2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1711ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ.ನಂ.1, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರGovt. Kannda Higher Primary School, (New Building) Room No.1, Near Hosakerehalli Bus Stand
1712ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ.ನಂ.2, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರGovt. Kannda Higher Primary School, (New Building) Room No.2, Near Hosakerehalli Bus Stand
1713ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಕಾಳಿದಾಸನಗರ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿAganawadi Kendra Room No. 1 kalidasa Nagara Hosakerehalli
1714ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರGovernment Kannada Higher Primary School, (New Building), Room No.3, Near Hosakerehalli Bus Stand
1715ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ (ಪಿ.ವಿ.ಟಿ),ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮಠಾಣPrakruti Vidya Niketan Public School (P.V.T) Room No.1, Hosakerehalli Main Road Gramathana
1716ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಪಿ.ವಿ.ಟಿ) ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮಠಾಣPrakruti Vidya Niketan Public School (P.V.T)Room No.2 Hosakerehalli Main Road Gramathana
1717ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ನಂ.4, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರGovernment Kannada Higher Primary School(New Building),Room No.4, Near Hosakerehalli Bus Stand
1718ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ನಂ.5, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರGovernment Kannada Higher Primary School, (New Building) Room No.5, Near Hosakerehalli Bus Stand
1719ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ನಂ.6,ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರGovernment Kannada Higher Primary School,(New Building) Room No.6, Near Hosakerehalli Bus Stand
17110ಈಶ್ವರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿEshwari English School, Room No.1, 2nd Mainroad, Hosakerehalli
17111ಈಶ್ವರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿEshwari English School, Room No.2, 2Nd Mainroad, Hosakerehalli
17112ಈಶ್ವರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿEshwari English School, Room No.3, 2Nd Mainroad, Hosakerahalli
17113ಈಶ್ವರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.4, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿEshwari English School, Room No.4, 2Nd Mainroad, Hosakerahalli
17114ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಕಾಳಿದಾಸನಗರ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿBWSSB OFFICE Room No.1 kalidasa Nagara Hosakerehalli
17115ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಕಾಳಿದಾಸನಗರ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿBWSSB OFFICE Room No.2 kalidasa Nagara Hosakerehalli
17116ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ), ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Nammura Government Higher Primary School,(Old Building), Hosakerehalli Mainroad, Room No-1
17117ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆNammura Government Higher Primary School,(Old Building) Room No.2, Hosakerehalli Mainroad
17118ಹೃಷಿಕೇಶ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ನಂ.256, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೃಷಿಕೇಶ ನಗರHrishikesh Vidya Peetha,Room No.1, No.256, 1St Mainroad, Hrushikesha Nagar
17119ಹೃಷಿಕೇಶ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ನಂ.256, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೃಷಿಕೇಶ ನಗರHrishikesh Vidya Peetha,Room No.2, No.256, 1St Mainroad, Hrushikesha Nagar
17120ಹೃಷಿಕೇಶ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ನಂ.256, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೃಷಿಕೇಶ ನಗರHrishikesh Vidya Peetha, Room No.3, No.256, 1St Mainroad, Hrushikesha Nagar
17121ಹೃಷಿಕೇಶ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.4, ನಂ.256, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೃಷಿಕೇಶ ನಗರHrishikesh Vidya Peetha, Room No.4, No.256, 1St Mainroad, Hrushikesha Nagar
17122ಹೃಷಿಕೇಶ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.5, ನಂ.256, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೃಷಿಕೇಶ ನಗರHrishikesh Vidya Peetha, Room No.5, 1St Mainroad, Hrushikesha Nagar
17123ಹೃಷಿಕೇಶ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.6, ನಂ.256, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೃಷಿಕೇಶ ನಗರHrishikesh Vidya Peetha, Room No.6, 1St Mainroad, Hrushikesha Nagar
17124ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಇನ್‌್ಸಟಿಟ್ಯೂಶನ್‌, 100 ಅಡಿ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1R V S Education Institution, 100 Feet Ring Road, B S K 3Rd Stage, Room No-1
17125ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿ ಟ್ಯೂಷನ್ 100 ಅಡಿ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2R V S Education Institution, 100 Feet Ring Road, B S K 3Rd Stage, Room No-2
17126ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3R V S Education Institution, 100 Feet Ring Road, B S K 3Rd Stage, Room No-3
17127ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿ ಟ್ಯೂಶನ್‌, 100 ಅಡಿ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4R V S Education Institution, 100 Feet Ring Road, B S K 3Rd Stage, Room No-4
17128ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Corporation Indore Stadium, Lakshmanappa Garden, Kathriguppe, BSK 3rd stage, Bangalore-85, Room No 1
17129ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Corporation Indore Stadium, Lakshmanappa Garden, Kathriguppe, BSK 3rd stage, Bangalore-85, Room No.2
17130ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Corporation Indore Stadium, Lakshmanappa Garden, Kathriguppe, BSK 3rd stage, Bangalore-85, Room No-5
17131ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ರೂಂ.ನಂ-3Corporation Indore Stadium, Lakshmanappa Garden, Kathriguppe, BSK 3rd stage, Bangalore-85, Room No.3
17132ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Corporation Indore Stadium, Lakshmanappa Garden, Kathriguppe, B S K 3Rd Stage, Bangalore-85, Room No-4
17133ಕಾರ್ಫೋರೇಶನ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಡೇಡಿಯಂ, ಲಕ್ಷಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್,ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು-560085, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Corporation Indore Stadium, Lakshmanappa Garden, Banashankari 3rd stage, Bangalore-560085,Room No-6
17134ಎ.ಇ.ಇ (ನೈರುತ್ಯ) ಉಪವಿಭಾಗ,ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ, ಬನಗಿರಿನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560085,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1A.E.E(South-west )Division,B.W.S.S.B, Banagirinagara, BSK 3rd stage,Bangalore-85,Room No.1
17135ಎ.ಇ.ಇ (ನೈರುತ್ಯ) ಉಪವಿಭಾಗ,ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ, ಬನಗಿರಿನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560085,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2A.E.E(South-west )Division,B.W.S.S.B, Banagirinagara, BSK 3rd stage,Bangalore-85,Room No.2
17136ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ,ನಂ ಸಿಎ 19/21,24ನೇ ಮೇನ್,ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು-70,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Kempegowda Medical College,No CA 19/21,24th main,BSK 2nd stage,Bangalore-70,Room No-5
