2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1691ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬನಪ್ಪ ಉದ್ಯಾನವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1B.B.M.P. Samyuktha High School, PU College Kannada & English Medium, K.G. Road, Bannappa Park Room No-1
1692ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬನಪ್ಪ ಉದ್ಯಾನವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2B.B.M.P. Samyuktha High School, PU College Kannada & English Medium, K.G. Road, Bannappa Park Room No-2
1693ಬಡವರ ಬಳಗ ಗಾಂಧಿ-ಅಶ್ರಮ ಶಾಲೆ , 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Badavara Balaga-Gandhi Ashrama School , 12th Cross, Cubbon Pet, Room No - 1
1694ಬಡವರ ಬಳಗ-ಗಾಂಧಿ ಅಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಬ್ಬನ್‌ ಪೇಟೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Badavara Balaga-Gandhi Ashrama School, 12th Cross, Cubbon Pet, Room No - 2
1695ಬಡವರ ಬಳಗ ಗಾಂಧಿ-ಅಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಬ್ಬನ್‌ ಪೇಟೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Badavara Balaga-Gandhi Ashrama School, 12th Cross, Cubbon Pet, Room No - 3
1696ಲೂರ್ದ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಬ್ಬನ್‌ ಪೇಟೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Lourdes Higher Primary School, 3rd Cross, Cubbon Pet, Room No - 1
1697ಲೂರ್ದ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಬ್ಬನ್‌ ಪೇಟೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Lourdes Higher Primary School, 3rd Cross, Cubbon Pet, Room No - 2
1698ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ, ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗಾಣಿಗರ 'ಸಿ 'ಗಲ್ಲಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1S.J.M. Nursery Primary, High School, Ganigara 'C' Street, Room No-1
1699ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ದರ್ಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಓ.ಟಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Abbas Khan Women's College, Darga Compound, O.T.C.Road, Room No-1
16910ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ದರ್ಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಓ.ಟಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Abbas Khan Women's College, Darga Compound, O.T.C.Road, Room No-2
16911ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು , ದರ್ಗ ಕೌoಪೌಂಡ್‌, ಓ.ಟಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Abbas Khan Women`s College, Darga Compound, O.T.C.Road, Room No - 3
16912ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Government Primary School, Room No - 1
16913ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Government Primary School, Room No - 3
16914ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4Government Primary School, Room No - 4
16915ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ (ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ದಾಸಪ್ಪ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣOffice of the Medical Officer of Health (Mosquito Control), Room No - 1, Dasappa Maternity Hptl Cmp
16916ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ದಾಸಪ್ಪ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣOffice of the Medical Offcer Of Health (Mosquito Contol), Room No-2 Dasappa Maternity Hptl Cmp
16917ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ (ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ದಾಸಪ್ಪ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣOfficer of the Medical Officer of Health (Mosquito Control) Room No-3 Dasappa Maternity Hsptl Cmpd
16918ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಚೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ದಾಸಪ್ಪ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣOffice of the Junior Health Inspector's Ward Office, Room No - 1 Dasappa Maternity Hptl Cmpd
16919ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1United Mission Junior College, Room No - 1
16920ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2United Mission Junior College, Room No-2
16921ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3United Mission Junior College, Room No-3
16922ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಎನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೆ ಆರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆS L N High School, Room No.1 K R Road, Chamaraja Pet
16923ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಎನ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೆ ಆರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆS L N High School, Room No.2, K R Road, Chamaraja Pet
16924ಕುಂಬಾರಗುಂಡಿ ವಿನೋಬ ಹರಿಜನ ಸೇವಾ ಸಂಘ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ಶಿವಾಜಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹಿಂಭಾಗ ಕುಂಬಾರಗುಂಡಿKumbaragundi Vinobha Harijan Seva Sangha Room No -1, Behind Shivaji Takies Kumbaragundi
16925ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 "ಎ" ಬ್ಲಾಕ್‌Govt. Pharmacy College Room No - 1 'A' Block
16926ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್‌Govt Pharmacy College Room No 2, 'A' Block
16927ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್‌Government Pharmacy College, Room No.3, 'A' Block
16928ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್‌Government Pharmacy College, Room No.4, 'A' Block
