room No-10, Ayyappanagar
174170ನಾರಾಯಣ ಈ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 11, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರNarayana e-Techno School, Room No-11, Ayyappanagar
174171ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹೂಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆFlorence Public School, Room No. 1 Hoodi Basavannanagar Main Road
174172ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹೂಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆFlorence Public School, Room No. 2 Hoodi Basavannanagar Main Road
174173ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಹೂಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆFlorence Public School, Room No. 3 Hoodi Basavannanagar Main Road
174174ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಹೂಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆFlorence Public School, Room No. 4 Hoodi Basavannanagar Main Road
174175ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಹೂಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆFlorence Public School, Room No. 5 Hoodi Basavannanagar Main Road
174176ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೂಡಿGovt. P U Collage, Room No-1, Hoodi
174177ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೂಡಿGovt. P U Collage, Room No-2, Hoodi
174178ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಹೂಡಿGovt. P U Collage, Room No-3, Hoodi
174179ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಹೂಡಿGovt. P U Collage, Room No-4, Hoodi
174180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಾವೇರಿನಗರGovt. Higher Primary School, Room No 1, Kaverinagar
174181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಾವೇರಿನಗರGovt. Higher Primary School, Room No 2, Kaverinagar
174182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕಾವೇರಿನಗರGovt. Higher Primary School, Room No 3, Kaverinagar
174183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕಾವೇರಿನಗರGovt. Higher Primary School, Room No 4, Kaverinagar
174184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಕಾವೇರಿನಗರGovt. Higher Primary School, Room No 5, Kaverinagar
174185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಕಾವೇರಿನಗರGovt. Higher Primary School, Room No 6, Kaverinagar
174186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಕಾವೇರಿನಗರGovt. Higher Primary School, Room No 7, Kaverinagar
174187ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ, ಗೋಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Shri Ramakrishna School, Goshale Road, Garudachar Palya, Room No-1
174188ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ, ಗೋಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Shri Ramakrishna School, Goshale Road, Garudacharpalya, Room No-2
174189ಸಮುಧಾಯ ಭವನ ಸ್ರೀಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಟ್ಟಡSamudhaya Bhavana Srishakthi Nirmana Building
174190ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ, ಗೋಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Shri Ramakrishna School, Goshale Road, Garudacharpalya, Room No-3
174191ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಗೋಶಾಲ ರಸ್ತೆ ಪಾಪಯ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆOxford English School Room No 1 Goshala Road Papiah Reddy layout
174192ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಗೋಶಾಲ ರಸ್ತೆ ಪಾಪಯ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆOxford English School Room No 2 Goshala Road Papiah Reddy layout
174193ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯGovt Model Primary School, Room No-1, Garudacharpalya
174194ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯGovt Model Primary School, Room No-2, Garudacharpalya
174195ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯGovt Model Primary School, Room No-3, Garudacharpalya
174196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯGovt Composite High School, Room No-1, Garudacharpalya
174197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯGovt Composite High School, Room No-2, Garudacharpalya
174198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯGovt Composite High School, Room No-3, Garudacharpalya
174199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯGovt Composite High School, Room No-4, Garudacharpalya
174200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯGovt Composite High School, Room No-5, Garudacharpalya
174201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯGovt Composite High School, Room No-6, Garudacharpalya
174202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯGovt Composite High School, Room No-7, Garudacharpalya
174203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯGovt Composite High School, Room No-8, Garudacharpalya
174204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ನಾಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room No-1, Nagondanahalli
174205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ನಾಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room No-2, Nagondanahalli
174206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ನಾಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room No-3, Nagondanahalli
174207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗಾಂಧಿಪುರGovt Higher Primary School, Room No-1, Gandhipura
174208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಗಾಂಧಿಪುರGovt Higher Primary School, Room No-2, Gandhipura
174209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿಜಯನಗರGovt Lower Primary School, Room No-1, Vijayanagara
17421075ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿಜಯನಗರGovt Lower Primary School, Room No-2, Vijayanagara
174211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವಿಜಯನಗರGovt Lower Primary School, Room No-3, Vijayanagara