17137ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್,ನಂ ಸಿಎ 19/21,24ನೇ ಮೇನ್,ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು-70,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Kempegowda Medical College,No CA 19/21,24th main,BSK 2nd stage,Bangalore-70,Room No-6
17138ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆ. ನಂ.244,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಚಂಗಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ,ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರSri Venkateshwara Chendil Kumarans School,No.244,3rd Cross,Changaiah Layout,Thyagarajanagar
17139ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆ. ನಂ.244, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಂಗಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರSri Venkateshwara Chendil Kumarans School,No.244,3rd Cross,Changaiah Layout,Thyagarajanagar
17140ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆ. ನಂ.244, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಂಗಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರSri Venkateshwara Chendil Kumarans School,No.244,3rd Cross,Changaiah Layout,Thyagarajanagar
17141ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆ. ನಂ.244, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಂಗಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರSri Venkateshwara Chendil Kumarans School,No.244,3rd Cross,Changaiah Layout,Thyagarajanagar
17142ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾಗರಜನಗರSWAMY VIVEKANANDA SCHOOL 2ND BLOCK THYAGARAJANAGAR
17143ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾಗರಜನಗರSWAMY VIVEKANANDA SCHOOL 2ND BLOCK THYAGARAJANAGAR
17144ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾಗರಜನಗರSWAMY VIVEKANANDA SCHOOL 2ND BLOCK THYAGARAJANAGAR
17145ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾಗರಜನಗರANGANAWADI KENDRA K S COLONY 2ND BLOCK THYAGARAJANAGAR
17146ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ನಂ.32, ಕೆ ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರAnganavadi Centre, No.32, K S Colony, 2Nd Cross, 2Nd Block Thyagarajanagar
17147ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಎನ್.ಎಸ್.ವಿ.ಕೆ) 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560082 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Bangalore International Academy(NSVK) 2nd Main Road, 7th Block,Jayanagar,Bangalore-560082 Room No-1
17148ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ(ಎನ್.ಎಸ್.ವಿ.ಕೆ)2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560082 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Bangalore International Academy(NSVK)2nd Main Road,7th Block,Jayanagar Bangalore-560082 Room No-2
17149ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು,2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,ಜಯನಗರ(ಬಿ.ವಿ. ಜಗದೀಶ್‌ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸೆಮಿನರ್‌ ಹಾಲ್‌)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1National College,2nd Main Road,7th Block,Jayanagar(B.V.Jagadish Science Centre Seminar Hall)Room No.1
17150ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ(ಎನ್.ಎಸ್.ವಿ.ಕೆ)2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,ಜಯನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Bangalore International Academy(NSVK)2nd Main Road,7th Block,Jayanagar Room No.3
17151ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು,2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,ಜಯನಗರ(ಬಿ.ವಿ. ಜಗದೀಶ್‌ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸೆಮಿನರ್‌ ಹಾಲ್‌)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2National College,2nd Main Road,7th Block,Jayanagar(B.V.Jagadish Science Centre Seminar Hall)Room No 2
17152ಹೋಲಿ ಸೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ.5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ (ಕನಕಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Holy Saint School. 5th cross, 7th block, Jayanagar (Kanakapura West) Room No.1
17153ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆKumarans Childrens School. 6th A Main, Tata silk Farm, Room No.1
17154ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.6ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂKumarns Childrens School. 6th A main, Tata silk Farm
17155ಆತ್ಮಶ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌. 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆAthmashree Education Association.7th main, Tatasilk Farm, Room No.2
17156ಆತ್ಮಶ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌.7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆAtmashree Education Association.7th main, Tatasilk Farm, Room No.1
17157ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್‌.ನಂ.81, ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Kamala Nehru Children Home.No.81, South end Road, Room No.1
17158ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್‌. ನಂ.81, ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆKamala Nehru Children Home. No.81, South end road, Room No.2
17159ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್‌,ನಂ.81, ಸೌತ್ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Kamalanehru Children Home, No.81,South End Road. Room No.4
17160ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್‌,ನಂ.81, ಸೌತ್ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆKamala Nehru Children Home,No.81,South End Road. Room No
17161ವಿಜಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆVijaya High School, 14th Cross Road 3rd Block Jayanagara Room No
17162ವಿಜಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆVijaya High School, 14th Cross Road 3rd Block Jayanagara Room No
17163ವಿಜಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆVijaya High School,14th Cross Road 3rd Block Jayanagara Room No
17164ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್‌ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ,ಯಡಿಯೂರು ಕೆರೆ ಎದುರು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1B B M P Engineering Ward Office, opp Yediyur Lake Room No 1
17165ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್‌ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ,ಯಡಿಯೂರು ಕೆರೆ ಎದುರು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2B B M P Engineering Ward Office, opp Yediyur Lake,Room No 2
17166ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆB B M P Nursery School And Women Tailoring Centre, Room No
17167ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆB B M P Nursery School And Women Tailoring Centre, Room No
17168ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ,1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂBBMP Women's Association,1st cross, Tata Silk Farm
17169ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡನ್‌ ಸ್ಕೊಲ್‌,6ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂKumarans Childrens School,6th A Main Road,Tata Silk Farm
17170ಹೋಲಿ ಸೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ,5ನೇ ಕ್ರಾಸ್,7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,ಜಯನಗರ. (ಕನಕಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ್) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Holy Saint School,5th cross,7th Block,Jayanagar.(Kanakapura west) Room No- 2
