2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1661ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Govt Kannnada Lower School, Room No-1, 4th Main road, Kaveripura, Bangalore-560079.
1662ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ - 2, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Spark Public School, Room No-2, 2nd Cross Road, Muneshwaranagara, Bangalore-560079.
1663ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-3, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Spark Public School, Room No-3, 2nd Cross Road, Muneshwaranagara, Bangalore-560079.
1664ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-4, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Spark Public School, Room No-4, 2nd Cross Road, Muneshwaranagara, Bangalore-560079.
1665ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-2, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Govt. Kannada Lower Primary School, Room No-2, 4th Main Road, Kaveripura, Bangalore-560079.
1666ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 2ನೇ ಅಡ್ಡಡಸ್ತೆ ಮುನೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Spark Public School, Room No-1 2nd Cross Muneshwaranagara, Bangalore-560079.
1667ಸೆಂಟ್ ಪೌಲ್ಸ್ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 40 ಅಡಿರಸ್ತೆ, ಪಟ್ಟೇಗಾರಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079St. Paul's Education Group Society, Room No-1, 1st main Road, 40 Feet Road, Pattegarapalya, Bangalore-560079
1668ಸೆಂಟ್ ಪೌಲ್ಸ್ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಮ್ ನಂ-2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 40 ಅಡಿರಸ್ತೆ,ಪಟ್ಟೇಗಾರಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079St. Paul's Education Group Society, Room No-2, 1st main Road, 40 Feet Road, Pattegarapalya, Bangalore-560079
1669ನಂದಗೋಕುಲ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Nandagokula Kannada Higher Primary School, Room No-1, 2nd Main Road, Cauverypura, Bangalore-560079
16610ನಂದಗೋಕುಲ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-2, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Nandagokula Kannada Higher Primary School, Room No-2, 2nd Main Road, Cauverypura, Bangalore-560079
16611ನಂದಗೋಕುಲ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ರೂಮ್ ನಂ-3Nandagokula Kannada Higher Primary School,2nd Main Road, Cauverypura, Bangalore-560079,Room No-3
16612ನಂದಗೋಕುಲ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-4, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Nandagokula Kannada Higher Primary School, Room No-4, 2nd Main Road, Cauverypura, Bangalore-560079
16613ರವಿನಂದನ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ) ರೂಮ್ ನಂ-1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Ravinandana Vidhya Samste(R) Room No-1, 2nd main road, 7th A Cross Kaveripura, Bangalore-560079
16614ರವಿನಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಯೆ(ರಿ),2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ರೂಮ್ ನಂ-1Ravinandana Education Society(R), 2nd Main Road, Cauverypura, Bangalore-560079,Room No-1
16615ರವಿನಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಯೆ(ರಿ), 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ರೂಮ್ ನಂ-2Ravinandana Education Society (R),2nd Main Road, Cauverypura, Bangalore-560079, Room No-2
16616ರವಿನಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಯೆ(ರಿ), ರೂಮ್ ನಂ-3, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Ravinandana Education Society (R), Room No-3, 2nd Main Road, Cauverypura, Bangalore-560079
16617ಸೆಂಟ್‌ ಮಿರಾಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079St. Meera's High School, Room No-1, 2nd main road, Kaveripura, Bangalore-560079
16618ಸೆಂಟ್‌ ಮಿರಾಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-2, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079St. Meera's High School, Room No-2, 2nd main road, Kaveripura, Bangalore-560079
16619ಶಾರದ ಕಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Sharada Primary School,Room No-1, 1st main road, Kaveripura, Bangalore-560079
16620ಶಾರದ ಕಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ -2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Sharada Primary School, Room No - 2, 1st main road, Kaveripura, Bangalore-560079
16621ಸೆಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079St. Lawrance Nursery School, Room No-1. 5th Main Road, Ranganathapura,Bangalore-560079
16622ಸೆಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-2, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079St. Lawrance Nursery School, Room No-2, 5th Main Road, Ranganathapura,Bangalore-560079
16623ಸೆಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-3, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079St. Lawrance Nursery School, Room No-3, 5th Main Road, Ranganathapura,Bangalore-560079
16624ಪಲ್ಲವಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಮ್ ನಂ-1, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Pallavi International School, Room No-1, 6th main road, Ranganatha pura, Bangalore-560079
16625ಶ್ರೀ ಮೈತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ(ರಿ) ರೂಮ್ ನಂ-1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಂಪಿಗೆ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Sri Maithri Vidhya Peeta(R), Room No. 1, 1st Main Road, Sampige Layout, Bangalore-560079.
16626ಶ್ರೀ ಮೈತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ(ರಿ, ರೂಮ್ ನಂ-2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಂಪಿಗೆ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Sri Maithri Vidhya Peeta(R), Room No-2, 1st Main Road, Sampige Layout, Bangalore-560079.
16627ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಂಪಿಗೆ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Govt HIgher HIgh School, Room No-1, 1st Main Road, Sampige Layout, Bangalore-560079.
16628ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಂಪಿಗೆ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Govt Higher School, Room No-2, 1st Main Road, Sampige Layout, Bangalore-560079.
16629ಗುಡ್ಡಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Guddanna Government Primary School, Room No-1, 2nd Mainroad Ranganatha Pura.Bangalore-560079
16630ಗುಡ್ಡಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Guddanna Government Primary School, Room No-2, 1st Mainroad Ranganatha Pura.Bangalore-560079
16631ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಂಪಿಗೆ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079BBMP Samudhaya Bhavana, Room No-1, 4th main road, 4th Cross, Sampige Layout, Bangalore-560079
16632ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ರೂಮ್ ನಂ-2, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪ್ರಶಾಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Prashanthanagara Welfare Association, Room No-2, 3rd Main Road, Prashanthanagara, Bangalore-560079.
16633ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪ್ರಶಾಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ರೂಮ್ ನಂ-1Prashanthanagara Welfare Association,3rd Main Road, Prashanthanagara, Bangalore-560079,Room No-1,
16634ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-3, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕನಕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072.Franck Public School, Room No-3, 1st main road, Kanakanagar, Bangalore-560072.
