2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1621ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಣ್ಣಯಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್Royal English School & Pre-University College Room No 1, 1st Cross Annayappa Block
1622ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಣ್ಣಯಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್Royal English School & Pre-University College Room No 2, 1st Cross Annayappa Block
1623ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಜೆ ಸಿ ನಗರGovernment Kannada Model Primary School Room No-1 1st Cross Marappa Garden
1624ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಜೆ ಸಿ ನಗರGovernment Kannada Model Primary School Room No-2 1st Cross Marappa Garden
1625ಆಲ್‌-ಮುಬರಕ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್Al-Mubarak Girls English Primary & High School Room No.1, 1st cross Kempaiah Block
1626ಆಲ್‌-ಮುಬರಕ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್Al-Mubarak Girls English Primary & High School Room No.2 1st Cross Kempaiah Block
1627ಆಲ್‌-ಮುಬರಕ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್Al-Mubarak Girls English Primary & High School Room No.3 1st Cross Kempaiah Block
1628ಗ್ಲೋಬಲ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮಾರಿ & ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Global Nursery Primary & High School Room No-1 4th Main Chinnappa Garden
1629ಗ್ಲೋಬಲ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮಾರಿ & ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Global Nursery Primary & High School Room No-2 4th Main Chinnappa Garden
16210ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಣ್ಣಯಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್Royal English School & Pre-University College Room No.3 1st Cross Annayappa Block
16211ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಣ್ಣಯಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್,Royal English School & Pre-University College Room No.4 1st Cross Annayappa Block
16212ಸೆಂಟ್ ಜೆ.ಜಿ.ಮಾರ್ಗೆಟ್ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಂ.19/1 ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆSt, J.G. Marget High School,Room No.1 No.19/1 Marappa Garden, Church Road
16213ಸೆಂಟ್ ಜೆ.ಜಿ.ಮಾರ್ಗೆಟ್ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.19/1 ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆSt J.G. Marget High School,Room No.2 No.19/1 Marappa Garden, Church Road
16214ಸೆಂಟ್ ಜೆ.ಜಿ.ಮಾರ್ಗೆಟ್ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ನಂ.19/1 ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆSt. J.G. Marget High School,Room No.3 No.19/1 Marappa Garden, Church Road
16215ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮಾರಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೆ ಸಿ ನಗರGovernment Urdu Model Primary School, Room No-1 1st Cross Marappa Block J C Nagar
16216ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮಾರಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೆ ಸಿ ನಗರGovernment Urdu Model Primary School,, Room No.2 1st Cross Marappa Block J C Nagar
16217ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮಾರಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೆ ಸಿ ನಗರGovernment Urdu Model Primary School,, Room No-3 1st Cross Marappa Block J C Nagar
16218ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮಾರಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೆ ಸಿ ನಗರGovernment Urdu Model Primary School Room No-4 1st Cross Marappa Block J C Nagar
16219ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯGovt Kannada And Telugu Higher Primary School Room No-1 Chinnappa Garden Link Road MRS Palya
16220ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯGovt Kannada And Telugu Higher Primary School Room NO-2 Chinnappa Garden Link Road MRS Palya
16221ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮಾರಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೆ ಸಿ ನಗರGovernment Urdu Model Primary School Room No-5 1st Cross Marappa Block J C Nagar
16222ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಜೆ ಸಿ ನಗರGovt. Kannada Model Primary School, Room No-3 1st Cross Marappa Garden J C Nagar
16223ಗುಡ್‌ ಹೋಪ್‌ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 9ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Good Hope High School, Room No 1 9th Cross Chinnappa Garden
16224ಗುಡ್‌ ಹೋಪ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 9ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Good Hope Nursary School, Room No.1 9th Cross Chinnappa Garden
16225ಗುಡ್‌ ಹೋಪ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 9ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Good Hope Nursery school, Room No.2 9th Cross Chinnappa Garden