17171ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಯಡಿಯೂರು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Model Primary School,S.Kariyappa Road, Yediyur. Room No
17172ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಯಡಿಯೂರು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Model Primary School,S.Kariyappa Road, Yediyur. Room No
17173ಆರ್‌ ಕೆ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,27ನೇ ಕ್ರಾಸ್,7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,ಜಯನಗರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1R K S Primary School,27th cross,7th Block,Jayanagar. Room No- 1
17174ಆರ್‌ ಕೆ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2R K S Primary School,27th cross,7th Block,Jayanagar. Room No - 2
17175ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಯಡಿಯೂರುGovt Pre University College, S Kariyappa Road Yadiyur
17176ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಯಡಿಯೂರುGovt Pre University College, S Kariyappa Road Yadiyur
17177ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಯಡಿಯೂರುGovt Pre University College, S Kariyappa Road Yadiyur
17178ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಯಡಿಯೂರುGovt Pre University College, S Kariyappa Road Yadiyur
17179ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ,27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1N S V K ,27th cross,BSK 2nd stage,Room No-1
17180ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ,27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2N S V K , 27th cross, BSK 2nd stage, Room No-2
17181ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ,27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3N S V K, 27th cross, BSK 2 stage. Room No-3
17182ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ ,1ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1N S V K Kannada primary and high School, 1st B main, WKP Road, 7th block, Jaynagar, Room No-1
17183ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ ,1ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2N S V K Kannada Primary and High School, 1st B main, WKP Road,7th block, Jayanagar, Room No-2
17184ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ 22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತsri Aurobindo Memorial School, 22nd cross BSK 2nd stage
17185ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ 22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತSri Aurobindo memoral school, 22nd cross BSK 2nd stage
1718621, 24Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, B'reKempegowda Medical College, Room No, No.C A-19
1718721, 24Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, B're-70Kempegowda Medical College , Room No 2, No.C A-19
1718821, 24Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, B're-70Kempegowda Medical College , Room No 3, No.C A-19
1718921, 24Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, B're-70Kempegowda Medical College , Room No.4, No.C A-19
17190ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-70Sri Arabindo Memorial School , Room No-1, 22Nd Cross, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore-70
17191ಸೆಂಟ್‌ ಅನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆಂಜನೇಯ ನಗರ, ಇಟ್ಟಮಡುSt. Anne's Public School , Room No 1, 3Rd Cross, Anjaneya Nagar, Ittamadu
17192ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆಂಜನೇಯ ನಗರ, ಇಟ್ಟಮಡುSt. Anne's Public School , Room No 2, 3Rd Cross, Anjaneya Nagar, Ittamadu
17193ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ 183ರ ಕಚೇರಿ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ ಇ ಬಿ ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಟಮಡು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Public Library at Ward No.183 BBMP Ward Office, 2nd Mainroad, KEB Road, Ittamadu,Room No.1
17194ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ 183ರ ಕಚೇರಿ, 2ನೇ ಕೆ ಇ ಬಿ ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಟಮಡು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Public Library at Ward No.183 BBMP Ward Office, 2nd Mainroad, KEB Road, Ittamadu,Room No.2
17195ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೆ ಇ ಬಿ ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಟಮಡು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vishweshwaraiah Samskruthika Bhavana, 2nd Main, KEB Road, Ittamadu,Room No.1
17196ಅಪೋಲೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ ,5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Appollo Convent,1st Main Road,BSK 3 Stage,5th Block. Room No 1
17197ಅಪೋಲೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ ,5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Appollo Convent,1st Main Road,BSK 3 Stage,5th Block. Room No 2
17198ಅಪೋಲೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ ,5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Appollo Convent,1st Main Road,BSK 3 Stage,5th Block. Room No 3
17199ವಿಕಾಸ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ನಂ.10,11, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೇಔಟ್,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ,5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,3ನೇ ಫೇಸ್. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Vikas Nursery Primary and High School,No.10,11, 4th MainRoad,Revenue layout,BSK 3 Stage,5th Block,3rd Phase. , Room No 1
171100ವಿಕಾಸ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ನಂ.10,11, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೇಔಟ್,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ,5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,3ನೇ ಫೇಸ್. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Vikas Nursery Primary and High School,No.10,11,4th Mian Road,revenue Layout,BSK 3 Stage,5th Block,3rd Phase , Room No 2
171101ವಿಕಾಸ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ನಂ.10,11, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೇಔಟ್,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ,5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,3ನೇ ಫೇಸ್. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Vikas Nursery Primary and High School,No.10,11,4th Mian Road,revenue Layout,BSK 3 Stage,5th Block,3rd Phase , Room No 3
171102ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,4ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Webster Middle & High School,4th A Cross,Ittamadu,BSK 3rd Stage , Room No 1
171103ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,4ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Webster Middle & High School,4th A cross,Ittamadu, BSK 3 Stage , Room No 2
171104ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ.12, 10ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Chowdeshwari Education Society,No.12,10th A cross,Ittamadu. Room No 1
171105ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ.12, 10ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Chowdeshwari Education Society,No.12,10th A Cross,Ittamadu. Room No 2
171106ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ.12, 10ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Chowdeshwari Education Society,No.12,10th A Cross, Ittamadu. Room No 3
