2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1601ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ವೀರಣ್ಣಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ .1Govt. Lower Primary School, Veerannaply. Bangalore -45. Room No.1
1602ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೀರಣ್ಣನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ -2Govt. Lower Primary School, Veerannapalya, Bangalore - 45, Room No-2
1603ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 45,ರೂಂ ನಂ-1Govt. Higher Primary School, Govindapura, Bangalore - 45, Room No-1
1604ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 45,ರೂಂ ನಂ.2Govt. Higher Primary School, Govindapura, Bangalore - 45, Room No.2
1605ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 45,ರೂಂ ನಂ.3Govt. Higher Primary School, Govindapura, Bangalore - 45, Room No.3
1606ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45,ರೂಂ ನಂ.4Govt. Higher Primary School, Govindapura, Bangalore-45, Room No.4
1607ಸೆಂಟ್ ಡೋಮಿನಿಕ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.1St. Dominic High School, Govinda Pura Main Road Bangalore-45, Room No.1
1608ಸೆಂಟ್ ಡೋಮಿನಿಕ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ. ನಂ.2St. Dominic High School, Govinda Pura Main Road Bangalore-45, Room No.2
1609ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Govt Kannada Higher Primary School, Room No.1
16010ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2Govt Kannada Higher Primary School, Room No-2
16011ಬೆಸ್‌್ಟ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-1Best English School, 5th Block, HBR Layout, Bangalore-43, Room No-1
16012ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-2Best English School, 5th Block, HBR Layout, Banglore-43, Room No-2
16013ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-3Govt Kannada Higher Primary School, Room No-3
16014ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-4Govt Kannada Higher Primary School, Room No-4
16015ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1Govt. Higher Primary Urdu School Room No-1
16016ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2Govt. Higher Primary Urdu School Room No-2
16017ಇಂಡಿಯನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್‌, ಹೆಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-1Indian Acadamy Degree College, Hennur Main Road, Kalyananagar, Bangalore-43, Room No-1
16018ಇಂಡಿಯನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ರೂಂ ನಂ.2Indian Acadamy Degree College Room No.2
16019ಇಂಡಿಯನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ರೂಂ ನಂ.3Indian Acadamy Degree College Room No.3
16020ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Higher Primary School,Hennur, Bangalore-43, Room No-1
16021ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-2Govt. Higher Primary School,Hennur, Bangalore-43, Room No-2
16022ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-3Govt. Higher Primary School, Hennur, Bangalore-43, Room No-3
16023ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-4Govt. Higher Primary School, Hennur, Bangalore-43, Room No-4
16024ಹಸನಥ್ ಪಿ.ಯು & ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಕೋ-ಎಜುಕೇಷನ್, ರೂಂ ನಂ.1Hasnath PU and Degree College Co-Education, Room No.1
16025ಗ್ರೇಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1Grace International English School Room No.1
16026ಗ್ರೇಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2Grace International English School Room No.2
16027ಗ್ರೇಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.3Grace International English School Room No.3
16028ಗುಡ್‌ ಇಯರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-1Good Year English School, Hennur, Bangalore-43, Room No-1
16029ಗುಡ್‌ ಇಯರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-2Good Year English School, Hennur, Bangalore-43, Room No-2
16030ಗುಡ್‌ ಇಯರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-3Good Year English School, Hennur, Bangalore-43, Room No-3
16031ಗುಡ್‌ ಇಯರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ.4Good Year English School, Hennur, Bangalore-43, Room No.4
16032ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಮಾರುತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ-1Sri Gnana Maruthi Public School, Nagavara, Bangalore-45, Room No-1
16033ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಮಾರುತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ-2Sri Gnana Maruthi Public School, Nagavara, Bangalore, Room No-2
16034ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಮಾರುತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ-3Sri Gnana Maruthi School, Nagavara, Bangalore, Room No-3
16035ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಮಾರುತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ-4Sri Gnana Maruthi Public School, Nagavara, Bangalore, Room No-4
16036ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಉಮರ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-1Immanuel English School, Umarnagar, Nagavara, Bangalore, Room No-1
16037ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಉಮರ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-2Immanuel Engalish School, Unarbagar, Nagavara, Bangalore, Room No-2
16038ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.3St, Dominic High School, Govindapura, Bangalore-45, Room No.3
16039ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.4St, Dominic High School, Govindapura, Bangalore-45, Room No.4
16040ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಉಮರ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-3Immanuel English School, Umarnagar, Nagavara, Bangalore, Room No-3
16041ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಉಮರ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-4Immanuel Engalish School, Umarnagar, Nagavara, Bangalore, Room No-4