174212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಗಾಂಧಿಪುರGovt Higher Primary School, Room No-3, Gandhipura
174213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಗಾಂಧಿಪುರGovt Higher Primary School, Room No-4, Gandhipura
174214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಗಾಂಧಿಪುರGovt Higher Primary School, Room No-5, Gandhipura
174215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಗಾಂಧಿಪುರGovt Higher Primary School, Room No-6, Gandhipura
1742166ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿKuvempu Shathamanothsava Govt Model Primary School, Room No-1, Immadihalli
1742176ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿKuvempu Shathamanothsava Govt Model Primary School, Room No-2, Immadihalli
174218ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿKuvempur Shatamanotsava Govt. Model Primary School, Room No-3, Immadihalli
174219ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿKuvempu Shathamanothsava Govt Model Primary School,, Room No-4, Immadihalli
174220ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿKuvempu Shatamanothsava Govt Model Primary School, Room No-5, Immadihalli
174221ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿKuvempu Shatamanothsava Govt Model Primary School, Room No-6, Immadihalli
174222ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7, ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿKuvempu Shatamanothsava Govt Model Primary School, Room No-7, Immadihalli
174223ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8, ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿKuvempu Shatamanothsava Govt Model Primary School, Room No-8, Immadihalli
174224ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-9, ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿKuvempu Shatamanothsava Govt Model Primary School, Room No-9, Immadihalli
174225ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-10, ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿKuvempu Shatamanothsava Govt Model Primary School, Room No-10, Immadihalli
174226ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-11, ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿKuvempu Shatamanothsava Govt Model Primary School, Room No-11, Immadihalli
174227ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-12, ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿKuvempu Shatamanothsava Govt Model Primary School, Room No-12, Immadihalli
174228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ)Govt Lower Primary School, Room No-1, Pattanduru Agrahara (Ambedkar Nagara)
174229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ)Govt Lower Primary School, Room No-2, Pattanduru Agrahara (Ambedkar Nagara)
174230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ)Govt Lower Primary School, Room No-3, Pattanduru Agrahara (Ambedkar Nagara)
174231ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್St Joseph Convent, Room No-1, Whitefield
174232ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್St Joseph Convent, Room No-2, Whitefield
174233ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್St. Joseph Convent, Room No-3, Whitefield
174234ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್St Joseph Convent, Room No-4, Whitefield
174235ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್St Joseph Convent, Room No-5, Whitefield
174236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬಸವಣ್ಣನಗರGovt Higher Primary School, Room No-1, Basavannanagara
174237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಬಸವಣ್ಣನಗರGovt Higher Primary School, Room No-2, Basavannanagara
174238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಬಸವಣ್ಣನಗರGovt Higher Primary School, Room No-3, Basavannanagar
174239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School, Sonnenahalli Room No 1
174240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School, Sonnenahalli Room No 2
174241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿGovt. Higher Primary School, Room No-1, Doddanekkundi
174242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿGovt. Higher Primary School, Room No-2, Doddanekkundi
174243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿGovt Higher Primary School, Room No-3, Doddanekkundi
174244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-4, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿGovt Higher Primary School, Room No-4, Doddanekkundi
174245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿGovt Higher Primary School, Room No-5, Doddanekkundi
174246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿGovt Higher Primary School, Room No-6, Doddanekkundi
174247ಆರ್ ಜೆ ಎಸ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿRJS Nursery & Primary School, Room No -1, Doddanekkundi
174248ಆರ್ ಜೆ ಎಸ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿRJS Nursery & Primary School, Room No-2, Doddanekkundi
174249ಆರ್ ಜೆ ಎಸ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿR J S Nursery & Primary School, Room No 3, Doddanekkundi
174250ವಿಬ್ಗಾಯಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿVibgyor School Room No 01, Doddanekkundi
174251ವಿಬ್ಗಾಯಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿVibgyor School Room No 02, Doddanekkundi
174252ಬಿ ಎಂ ಎ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿB M A Collage Room No 1 Doddanekkundi
174253ಬಿ ಎಂ ಎ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02 ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿB M A Collage Room No 2 Doddanekkundi
174254ಕಿಡ್ಜ್ ಪಾಠಶಾಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿKidz Pathashala, Room No 01, 9th Cross Vinayaka Layout, Doddanekkundi.
174255ಕಿಡ್ಜ್ ಪಾಠಶಾಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿKidz Pathashala, Room No 02, 9th Cross Vinayaka Layout, Doddanekkundi.