171107ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,4ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Webster Middle & High School,4th A cross,Ittamadu,BSK 3rd Stage. Room No 3
171108ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,4ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Webster Middle & High School,4th A cross,Ittamadu,BSK 3rd Stage. Room No 4
171109ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,4ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Webster Middle & High School,4th A cross,Ittamadu,BSK 3rd Stage, Room No 5
171110ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,4ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Webster Middle & High School,4th A cross,Ittamadu, BSK 3rd Stage , Room No 6
171111ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,4ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7Webster Middle & High School,4th A cross,Ittamadu,BSK 3rd Stage. Room No 7
171112ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,4ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8Webster Middle & High School,4th A cross,Ittamadu,BSK 3rd Stage. Room No 8
171113ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,4ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9Webster Middle & High School,4th A cross,Ittamadu,BSK 3rd Stage. Room No 9
171114ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,4ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 10Webster Middle & High School,4th A cross,Ittamadu,BSK 3rd Stage , Room No 10
171115ಶುಭಮಂಗಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಇಟ್ಟಮಡು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Shubhamangala Education Society, Presidency Public School, 8Th Main, Ittamadu,Room No.1
171116ಶುಭಮಂಗಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಇಟ್ಟಮಡು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Shubhamangala Education Society, Presidency Public School, 8Th Main, Ittamadu,Room No.2
171117ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಇಟ್ಟಮಡು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆSri Krishna Education Society,Room No. 1 Ittamadu Mainroad, 18th Cross
171118ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಇಟ್ಟಮಡು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆSri Krishna Education Society,Room No.2 Ittamadu Mainroad, 18th Cross
171119ಶುಶ್ರತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನರಗುಂದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಗರ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿShshrutha education Trust Nargund International School and College Room No.1 3rd Main Road Dattatreyanagar Hosakerehalli
171120ಶುಶ್ರತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನರಗುಂದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಗರ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿShshrutha education Trust Nargund International School and College Room No.2 3rd Main Road Dattatreyanagar Hosakerehalli
171121ಶುಶ್ರತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನರಗುಂದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.3 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಗರ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿShshrutha education Trust Nargund International School and College Room No.3 3rd Main Road Dattatreyanagar Hosakerehalli
171122ಶುಶ್ರತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನರಗುಂದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.4 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಗರ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿShshrutha education Trust Nargund International School and College Room No.4 3rd Main Road Dattatreyanagar Hosakerehalli
171123ಶುಶ್ರತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನರಗುಂದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.5 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಗರ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿShshrutha education Trust Nargund International School and College Room No.5 3rd Main Road Dattatreyanagar Hosakerehalli
171124ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಇಟ್ಟಮಡುNammura Government Higher Primary School , Room No 1, 9Th Cross, Maruthinagar, Ittamadu
171125ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಇಟ್ಟಮಡುNammura Government Higher Primary School , Room No 2, 9Th Cross, Maruthinagar, Ittamadu
171126ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಇಟ್ಟಮಡು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮಾರುತಿನಗರValentine Model School,Room No.1 Ittamadu Mainroad, Maruthinagar
171127ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಇಟ್ಟಮಡು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮಾರುತಿನಗರValentine Model School,Room No.2 Ittamadu Mainroad, Maruthinagar
171128ಸೆಂಟ್‌ ಅನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆಂಜನೇಯ ನಗರ, ಇಟ್ಟಮಡುSt. Anns Public School , Room No 3, 3Rd Cross, Anjaneya Nagar, Ittamadu
171129ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಇಟ್ಟಮಡುNammura Government Higher Primary School , Room No 3, 9Th Cross, Maruthinagar, Ittamadu
171130ವಿಕಾಸ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ನಂ.10,11, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೇಔಟ್,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ,5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,3ನೇ ಫೇಸ್. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Vikas Nursery Primary and High School,No.10,11, 4th Main Road,Revenue Layout,BSK 3 Stage,5th Block,3rd Phase , Room No 4
171131ವಿಕಾಸ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ನಂ.10,11, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೇಔಟ್,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ,5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,3ನೇ ಫೇಸ್. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Vikas Nursery Primary and High School,No.10,11,4th Main Road,Revenue Layout,BSK 3rd Stage,5th Block,3rd Phase. Room No 5
171132ಅಪೋಲೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ,ನಂ.320, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಫೇಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Apolo Convent,No 320,5th Cross,BSK 3rd Stage,5th Block, 3rd Phase, Room No 1
171133ಅಪೋಲೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ,ನಂ.320, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಫೇಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Apolo Convent,No.320,5th Cross, BSK 3rd Stage, 5th Block,3rd Phase, Room No 2
171134ಅಪೋಲೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ,ನಂ.320, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಫೇಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Apolo Convent,No.320,5th Cross, BSK 3rd Stage, 5th Block,3rd Phase, Room No 3
171135ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ನಂ.12, 10ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Chowdeshwari Education Society,No.12,10th A cross, Ittamadu, Room No 4
171136ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ.12, 10ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್,ಇಟ್ಟಮಡು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Chowdeshwari Education Society,No.12, 10th A Cross, Ittamadu, Room No 5