16635ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-4, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕನಕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072.Franck Public School, Room No-4, 1st main road, Kanakanagar, Bangalore-560072.
16636ಫ್ರಾಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕನಕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 040, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Frank Public School, 2nd main road, Kanakanagara, Bangalore-560 040, Room No - 2
16637ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕನಕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072.Frank Public School, Room No-1, 1st main road, Kanakanagar, Bangalore-560072.
16638ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮಿಳಾ ಬಾಯಿ ಮಾನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಂಚಶೀಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 072, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Late Smt Prameela Bai Maane Hospital, 1st Main Road, Panchasheelanagara,Bangalore-560 072, Room No - 1
16639ಫೈನ್ ವುಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Pinewoods English School, Room No-1, 10th Main Road, Sampige Layout, Bangalore-560072
16640ಫೈನ್ ವುಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಂಪಿಗೆಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 040, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Pinewoods English School, 1st Cross, Sampige Layout,Bangalore-560 040, Room No - 2
16641ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ 103 ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಮರಜ್ಯೊತಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560040BBMP Ward-103 Help Center, Room No-1, 1st Main road, Amarajyothinagara, Bangalore-560040
16642ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಮರಜ್ಯೊತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 040, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Nammura Govt Lower Primary School, 1st Main road, Amarajyothinagara, Bangalore-40, Room No - 1
16643ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಮರಜ್ಯೊತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 040, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Nammura Govt Lower Primary School, 1st Main road, Amarajyothinagara, Bangalore-560 040, Room No - 2
16644ನಾಡಪ್ರಭು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ (ಹಾರ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ), 4ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Nadaprabhu Public Primary School (Harward Primary and High School), 4th Main Road, HVR Layout, Magadi Road, Bangalore-560079
16645ರೋನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ಣಾನಂದ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ), ಕೆಹಚ್‌ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079 ರೂಮ್ - 1.Roan International Nursery and Primary School (Poornananda Nursery and Primary School) KHB Colony, Magadi Main Road, Bangalore-560079, Room no-1
16646ರೋನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ಣಾನಂದ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ), ರೂಮ್ - 2, ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Roan International Nursery and Primary School, Room No-02, (Poornananda Nursery and Primary School) KHB Colony, Magadi Main Road, Bangalore-560079
16647ರೋನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ಣಾನಂದ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ),ರೂಮ್ ನಂ- 3, ಕೆಹಚ್‌ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Roan International Nursery and Primary School (Poornananda Nursery and Primary School), Room no-3, KHB Colony, Magadi Main Road, Bangalore-560079
16648ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ, ಐ ಪಿ ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪ್ರಶಾಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ರೂಮ್ ನಂ.1.B B M P, I P P Hospital, 1st Main Road, Prashanthanagar, Bangalore-560079, Room No.1.
16649ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ, ಐ ಪಿ ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪ್ರಶಾಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ರೂಮ್ ನಂ.2.B B M P, I P P Hospital, 1st Main Road, Prashanthanagar, Bangalore-560079, Room No.2.
16650ಕಾರ್ಡಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿನ್ನಿಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಬಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040, ರೂಮ್ ನಂ.5.Cordial English Nursery And Primary School, Binny Layout, Nagarabhavi Road, Bangalore-560040, Room No.5.
16651ಕಾರ್ಡಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿನ್ನಿಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಬಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040, ರೂಮ್ ನಂ.6.Cordial English Nursery And Primary School, Binny Layout, Nagarabhavi Road, Bangalore-560040, Room No.6.
16652ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ-1, 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Government High School,Room No-1, 23rd Cross, Govindaraja Nagar, Bangalore-560079
16653ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ -2, 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Government High School,Room no-2, 23rd Cross, Govindaraja Nagar, Bangalore-560040
16654ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ-3, 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Government High School,Room no-3, 23rd Cross, Govindaraja Nagar, Bangalore-560040
16655ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ-4, 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Government High School,Room No-4, 23rd Cross, Govindaraja Nagar, Bangalore-560079
16656ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ-1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Govt Higher Primary School,Room No-1, 2nd Mainroad, Thimmenahalli, Govindaraj Nagar, Bangalore-560040
16657ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ-2, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Govt Higher Primary School,Room No-2, 2nd Mainroad, Thimmenahalli, Govindaraj Nagar, Bangalore-560040
16658ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ-3, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Govt Higher Primary School, Room No-3, 2nd Mainroad, Thimmenahalli, Govindaraj Nagar, Bangalore-560040
16659ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿ (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆ), ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Bangalore Development Authority Office(Engineering Dept,), Chikkapet Housing Board Society, Bangalore-560040
16660ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, 104ನೇ ವಾರ್ಡ, 17ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Corporation Ward Office, Health Department,104 Ward, 17th Cross, Chikkapet, Housing Board, Bangalore-560040
16661ಸರ್ವಜ್ಞ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ ಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Sarvajna Nursery & Primary School, Room No-1, 5th Mainroad, Magadiroad, Chord Road layout, Bangalore-560040
16662ಸರ್ವಜ್ಞ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ- 2, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ ಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Sarvajna Nursery & Primary School, Room No-2, 5th Mainroad, Magadiroad, Chord Road layout, Bangalore-560040
16663ಸರ್ವಜ್ಞ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ-3, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ ಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Sarvajna Nursery & Primary School, Room No-3, 5th Mainroad, Magadiroad, Chord Road layout, Bangalore-560040
16664ಸರ್ವಜ್ಞ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-4, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ ಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Sarvajna Nursery & Primary School, Room No-4, 5th Mainroad, Magadiroad, Chord Road layout, Bangalore-560040
16665ಸರ್ವಜ್ಞ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-5, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ ಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Sarvajna Nursery & Primary School, Room No-5, 5th Mainroad, Magadiroad, Chord Road layout, Bangalore-560040
16666ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040. ರೂಮ್ -2Shree Sharada Vidya Samsthe, 5th Main Road, Magadi Road, Chord Road, Vijayanagar, Bangalore-560040. Room No-2
16667ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040. ರೂಮ್ -1Shree Sharada Vidya Samsthe, 5th Main Road, Magadi Road, Chord Road, Vijayanagar, Bangalore-560040. Room No-1
16668ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯ ಪೀಟ ರೂಂ ನಂ 2 , 17ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ , ಬೆಂಗಳೂರು-560040.Bharathiya Samskriti Vidyapith Rom No 2, 17st Cross, M R C R Layout , Bangalore-560040.