174256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿGovt. Composite High School, Room No-1, Doddanekkundi
174257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿGovt. Composite High School, Room No-2, Doddanekkundi
174258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿGovt. Composite High School, Room No-3, Doddanekkundi
174259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿGovt. Composite High School, Room No-4, Doddanekkundi
174260ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿGovt. Composite High School, Room No-5, Doddanekkundi
174261ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೊನಿGovt Lower Primary School, Room No-1, Kundalahalli Colony
174262ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೊನಿGovt Lower Primary School, Room No-2, Kundalahalli Colony
174263ಸಮುದಾಯ ಭವನ,ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Samudaya Bhavana Kundalahalli Colony Room No 1
174264ಹಳೇ ವಾರ್ಡ ಆಫೀಸ್,ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆOld Ward Office Kundalahalli Colony 5th Cross
174265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No-1, Kundalahalli
174266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No-2, Kundalahalli
174267ರ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿRyan International School, Room No 01, Kundalahalli
174268ರ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿRyan International School, Room No 02, Kundalahalli
174269ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ಇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Help Center Near Wataer Tank A E C S Layout E Block Kundalahalli Room No 1
174270ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ಇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Help Center Near Wataer Tank A E C S Layout E Block Kundalahalli Room No 2
174271ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಹೊಸ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ.BBMP New Ward Office A E C S Layout A Block Kundalahalli
174272ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ.Senior Citizen Center A E C S Layout A Block Kundalahalli
174273ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಸೆಂಟರ್ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ.Bangalore One Center A E C S Layout A Block Kundalahalli
174274ಕಿಂಡಲ್ ಕೇರ್ ಕಿಡ್ಜ್ ಶಾಲೆ,ನಂ 481 ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿKindle Kare Kids School, No 481 B Block AECS Layout Kundalahalli
174275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರGovt Higher Primary School, Room No 1, Pattanduru Agrahara
174276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರGovt Higher Primary School, Room No.2, Pattanduru Agrahara
174277ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಇನ್ನರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್St.Thomas School Inner Circle,Room No-1 Whitefield
174278ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಇನ್ನರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್St.Thomas School Inner Circle Room No-2 Whitefield
174279ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಇನ್ನರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್St Thomas School Inner Circle Room No-3 Whitefield
174280ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ಸ್ಕೂಲ್‌ ಇನ್ನರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ವೈಟ್ ಫಿಲ್ಡ್St Thomas School Inner Circle Room No-4 Whitefield
174281ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ಸ್ಕೂಲ್‌ ಇನ್ನರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್St Thomas School Inner Circle Room No-5 Whitefield
174282ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಇನ್ನರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್St Thomas School Inner Circle School Room No-6 Whitefield
174283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 1, Nallurahalli
174284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 2, Nallurahalli
174285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 3, Nallurahalli
174286ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 4, Nallurahalli
174287ಗ್ಲೆನ್ ಟ್ರೀ ಅಕಾಡಮಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿGlentree academy School, Room No-1 Nallurahalli
174288ಗ್ಲೆನ್ ಟ್ರೀ ಅಕಾಡಮಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿGlentree Academy School, Room No-2 Nallurahalli
174289ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room No-1, Chinnappanahalli
174290ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room No-2, Chinnappanahalli
174291ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿRoyal English School, Room No-1, Chinnappanahalli
174292ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿYOUR CHILD NEXT HOME , Room No-1, Chinnappanahalli
174293ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಈಸ್ಟ್ ಲೇಔಟ್, ಜಿ.ಬಿ.ಜೆ ಕಾಲೊನಿ, ಮಾರತಹಳ್ಳಿVimanapura Primary School, Room No-1, East Layout, GBJ Colony, Marathahalli
174294ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಈಸ್ಟ್ ಲೇಔಟ್, ಜಿ.ಬಿ.ಜೆ ಕಾಲೊನಿ, ಮಾರತಹಳ್ಳಿVimanapura Primary School, Room No-2, East Colony, GBJ Colony, Marathahalli
174295ನ್ಯೂ ಎಜ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01,ಮಾರತ್ತ ಹಳ್ಳಿNew Age School,Room no 1, Marath Halli
174296ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, (ಸಂಜಯನಗರ) ಮಾರತಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-1, (Sanjayanagara) Marathahalli
174297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, (ಸಂಜಯನಗರ) ಮಾರತಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-2, (Sanjayanagara) Marathahalli