171137ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ,80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ,ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Carmel English School,80 feet Road,M.K.Puttalingaiah Road,Padmanabhanagar , Room No 1
171138ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ,80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ,ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Carmel English School,80 feet Road,M.K.Puttalingaiah Road,Padmanabhanagar , Room No 2
171139ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ,80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ,ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Carmel English School,80feet Road,M.K.Puttalingaiah Road,Padmanabhanagar, Room No - 3
171140ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಶಾಲೆ ,ಸಿ.ಜೆ.ವೆಂಕಟದಾಸ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1N S V K School,C.J.Venkata Das Road,Padmanabhanagar, Room No . 1
171141ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಶಾಲೆ ,ಸಿ.ಜೆ.ವೆಂಕಟದಾಸ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2N S V K School,C.J.Venkata Das Road,Padmanabhanagar, Room No.2
171142ಬಿ ಎನ್‌ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, 27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-70B N M School , Room No 1, 27Th Cross, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore-70
171143ಬಿ ಎನ್‌ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 27ನೇ ಅಡ್ಡಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರುB N M School , Room No 4, 27Th Cross, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore
171144ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, 22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-70Sri Arabindo Memorial School , Room No-2, 22Nd Cross, B S K 2Nd Stage, Bangalore-70
171145ಬಿ ಎನ್‌ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರುB N M School , Room No 3, 27Th Cross, B S K 2Nd Stage, Bangalore
171146ಬಿ ಎನ್‌ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, 27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರುB N M School , Room No 5, 27Th Cross, B S K 2Nd Stage, Bangalore
171147ಬಿ ಎನ್‌ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರುB N M School , Room No 2, 27Th Cross, B S K 2Nd Stage, Bangalore
171148ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,24ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಕರೀಸಂದ್ರ,ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು-70,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Nammura Government Udru School,24th A cross,Karisandra,BSK 2nd stage,Bangalore-70,Room No 1
171149ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,24ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಕರೀಸಂದ್ರ,ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು-70,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Nammura Government Urdu School,24TH A cross,Karisandra,BSK 2nd stage,Bangalore-70,Room No 2
171150ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ,7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,ಜಯನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3N S V K Kannada Primary And High school,1st B main,WKP Road,7th block,Jaynagar,Room No-3
171151ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾವೇರಿನಗರ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Kannada Primary School,Kaverinagar,BSK 2 Stage, Room No 1
171152ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾವೇರಿನಗರ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Kannada Primary School,Kaverinagar,BSK 2 Stage , Room No 2
171153ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ,ಸಮುದಾಯ ಭವನ,9ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕಾವೇರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-70, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,Samudhaya Bhavan,9th main road, Kaverinagar,Bangalore-70, Room No-1
171154ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ,ಸಮುದಾಯ ಭವನ,9ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕಾವೇರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-70, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,Samudhaya Bhavan,9th main road, Kaverinagar,Bangalore-70, Room No-2
171155ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ (ನೋಂ),9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬೇಂದ್ರೆನಗರ. ಕೊಠಡಿ ನಂ-1Sri Bhuvaneshwari Mahila Seva Samaja (R) 9th cross, Bendre nagar Room No-1
171156ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ (ನೋಂ),9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬೇಂದ್ರೆನಗರ.ಕೊಠಡಿ.ನಂ-2Sri Bhuvaneshwari Seva Samaja (R), 9th cross,Bendrenagar,Room No-2
171157ರಿಜಿನಲ್‌ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್ , ಕಾಂಟರ್ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Regional CO-Operative Management Institute,Contour Road,Padmanabhanagar , Room No 1
171158ರಿಜಿನಲ್‌ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್ , ಕಾಂಟರ್ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Regional Co-Oprative Management Institute,Contour Road,Padmanabhanagar , Room No 1
171159ರಿಜಿನಲ್‌ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್ , ಕಾಂಟರ್ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Regional CO-Operative Management Institute,Contour Road,Padmanabhanagar. Room No 2
171160ರಿಜಿನಲ್‌ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್ , ಕಾಂಟರ್ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Regional Co-Operative Management Institute,Contour Road,Padmanabhanagar, Room No 3
171161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Kadirenahalli, Room No 1
171162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Kadirenahalli, Room No 2
171163ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ,5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿಷ್ಣು ರಸ್ತೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Shyla English Medium School, 5th main, Vishnu Road, Room No 1
171164ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ , 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿಷ್ಣು ರಸ್ತೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sri Shyla English Medium School, 5th main, Vishnu Road, Kadirenahalli, Room No 2
171165ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿಷ್ಣು ರಸ್ತೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Sri Shyla Kannada Medium School, 5th main, Vishnu Road, Kadirenahalli, Room No 3
171166ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿಷ್ಣು ರಸ್ತೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Shyla Kannada Medium School, 5th main, Vishnu Road, Kadirenahalli, Room No 1
171167ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ, ಸಿ.ಜೆ.ವೆಂಕಟದಾಸ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3N S V K ,C.J.VenkataDas Road,Padmanabhanagar Room No 3
171168ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ, ಸಿ.ಜೆ.ವೆಂಕಟದಾಸ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4N S V K , C.J.VenkataDas Road,Padmanabhanagar. Room No 4
171169ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ, ಸಿ.ಜೆ.ವೆಂಕಟದಾಸ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5N S V K ,C.J.VenkataDas Road,Padmanabhanagar. Room No 5