16669ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯ ಪೀಟ ರೂಂ ನಂ 1 , 17ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ , ಬೆಂಗಳೂರು-560040.Bharathiya Samskriti Vidyapith ,Room No,1, 17th Cross M R C R Layout , Bangalore-560040
16670ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560079 ರೂಮ್ -4Government Composite High School, Agrahara Dasarahalli,Bangalore-560079 Room No-4
16671ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560079 ರೂಮ್ -3Government Composite High School, Agrahara Dasarahalli,Bangalore-560079 Room No-3
16672ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560079Government Composite High School, Agrahara Dasarahalli,Bangalore-560079
16673ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560079 ರೂಮ್ -1Government Composite High School, Agrahara Dasarahalli,Bangalore-560079
16674ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079. ರೂಮ್ -1B B M P Help Line Center, 4th Cross, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079.Room No-1
16675ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, (ಉಚಿತ ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ), 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079 ರೂಮ್ -1Bruhat Bangalore Mahanagara Palike (Women's Free Tailoring Trining Center), 4th Cross, 4th Main Road, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079 Room No-1
16676ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079. ರೂಮ್ -1Anganawadi Center 4th Cross road, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-79 Room No-1
16677ಹಾವನೂರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ), ಎಂ ಎಸ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಹಿಂಭಾಗ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ-79 ರೂಮ್ -4Havanur Public School (Maruthi Vidya Mandira Nursery and Primary School), Behind MSBuilding, Agrahara Dasarahalli, B-79 Room No-4
16678ಹಾವನೂರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ), ಎಂ ಎಸ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಹಿಂಭಾಗ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ-79 .ರೂಮ್ -3Havanur Public School (Maruthi Vidya Mandira Nursery and Primary School), Behind MSBuilding, Agrahara Dasarahalli, B-79 Room no-3
16679ಹಾವನೂರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ), ಎಂ ಎಸ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಹಿಂಭಾಗ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ-79 .ರೂಮ್ -2Havanur Public School (Maruthi Vidya Mandira Nursery and Primary School), Behind MSBuilding, Agrahara Dasarahalli, B-79 Room No-2
16680ಹಾವಸೂರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ), ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ನಂ-7, 4ನೇ ‘ಬಿ’ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ರಂ.ನಂ-1Havanur Public School Maruthi Vidya Samsthe (R) Nursery, Praimary And Hight School, No. 7, 4Th 'B' Main Road, 4Th Stage, 4Th Block, Basaveshwaranagar Bangalore-79 Room No-1
16681ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 80 ಅಡಿರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್‌, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079 ರೂಮ್ -3Unani Medical College and Hospital, 80 Feet Road, Siddaiah Park, Basaveshwara Nagar,Bangalore-560079 Room No-3
16682ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 80 ಅಡಿರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್‌, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079 ರೂಮ್ -2Unani Medical College and Hospital, 80 Feet Road, Siddaiah Park, Basaveshwara Nagar,Bangalore-560079 Room No-2
16683ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 80 ಅಡಿರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560079 ರೂಮ್ -1Unani Medical College and Hospital, 80 Feet Road, Siddaiah Park, Bangalore-560079 Room No-1
16684ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.ರೂಮ್ -2Governament Homeopathy College & Hospital, Dr.Siddaiah Puranika Road Basaveshwaranagara Bangalore-560079. Room no-2
16685ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.ರೂಮ್ -1.Governament Homeopathy College & Hospital, Dr.Siddaiah Puranika Road Basaveshwaranagara Bangalore-560079. Room no-1
16686106ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಆಫೀಸ್‌, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079. ರೂಮ್ -1Ward No-106 Engineering Ward Office, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079. Room No-1
16687106ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಆಫೀಸ್‌, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079. ರೂಮ್ -2Ward No-106 Engineering Ward Office, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079. Room No-2
16688ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಐ.ಪಿ.ಪಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, 17ನೇ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳುರು-560079. ರೂಮ್ -1BBMP IPP Health Centre, 17th C Cross, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079.Room No-1
16689ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಐ.ಪಿ.ಪಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, 17ನೇ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳುರು-560079, ರೂಮ್ ನಂ-2.BBMP IPP Health Centre, 17th C Cross, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079.Room No-2.
16690ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ 1, (ಹೆಲ್‌್ಪ ಲೇನ್‌) ಎ ಡಿ ಹಳ್ಳಿDr. Ambedkar Stadium Samparka Kendra, Room no 1, (Help Line) A D Halli
16691ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, (ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್‌)ಎ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಮ್ ನಂ-2.Dr. Ambedkar Stadium Samparka Kendra, (Help Line) A D Halli,Room No-2.
16692ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, (ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್‌)ಎ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಮ್ ನಂ-3.Dr. Ambedkar Stadium Samparka Kendra, (Help Line) A D Halli,Room No-3.
16693ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, 13ನೇ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಎ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Veerabhadraswamy Kannada Shishuvihara & Primary School, Room no 1, 13th D Cross, A D Halli,Bangalore-560079
16694ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, 13ನೇ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಎ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Veerabhadraswamy Kannada Shishuvihara & Primary School, Room no 2, 13th D Cross, A D Halli,Bangalore-560079
16695ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010. ರೂಂ.ನಂ.1Corporation Nursery School, 6th Block Rajaji Nagar, Bangalore-560010. Room. No.1
16696ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010. ರೂಂ.ನಂ.2Corporation Nursery School, 6th Block Rajaji Nagar, Bangalore-560010. Room. No.2
16697ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪೋಲೀಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌,ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010, ರೂಮ್ ನಂ-1.Govt High School, Police Colony, Magadi Road, 6 th Block, Rajajinagar, Bangalore - 560010, Room No-1.
16698ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪೋಲೀಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌,ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010, ರೂಮ್ ನಂ-2.Govt High School, Police Colony, Magadi Road, 6 th Block, Rajajinagar, Bangalore - 560010, Room No-2.