16226ಗುಡ್‌ ಹೋಪ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 9ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Good Hope Nursery School,Room No.3 9th Cross Chinnappa Garden
16227ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆSri Ayyappan Educational Institutions Room No.1 M R S palya Nandidurga Road
16228ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆSri Ayyappan Educational Institutions Room No.2 M.R.S Palya Nandidurga Road
16229ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆSri Ayyappan Educational Institutions Room No.3 M R S Palya Nandi Durga Road
16230ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆSri Ayyappan Educational Institutions Room No.4 M R S Palya Nandi Durga Road
16231ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5 ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆSri Ayyappan Educational Institutions Room No.5 M R S palya Nandidurga Road
16232ಗುಲಾಬಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ (ಜಯಮಹಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೇಷನ್ )Gulabi Higher Primary & High School, Room No.1 4th Cross Nandidurga Road (Jayamahal Extension)
16233ಗುಲಾಬಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ (ಜಯಮಹಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೇಷನ್)Gulabi Higher Primary & High School , Room No 2 4th Cross Nandi Durga road (Jayamahal Extension)
16234ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ (ಜಯಮಹಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೇಷನ್)BBMP Ward Office , Room No 1 Nandidurga Road (Jayamahal Extension
16235ಯುನೈಟೈಡ್‌ ಟಿಯೋಲಜಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮಿಲ್ಲೆರ್ಸ್ ರಸ್ತೆUnited Theological College , Room No 1 Millers Road
16236ಕುವ್ವತುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆQuwathul Islam High School , Room No 1 Bore Bank Road
16237ಕುವ್ವತುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಬೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆQuwathul Islam High School , Room No 2 Bore Bank Road
16238ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಂಪಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರBBMP Contact Point Room No.1 1st Main Road Vasanthanagar
16239ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರCorporation Nursery School, Room No 1 1st Main Road Vasanthanagar
16240ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರCorporation Nursery School, Room No.2 1st Main Road Vasanthanagar
16241ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರMount Carmel College, Room No.1 Palace Road Vasanthanagar
16242ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರMount Carmel College, Room No.2 Palace Road Vasanthanagar
16243ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ನಂ 58 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರMount Carmel College, Room No.3 No.58 Palace Road Vasanthanagar
16244ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಂ.6 ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆBDA Office, Room No 1 No.6 Sankey Road
16245ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಂ.6 ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆBDA Office, Room No 2 No.6 Sankey Road
16246ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನಂ.6 ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆBDA Office, Room No 3 No.6 Sankey Road
16247ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಆಂಗ್ಲ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ನಂ-01 ಸರ್ಪೆಟೈನ್ ರಸ್ತೆ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್Seshadripuram English High School Room-1 No-01 Serpentine Road Kumar Park
16248ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಆಂಗ್ಲ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ನಂ-01 ಸರ್ಪೆಟೈನ್ ರಸ್ತೆ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್Seshadripuram English High School Room-2 No-01 Serpentine Road Kumar Park
16249ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 11ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರGovt. Kannada Model Primary School, Room No 1, 11th Main Road Vasanthanagara
16250ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 11ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರGovt. Kannada Model Primary School, Room No.2. 11th Main Road Vasanthanagar
16251ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೈಮಾರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 11ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರGovt. Kannada Model primary School, Room No 3 11th Main Road Vasanthanagar
16252ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಛೇರಿ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಜೋನ್ ಆಫೀಸ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1BBMP Office, North East Zone Office Thimmaiah Road Room No 1