171170ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಪದ್ಮನಾನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sahakari Vidya Kendra, MK Puttalingaiah Road, 80 Feet Road, Padmanabhanagar, Room No 1
171171ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಪದ್ಮನಾನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sahakari Vidya Kendra, MK Puttalingaiah Road, 80 Feet Road, Padmanabhanagar, Room No 2
171172ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಪದ್ಮನಾನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Sahakari Vidya Kendra, MK Puttalingaiah Road, 80 feet Road, Padmanabhanagar Room No 3
171173ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ , ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಪದ್ಮನಾನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Sahakari Vidya Kendra, ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಪದ್ಮನಾನಗರ, Room No 4
171174ಬೆನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Benaka Public School, Kuvempu road, Chikkallasandra, Room No 1
171175ಬೆನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Benaka Public School,Kuvempu Road,Chikkalasandra, Room No 2
171176ಬೆನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Benaka Public School,Kuvempu Road,Chikkalasandra. Room No 3
171177ಬೆನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Benaka Public School,Kuvempu Road,Chikkalasandra. Room No 4
171178ಬೆನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Benaka Public School,Kuvempu Road,Chikkalasandra. Room No 4
171179ಬೆನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Benaka Public School,Kuvempu Road,Chikkalasandra. Room No 6
171180ಬೆನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7Benaka Public School,Kuvempu Road,Chikkalasandra. Room No 7
171181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ತಮಿಳು), 13ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School (Tamil), 13Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Room No-1
171182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ತಮಿಳು), 13ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School (Tamil), 13Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Room No-2
171183ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರುJnana Sagara Education Society , Room No 2, 14Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore
171184ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರುJnana Sagara Education Society , Room No 3, 14Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore
171185ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರುJnana Sagara Education Society , Room No 4, 14Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore
171186ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರುJnana Sagara Education Society, Room No-1, 14Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore
171187ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ರೂಂ.ನಂ.5, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರುJana Sagara Education Society, Room No-5, 14Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore
171188ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಮಸೀದಿರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತGovt. Urdu Model Primary School, Room No.1, Masidi Road, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage
171189ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತGovt. Urdu Model Primary School, Room No-2, Masidi Road, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage
171190ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6,ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತGovt. Urdu Model Primary School, Room No-6, Masidi Road, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage
171191ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತGovt. Urdu Model Primary School, Room No-3, Masidi Road, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage
171192ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4,ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತGovt. Urdu Model Primary School, Room No-4, Masidi Road, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage
171193ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5,ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತGovt. Urdu Model Primary School, Room No.5, Masidi Road, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage
171194ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಶಾಲೆ,27ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4N S V K School,27th cross,BSK 2nd Stage Room No-4
171195ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Taluk Panchayat Office,S.Kariyappa Road,BSK 2 Stage. Room No 1
171196ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Taluk Panchayat Office,S.Kariyappa Road,BSK 2 Stage. Room No 2
171197ಪಿ ಎಸ್‌ ಟಿ ಐ ಕಛೇರಿ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆP S T I Office,Subramanyapura Main Road, Banashankari Room No
171198ಜಿಲ್ಲಾ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆDistrict Training Institute(Bangalore Rural), S.Kariyappa Road,BSK 2 Stage. Room No.3
171199ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಶಾಲೆ ,27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳುರು-70, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5N S V K School 27th cross, BSK 2nd stage,Bangalore-70, Room No-5
171200ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಶಾಲೆ ,27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳುರು-70, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6N S V K School 27th cross, BSK 2nd stage,Bangalore-70, Room No-6
171201ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಶಾಲೆ ,27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳುರು-70, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7N S V K School ,27th cross, BSK 2nd stage,Bangalore-70, Room No-7
171202ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಶಾಲೆ ,27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳುರು-70, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8N S V K School 27th cross, BSK 2nd stage,Bangalore-70, Room No-8
171203ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಶಾಲೆ,27ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳುರು-70, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-9N S V K School,27th cross, BSK 2 Stage.Bangalore-70, Room No-9
171204ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸರಬಂಡೆ ಪಾಳ್ಯ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿGovt. Kannada Primary School, Room No 1, Sarabande Palya,Subramanyapura Main Road,BSK
171205ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸರಬಂಡೆ ಪಾಳ್ಯ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿGovt. Kannada Primary School, Room No 3, Sarabande Palya,Subramanyapura Main Road,BSK
171206ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರಬಂಡೆ ಪಾಳ್ಯ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿGovt. Kannada Primary School, Room No-2, Sarabande Palya,Subramanyapura Main Road,BSK
171207ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರಬಂಡೆ ಪಾಳ್ಯ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿGovt. Urdu Primary School, Room No.1, Sarabande Palya,Subramanyapura Main Road,BSK.