16699ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪೋಲೀಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌,ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010, ರೂಮ್ ನಂ-3.Govt High School, Police Colony, Magadi Road, 6 th Block, Rajajinagar, Bangalore - 560010, Room No-3.
166100ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪೋಲೀಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌,ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010, ರೂಮ್ ನಂ-4.Govt High School, Police Colony, Magadi Road, 6 th Block, Rajajinagar, Bangalore - 560010, Room No-4.
166101ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪೋಲೀಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌,ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010, ರೂಮ್ ನಂ-5.Govt High School, Police Colony, Magadi Road, 6 th Block, Rajajinagar, Bangalore - 560010, Room No-5.
166102ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಪೋಲೀಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌,ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560010Govt Model Higher Primary School, Room No 1, Police Colony, Magadiroad, 6th Block, Rajajinagar,Bangalore-560010.
166103ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, ಪೋಲೀಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌,ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560010Govt Model Higher Primary School, Room No -2, Police Colony, Magadiroad, 6th Block, Bangalore-560010
166104ನಾರಾಯಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಂ-43/52, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010, ರೂಮ್ ನಂ-1.Narayana PU College NO-43/52, 2nd main road, Kaigarika Nagar, Bangalore-560010, Room No-1.
166105ನಾರಾಯಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಂ-43/52, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010, ರೂಮ್ ನಂ-2.Narayana PU College No.43/52, 2nd main road, Kaigarika Nagar, Bangalore-560010, Room No-2.
166106ನಾರಾಯಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಂ-43/52, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010, ರೂಮ್ ನಂ-3.Narayana PU College No-43/52, 2nd main road, Kaigarika Nagar, Bangalore-560010, Room No-3.
166107ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.ರೂಮ್ ನಂ-1.St.Thomas Convent & High School, 13th Cross, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079.Room No-1.
166108ವೈಟ್ ಹಿಲ್ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ರೂಮ್ ನಂ-1.Whitehill School, 7th Main Road, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079, Room No-1.
166109ವೈಟ್ ಹಿಲ್ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ರೂಮ್ ನಂ-2.Whitehill School, 7th Main Road, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079, Room No-2.
166110ಕಾರ್ಡಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1Cardial English School, Thimmenahalli, Nagarabhavi Main Road, Room No.1
166111ಕಾರ್ಡಿಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.2Cardial English School, Thimmenahalli, Nagarabhavi Main Road, Room No.2
166112ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.3Cardial English School, Thimmenahalli, Nagarabhavi Main Road, Room No.3
166113ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.4Cardial English School, Thimmenahalli, Nagarabhavi Main Road, Room No.4
166114ಸರ್ವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿನ್ನಿ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Sarvodaya Vidyalaya, 10th Main Road, Binny Layout 2nd Stage, Vijayanagara, Room No.1
166115ಸರ್ವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿನ್ನಿ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.2Sarvodaya Vidyalaya, 10th Main Road, Binny Layout 2nd Stage, Vijayanagara, Room No.2
166116ಸರ್ವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿನ್ನಿ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.3Sarvodaya Vidyalaya, 10th Main Road, Binny Layout 2nd Stage, Vijayanagara, Room No.3
166117ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1St Mary's English Primary & High School, 2nd Main Road, K G S Layout, Vijayanagara, Room No.1
166118ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.2St Mary's English Primary & High School, 2nd Main Road, K G S Layout, Vijayanagara, Room No.2
166119ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.3St Mary's English Primary & High School, 2nd Main Road, K G S Layout, Vijayanagara, Room No.3
166120ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.4St Mary's English Primary & High School, 2nd Main Road, K G S Layout, Vijayanagara, Room No.4
166121ರಮಣಶ್ರೀ ಉದಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಂ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Ramanashree Udaya Education Society, 18th Cross Road, MRCR Layout, Vijayanagara, Room No.1
166122ರಮಣಶ್ರೀ ಉದಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಂ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.2Ramanashree Udaya Education Society, 18th Cross Road, MRCR Layout, Vijayanagara, Room No.2
166123ರಮಣಶ್ರೀ ಉದಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಂ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.3Ramanashree Udaya Education Society, 18th Cross Road, MRCR Layout, Vijayanagara, Room No.3
166124ರಮಣಶ್ರೀ ಉದಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಂ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.4Ramanashree Udaya Education Society, 18th Cross Road, MRCR Layout, Vijayanagara, Room No.4
166125ನಮ್ಮೂರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.1Nammura Primary School, 1st Main Road, Marenahalli, Room No.1
166126ನಮ್ಮೂರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.2Nammura Primary School, 1st Main Road, Marenahalli, Room No.2
166127ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Standard English School, 21st Main Road, Marenahalli, Vijayanagara, Room No.1
166128ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.2Standard English School, 21st Main Road, Marenahalli, Vijayanagara, Room No.2
166129ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.3Standard English School, 21st Main Road, Marenahalli, Vijayanagara, Room No.3
166130ಶ್ರೀ ನವಜೀವನ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, 20ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Shri Navajeevana Vidya Mandira, 20th B Cross Road, Marenahalli, Vijayanagara, Room No.1
166131ಶ್ರೀ ನವಜೀವನ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, 20ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯನಗರ, ರೂಂ ನಂ.2Shri Navajeevana Vidya Mandira, 20th B Cross Road, Marenahalli, Vijayanagara, Room No.2
166132ಟೈನ್ನಿ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಮ್ ನಂ-1, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 20ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Tiny Twinklers Primary English School, Room No-1, 21st Main road, 20th 'B' Cross road, Marenahalli, Vijayanagar, Bamgalore-40
166133ಸಂಗಮಿತ್ರೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040, ರೂಂ ನಂ-1Sangamithre Girls PU College 2nd Main Subbanna Garden Vijaynagar Bangalore -40 Room No.1
166134ಸಂಗಮಿತ್ರೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040, ರೂಂ ನಂ-2.Sangamithre Girls PU College 2nd Main Subbanna Garden Vijaynagar Bangalore -40 Room No.2.