16929ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್‌Government Pharmacy College, Room No.5, 'A' Block
16930ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್‌Government Pharmacy College, Room No.6, 'A' Block
16931ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್‌Government Pharmacy College, Room No-1, 'B' Block
16932ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್‌Government Pharmacy College, Room No-2, 'B' Block
16933ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Channamma Memorial School, Room No 1
16934ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Channamma Memorial School, Room No 2
16935ನಗರ ಸಭೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Corporation Montessary School, Room No.1
16936ನಗರ ಸಭೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Corporation Montessary School, Room No.2
16937ಎಂ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಹೈಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ 1, 1ನೇಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಬಡಾವಣೆM.M.E.S Higher and Secondary, Room No.1 1st Cross, Kalasipalya layout
16938ಎಂ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಹೈಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ2, 1ನೇಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಂ ಬಡಾವಣೆM.M.E.S Higher and Secondary School, Room No.2, 1st Cross, Kalasipalyam Layout
16939ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ಮೋತಿನಗರ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯBangalore Mahanagara Palike Shishu Vihara and Govt Urdu Higher, Primary School, Room No.1, Corporaction Building, Mothinagara, Kalasipalyam
16940ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಾಣಿವಿಲಾಸ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಧೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕೆ ಆರ್‌ ರಸ್ತೆGovt. Girls High School Vanivilas Edn Institute, School, Room No.1, K R Road
16941ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆGovernment Urdu Primary School, Room No.1, Lal Bagh Fort Road
16942ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರುGovernment Urdu Primary School, Room No.2, Lalbagh Fort Road, Bangalore
16943ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ , ಬೆಂಗಳೂರುGoverment Urdu Primary School, Room No-3, Lalbagh Fort Road, Bangalore
16944ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರುGovernament Urdhu Primary School,Room No 4, Lalbagh Fort Road, Bangalore
16945ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರುGovernment Urdu Primary School, Room No.5, Lalbagh Fort Road, Bangalore
16946ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರುGovernment Urdu Primary School, Room No.-6, Lalbagh Fort Road, Bangalore
16947ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1,ಪಟೇಲ್ ಎಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,Karnataka Health System & Reforms Project,Room No.1,Patel M Kempaiah Giriyamma Hospital,J.C.Road
16948ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2,ಪಟೇಲ್ ಎಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,Karnataka Health System & Reforms Project,Room No-2,Patel M Kempaiah Giriyamma Hospital,J.C.Road
16949ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Bangalore Mahanagra palike Shishuvihar Medical College, East Road, KalasiPalyam Room No-1
16950ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಲೋನಿKarnataka State Savitha Samaja Junior Student Hostel, 2nd Cross, Journalist Colony
16951ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1,ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗ,ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,Corporation Engineering Sub Division,Room No.1,Behend Corporation Shoping Complex,J.C.Road,
16952ಮೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೆಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1My School, English Medium Nursery, Primary and Higher School, 4th Cross, Lalbagh road, behind K.H. Road Room No.1
16953ಮೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೆಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2My School English Medium-Nursery, Primary and High School,4th Cross, Lalbagh Road,behind K.H. road, Room No.2
16954ನಗರ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಆರ್.ಆರ್.ಎಂ.ಆರ್. ಬಡಾವಣೆCity Central Library,R.R.M.R.Layout
16955ಆಲ್‌-ಅಮೀನ್‌ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್‌Al-Ameen Science and Arts College, Room No-1 'B' Block
16956ಆಲ್‌-ಅಮೀನ್‌ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Al-Ameen Science and Arts College, Room No,2
16957ಅಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3Al Ameen Arts & Science College. R. No.3
1695832.ಆಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ರೂ ನಂ 4Al Ammen Arts & Science College, R No 4
16959ಅಲ್- ಅಮೀನ್ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Al-Ameen Science & Arts College, Room no.5
16960ಅಲ್- ಅಮೀನ್ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Al-Ameen Science & Arts College, room no.6
16961ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್ ,ಎಚ್ ಸಿದ್ದೈಯಃ (ಹೊಸೂರ್ ರಸ್ತೆ ) , ಬ್ಲಾಕ್ -ಬಿAl Ameen Arts and Science College ,R.no 7 No 69 H-Siddaiah Road (Hosur Road),Block -B