171208ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರಬಂಡೆ ಪಾಳ್ಯ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿGovt. Urdu Primary School, Room No.2, Sarabande Palya,Subramanyapura MainRoad,BSK
171209ಜಿಲ್ಲಾ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ)ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1District Training Institute, (Bangalore Urban), S.Kariyappa Road,BSK 2 Stage, Room No 1
171210ಜಿಲ್ಲಾ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ)ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2District Training Institute, (Bangalore Urban), S.Kariyappa Road,BSK 2 Stage Room No 2
171211ಜಿಲ್ಲಾ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ)ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2District Training Institute(Bangalore Urban) S.Kariyappa Road,BSK 2 Stage Room No.2
171212ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ),ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4District Training Institute (Bangalore Urban) S.Kariyappa Road,BSK 2Stage Room No.4
171213ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶ್ರೇಣಿ-1)ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇಲಾಖೆ,ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Assistant Director(Grade-1),Social Welfare Department,S.Kariyappa Road,BSK 2 Stage Room No.1
171214ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ,ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Office of the Joint Director of Agriculture,S.Kariyappa Road,BSK 2 Stage Room No.2
171215ನಾಡ ಕಛೇರಿ ರೊಂ-1 ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತNada Office, S.Kariyappa Road,BSK 2 Stage, Room No 1
171216ನಾಡ ಕಛೇರಿ ರೊಂ-2 ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತNada Office, S.Kariyappa Road,BSK 2 Stage,Room No 2
171217ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ),ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1District Training Institute, (Bangalore Rural),S.Kariyappa Road,BSK 2 Stage Room No.1
171218ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ),ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5District Training Institute (Bangalore Rural),S.Kariyappa Road. Room No.5
171219ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, 4ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತPoorna Chandra Vidya Kendra, Teachers Colony, 4Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage
171220ಸುಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂSujnana Education Society, Room No.1, 11Th Cross, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage, B're
171221ಸುಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂSujnana Education Society, Room No.2, 11Th Cross, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage, B're
171222ಸುಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂSujnana Vidya Mandira, Room No.3, 11Th Cross, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage, B're
171223ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಅಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬೇಂದ್ರೆನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1Secab English Medium Nursery, Primary & High School,12th Cross, Bendrenagara, Room No 1
171224ಸೀಕ್ಯಾಬ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ನರ್ಸರಿ,ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್,12ನೇ ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಬೇಂದ್ರೆನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Secab English Medium Nursery, Primary & High School, No.2
171225ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜು,ಬೃಂದಾವನ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Kumarans P U College, Brundavana nagar. Room No.1
171226ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜು,ಬೃಂದಾವನ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Kumarans P U College,Brundavananagar. Room No.2
171227ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜು, ಬೃಂದಾವನ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Kumarans P U College, Brundavananagar. Room No.3
171228ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಅಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬೇಂದ್ರೆನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 3Secab English Medium Nursery, Primary & High School, 12th Cross, Bendrenagara, Room No 3
171229ಸೀಕ್ಯಾಬ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ನರ್ಸರಿ,ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್,12ನೇ ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಬೇಂದ್ರೆನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Secab English Medium Nursery, Primary & High School,12th cross,Bendrenagar,Room No 4
171230ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಅಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬೇಂದ್ರೆನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 5Secab English Medium Nursery Primary & High School, 12th Cross, Bendrenagara Room No 5
171231ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ(ಪಶ್ಚಿಮ). ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Magnific English School,3rd Main Road,Eliyas nagar(west). Room No.1
171232ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ(ಪಶ್ಚಿಮ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Magnific English School,3rd Main Road.Eliyas nagar(west) Room No.2
171233ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೆ.ಹಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ಬದಾವಣೆ, ಮಿನ್ಹಾಜ್ ನಗರ (ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ)(ಪಶ್ಚಿಮ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01Govt Urdu Lower Primary School, JHBCS Layout, Minaznagara (EliyaNagara )(West) Room No 1
171234ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೆ.ಹಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ಬದಾವಣೆ, ಮಿನ್ಹಾಜ್ ನಗರ (ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ)(ಪಶ್ಚಿಮ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02Govt Urdu Lower Primary School,J.H.B.C.S Layout, Minhaznagar (Eliyasnagar)(West) Room NO 02
171235ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Sahakari Vidya Kendra,M.K.Puttalingaiah Road,80 feet road,Padmanabhanagar. Room No.5
171236ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ,ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ,ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Sahakari Vidya Kendra,M.K.Puttalingaiah Road,80 feet Road,Padmanabhanagar. Room No.6
171237ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ,ಸಾರಕ್ಕಿ ಗೇಟ್ ಬನಶಂಕರಿ 2 ಹಂತ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Urdu Model Primary School, Eliyas nagar,Sarakki Gate BSK 2 Stage Room No.1
171238ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ,ಸಾರಕ್ಕಿ ಗೇಟ್ ಬನಶಂಕರಿ 2 ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Urdu Model Primary School,Eliyas nagar,Sarakki gate, BSK 2 Stage. Room No 2
171239ಸಿ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಛೇರಿ, ವಸುಧ ಭವನ, ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್‌ ಸರ್ವೆ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ,ದಯಾನಂದಸಾಗರ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1C P W D Office, Vasudha Bhavan, Geological Survey of India,Dayanandasagar College Road,Kumaraswamy Layout. Room No.1
171240ಸಿ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಛೇರಿ, ವಸುಧ ಭವನ, ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್‌ ಸರ್ವೆ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ,ದಯಾನಂದಸಾಗರ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್.,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2C P W D Office, Vasudha Bhavan, Geological Survey of India,Dayanandasagar College Road,Kumaraswamy Layout. Room No-2
171241ಸಿ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಛೇರಿ, ವಸುಧ ಭವನ, ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್‌ ಸರ್ವೆ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ,ದಯಾನಂದಸಾಗರ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3C P W D Office, Vasudha Bhavan, Geological Survey of India,Dayanandasagar College Road,Kumaraswamy Layout. Room No-3
171242ಬ್ಲಾಸಂ ಶಾಲೆ, 58ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Blossom School, 58th Crosss, Kumaraswamy layout 1st stage, Room No-1