16253ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ನಂ.68/1 ಹೆನ್ಸ್ ರಸ್ತೆAbdul Bari's High School, Room No-1 No.68/1, Haines Road,
16254ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ನಂ.68/1 ಹೆನ್ಸ್ ರಸ್ತೆAbdul Bari's High School, Room No-2 No.68/1, Haines Road
16255ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ನಂ.68/1 ಹೆನ್ಸ್ ರಸ್ತೆAbdul Bari's High School, Room No-3 No.68/1, Haines Road,
16256ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ನಂ.68/1 ಹೆನ್ಸ್ ರಸ್ತೆAbdul Bari's High School,Room No-4 No,68/1, Haines Road,
16257ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ನಂ.68/1 ಹೆನ್ಸ್ ರಸ್ತೆAbdul Bari's High School, Room No-5 No,68/1 Haines Road,
16258ನೆಹರು ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಭಾರತಿನಗರNehru English High School, Room No-1 St. John's Church Road, Bharathinagar
16259ಕಾನ್ರಾಡ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆConrad Higher Primary School, Room No-1 St. John's Church Road
16260ಕಾನ್ರಾಡ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆConrad Higher Primary School, Room No-2 St. John's Church Road
16261ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ನಂ.95, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovt Tamil Primary School, Room No-1 No. 95 Thimmaiah Road
16262ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ನಂ.95, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovernment Tamil Primary School, Room No-2 No. 95 Thimmaiah Road,
16263ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ನಂ.95, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ"Government Tamil Primary School, Room No-3 No. 95 Thimmaiah Road,
16264ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ನಂ.181, ನಾರಾಯಣ ಪಿಳೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Corporation Girls Primary School Room No-1 No-181, Narayana Pillai Street
16265ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ನಂ.181, ನಾರಾಯಣ ಪಿಳೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Corporation Girls Primary School, No-181, Room No-2 Narayana Pillai Street
16266ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ನಂ.181, ನಾರಾಯಣ ಪಿಳೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Corporation Girls Primary School, Room No-3 No-181. Narayana Pillai Street,
16267ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ನಂ.181, ನಾರಾಯಣ ಪಿಳೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Corporation Girls Primary School, Room No-4 No-181. Narayana Pillai Street,
16268ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ನಂ.181, ನಾರಾಯಣ ಪಿಳೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Corporation Girls Primary School, Room No-5 No-181. Narayana Pillai Street,
16269ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ನಂ.181, ನಾರಾಯಣ ಪಿಳೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Corporation Girls Primary School, Room No-6 No-181. Narayana Pillai Street,
16270ಸರ್ಕಾರಿ ರೆಹಮಾನಿಯ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ನಂ.198, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovernment Rehamania Urdu Higher Primary School. Room No-1 No-198. Thimmaiah Road,
16271ಸರ್ಕಾರಿ ರೆಹಮಾನಿಯ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ನಂ.198, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovernment Rehamania Urdu Higher Primary School Room No-2 No-198. Thimmaiah Road,
16272ಸರ್ಕಾರಿ ರೆಹಮಾನಿಯ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ನಂ.198, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovernment Rehamania Urdu Higher Primary School. Room No-3 No-198. Thimmaiah Road,
16273ಸರ್ಕಾರಿ ರೆಹಮಾನಿಯ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ನಂ.198, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovernment Rehamania Urdu Higher Primary School. Room No-4 No-198. Thimmaiah Road,
16274ಕಾನ್ರಾಡ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆConrad Higher Primary School Room No-3 St. John's Church Road,
16275ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್BMP Corporation Community Hall, Room No-1 Memorial Street
16276ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್BMP Corporation Community Hall, Room No-2 Memorial Street
16277ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3 ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಹಾಲ್)BMP Corporation Community Hall, Room No-3 Memorial Street (North Side Hall)
16278ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4 ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಹಾಲ್)BMP Corporation Community Hall, Room No-4 Memorial Street (North Side Hall)