16962ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವೀಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್,ಎಚ್ ಸಿದ್ದೈಯಃ ,ಹೊಸೂರ್ ರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನ0-5Al-Ameen Science & Arts College ,H-Siddaiah Road,Bangalore, Room no -5
16963ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃ ದ್ದಿ ಯೋಜನೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Anganavadi Kendra, Shishu Abirudi yojana Room No-1
16964ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Government Kannada and Urdhu Primary School, Room No.1
16965ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Government Kannada and Urdhu Primary School, Room No.2
16966ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Government Kannada and Urdhu Primary School, Room No.3
16967ಅಶೋಕ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Ashok Shishuvihara School Room No-01
16968ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Bangalore Mahanagara Palike Girls HIgh School, Room No-1
16969ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Bangalore Mahanagara Palike Girls High school, Room No-2
16970ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Bangalore Mahanagara Palike Girls High school, Room No-3
16971ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Bangalore Mahanagara Palike Girls High school, Room-4
16972ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Bangalore Mahanagara Palike Girls High school Room No.5
16973ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Bangalore Mahanagara Palike Boys High School. Room No-1
16974ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Bangalore Mahanagara Palike Boys High School., Room No-1
16975ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂ ನಂ. 3Bangalore Mahanagara Palike Boys High School, Room No 3
16976ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Bangalore Mahanagara Palike Boys High School. Room No-4
16977ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Bangalore Mahanagara Palike Boys High School., Roorm No-5
16978ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ , (ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ), 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಜಿ.ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1City Central Library, (West Zone) 1st Main road, K.G. Nagar Room No-1
16979ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ , (ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ), 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಜಿ.ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2City Central Library, (West Zone) 1st Main road, K.G. Nagar Room No-2
16980ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘ (ನೊಂ)ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗUdaya Bhanu Kala Sangha (Regd ) North Side
16981ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘ (ನೊಂ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗUdaya Bhanu Kala Sangha (Regd ) South Side
16982ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ.ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1The Child development Institute, Pragana Public School Room No 1
16983ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ.ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2The Child development Institute, Pragana Public School Room No 2
16984ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ.ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3The Child development Institute, Pragana Public School Room No 3
16985ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ.ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4The Child development Institute, Pragana Public School Room No 4
16986ಜ್ಞಾನೋದಯ ಶಾಲೆ, ಬಸವನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಶಂಕರಪುರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Jnanoodaya School , Basavanagudi Road Shankarpurm Room No-1
16987ಜ್ಞಾನೋದಯ ಶಾಲೆ ಬಸವನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಶಂಕರಪುರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Jnanoodaya School, Basavanagudi Road Shankaripuram Room No-02
16988ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ರೂಂ ನಂ -1Educational Department office Room No.-1
16989ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2Educational Department office Room No-2
16990ವಿ ವಿ ಪುರಂ , ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ನಂ . 1V. V. Puram Arts & Commerce College. R. No
16991ವಿ ವಿ ಪುರಂ , ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ನಂ . 2V. V. Puram Arts & Commerce College R. No2
16992ವಿ ವಿ ಪುರಂ ಕಲೆ ಮತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ನಂ-3V. V. Puram Arts & Comarece College R No-3
16993ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ. ವಿ ವಿ ಪುರಂ ಕವಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Ward Office. V V Puram Kavilakshmisha Road Room No-01
16994ನ್ಯೂವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಫಾರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01New Vanivilas Institute For Women Room No 1
16995ನ್ಯೂವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಫಾರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02New Vanivilas Institute For Women Room No 2.