166135ಸಂಗಮಿತ್ರೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040, ರೂಂ ನಂ-3.Sangamithre Girls PU College 2nd Main Subbanna Garden Vijaynagar Bangalore -40 Room No.3.
166136ಪಿ.ಎಫ್ ಬಡಾವಣೆ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ(ರಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪಿ.ಎಫ್ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040.PF Layout, Resident's Welfare Association (R) Public Library PF Layout Vijaynagar, Bangalore -560040
166137ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ (ಜಿಮ್ಮ್ ಸೆಂಟರ್),ರೂಮ್ ನಂ-1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040BBMP Ward Office (Gym Center), Room No-1, 1st Main Road, Vinayaka Layout, 3rd Stage, Vijayanagar, Bangalore-560040
166138ವಾರ್ಡ್ 35 (126) ಕಛೇರಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ರೂಮ್ ನಂ-3, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Ward-35(126) Office,Engeering Section, Room No-3, 1st Main road, Vinayaka Layout, 3rd Stage, Bangalore-560040
16613935ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ,ವಿಜಯನಗರ ಬೆ 40, ರೂಮ್ ನಂ-2.35 th Ward Office, 1st Mainroad, Vinayaka Layout, 3rd Stage, B-40, Room No-2.
16614035ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ,ವಿಜಯನಗರ ಬೆ 40, ರೂಮ್ ನಂ-4.35 th Ward Office, 1st Mainroad, Vinayaka Layout, 3rd Stage, B-40, Room No-4.
166141ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040, ರೂಮ್ ನಂ-5.BBMP Ward Office, 1st Main Road, Vinayaka Layout, 3rd Stage, Vijayanagar, Bangalore-560040, Room No-5.
166142ಜಿ.ಕೆ.ಡಬ್ಲೂ ಬಡಾವಣೆ, ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ,6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040.ರೂಂ ನಂ-1GKW Layout Yoga Center, 6th Cross, vijayanagar, Bangalore-560040, Room No.1
166143ಜಿ.ಕೆ.ಡಬ್ಲೂ ಬಡಾವಣೆ, ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ,6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040.ರೂಂ ನಂ-2GKW Layout Yoga Center, 6th Cross, vijayanagar, Bangalore-560040, Room No.2.
166144ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಂ.13, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072.Swamy Vivekananda High School No.13, 1st main Road, Priyadarshini Layout, Bangalore-560072.
166145ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ರೂಮ್ ನಂ-1, ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ, ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-40Health Center, BBMP,Room No-1, Saraswathi nagar, GKW Layout, Bangalore-40
166146ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ರೂಮ್ ನಂ-2, ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ, ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-40Health Center, BBMP,Room No-2, Saraswathi nagar, GKW Layout, Bangalore-40
166147ಕನಕ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಂ ನಂ-1Kanaka Higher Primary School, 5th cross road, Shivanandanagar, Nagarabhavi Main road, Bangalore -560072 Room No-1
166148ಕನಕ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಂ ನಂ-2Kanaka Higher Primary School, 5th cross road, Shivanandanagar, Nagarabhavi Main road, Bangalore -560072 Room No-2
166149ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಂ ನಂ-1.Florence Higher Primary & High School 1St Cross Shivananda Nagar B'Lore -72 Room No.1.
166150ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಂ ನಂ-2.Florence Higher Primary & High School 1St Cross Shivananda Nagar B'Lore -72 Room No.2.
166151ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-1, ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072.Ragavendra Higher Primary School,Room No-2. Shivananda nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072,
166152ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ-2, ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072.Ragavendra Higher Primary School,Room No-2. Shivananda nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072,
166153ಬ್ಲ್ಯೂ ಬೆಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ-1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅನುಭವ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560072Blue Bell Convent English School,Room No-1, 1st Main , Anubhava Nagar, Nagarabhavi, Bangalore-560072
166154ಬ್ಲ್ಯೂ ಬೆಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ-2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅನುಭವ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560072Blue Bell Convent English School,Room No-2, 1st Main , Anubhava Nagar, Nagarabhavi, Bangalore-560072
166155ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-1.Cauvery Education Socity, 3rd Cross, Canara Bank Colony, Bangalore-560072, Room No-1.
166156ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-2.Cauvery Education Socity, 3rd Cross, Canara Bank Colony, Bangalore-560072, Room No-2.
166157ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-3.Cauvery Education Socity, 3rd Cross, Canara Bank Colony, Bangalore-560072, Room No-3.
166158ಕೋಲಂಬಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560040, ರೂಮ್ ನಂ-1.Kolimbia Edcucation Society, Cauvery Layout Bangalore-560040, Room No-1.
166159ಕೋಲಂಬಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560040, ರೂಮ್ ನಂ-2.Kolimbia Edcucation Society, Cauvery Layout Bangalore-560040, Room No-2.
166160ಕೋಲಂಬಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560040, ರೂಮ್ ನಂ-3.Kolimbia Edcucation Society, Cauvery Layout Bangalore-560040, Room No-3.
166161ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ವಿ.ಜಿ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-1.Swami Vivekananda High School, 1st Main, 1st Cross, S.V.G Nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072, Room No-1.
166162ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ವಿ.ಜಿ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-2.Swami Vivekananda High School, 1st Main, 1st Cross, S.V.G Nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072, Room No-2.
166163ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ವಿ.ಜಿ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-3.Swami Vivekananda High School, 1st Main, 1st Cross, S.V.G Nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072, Room No-3.
166164ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ವಿ.ಜಿ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-4.Swami Vivekananda High School, 1st Main, 1st Cross, S.V.G Nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072, Room No-4.
166165ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ವಿ.ಜಿ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-5.Swami Vivekananda High School, 1st Main, 1st Cross, S.V.G Nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072, Room No-5.
166166ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಟೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560072. ರೂಮ್ ನಂ-1.Manasa Gangothri Vidyalaya, Tent road, Sanjivini Nagar, Bangalore-560072.. Room No-1.
166167ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಟೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072. ರೂಮ್ ನಂ-2.Manasa Gangothri Vidyalaya, Tent road, Sanjivini Nagar, Bangalore-560072. Room No-2.