16279ಸರ್ಕಾರಿ ರೆಹಮಾನಿಯ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ನಂ.198, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovernment Rehamania Urdu Higher Primary School.Room No-5 No-198. Thimmaiah Road,
16280ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಶ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಿವಾಜಿನಗರCorporation Nursery School Room No-1 Slaughter House, A Street, Shivajinagar,
16281ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಮದರಾಸ್‌-ಇ-ನಿಸ್ವಾನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ನಂ. 25 ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆIslamiya Madarasa E Niswan High School, Room No-1 No-25, Cockburn Road,
16282ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಮದರಾಸ್‌-ಇ-ನಿಸ್ವಾನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ನಂ. 25 ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆIslamiya Madarasa E Niswan High School, Room No-2 No-25, Cockburn Road,
16283ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಮದರಾಸ್‌-ಇ-ನಿಸ್ವಾನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ನಂ.25 ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆIslamiya Madarasa E Niswan High School, Room.No-3 No-25, Cockburn Road,
16284ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಮದರಾಸ್‌-ಇ-ನಿಸ್ವಾನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ನಂ.25 ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆIslamiya Madarasa E Niswan Hish School, Room No-4 No-25 Cockburn, Road,
16285ಹಫೀಜಿಯಾ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ ಪ್ರಥಮಿಕ & ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ನಂ-25 ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಕಕ್ ಬರ್ನ್ ರಸ್ತೆHafeezia BBMP Primary & High School Room No-1 No-25 Broadway Cockburn Road
16286ಹಫೀಜಿಯಾ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ ಪ್ರಥಮಿಕ & ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ನಂ-25 ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಕಕ್ ಬರ್ನ್ ರಸ್ತೆHafeezia BBMP Primary & High School Room No-2 No-25 Broadway Cockburn Road
16287ಹಫೀಜಿಯಾ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ ಪ್ರಥಮಿಕ & ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ನಂ-25 ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಕಕ್ ಬರ್ನ್ ರಸ್ತೆHafeezia BBMP Primary & High School Room No-3 No-25 Broadway Cockburn Road
16288ಹಫೀಜಿಯಾ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ ಪ್ರಥಮಿಕ & ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ನಂ-25 ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಕಕ್ ಬರ್ನ್ ರಸ್ತೆHafeezia BBMP Primary & High School Room No-4 No-25 Broadway Cockburn Road
16289ಹಫೀಜಿಯಾ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂಪಿ ಪ್ರಥಮಿಕ & ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ನಂ-25 ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಕಕ್ ಬರ್ನ್ ರಸ್ತೆHafeezia BBMP Primary & High School Room No-5 No-25 Broadway Cockburn Road
16290ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಪೊನಿ ಚೆರ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆGovernment Model Tamil Primary Boys School, Room No-1 Pioneer Chery Building, Cockburn Road
16291ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಪೊನಿ ಚೆರ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆGovernment Model Tamil Primary Boys School, Road Room -2 Pioneer Chery Building, Cockburn
16292ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಎಚ್ ಕೆ ಪಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Corporation Nursery School, Room No-1 HKP Road, Slaughter House 'C' Street
16293ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಎಚ್ ಕೆ ಪಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Corporation Nursery School, Room No-2 HKP Road, Slaughter House 'C' Street
16294ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಎಚ್ ಕೆ ಪಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರCorporation Sub Health Office, HKP Road, Shivajinagar
16295ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಎಚ್ ಕೆ ಪಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರCorporation Sub Health Office, Room No-2 HKP Road, Shivajinagar
16296ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಂ.303 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovt. Model Urdu Higher Primary School, Room No.1 No.303. Thimmaiah Road
16297ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.303 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovt. Model Urdu Higher Primary School, Room No.2 No.303 Thimmaiah Road
16298ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಓಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರSt. Xavier Boys High School, Room No.1 Old Cementry Road Shivajinagar
16299ಚಿಣ್ಣರ ತಂಗುಧಾಮ ಸ್ಪರ್ಷ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಆರ್) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಯೂ‌ಡಿ‌ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿChinnara Tangudhama Sparsha Trust (R) Room No.1 UDC Kendra Rajiv Gandhi Colony