16996ನ್ಯೂ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಫಾರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3New Vani Vilas Institute For Women Room No-3
16997ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ. ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಮಾವಳ್ಳಿCorporation Ward Office. Lalbagh Fort Road, Mavalli
16998ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ , ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560004BBMP Engineering and Health Ward Office, Lalbagh Fort road, Bangalore-560004
16999ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಎಗ್ಸೆಕ್ಯುಟಿವ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಅಫೀಸ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹೆಚ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರAsst. Executive Engineering Office, Room No 1, H Siddaiah Road, Hombegowda Nagar
169100ನರ್ಮದಾ ಮೇಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ. ರೂ ನಂ 1, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರNarmada Memorial School Ro No 1, 6th Cross, Hombegowda Nagar
169101ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂ ನಂ.1, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬೀದಿ ಮಾವಳ್ಳಿ-560004Ganapathi Vidyamandira. R. No 1, Venkatappa Lane, Mavalli-560004
169102ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂಂ ನಂ 2, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬೀದಿ ಮಾವಳ್ಳಿ-560004Ganapathi Vidyamandira R. No 2, Venkatappa Lane, Mavalli-56004
169103ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರಾ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ-3Ganapathi Vidya Mandira,,Venkatappa Room No-3
169104ಬ್ರೈಟ್‌ ಫ್ಯೂಚರ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಮಟನ್‌ ಸ್ಟಾಲ್‌ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾವಳ್ಳಿ-560004Bright Future School, Motton Stall Cross, Mavalli-560004
169105ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಫ್ರಾಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಆರ್‌ ವಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾವಳ್ಳಿ-560004Rastriya Vidyalaya High School Room No1, R V Road, Mavalli-560004
169106ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಫ್ರಾಢ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ವಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾವಳ್ಳಿ-560004Rastriya Vidyalaya High School,, R V Road, Mvalli-560004
169107ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .3 ಆರ್‌ ವಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾವಳ್ಳಿ-560004Rastriya Vidyalaya High School R No 3, R V Road, Mavalli-56004
169108ರವೀಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಎಸ್‌ ಕೆ ಬೀದಿ, ಮಾವಳ್ಳಿ-560004Ravindra School Room No 1, S K Lane, Mavalli-560004
169109ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1National High School, Room No:1
169110ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 02National High School, Room No: 02
169111ವುಮೆನ್‌ಸ್‌ ಪೀಸ್‌ ಲೀಗ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌Womens Peace Leasgue School
169112ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01Government Girls Middle School, Room No. 01
169113ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 02Goverment Girls Middle School, Room No.02
169114ನಿವೇದಿತ ಶಾಲೆ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Niveditha School, Room No-1
169115ನಿವೇದಿತ ಶಾಲೆ. ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Niveditha School, Room No-2
169116ನಿವೇದಿತ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Niveditha School, Room No-3
169117ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರSri Saraswathi Vidya Mandira
169118ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Saraswathi Vidhya Mandir Room No
169119ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Saraswathi Vidya Mandira. Room No-1
169120ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Saraswathi Vidya Mandira, Room No 1
169121ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sri Saraswathi Vidya Mandira Room No-2
169122ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3Sri Saraswathi Vidya Mandira Room No-3
169123ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Sri Saraswathi Vidya Mandira Room No-4
169124ಬಿ. ಎಂ. ಎಸ್‌. ಕಾಲೇಜ್‌ ಫರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1B. M. S. College for Women, Room No-1
169125ಬಿ. ಎಂ. ಎಸ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಫರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2B. M. S. College For Women., Room No-2
169126ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Vasavi Vidyanikethan Room No 1
169127ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sri Vasavi Vidyanikethan Room No 2.
169128ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 1, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರMaruthi Vidyalaya Higher Primary School R No-1, 9th Cross, Hombegowda Nagar
169129ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರMaruthi Vidyalaya Higher Primary School, R. No 2,, 9th Cross Road, Hombegowdangara
169130ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 3,, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೋಂಬೇಗೌಡನಗರMaruthi Vidyalaya Higher Primary School R NO 3, 9th Cross, Hombegowda Nagar
169131ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ. 1 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರS R S School R. No 1, 4th Main Road, Lakkasandra
169132ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ರೂ ನಂ 2, 4ನೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರS R S School R. No 2, 4th Main Road, Lakkasandra
169133ಎಲ್‌ ಆರ್‌ ಕೇಬ್ರಿಂಡ್‌ಜ್‌ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 1, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರL R cambridge School R. No 1, 4th Main , Lakkasandra
169134ಎಲ್‌ ಆರ್‌ ಕೇಂಬ್ರೀಡ್‌ಜ್‌ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 2, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರL R cambridge School R No 2, 4th Main , Lakkasandra
169135ಎಲ್‌. ಆರ್‌ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರL R Cambridge School R. No 3, 4th Main, Lakkasandra
169136ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೋಂಬೇಗೌಡನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560027Govt. Kannada Primary school. R. No-2, 10th Cross, Hombegowda Nagar Bangaluru-560027