166168ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಟೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560072. ರೂಮ್ ನಂ-3.Manasa Gangothri Vidyalaya, Tent road, Sanjivini Nagar, Bangalore-560072. Room No-3.
166169ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪಂಚಶೀಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072. ರೂಮ್ ನಂ.1Govt Higher Primary School, Janatha Colony, Panchasheela Nagar,Bangalore-560072. Room No.1
166170ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪಂಚಶೀಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072 ರೂಮ್ ನಂ.2.Govt Higher Primary School, Janatha Colony, Panchasheela Nagar,Bangalore-560072. Room No.2
166171ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪಂಚಶೀಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072. ರೂಮ್ ನಂ.3.Govt Higher Primary School, Janatha Colony, Panchasheela Nagar,Bangalore-560072. Room No.3.
166172ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪಂಚಶೀಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072. ರೂಮ್ ನಂ.4.Govt Higher Primary School, Janatha Colony, Panchasheela Nagar,Bangalore-560072. Room No.4.
166173ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪಂಚಶೀಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072. ರೂಮ್ ನಂ.5.Govt Higher Primary School, Janatha Colony, Panchasheela Nagar, Bangalore-560072. Room No.5.
166174ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪಂಚಶೀಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072. ರೂಮ್ ನಂ.6.Govt Higher Primary School, Janatha Colony, Panchasheela Nagar,Bangalore-560072., Room No.6.
166175ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನಂ. 142, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072 ರೂಮ್ ನಂ.1Vishwabharathi Public School, No. 142, 1St Main Road, 4Th Cross, Shakthi Garden Kalyananagar, Bangalore-560072, Room No.1
166176ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನಂ. 142, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072 ರೂಮ್ ನಂ-2.Vishwabharathi Public School, No. 142, 1St Main Road, 4Th Cross, Shakthi Garden Kalyananagar, Bangalore-560072, Room No.2.
166177ಸೆಂಟ್ ಮಿರಾಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ.12, 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-1.St Meera's International English School, No.12, 10th Cross, Sanjivini Nagar, Bangalore-560072, Room No.1
166178ಸೆಂಟ್ ಮಿರಾಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ.12, 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-2.St Meera's International English School, No.12, 10th Cross, Sanjivini Nagar, Bangalore-560072, Room No.2.
166179ಸೆಂಟ್ ಮಿರಾಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ.12, 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-3.St Meera's International English School, No.12, 10th Cross, Sanjivini Nagar, Bangalore-560072, Room No.3.
166180ಸೆಂಟ್ ಮಿರಾಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ.12, 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-4.St Meera's International English School, No.12, 10th Cross, Sanjivini Nagar, Bangalore-560072, Room No.4.
166181ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560072. ರೂಮ್ ನಂ.1Karnataka Vidya Vardhaka English School, 1St Mainroad, Kalyana Nagar,Bangalore-560072. Room No.1
166182ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ.2Karnataka Vidya Vardhaka English School, 1St Mainroad, Kalyana Nagar,Bangalore-560072 Room No.2.
166183ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ.-3.Karnataka Vidya Vardhaka English School, 1St Mainroad, Kalyana Nagar,Bangalore-560072 Room No.3.
166184ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ.-4.Karnataka Vidya Vardhaka English School, 1St Mainroad, Kalyana Nagar,Bangalore-560072 Room No.4.
166185ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-1.New Baldwin School, 3rd Mainroad, Kalyana Nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072.Room No-1.
166186ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-2.New Baldwin School, 3rd Mainroad, Kalyana Nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072.Room No-2.
166187ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-3.New Baldwin School, 3rd Mainroad, Kalyana Nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072.Room No-3.
166188ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-4.New Baldwin School, 3rd Mainroad, Kalyana Nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072.Room No-4.
166189127- ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-1.127 -Ward Office, Bhairaveshwara Nagar,4th main Road, Nagarabhavi main Road, Bangalore-560072, Room No-1.
166190127- ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-2.127- Ward Office, Bhairaveshwara Nagar,4th main Road, Nagarabhavi main Road, Bangalore-560072, Room No-2.
166191127- ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-3.127- Ward Office, Bhairaveshwara Nagar,4th main Road, Nagarabhavi main Road, Bangalore-560072, Room No-3.
166192127- ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-4.127- Ward Office, Bhairaveshwara Nagar,4th main Road, Nagarabhavi main Road, Bangalore-560072, Room No-4.
166193ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಎಫ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-1.BBMP High School, 9th F Main Road, Bhairaweshwara Nagar, Bangalore-560072, Room No-1.
166194ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಎಫ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-2.BBMP High School, 9th F Main Road, Bhairaweshwara Nagar, Bangalore-560072, Room No-2.
166195ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಎಫ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-3.BBMP High School, 9th F Main Road, Bhairaweshwara Nagar, Bangalore-560072, Room No-3.
166196ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಎಫ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-4.BBMP High School, 9th F Main Road, Bhairaweshwara Nagar, Bangalore-560072, Room No-4.
166197ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಎಫ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-5.BBMP High School, 9th F Main Road, Bhairaweshwara Nagar, Bangalore-560072, Room No-5.
166198ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಾರ್ಡನ್‌ ವಿಲಾಸ್‌, ನಾಗರಭಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಂ ನಂ-1BBMP Junior College 6Th Cross Garden Vilas, Nagarabhavi, Bangalore-72 Room No.1
166199ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಾರ್ಡನ್‌ ವಿಲಾಸ್‌, ನಾಗರಭಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಂ ನಂ-2BBMP Junior College 6Th Cross Garden Vilas, Nagarabhavi, Bangalore-72 Room No.2
166200ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಾರ್ಡನ್‌ ವಿಲಾಸ್‌,ನಾಗರಭಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಂ ನಂ-3BBMP Junior College 6Th Cross Garden Vilas, Nagarabhavi, Bangalore-72 Room No.3
166201ಸರ್ಕಾರಿ ನಮ್ಮೂರ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಖೂಲ್), 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾನಸ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ, ರೂಂ ನಂ-1Govt Nammoora Primary Pata Shale, (Jindal School) 3Rd Cross, Manasanagar, Nagara Bhavi, Room No-1
166202ಸರ್ಕಾರಿ ನಮ್ಮೂರ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಖೂಲ್), 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾನಸ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ, ರೂಂ ನಂ-2Govt Nammoora Primary Pata Shale, (Jindal School) 3Rd Cross, Manasanagar, Nagara Bhavi, Room No-2
166203ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ,ಐ.ಎಸ್.ಇ.ಸಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಾಗರಭಾವಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072 ರೂಂ ನಂ-1Aganavadi School I.S.E.C Main Road Nagarabahvi Village Bangalore-72 Room No.1
166204ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ,ಐ.ಎಸ್.ಇ.ಸಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಾಗರಭಾವಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072 ರೂಂ ನಂ-2.Aganavadi School I.S.E.C Main Road Nagarabahvi Village Bangalore-72 Room No.2.