171243ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಕಛೇರಿ, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ದಯಾನಂದಸಾಗರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ.Executive Engineering Office, Padmanabhanagar Range, BBMP opposite to Dayanandasagar Hospital, Kumara swamy layout Room No 1
171244ಬ್ಲಾಸಂ ಶಾಲೆ, 58ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Blossoms School,58th cross,Kumaraswamy Layout 1 Stage.Room No-2
171245ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, 35ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sri Annamma Devi Vidya Mandira, 35th Cross, Kumaraswamy Layout 1st stage, Room No-1
171246ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, 35ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sri Annamma Devi Vidya Mandira, 35th cross, Kumaraswamy layout 1st stage, Room No-2
171247ಸಿ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಛೇರಿ, ವಸುಧ ಭವನ, ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್‌ ಸರ್ವೆ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ,ದಯಾನಂದಸಾಗರ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4CPWD Office,Vasudha Bhavana,Geological Survey of India,Dayananda Sagar College Road, Kumaraswamy Layout. Room No-4
171248ಸಿ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಛೇರಿ, ವಸುಧ ಭವನ, ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್‌ ಸರ್ವೆ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ,ದಯಾನಂದಸಾಗರ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5CPWD Office,Vasudha Bhavana, Geological Survey of India,Dayanandasagar College Road,Kumaraswamy Layout. Room No-5
171249ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ 2ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Kempegowda Government Higher Primary School,5th A main road,Kumaraswamy Layout 2 Stage Room No.1
171250ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ 2ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sri Kempegowda Government Higher Primary School,5th A main road,Kumaraswamy Layout 2 Stage Room No.2
171251ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ 2ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Sri Kempegowda Government Higher Primary School,5th A Main Road,Kumaraswamy Layout. Room No.3
171252ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ 2ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Sri Kempegowda Government Higher Primary School,5th A Main Road,Kumaraswamy Layout 2nd Stage. Room No.4
171253ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1K.N.Guruswamy Trust Ashrama School,Subramanyapura Main Road,Chikkalasandra. Room No.1
171254ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2K.N.Guruswamy Trust Ashrama School,Subramanyapura Main Road,Chikkalasandra. Room No.2
171255ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3K.N.Guruswamy Trust Ashrama School, Subramanyapura Main Road,Chikkalasandra.Room No.3
171256ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4K.N.Guruswamy Trust Ashrama School, Subramanyapura Main Road,Chikkalasandra.Room No.4
171257ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5K.N.Guruswamy Trust Ashrama School,Subramanyapura Main Road,Chikkalasandra. Room No.5
171258ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6K.N.Guruswamy Trust Ashrama School, Subramanyapura Main Road, Chikkalasandra. Room No.6
171259ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್‌ಟ್‌, ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7K.N.Guruswamy Trust, Ashrama School,Subramanyapura Main Road,Chikkalasandra. Room No.7
171260ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್‌ಟ್‌, ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8K.N.Guruswamy Trust, Ashrama School,Subramanyapura Main road,Chikklasandra. Room No.8
171261ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್‌ಟ್‌, ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9K.N.Guruswamy Trust, Ashrama School,Subramanyapura Main road,Chikkalasandra. Room No.9
171262ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಶಾಲೆ,18ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Deccan International School, 18th main Chikkallasandra, Room No.1
171263ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಶಾಲೆ,18ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Deccan International School, 18th main Chikkallasandra, Room No.2
171264ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಶಾಲೆ, 18ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Deccan International School,18th Main road,Chikklaasandra. Room No.3
171265ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಶಾಲೆ, 18ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Deccan International School,18th Main road,Chikkalasandra. Room No.4
171266ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಶಾಲೆ, 18ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Deccan International School,18th Main road,Chikkalasandra. Room No.5
171267ಬ್ಲಾಸಂ ಶಾಲೆ,58ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ 1ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Blossom School,58th cross,Kumaraswamy Layout 1st Stage. Room No.3
171268ಬ್ಲಾಸಂ ಶಾಲೆ,58ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ 1ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Blossom School,58th cross,Kumaraswamy Layout 1st Stage. Room No.4
171269ಬ್ಲಾಸಂ ಶಾಲೆ,58ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ 1ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Blossom School,58th cross,Kumaraswamy Layout 1 Stage. Room No.5
171270ಬ್ಲಾಸಂ ಶಾಲೆ,58ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ 1ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Blossom School,58th cross,Kumaraswamy Layout 1 Stage. Room No.6
171271ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, 78ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಹಂತ.,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Anganwadi Kendra, 78th Cross, Kumaraswamy Layout,1st Stage.,Room No 1
171272ಬ್ಲಾಸಂ ಶಾಲೆ,58ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ 1ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7Blossom School,58th cross,Kumaraswamy Layout 1st Stage. Room No.7
171273ಬ್ಲಾಸಂ ಶಾಲೆ,58ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ 1ನೇ ಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8Blossom School,58th cross,Kumaraswamy Layout 1 Stage. Room No.8
171274ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ 2ನೇಹಂತ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1St.Philomena's Education Society,8th Main Road,Kumaraswamy Layout 2nd Stage. Room No.1
171275ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ 2ನೇಹಂತ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2St. Philomina's Education Society,8th Main road,Kumaraswamy Layout 2nd Stage. Room No.2
171276ಸೆಂಟ್ ಫೆಲೋಮಿನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, # 47ಎ,11 & 12, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3St. Philomena's Education Society. # 47A 11 &12, 8th Main Road, Kumaraswamy layout 1st Stage.Room No 3
171277ಸೆಂಟ್. ಫಿಲೋಮಿನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, # 47A 11 &12, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ.,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4St. Philomena's Education Society. # 47A 11 &12, 8th Main Road, Kumaraswamy layout 1st Stage.Room No 4
171278ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, 35ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sri Annamma Devi Vidya Mandira, 35th cross, Kumaraswamy Layout 1st stage, Room No.3
171279ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, 35ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Sri Annamma Devi Vidya Mandira, 35th cross, Kumaraswamy Layout 1st stage, Room No.4
171280ಶ್ರೀ ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Sharada Vidyaniketan,8th cross,1st Main road,ISRO Layout. Room No.1
171281ಶ್ರೀ ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sri Sharada Vidyaniketan,8th cross,1st Main road,ISRO Layout. Room No.2
171282,ಶ್ರೀ ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Sri Sharada Vidyaniketan,8th cross,1st Main road,ISRO Layout. Room No.3
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.