169137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011Govt. Higher Primary School R. No 2, Lalbagh Siddapura, Bangalore-560011
169138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011Govt. Higher Primary School R. No -3, Lalbagh Siddapura, Bangalore-560011
169139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011Govt. Higher Primary School R. No 4, Lalbagh Siddapura, Bangalore-560011
169140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011Govt. Higher Primary School R. No.-5, Lalbagh Siddapura, Bangalore-560011
169141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 6, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011Govt. Higher Primary School R. No.-6, Lalbagh Siddapura, Bangalore-560011
169142ಸಮತವಾದ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್‌, ತೆಲಗು, ಉರ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,Samathavadha Kannada, Tamil, Telegu, Urdu Primary & Nursery School R. No 1,
169143ಸಮತವಾದ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಉರ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 22Samathavadha Kannada, Tamil, Telegu, Urdu Primary & Nursery School Room No - 2
169144ಸಮತವಾದ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಬೆ-560011Samathavadha Kannada, Tamil, Urdu Primary School, Room No, Lalbagh Siddapura, Guttepalya,room no-3 B-560011
169145ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಆಫ್‌ ವುಮೆನ್‌್ಸ ಇನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯ, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಪಾಪುರNational Council Womens In India, Room No-1, Guttepalyam Lalbagh Siddapura, Bangalore-560011
169146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011Govt. High Primary School R. No. 1, Lalbagh Siddapura, Bangalore-560011
169147ಪೇಱ್ನೆಟ್‌ಸ್‌ ಟೀಚರ್‌ಸ್‌ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆParents Teachers Association School R. No 1
169148ಪೇಱ್ನೆಟ್‌ಸ್‌ ಟೀಚರ್‌ಸ್‌ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆParents Teachers Association School R. No 2
169149ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 03Parents Teachers Association School, Room No. - 03
169150ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01Corporation Shishuvihara, Room No. - 01
169151ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02Corporation Shishuvihara, Room No. - 02
169152ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 03Corporation Shishuvihara, Room No. - 03
169153ಆರ್‌ ವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1R. V Techers Training college R. No-1
169154ಆರ್‌.ವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2R. V Techers Training college R. No-2
169155ಆರ್‌.ವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3R. V Techers Training college Room No-3
169156ಆರ್‌.ವಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4R. V Teachers Training College, Room No-4
169157ಆರ್‌.ವಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ನಂ-5R. V Teachers Training College,Room No-5
169158ಕ್ರೇಸೆಂಟ್‌ ಎಜುಕೇಶನಲ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-1Crescent Educational Nursery Primary High School, Room No-1
169159ಕ್ರೆಸೆಂಟ್‌ ಎಜುಕೇಶನಲ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2Crescent Educational Nursery Primary High School, Room No-2
169160ಸರ್ವೋದಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ವೋದಯ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.Sarvodaya Vidya Samsthe,Sarvodaya Kannada Higher Primary School
169161ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vijaya College R. No.-1
169162ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Vijaya College R. No-2
169163ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01Community Institute of Management Studies, Room No. - 01
169164ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02Community Institute of Management Studies, Room No. - 02
169165ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Community Centre High School, Room No-3
169166ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01Rani Saraladevi High School, Room No. - 01
169167ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02Rani Saraladevi High School, Room No. - 02
169168ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 03Rani Saraladevi High School, Room No. - 03
169169ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 04Rani Saraladevi High School, Room No. - 04
169170ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 05Rani Saraladevi High School, Room No. - 05
169171ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 06Rani Saraladevi High School, Room No. - 06
169172ಟಿಪ್ಪು ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01Tippu Convent English School, Room No. - 01
169173ಟಿಪ್ಪು ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರTippu Convent English School R. No-2,, 1st Main Road, Someshwara Nagar
169174ಮೆರಾಜ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011Meraj English School R. No-1, 8th Cross, Someshwara Nagar, Bangalore-560011
169175ಮೆರಾಜ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,-2, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011Meraj English School R. No-2, 8th Cross, Someshwaranagar, Bangalofe-560011
169176ಮೆರಾಜ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 3, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011Meraj English School R. No-3, 8th Cross, Someshwaranagar, Bangalore-560011
169177ಮೆರಾಜ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011Meraj English School R. No.-4, 8th Cross, Someshwara Nagar, Bangalore-560011
169178ಮೆರಾಜ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011Meiraj English School R. No-5, 8th Cross, Someshwara Nagar, Bangalore-560011
169179ಮೆರಾಜ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,-6 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011Meraj English School, Room No.-6, 8th Cross Someshwara Nagar, Bangalore-560011
169180ಎಸ್‌.ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 7ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560011S. K. English school, R. No 1, 7th A Cross Someshwara Nagar, Bangalore-560011