166205ಲಿಟಿಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಗುರುಕುಲಮ್ ನಂ.7 ಐ.ಎಸ್.ಇ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಾಗರಭಾವಿ ವಿಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು-560072 ರೂಂ ನಂ-1.Little Champs Gurukulam No.7 I.S.E.C Road Nagarabahvi Village Bangalore-560072 Room No.1.
166206ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೇಔಟ್, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಂ ನಂ-1Oxford English Higher Primary School Teacher's Layout, Nagarabhvi Main Road Bangalore-72 School Room -1
166207ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.107 ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೇಔಟ್, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಂ ನಂ-2.Oxford English Higher Primary School No.107 Teacher's Layout, Nagarabhvi Main Road Bangalore-72 School Room -2.
166208ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.160 ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೇಔಟ್, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಂ ನಂ-1.Oxford English Higher Primary SchoolNo.160 Teacher's Layout, Nagarabhvi Main Road Bangalore-72 School Room -1.
166209ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.160 ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೇಔಟ್, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಂ ನಂ-2.Oxford English Higher Primary School No.160 Teacher's Layout, Nagarabhvi Main Road Bangalore-72 School Room -2.
166210ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗನಾಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 32/1 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂಮ್ ನಂ.1Lakshmi Ranganatha Primary School,14th Cross Chandra Layout Jyothinagara Bangalore Room No.1
166211ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗನಾಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 32/1 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂಮ್ ನಂ.2Lakshmi Ranganatha Primary School, No.32/1 14th Cross Chandra Layout Bengalore Room.2
166212ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗನಾಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 32/1 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂಮ್ ನಂ.3Lakshmi Ranganatha Primary School, No.32/1 14th Cross Chandra Layout Bangalore Room No.3
166213ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Govt. Primary School Room No 1 , Arundathi Nagar, Chandra Layout, Bangalore-560072.
166214ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Govt. Primary School Room No-2 , Arundathi Nagar, Chandra Layout, Bangalore-560072.
166215ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-3, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Govt. Primary School Room No-3 , Arundathi Nagar, Chandra Layout, Bangalore-560072.
166216ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-4, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Govt. Primary School Room No-4, Arundathi Nagar, Chandra Layout, Bangalore-560072.
166217ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-5, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Govt. Primary School Room No-5, Arundathi Nagar, Chandra Layout, Bangalore-560072.
166218ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-6, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Govt. Primary School Room No-6, Arundathi Nagar, Chandra Layout, Bangalore-560072.
166219ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-7, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Govt. Primary School Room No-7, Arundathi Nagar, Chandra Layout, Bangalore-560072.
166220ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-8, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Govt. Primary School Room No-8, Arundathi Nagar, Chandra Layout, Bangalore-560072.
166221ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-9, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Govt. Primary School Room No-9, Arundathi Nagar, Chandra Layout, Bangalore-560072.
166222ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-10, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Govt. Primary School Room No-10, Arundathi Nagar, Chandra Layout, Bangalore-560072.
166223ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಂದ್ರಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-1.Sidda Ganga Public School, 14th Cross, Chandralayout Bangalore-560072, Room No-1.
166224ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಂದ್ರಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-2.Sidda Ganga Public School, 14th Cross, Chandralayout Bangalore-560072, Room No-2.
166225ಸಿದ್ದಗಂಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಂದ್ರಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-3.Sidda Ganga Public School, 14th Cross, Chandralayout Bangalore-560072, Room No-3.
166226ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಂದ್ರಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-4.Sidda Ganga Public School, 14th Cross, Chandralayout Bangalore-560072, Room No-4.
166227ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಂದ್ರಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-5.Sidda Ganga Public School, 14th Cross, Chandralayout Bangalore-560072, Room No-5.
166228ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಂದ್ರಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-6.Sidda Ganga Public School, 14th Cross, Chandralayout Bangalore-560072, Room No-6.
166229ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-1.Vidyasagar, Public School, BCC Layout, Bangalore-560072, Room No-1.
166230ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-2.Vidyasagar, Public School, BCC Layout, Bangalore-560072, Room No-2.
166231ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-3.Vidyasagar, Public School, BCC Layout, Bangalore-560072, Room No-3.
166232ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-4.Vidyasagar, Public School, BCC Layout, Bangalore-560072, Room No-4.
166233ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-5.Vidyasagar, Public School, BCC Layout, Bangalore-560072, Room No-5.
166234ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072, ರೂಮ್ ನಂ-6.Vidyasagar, Public School, BCC Layout, Bangalore-560072, Room No-6.
166235ರಾಯಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ನಂ-22/ಬಿ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-1Royal English Nursary Primay And Higher Primary School,No.22/B, 4Th Main,4th Cross, Gangodanahalli, Bangalore-560039. Room No.1
166236ರಾಯಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ನಂ-22/ಬಿ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-2.Royal English Nursary Primay And Higher Primary School, ,No.22/B, 4Th Main,4th Cross, Gangodanahalli, Bangalore-560039. Room. No.2
166237ಎಸ್.ವಿ.ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ನಂ-550, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-1SV English High School,No.550, 4th Main Road, Gangondanahalli, Bangalore-560039. Room No. 1
166238ಎಸ್.ವಿ.ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ನಂ-550, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-2SV English High School No.550,, 4th Main Road, Gangondanahalli, Bangalore-560039. Room No. 2.