162100ಚಿಣ್ಣರ ತಂಗುಧಾಮ ಸ್ಪರ್ಷ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಆರ್) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಯೂ‌ಡಿ‌ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿChinnara Tangudhama Sparsha Trust (R) Room No.2 UDC Kendra Rajiv Gandhi Colony
162101ಬ್ರಹ್ಮಾಸಮಾಜ ಅಪ್ಪು ಪಿಳೈ ಹುಡುಗಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರBrahmasamaj Appu Pilai Girls School, Room No. 1 Chinnaswamy Modaliyar Road Shivajinagar
162102ಬ್ರಹ್ಮಾಸಮಾಜ ಅಪ್ಪು ಪಿಳೈ ಹುಡುಗಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರBrahmasamaj Appu Pilai Girls School,Room No.2 Chinnaswamy Modaliyar Road, Shivajinagar
162103ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ಸ್‌ ಹುಡುಗರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಓಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರSt. Xavier's Boys High School, Room No.2 old Cementry Road, Shivajinagar
162104ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ & ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮಿಲ್ಲರ್ ರಸ್ತೆSt Anne's Convent Educational Society ,Room No 1, Miller Road
162105ಭಾರತೀಯ ಸೇವಾದಳ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ,ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ವBharathiya Seva dala, Room No:1, Kumara Krupa Road, K.P East
162106ಶಾರದಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆSharada Sree Samaja School,Room No.1, West Park Road,
162107ಭಾರತೀಯ ಸೇವಾದಳ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ (ಈಸ್ಟ್)Bharathiya Sevadala, Room No.2, Kumara Krupa Road Kumara Park (East)
162108ಭಾರತೀಯ ಸೇವಾದಳ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3, ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ (ಈಸ್ಟ್)Bharathiya Sevadala, Room NO.3, Kumara Krupa Road Kumara Park (East)
162109ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಮನಾರಾಯಣ ಚೆಲ್ಲರಾಂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ರೋಡ್Govt. Of Karnataka Ramanarayan Chellaram Commerce College , Room No 1, Palace Road
162110ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಮನಾರಾಯಣ ಚೆಲ್ಲರಾಂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ರಸ್ತೆGovt. Of Karnataka Ramanarayan Chellaram Commerce College , Room No 2, Palace Road
162111ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಓಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರSt. Xavier Boys Highs School, Room No.3, Old Cementry Road, Shivajinagar
162112ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಓಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ (ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್)St. Mary's Girls Middle School, Room No.1 Old Cementry Road, Shivajinagar (North Side)
162113ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಓಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರSt. Mary's Girls Middle School. Room No-2 Old Cementry Road, Shivajinagar
162114ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಓಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರSt. Mary's Girls Middle School. Room No-3 Old Cementry Road, Shivajinagar
162115ವಿ ಕೆ ಓಬೇದುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಶಿವಾಜಿನಗರVK Obedulla Govt. Urdu Model Primary School,Room No-1 Shivajinagar
162116ವಿ ಕೆ ಓಬೇದುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2VK Obedulla Govt. Urdu Model Primary School, Room No.2
162117ವಿ ಕೆ ಒಬೇದುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಶಿವಾಜಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರV.K.Obedulla Government Urdu Model Primary School Room No-3 Shivaji Road Shivajinagar
162118ವಿ ಕೆ ಒಬೇದುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಶಿವಾಜಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರV.K.Obedulla Government Urdu Model Primary School Room No-4 Shivaji Road Shivajinagar
162119ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಟಸ್ಕರ್ ಟೌನ್ ಶಿವಾಜಿನಗರBBMP Junior College & High School, Room No-1 Park Road Tasker Town Shivajinagar
162120ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಟಸ್ಕರ್ ಟೌನ್ ಶಿವಾಜಿನಗರBBMP Junior College & High School, Room No-2 Park Road Tasker Town Shivajinagar
162121ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಟಾಸ್ಕರ್ ಟೌನ್ ಶಿವಾಜಿನಗರBBMP Junior College & High School, Room No-3 Park Road Tasker Town Shivajinagar
162122ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಟಾಸ್ಕರ್ ಟೌನ್ ಶಿವಾಜಿನಗರBBMP Junior College & High School, Room No-4 Park Road Tasker Town Shivajinagar
162123ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಜುಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆGovernment Telugu And Kannada Higher Primary School, Room No-1 Jumma masjid Road