174298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, (ಸಂಜಯನಗರ) ಮಾರತಹಳ್ಳಿGovt. HIgher Primary School, Room No-3, (Sanjayanagara) Marathahalli
174299ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, (ಸಂಜಯನಗರ) ಮಾರತಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-4, (Sanjayanagara) Marathahalli
174300ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, (ಸಂಜಯನಗರ) ಮಾರತಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-5, (Sanjayanagara) Marathahalli
174301ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, (ಸಂಜಯನಗರ) ಮಾರತಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-6, (Sanjayanagara) Marathahalli
174302ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಅಶ್ವತನಗರ, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt. Lower Primary School, Room No-1, Ashwathanagara, Munnekolalu
174303ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಅಶ್ವಥನಗರ, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲGovt. Lower Primary School, Room No-2, Ashwathanagara, Munnekolalu
174304ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಅಶ್ವಥನಗರ, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt. Lower Primary School, Room No-3, Ashwathanagara, Munnekolalu
174305ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಅಶ್ವಥನಗರ, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt. Lower Primary School, Room No-4, Ashwathanagara, Munnekolalu
174306ನವಪ್ರಜ್ಞ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Navapragna Public School, Munnekolalu, Room No-4
174307ನವಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುನ್ನೇಕೊಳಲುNavaprajna Public School Room-1 Munnekolalu
174308ನವಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುನ್ನೇಕೊಳಲುNavaprajna Public School, Room-2 Munnekolalu
174309ನವಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುನ್ನೇಕೊಳಲುNavaprajna Public School, Room-3 Munnekolalu
174310ಕಾವೇರಿ ಜ್ಞಾನ ಮಿತ್ರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಟಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿ ಲೇಔಟ್, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 037Kaveri Gnana Mithra School, Room No-1, T.C.H College Road, Kaveri Layout, Marathahalli, Bangalore-560 037
174311ಕಾವೇರಿ ಜ್ಞಾನ ಮಿತ್ರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಟಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿ ಲೇಔಟ್, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 037Kaveri Gnana Mithra School, Room No-2, T.C.H College Road, Kaveri Layout, Marathahalli, Bangalore-560 037
174312ಕಾವೇರಿ ಜ್ಞಾನ ಮಿತ್ರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಟಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿ ಲೇಔಟ್, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 037Kaveri Gnana Mithra School, Room No-3, T.C.H College Road, Kaveri Layout, Marathahalli, Bangalore-560 037
174313ಕಾವೇರಿ ಜ್ಞಾನ ಮಿತ್ರ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04,ಟಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ,ಕಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೆ,ಮಾರತ್ತ ಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560037Kaveri Gnana Mithra School Room No. 04 T.C.H. College Road, Kaveri Layout, Marathahalli, Bangalore-560037
174314ಎಂ ವಿ ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 1, ಮಾರತಹಳ್ಳಿM V J College Of Education Room No 1, Marathahalli
174315ಎಂ ವಿ ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 2, ಮಾರತಹಳ್ಳಿM V J College of Education Roon No 2, Marathahalli
174316ಎಂ ವಿ ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03,ಮಾರತ್ತ ಹಳ್ಳಿMVJ College Of Education Room No. 3 Maratha halli
174317ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬಾಲಾಜಿ ಲೇಔಟ್, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 037Govt. Higher Primary School, (New Building) Room No-1, Balaji Layout, Marathahalli, Bangalore-560 037
174318ಕಿಡ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಮಾರತ್ತ ಹಳ್ಳಿKids Global School, Room no 1,Marath Halli
174319ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt. Higher Primary School, Room No-1, Munnekolalu
174320ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt Higher Primary School, Room No-2, Munnekolalu
174321ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt Higher Primary School, Room No-3, Munnekolalu
174322ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt Higher Primary School, Room No 4, Munnekolalu
174323ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt Higher Primary School, Room No 5, Munnekolalu
174324ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt Higher Primary School, Room No 6, Munnekolalu
174325ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt Higher Primary School, Room No 7, Munnekolalu
174326ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt Higher Primary School, Room No 8, Munnekolalu
174327ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt Higher Primary School, Room No 9, Munnekolalu
174328ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 10, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt Higher Primary School, Room No 10, Munnekolalu
174329ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 11, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt Higher Primary School, Room No 11, Munnekolalu
174330ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 12, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುGovt Higher Primary School, Room No 12, Munnekolalu
174331ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,9 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಮಾರತ್ತ ಹಳ್ಳಿReddy Janasangha College,Room no 1, 9th Cross, Marath Halli