166239ಎಂ.ಎಂ.ಐ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, ನಂ-77/1, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-1MMI Nursery, Primary, High School & Pu Collage, No.77/1 3Rd Mainroad Gangondanahalli, Bangalore-39 Room No.-1.
166240ಎಂ.ಎಂ.ಐ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, ನಂ-77/1, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-2.MMI Nursery, Primary, High School & Pu Collage, No.77/1 3Rd Mainroad Gangondanahalli, Bangalore-39 Room No.-2.
166241ಎಂ.ಎಂ.ಐ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, ನಂ-77/1, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-3.MMI Nursery, Primary, High School & Pu Collage, No.77/1 3Rd Mainroad Gangondanahalli, Bangalore-39 Room No.-3.
166242ಎಂ.ಎಂ.ಐ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, ನಂ-77/1, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-4.MMI Nursery, Primary, High School & Pu Collage, No.77/1 3Rd Mainroad Gangondanahalli, Bangalore-39 Room No.-4.
166243ಎಂ.ಎಂ.ಐ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, ನಂ-77/1, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-5.MMI Nursery, Primary, High School & Pu Collage, No.77/1 3Rd Mainroad Gangondanahalli, Bangalore-39 Room No.-5.
166244ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ನಂ-1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-1.Vishwabharathi Public English School No-1,1st main Road, 8th Cross, Vinayaka Layout Nayanda Halli Bangalore-39 Room No.1
166245ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ನಂ-1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-2.Vishwabharathi Public English School No-1,1st main Road, 8th Cross, Vinayaka Layout Nayanda Halli Bangalore-39 Room No.2.
166246ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ನಂ-1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-3.Vishwabharathi Public English School No-1,1st main Road, 8th Cross, Vinayaka Layout Nayanda Halli Bangalore-39 Room No.3.
166247ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ-74/4-42, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-1Vishwabharathi English School No.74/4-42,Old Building, 1st Mainroad , Vinayaka Layout Nayanda Halli Bangalore-39 Room No.1
166248ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ-74/4-42, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-2.Vishwabharathi English School No.74/4-42,Old Building, 1st Mainroad , Vinayaka Layout Nayanda Halli Bangalore-39 Room No.2.
166249ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ-74/4-42, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-3.Vishwabharathi English School No.74/4-42,Old Building, 1st Mainroad , Vinayaka Layout Nayanda Halli Bangalore-39 Room No.3.
166250ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ-74/4-42, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-4.Vishwabharathi English School No.74/4-42,Old Building, 1st Mainroad , Vinayaka Layout Nayanda Halli Bangalore-39 Room No.4.
166251ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಲಯ-2,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-1Namoora Govt Modal Primary School Nayandanahalli Bagalore(South) Zone-2, 1st Main Road, Nayandahalli Bangalore-39 Room No.1
166252ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಲಯ-2,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-2.Namoora Govt Modal Primary School Nayandanahalli Bagalore(South) Zone-2, 1st Main Road, Nayandahalli Bangalore-39 Room No.2.
166253ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಲಯ-2,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-3.Namoora Govt Modal Primary School Nayandanahalli Bagalore(South) Zone-2, 1st Main Road, Nayandahalli Bangalore-39 Room No.3.
1662542, Nayandahalli Main Road, Bangalore-560039. Room No.1New National School (R) Nursery & Primary School, No.56
166255ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ(ರಿ), ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.56/2, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-2New National School (R) Nursery & Primary School, No.56/2, Nayandahalli Main Road, Bangalore-560039. Room No.2
166256ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ(ರಿ), ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂ.56/2, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-3.New National School (R) Nursery & Primary School, No.56/2, Nayandahalli Main Road, Bangalore-560039. Room No.3.
166257ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕೋ ವಿದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ), ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-1Don Bosco Vidya Samste(R) , Nayandhalli Main Road, Mysore Road, Bangalore-39. Room No1
166258ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕೋ ವಿದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ), ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-2.Don Bosco Vidya Samste(R) , Nayandhalli Main Road, Mysore Road, Bangalore-39. Room No-2.
166259ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕೋ ವಿದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ), ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-3.Don Bosco Vidya Samste(R) , Nayandhalli Main Road, Mysore Road, Bangalore-39. Room No-3.
166260ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ವಲಯ-2, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಂತರಪಾಳ್ಯ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-1Namoora Higher Primary School, South District Zone-2 2nd Cross Pantharapalya Nayandanahalli, Mysore Road Bangalore-39 Room No.1
166261ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ವಲಯ-2, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಂತರಪಾಳ್ಯ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-2Namoora Higher Primary School, South District Zone-2 2nd Cross Pantharapalya Nayandanahalli, Mysore Road Bangalore-39 Room No.2.
166262ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ವಲಯ-2, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಂತರಪಾಳ್ಯ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-3.Namoora Higher Primary School, South District Zone-2 2nd Cross Pantharapalya Nayandanahalli, Mysore Road Bangalore-39 Room No.3.
166263ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ವಲಯ-2, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಂತರಪಾಳ್ಯ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-4.Namoora Higher Primary School, South District Zone-2 2nd Cross Pantharapalya Nayandanahalli, Mysore Road Bangalore-39 Room No.4.
166264ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ವಲಯ-2, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಂತರಪಾಳ್ಯ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-5.Namoora Higher Primary School, South District Zone-2 2nd Cross Pantharapalya Nayandanahalli, Mysore Road Bangalore-39 Room No.5.
166265ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ವಲಯ-2, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಂತರಪಾಳ್ಯ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-6.Namoora Higher Primary School, South District Zone-2 2nd Cross Pantharapalya Nayandanahalli, Mysore Road Bangalore-39 Room No.6.
166266ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ವಲಯ-2, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಂತರಪಾಳ್ಯ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039, ರೂಂ ನಂ-7.Namoora Higher Primary School, South District Zone-2 2nd Cross Pantharapalya Nayandanahalli, Mysore Road Bangalore-39 Room No.7.
166267ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ-131, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಂತರಪಾಳ್ಯ, ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-39BBMP Ward-131, Office 2nd Cross Panthrapalya, Nayandanahalli, Mysore Road, Bangalore - 39
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.