162124ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಜುಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆGovernment Telugu And Kannada Higher Primary School, Room No-2 Jumma masjid Road
162125ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಜುಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆGovernment Telugu And Kannada Higher Primary School Room No-3 Jumma Masjid Road
162126ನೌಬಹಾರ್‌ ಷಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ನಂ.140 ಮಕಾನ್ ರಸ್ತೆ (ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್)Naubahar Shah Primary & High School. Room No-1 No-140. Mackan Road, (North Side)
162127ನೌಬಹಾರ್‌ ಷಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ನಂ.140 ಮಕಾನ್ ರಸ್ತೆ (ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್)Naubahar Shah Primary & High School. Room No-2 No-140. Mackan Road, (North Side),
162128ನೌಬಹಾರ್‌ ಷಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ನಂ.140 ಮಕಾನ್ ರಸ್ತೆ (ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್)Naubahar Shah Primary & High School Room No-3 No-140. Mackan Road (North Side)
162129ನೌಬಹಾರ್‌ ಷಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ನಂ.140 ಮಕಾನ್ ರಸ್ತೆ (ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್)Naubahar Shah Primary & High School. Room No-4 No-140. Mackan Road, (North Side)
162130ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಕೆ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆBlock Education Office Room No-1 K.Kamaraj Road
162131ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕೆ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆBlock Education Office Room No. 2 K Kamaraj Road
162132ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಕೆ.ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆBlock Education office Room No.3 K Kamaraj Road
162133ಬಿ. ಎಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆBM English School, Room No-1 St.John's Road
162134ಬಿ. ಎಂ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆBM English School, Room No-2 St.John's Road
162135ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸೆಂಟ್, ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆChinmaya Vidyalaya Room No1 St, John's Road
162136ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸೆಂಟ್, ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆChinmaya Vidyalaya Room No 2 St, john's Road
162137ಹಿಂದು ಬಾಲಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಇಂಡಿಯನ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ನಂ.105 ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕೊಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Hindu Balika Patasala Indian Nursary School, Room No-1 No-105 Dharamaraj Koil Street
162138ಹಿಂದು ಬಾಲಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಇಂಡಿಯನ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ನಂ.105 ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕೊಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Hindu Balika Patasala Indian Nursary School, Room No-2 No-105 Dharamaraj Koil Street
162139ಮೆತೋಡಿಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ನಂ.106 ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕೊಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Methodist Mission High School. Room No-1 No-106. Dharmaraj Koil Street
162140ಮೆತೋಡಿಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ನಂ.106 ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕೊಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Methodist Mission High School. Room No-2 No-106. Dharmaraj Koil Street
162141ಹೆಚ್ ಬಿ ಪಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನಂ.98 ಧರ್ಮರಾಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್HBP Indian School Room No.3 No.98 Dharmaraj Koyil Street
162142ಹೆಚ್ ಬಿ ಪಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನಂ 98, ಧರ್ಮರಾಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್HBP Indian School, Room No 2 No. 98, Dharamaraj Temple Street
162143ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಾರಾಯಣ ಚೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ (ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ರಸ್ತೆ)Bangalore Mahanagara Palike Girls High School and PU Collage Room No.1 Narayana Chetty Road (Dispensary Road)
162144ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಾರಾಯಣ ಚೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ (ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ರಸ್ತೆ)Bangalore Mahanagara Palike Girls High School and PU College, Room No 2 Narayana Chetty Road (Dispensary Road)
162145ಆರ್‌ ಬಿ ಎ ಎನ್‌ ಎಂ ಎಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಗಂಗಾಧರ ಚೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆRBANMS High School Room No-1 Gangadhara Chetty Road