174332ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02,9 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಮಾರತ್ತ ಹಳ್ಳಿReddy Janasangha College, Room no 2,9th Cross, Marath Halli
174333ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುSRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL ROOM NO- 01 MUNEKOLALU
174334ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02 ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುSRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL ROOM NO 02 MUNEKOLALU
174335ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:03 ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲುSRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL ROOM NO 03 MUNEKOLALU
174336ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಶಂಖ್ಯೆ 1, ಯಮಲೂರುGovt Model Higher Primary School, Room No 1, Yamaluru
174337ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಯಮಲೂರುGovt Model Higher Primary School, Room No 2, Yamaluru
174338ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಯಮಲೂರುGovt Model Higher Primary School, Room No 3, Yamaluru
174339ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಯಮಲೂರುGovt Model Higher Primary School, Room No 4, Yamaluru
174340ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಯಮಲೂರುGovt Model Higher Primary School, Room No 5, Yamaluru
174341ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೆಂಪಾಪುರGovt Lower Primary School, Room No 1, Kempapura
174342ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬಿ.ನಾಗಸಂದ್ರGovt Lower Primary School, Room No 1, B.Nagasandra
174343ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬಿ.ನಾಗಸಂದ್ರGovt Lower Primary School, Room No 2, B.Nagasandra
174344ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಲ್ಲಘಟ್ಟGovt Higher Primary School, Room No 1, Challaghatta
174345ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಚಲ್ಲಘಟ್ಟGovt. Higher Primary School,Room No.2, Challaghatta
174346ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ತೂಬರಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, New Building, Room No.1, Thoobarahalli
174347ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ತೂಬರಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, New Building, Room No.2, Thoobarahalli
174348ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ತೂಬರಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, New Building, Room No.3, Thoobarahalli
174349ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ತೂಬರಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, New Building, Room No.4, Thoobarahalli
174350ವಿಬ್ಗಾಯಾರ್ ಹೈ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ತೂಬರಹಳ್ಳಿVibgyor High Room No.1, Thoobarahalli
174351ವಿಬ್ಗಾಯಾರ್ ಹೈ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ತೂಬರಹಳ್ಳಿVibgyor High Room No.2, Thoobarahalli
174352ನಾರಾಯಣ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬಿ ಈ ಎಂ ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ ತೂಬರಹಳ್ಳಿNarayana PU Collage Room No 1 BEML Layout Thubarahalli
174353ನಾರಾಯಣ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಬಿ ಈ ಎಂ ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ ತೂಬರಹಳ್ಳಿNarayana PU Collage Room No 2 BEML Layout Thubarahalli
174354ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಸಿದ್ದಾಪುರGovt. Lower Primary School, New Room No.1, Siddapura
174355ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಸಿದ್ದಾಪುರGovt. Lower Primary School, New Room No.2, Siddapura
174356ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಸಿಧ್ಧಾಪುರGovt. Lower Primary School, New Room No.3 Siddapura
174357ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ಸಿದ್ದಾಪುರGovt. Lower Primary School, New Room No.4 Siddapura
174358ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Ramagondanahalli
174359ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2 Ramagondanhalli
174360ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.3 Ramagondanahlli
174361ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.4, Ramagondanahalli
174362ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಸೋರಹುಣಸೆGovt. Higher Primary School, Room No.1, Sorahunase
174363ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಸೋರಹುಣಸೆGovt. Higher Primary School, Room No.2, Sorahunase
174364ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಮಧುರಾನಗರGovt. Boy's Students Hostel, Room No.1, Madhuranagara
174365ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಮಧುರಾನಗರGovt. Boy's Students Hostel, Room No.2, Madhuranagara
174366ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಮಧುರಾನಗರGovt. Boy's Students Hostel, Room No.3, Madhuranagara
174367ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ವಾಲೇಪುರGovt. Lower Primary School, Room No.1, Valepura
174368ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವರ್ತೂರುGovt Pre univercity College, Room No 1, Varthur
174369ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ವರ್ತೂರುGovt Pre Univercity College, Room No.2, Varthur
174370ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ವರ್ತೂರುGovt Pre univercity College, Room No 3, Varthur
174371ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ವರ್ತೂರುGovt Pre univercity College, Room No 4, Varthur
174372ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ವರ್ತೂರುGovt Pre univercity College, Room No 5, Varthur
174373ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ವರ್ತೂರುGovt Pre univercity College, Room No 6, Varthur
174374ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ವರ್ತೂರುGovt Per univercity College, Room No 7, Varthur