16042ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್‌, 11ನೇ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ಉಮರ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.1St. Joseph English School, 11th D Cross, Umar Nagar, Bangalore-45, Room No.1
16043ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್‌, 11ನೇ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ಉಮರ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.2St. Joseph English School, 11th D Cross, Umar Nagar, Bangalore-45, Room No.2
16044ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್‌, 11ನೇ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ಉಮರ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.3St. Joseph English School, 11th D Cross, Umar Nagar, Bangalore-45, Room No.3
16045ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್‌, 11ನೇ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ಉಮರ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.4St. Joseph English School, 11th D Cross, Umar Nagar, Bangalore-45, Room No.4
16046ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-1New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No-1
16047ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-2New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No-2
16048ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್,ರಶಾದ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-1St. Frazer High School,3rd Cross Frazer Street, Rashadnagar,Bangalore-45, Room no.1
16049ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್,ರಶಾದ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ.2St. Frazer High School,3rd Cross Frazer Street, Rashadnagar,Bangalore-45, Room no.2
16050ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್,ರಶಾದ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ.1Govt. Lower Primary Urdu School, 10th Cross D Block,Rashadnagar,Bangalore-45, Room No.1
16051ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್,ರಶಾದ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ.2Govt. Lower Primary Urdu School, 10th Cross D Block,Rashadnagar,Bangalore-45, Room No.2
16052ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್,ರಶಾದ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ.3Govt. Lower Primary Urdu School, 10th Cross D Block,Rashadnagar,Bangalore-45, Room No.3
16053ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-3New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No-3
16054ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-4New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No-4
16055ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ.5New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No.5
16056ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ.6New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No.6
16057ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Govt. Urdu Lower Primary School, Room No.1
16058ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Govt. Urdu Lower Primary School, Room No.2
16059ಐ ಯು ಇ ಎಂ ಅಡೆಡ್‌ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ.1IUEM Aidded Tamil Primary School, K G Halli Bangalore -45, Room No.1
16060ಐ ಯು ಇ ಎಂ ಅಡೆಡ್‌ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಡುಗೊಂನಡನಹಳ್ಳಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ.2IUEM Aidded Tamil Primary School, K G Halli Bangalore -45, Room No.2
16061ಐ ಯು ಇ ಎಂ ಅಡೆಡ್‌ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಡುಗೊಂನಡನಹಳ್ಳಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.3IUEM Aidded Tamil Primary School, K G Halli Bangalore-45, Room No.3
16062ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌, 1ನೇ ಹಂತ,2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ.1J.S.S. Public School, HBR 1st Stage 2nd Block, BDA Complex Near, Bangalore-43, Room No.1
16063ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌, 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ.2J.S.S. Public School, HBR 1st Stage 2nd Block, BDA Complex Near, Bangalore-43, Room No.2
16064ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌, 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ.3J.S.S. Public School, HBR 1st Stage 2nd Block, Near BDA Complex, Bangalore-43, Room No.3
16065ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌, 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು-43 ರೂಂ ನಂ.4J.S.S. Public School, HBR 1st Stage 2nd Block, BDA Complex Near, Bangalore-43, Room No.4
16066ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌.ಬಿ.ಆರ್‌, 1ನೇ ಹಂತ,2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂ.5J.S.S. Public School, HBR 1st Stage,2nd Block, BDA Complex Near, Bangalore-43, Room No.5
16067ವೈಎಂಸಿಎ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್,2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.1YMCA Community Helth Center, 2nd Main, Gandhinagar,K.G.Halli, Bangalore-45 Room No.1
16068ವೈಎಂಸಿಎ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್,2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.2YMCA Community Helth Center, 2nd Main, Gandhinagar,K.G.Halli, Bangalore-45, Room No.2
16069ವೈಎಂಸಿಎ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್,2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ.3YMCA Community Helth Center, 2nd Main, Gandhinagar,K.G.Halli, Bangalore-45, Room No.3
16070ವೈಎಂಸಿಎ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್,2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ.4YMCA Community Helth Center, 2nd Main, Gandhinagar,K.G.Halli, Bangalore-45, Room No.4
16071ವೈ.ಎಂ.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ಯಾಂಪುರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.1Y.M.Public School, 1st Main, 4th D Cross, Shampura Main Road, Gandhi Nagar, Bangalore-45, Room No.1
16072ವೈ.ಎಂ.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ಯಾಂಪುರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.2Y.M.Public School, 1st Main, 4th D Cross, Shampura Main Road, Gandhi Nagar, Bangalore-45, Room No.2