162146ಆರ್‌ ಬಿ ಎ ಎನ್‌ ಎಂ ಎಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಗಂಗಾಧರ್ ಚೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆRBANMS High School Room No 2 Gangadhara chetty road
162147ಆರ್‌.ಬಿ.ಎ.ಎನ್‌.ಎಮ್‌ ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಅಣ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್‌ ರಸ್ತೆ,ಶಿವನ್ ಚೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ಡನ್‌RBANMS First Grade College, Room No.1, Annaswamy Modaliyar Road,Shivan Chetty Garden
162148ಆರ್‌.ಬಿ.ಎ.ಎನ್‌.ಎಮ್ ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಅಣ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್‌ ರಸ್ತೆ ಶಿವನ್ ಚೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ಡನ್‌RBANMS First Grade College, Room No-2 Annaswamy Modaliyar Road,Shivan Chetty Garden
162149ಆರ್‌ ಬಿ ಎ ಎನ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಅಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ ಶಿವನ್ ಚೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ಡನ್RBANMS First Grade College Room No-3 Annaswamy Modaliyar Road Shivan Chetty garden
162150ಜಿಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Gym Building Munivenkatappa Garden Room No.1
162151ಜಿಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Gym Building Munivenkatappa Garden Room no.2
162152ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Womens Welfare Centre, Room No.1 Munivenkatappa Garden
162153ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Womens Welfare Centre, Room No.2 Munivenkatappa Garden
162154ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Corporation Community Hall, Room No.1 Munivenkatappa Garden
162155ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Corporation Community Hall, Room No-2 Munivenkatappa Garden
162156ಮಹಿಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Womens Welfare Centre Room NO. 3 Munivenkatappa Garden
162157ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಲಸೂರುCorporation Community Hall, Room No.3 Munivenkatappa Garden Ulsoor
162158ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ನಂ.1 ಆರ್‌.ಕೆ .ಮಠದ ರಸ್ತೆ,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರುCity Corporation Nursery School, Room No 1, No.1 R.K.Mutt Road,2nd Cross Ulsoor
162159ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.2 ಆರ್ ಕೆ ಮಠದ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ಹಲಸೂರುCity Corporation Nursery School, Room No.2 No.2 Ramakrishna Mutt Road Ulsoor
162160ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ನಂ.2 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಹಲಸೂರುCity Corporation Nursery School, Room No 3, No.2 Ramakrishna Mutt Road,2nd Cross Ulsoor
162161ಶ್ರೀ ಯೊಗೇಶ್ವರನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ,ಮದ್ಯಮ ಹಾಗು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಂ.7,ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರುSri Yogeshwarananda english pirmary,middle and high school Room No.1 No.7, Ramakrishna Matt Road, Ulsoor
162162ಶ್ರೀ ಯೊಗೇಶ್ವರನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ,ಮದ್ಯಮ ಹಾಗು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.7,ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರುSri, Yogeshwarananda English Primary,Middle And High School Room No.2 No.7 Ramakrishna Mutt Road Ulsoor
162163ಶ್ರೀ ಯೊಗೇಶ್ವರನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ನಂ.7,ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರುSri Yogeshwarananda English Primary ,Middle and High School Room No 3,No.7,Ramakrishna Mutt Road, Ulsoor
162164ಶ್ರೀ ಯೊಗೇಶ್ವರನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ,ಮದ್ಯಮ ಹಾಗು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ನಂ.7,ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರುSri. Yogeshwarananda English Primary ,Middle And High School Room No 4, No.7 Ramakrishna Matt Road, Ulsoor
162165ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಳನಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Bangalore Montessory High School Palani Modaliyar Road Ulsoor Room No,1
162166ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಳನಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Bangalore Montessory High School Palani modaliyar Road, Ulsoor, Room No,2
162167ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ನಂ.2 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರುCity Corporation Nursery School ,Room No-4 No,2.Ramakrishna Mutt Road 2nd Cross Ulsoor
162168ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ನಂ.2 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರುCity Corporation Nursery School Room No-5 No.2.Ramakrishna Mutt Road 2nd Cross Ulsoor