174375ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ವರ್ತೂರುGovt Pre univercity College, Room No 8, Varthur
174376ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವರ್ತೂರುGovt Higher Primary School, Room No 1, Varthur
174377ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ವರ್ತೂರುGovt Higher Primary School, Room No 2, Varthur
174378ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ವರ್ತೂರುGovt Higher Primary School, Room No 3, Varthur
174379ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ವರ್ತೂರುGovt Higher Primary School, Room No 4, Varthur
174380ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ವರ್ತೂರುGovt Higher Primary School, Room No 5, Varthur
174381ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ವರ್ತೂರುGovt Higher Primary School, Room No 6, Varthur
174382ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ವರ್ತೂರುGovt Higher Primary School, Room No 7, Varthur
174383ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬಳಗೆರೆGovt Higher Primary School, Room No 1, Balagere
174384ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಬಳಗೆರೆGovt Higher Primary School, Room.No.2, Balagere
174385ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room.No.1, Kadubeesanahalli
174386ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room.No.2, Kadubeesanahalli
174387ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room.No.3, Kadubeesanahalli
174388ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಭೋಗನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room.No.1, Bhoganahalli
174389ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಭೋಗನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room.No.2, Bhoganahalli
174390ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೆಳ್ಳಂದೂರುAnganavadi Center, Room No 1, Bellanduru
174391ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೆಳ್ಳಂದೂರುAnganavadi Center, Room No 2, Bellanduru
174392ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಬೆಳ್ಳಂಡೂರುNarayana E Techno School, Room No 1, Bellanduru
174393ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಬೆಳ್ಳಂದೂರುNarayana E Techno School, Room No 2, Bellanduru
174394ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೆಳ್ಳಂದೂರುB B M P Office Room No.1, Bellanduru
174395ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಬೆಳ್ಳಂಡೂರುNarayana E Techno School, Room No 3, Bellanduru
174396ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೊ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ಬೆಳ್ಳಂದೂರುNarayana E Techno School Room No 04, Bellanduru
174397ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೊ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ಬೆಳ್ಳಂದೂರುNarayana E Techno School Room No 05, Bellanduru
174398ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕರಿಯಮ್ಮನ ಅಗ್ರಹಾರGovt Lower Primary School, Room.No.1, Kariyammana Agrahara
174399ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕರಿಯಮ್ಮನ ಅಗ್ರಹಾರGovt Lower Primary School, Room.No.2, Kariyammana Agrahara
174400ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಪಣತ್ತೂರುGovt. Higher Primary School, Room No.1,Panathur
174401ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಪಣತ್ತೂರುGovt. Higher Primary School, Room No.2,Panathur
174402ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಪಣತ್ತೂರುGovt.Higher Primary School, Room No.3,Panathur
174403ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ಪಣತ್ತೂರುGovt.Higher Primary School, Room No.4,Panathur
174404ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5,ಪಣತ್ತೂರುGovt.Higher Primary School, Room No.5,Panathur
174405ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಪಣತ್ತೂರುGovt. Higher Primary School, Room No.6,Panathur
174406ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7,ಪಣತ್ತೂರುGovt.Higher Primary School, Room No.7, Panathur
174407ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಗುಂಜೂರು ಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School, Room No.1, Gunjurupalya
174408ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಗುಂಜೂರು ಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School, Room No.2, Gunjurupalya
174409ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಗುಂಜೂರುGovt. Model Higher Primary School, Room No.1, Gunjuru
174410ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಗುಂಜೂರುGovt. Model Higher Primary School, Room No.2, Gunjuru
174411ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಗುಂಜೂರುGovt. Model Higher Primary School, Room No.3, Gunjur
174412ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಗುಂಜೂರುGovt. Model Higher Primary School, Room No.4, Gunjur
174413ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕಾಚಮಾರನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-1, Kachamaranahalli
174414ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Devarabeesanahalli
174415ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Devarabeesanahalli
174416ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.3, Devarabeesanahalli
174417ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.4, Devarabeesanahalli
174418ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.5, Devarabeesanahalli
174419ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬೆಳ್ಳಂದೂರುGovt. Urdu Lower Primary School Room No-1, Bellandur
174420ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಬೆಳ್ಳಂದೂರುGovt. Urdu Lower Primary School Room No-2, Bellandur
174421ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೆಳ್ಳಂದೂರುGovt. Model Primary School, Room No.1, Bellandur