169181ಎಸ್‌.ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 7ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011S. K. English school, R. No-2, 7th A Cross, Someshwara Nagar, Bangalore-560011
169182ಎಸ್‌.ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ., ಬೆಂಗಳೂರು-560011S. K English school, R. No-3, 7th A Cross, Someshwara Nagar, Bangalore-560011
169183ಎಸ್‌.ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 7ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011S. K English school, R. NO-4, 7th A Cross, Someshwara Nagar, Bangalore-560011
169184ಎಸ್‌.ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, 7ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ. ಬೆಂಗಳೂರು-560011S. K. English School R. No-5, 7th A Cross, Someshwara Nagar, Bangalore-560011
169185ವನ್ಹಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ-1, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು-560011Vanhikula Kshatriya Nursery School-1, Lalbagh Siddapura, Bangalore-560011
169186ಟಿಪ್ಪು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Tippu Convent school R. No-1
169187ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಅಫ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಇನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆ-560011National council of Women in India Room No - 2, Guttepalya, Lalbagh Siddapura, B-560011
169188ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕೌನೌಸಿಲ್‌ ಅಫ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಇನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಗುಟ್ಟೆಪಾಳ್ಯ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆ-560011National council of women In India R. No-3, Guttepalya, Lalbagh Siddarapura, B-560011
169189ಮೇರಿ ಇಮ್ಯಾಕುಲೇಟ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆMary Immaculate High school R. No-1 Lakkasandra Layout
169190ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರCorporation Ward Office, Room No-1, 7th Main Lakkasandra
169191ಕೆ ಜೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರK. J. convent, Room No-1, 7th Main, Lakkasandra
169192ಕೆ ಜೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರK. J. Convent. R. No-2, 7th Main Road Lakkasandra
169193ಕೆ ಜೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರK. J. Convent. R. No-3, 7th Main Road Lakkasandra
169194ಕೆ ಜೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರK. J. Convent. Room No 4, 7th Main, Lakkasandra
169195ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯCorporation Nursery School R. No-1, 6th Main , Chinnaiyana Palya
169196ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯCorporation Nursery School R. No-2, 6th Main , Chinnaiyana Palya
169197ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯCorporation Nursery School R. No-3, Chinnayana Palya
169198ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯCorporation Nursery School, R. No-4, 6th Main Chinnaiyana Palya
169199ಮೇರಿ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆMary Immaculate High School R. No-2, Lakkasandra Layout
169200ಮೇರಿ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆMary Immaculate High School R. No 3, Lakkasandra Layout
169201ಮೇರಿ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆMary Immculate High School R. No-4, Lakkasandra Layout
169202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary school R. No-1, 3rd Cross, lakkasandra Village
169203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School , Room No 2, 3rd Cross, Lakkasandra Village
169204ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01Industrial Training Institute, Room No. - 01
169205ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02Industrial Training Institute, Room No. - 02
169206ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01Government Kannada Higher Primary School, Room No. - 01
169207ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02Government Kannada Higher Primary School, Room No. - 02
169208ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01Samudaya Bhavana, Room No. 1
169209ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Samudaya Bhavana, Room No. 2
169210ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡಿನ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1New Boldwin School , Room No. - 1
169211ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡಿನ್ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2New Boldwin School . Room No - 2
169212ಬ್ರೈನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Brainy Stars International Montessori School , Room No - 3
169213ಬ್ರೈನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4Brainy Stars International Montessori School, Room No. - 4
169214ರೀಜನಲ್‌ ವಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಫಾರ್‌ ವುಮೆನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01Regional Vocational Training Institute For Women, Room No. - 01
169215ರೀಜನಲ್‌ ವಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಫಾರ್‌ ವುಮೆನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02Regional Vocational Training Institute For Women, Room No. - 02
169216ತಿಲಕನಗರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಫಾರ್‌ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01Tilaknagar Association For Peoples Development, Room No. - 01
169217ತಿಲಕನಗರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಫಾರ್‌ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02Tilaknagar Association For Peoples Development, Room No. - 02
169218ತಿಲಕನಗರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಫಾರ್‌ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 03Tilaknagar Association For Peoples Development, Room No. - 03
169219ತಿಲಕನಗರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಫಾರ್‌ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 04Tilaknagar Association For Peoples Development, Room No. - 04
169220ಸಿ.ಈ.ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01CES English School, Room No. - 01
169221ಸಿ.ಈ.ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02CES English School, Room No. - 02
169222ಸಿ.ಈ.ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 03CES English School, Room No. - 03
169223ಸಿ.ಈ.ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 04CES English School, Room No. - 04
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.