162169ಆರ್‌ ಬಿ ಎ ಎನ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಗೋವಿಂದಮ್ಮಾಲ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಅಪ್ಪರಾವ್‌ ಲೇನ್ ಹಲಸೂರುRBANMS Govindammal Girls senior Primary School, Room No.1 Apparao lane Ulsoor
162170ಆರ್‌ ಬಿ ಎ ಎನ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಗೋವಿಂದಮ್ಮಾಲ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಅಪ್ಪರಾವ್‌ ಲೇನ್ ಹಲಸೂರುRBANMS Govindammal Girls Senior Primary School, Room No.2 Apparao Lane Ulsoor
162171ಆರ್‌ ಬಿ ಎ ಎನ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಬಜಾರ್‌ ಬೀದಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಲಸೂರುRBANMS Primary School Room No-1 Bazar Street, East Side Ulsoor
162172ಆರ್‌ ಬಿ ಎ ಎನ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಬಜಾರ್‌ ಬೀದಿ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ಹಲಸೂರುRBANMS Primary School,Room No.2 Bazar Street East Side, Ulsoor
162173ಆರ್‌ ಬಿ ಎ ಎನ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಬಜಾರ್‌ ಬೀದಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಲಸೂರುRBANMS Primary School, Room No.3 Bazaar Street, West Side, Ulsoor
162174ಸಿಟಿ. ವೈ. ಎಂ. ಸಿ. ಎ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,1 ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆCity. T. Y. M. C. A. Room No.1 Nrupathunag Road
162175ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪೆಟ್Sri Vinayaka Nursery School, Room No.1 4th Cross Cubbon pet
162176ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪೆಟ್Sri Vinayaka Nursery School, Room No.1 4th Cross Cubbon pet
162177ದೇವಾಂಗ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಮುಖ್ಯ ಭವನ ) ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರDevanga Middle School, Room No.1 6th Cross 10th main road (Mukya Bhavana) Sampangiramanar
162178ದೇವಾಂಗ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ಭವನ್ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರ್Devanga Middle School,Room No.2 6th Cross 10th main Mukhya Bhavan Sampangiramanagar
162179ದೇವಾಂಗ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ಭವನ್ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರ್Devanga Middle School,Room No.3 6th Cross 10th Main Mukhya Bhavan Sampangiramanagar
162180ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಜಿಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 8ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರBBMP GYM BUILDING Room No-1 8TH A MAIN ROAD SAMAPANGIRAMANAGAR
162181ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಜಿಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 8ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರBBMP GYM BUILDING Room No-2 8TH A MAIN ROAD Sampangiramanagar
162182ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರಸಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರDodda Appanna Chetty Srimathi Arasamma Govt. Higher Elementary Middle School Room No.1 6th main Road sampangiramanagar
162183ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರಸಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರDodda Appanna chetty Srimathi Arasamma Govt. Higher Elementary Middle School Room No.2 6th main Road Sampangiramanagar
162184ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರGovt. High School, Room No.1 6th Main Rod Sampangiramanagar
162185ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರGovt. High School, Room No.2 6th Main Road Sampangiramanagar
162186ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರGovt. High School, Room No.3 6th Main road sampangiramanagar
162187ಯಜಮಾನ ಅಣ್ಣೆಗೇರೆ ಆರ್‌.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರYejaman Annegere R. Venkataramaiah Corporation Nursery School Room No.1 4th Main Road Sampangiramanagar
162188ದೇವಾಂಗ ಸಂಘ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ನಂ-36,8ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮ ನಗರDevangha Sangha BOYS Hostel Room no-1,No-36,8th Cross Sampangiramanagara
162189ದೇವಾಂಗ ಸಂಘ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, ನಂ-36 8ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಗರ ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರDevangha Sangha BOYS Hostel Room no-2 No-36,8th Cross Sampangiramanagara
162190ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರDistrict Social Welfare Office Room No.1 4th Cross Sampangiramanagar
162191ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರDistrict Social Welfare Office Room No.1 4th Cross Sampangiramanagar
162192ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರDistrict Social Welfare Office Room No 2 4th Cross sampangiramanaar
162193ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರDistrict Social Welfare Office Room No.3 4th Cross sampangiramanagar
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.