174422ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೆಳ್ಳಂದೂರುGovt. Model Primary School, Room No.2, Bellandur
174423ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೈಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Kaikondrahalli
174424ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೈಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Kaikondrahalli
174425ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೈಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.3, Kaikondrahalli
174426ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕೈಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.4, Kaikondrahalli
174427ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Kasavanahalli Room No.1
174428ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Lower Primary School, Kasavanahalli Room No.3
174429ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, Kasavanahalli Room No.2
174430ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Lower Primary School, Kasavanahalli Room No.4
174431ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಹೋಪ್ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Acts Of Hope Primary & High School Room No 2
174432ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಹೋಪ್ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Acts Of Hope Primary & High School Room No 1
174433ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Lower Primary School ,Kasavanahalli Room No 4
174434ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹರಳೂರುGovt Lower Primary School , Room No 1, Haralur
174435ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹರಳೂರುGovt Lower Primary School , Room No 2, Haralur
174436ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಹರಳೂರುGovt Lower Primary School , Room No 3, Haralur
174437ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಹರಳೂರುGovt Lower Primary School , Room No 3, Haralur
174438ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಹರಳೂರುGovt Lower Primary School , Room No 4, Haralur
174439ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಹರಳೂರುGovt Lower Primary School , Room No 5 Haraluru
174440ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಹರಳೂರುGovt Lower Primary School , Room No 6, Haraluru
174441ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಜುನ್ನಸಂದ್ರGovt Lower Primary School , Room No 1, Junnasandra
174442ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಜುನ್ನಸಂದ್ರGovt Lower Primary School , Room No 2, Junnasandra
174443ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01,ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿAnganavadi Centre, Behind Panchayath, Room No. 01, Halanayakanahalli
174444ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 ಎ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಗರLower Primary School, Room no-1 A.Krishnappanagar
174445ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02 ಎ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಗರLower Primary School, Room no-02 A.Krishnappanagar
174446ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School Room No. 1, Halanayakanahalli
174447ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School Room No. 2, Halanayakanahalli
174448ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿGovt Higher Primary School , Room No 1, Doddakannalli
174449ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿGovt Higher Primary School , Room No 2, Doddakannalli
174450ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿGovt Higher Primary School ,Room No 3, Doddakannahali
174451ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿGovt Higher Primary School ,Room No 4, Doddakannahalli
174452ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿGovt Higher Primary School , Room No 5, Doddakannahalli
174453ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿAnjanadri High School , Room No 1 , Doddakannahalli
174454ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿAnjanadri High School , Room No 2, Doddakannahalli
174455ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿAnjanadri High School , Room No 3, Doddakannahalli
174456ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿGovt Higher Primary School, Room No 6, Doddakannahalli
174457ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿGovt Higher Primary School, Room No 7, Doddakannahalli
174458ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮುಳ್ಳೂರುGovt. Higher Primary School, New Building, Room No-1, Mullur
174459ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮುಳ್ಳೂರುGovt. Higher Primary School, New Building, Room No-2, Mullur
174460ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಮುಳ್ಳೂರುGovt. Higher Primary School, New Building, Room No-3, Mullur
174461ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಮುಳ್ಳೂರುGovt. Higher Primary School, New Building, Room No-4, Mullur
174462ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸೂಲಿಕುಂಟೆGovt Lower Primary School Room No. 1, Sulikunte
174463ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಕಾಲೋನಿGovt Lower Primary School Room No. 1, Sulikunte ಕಾಲೋನಿ
174464ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೊಡತಿGovt Higher primary School, Room No 1, Kodathi
174465ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೊಡತಿGovt. Higher Primary School, Room No 2, Kodathi
174466ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೊಡತಿGovt. Higher Primary School, Room No 2, Kodathi
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.