16073ವೈ.ಎಂ.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ಯಾಂಪುರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.3Y.M.Public School, 1st Main, 4th D Cross, Shampura Main Road, Gandhi Nagar, Bangalore-45, Room No.3
16074ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ-45, ರೂಂ ನಂ.1Govt Kannada Higher Primary School, K.G.Halli, B-45, Room No.1
16075ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ. ಬೆಂ-45, ರೂಂ ನಂ.2Govt. Kannada Higher Primary School, K.G.Halli, B-45, Room No.2
16076ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.3Govt. Kannada Higher Primary School, K.G.Halli, Bangalore-45, Room No.3
16077ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ-45, ರೂಂ ನಂ.4Government Kannada Higher Primary School, K.G.Halli B-45, Room No.4
16078ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ-45, ರೂಂ ನಂ.5Government Kannada Higher Primary School, K.G.Halli B-45, Room No.5
16079ಸಂತ ಅಂಥೋಣಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Saint Anthony Public School, Room No.1
16080ಸಂತ ಅಂಥೋಣಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Saint Anthony Public School, Room No.2
16081ಲಾರೇನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Lawrence English School & Radiance High School, Room No.1
16082ಲಾರೇನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Lawrence English School & Radiance High School, Room No.2
16083ಕುವತುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಂ-45 ರೂಂ.1Quwathul Islam Girls Higher Primary School, B-45, Room No.1
16084ಕುವತುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಂ-45, ರೂಂ ನಂ.2Quwathul Islam Girls Higher Primary School, B-45, Room No.2
16085ಬೆಂಗಳೂರು ಲಿಟಲ್‌ ಮೌಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುಕ್ತಿನಗರ, ಕೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Bangalore Little Mount English School, Mukthinagar, K.G.Halli, Room No-1
16086ಬೆಂಗಳೂರು ಲಿಟಲ್‌ ಮೌಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಮುಕ್ತಿನಗರ, ಕೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.2Bangalore Little Mount English School, Mukthinagar, K.G.Halli, Room No.2
16087ಕುವತುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಂ-45, ರೂಂ ನಂ.3Quwathul Islam Girls Higher Primary School, B-45, Room No.3
16088ಕುವತುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಂ-45, ರೂಂ ನಂ.4Quwathul Islam Girls Higher Primary School, B-45, Room No.4
16089ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಸಾಬ್‌ ಜಾನ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Govt. Urdu Sabjan Primary School, Room No.1
16090ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಸಾಬ್‌ ಜಾನ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Govt. Urdu Sabjan Primary Schooll, Room No.2
16091ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಸಾಬ್‌ ಜಾನ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3Govt. Urdu Sabjan Primary Schooll,Room No.3
16092ಇನ್ಪೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Infant Jesus School, Room No.1
16093ಇನ್ಸ್ ಪೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Infant Jesus School, Room No.2
16094ಲಾರೇನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3Lawrence English School & Radiance High School, Room No.3
16095ಲಾರೇನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4Lawrence English School & Radiance High School, Room No.4
16096ಇಂದಿರಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Indira Memorial English School, Room No.1
16097ಇಂದಿರಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1INDIRA MEMORIAL ENGLISH SCHOOL, Room No.1
16098ಇಂದಿರಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2INDIRA MEMORIAL ENGLISH SCHOOL, Room No.2
16099ಇಂದಿರಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3INDIRA MEMORIAL ENGLISH SCHOOL, Room No.3
160100ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ-1Lakshmi Memorial High School, HRBR Layout, 3rd Blcok, Kalyan Nagar, Room No -1
160101ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ-2Lakshmi Memorial High School, HRBR Layout, 3rd Blcok, Kalyan Nagar, Room No -2
160102ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ-4Lakshmi Memorial High School, HRBR Layout, 3rd Blcok, Kalyan Nagar, Room No-4
160103ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ-3Lakshmi Memorial High School, HRBR Layout, 3rd Blcok, Kalyan Nagar, Room No -3
160104ನ್ಯೂ ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1New Royal English High School, Room No.1
160105ನ್ಯೂ ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2New Royal English High School, Room No.2
160106ನ್ಯೂ ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3New Royal English High School, Room No.3
160107ನ್ಯೂ ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4New Royal English High School, Room No.4
160108ಸೊಪಿಯ ಆಂಗ್ಲ, ನಸ್ರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿನೋಭನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ-45 ರೂಂ ನಂ.1Sophia English Nursery Primary & High School,4th Cross, Vinobha Nagar, B-45, Room No.1
160109ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ, ವಿನೋಭನಗರ, ಬೆಂ.45, ರೂಂ ನಂ.1Government Urdu Higher Primary School, 2nd Cross, EWS Quarters Vinobha Nagar, Blr-45, Room No.1
160110ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ, ವಿನೋಭನಗರ, ಬೆಂ.45 ರೂಂ ನಂ.2Government Urdu Higher Primary School, 2nd Cross, EWS Quarters Vinobha Nagar, Blr-45, Room No.2
160111ಸೊಪಿಯ ಆಂಗ್ಲ, ನಸ್ರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Sophia English Nursery Primary & High School, Room No.2
160112ಚಾಯ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭಾರತಮಾತಾ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560045. ರೂಂ ನಂ.1Choice Engilsh school, 3rd Main Road, Bharatha Matha Layout, Bangalore-560045, Room No.1
160113ಸೊಪಿಯ ಆಂಗ್ಲ, ನಸ್ರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3Sophia English Nursery Primary & High School, Room No.3
160114ಸೊಪಿಯ ಆಂಗ್ಲ, ನಸ್ರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4Sophia English Nursery Primary & High School, Room No.4
160115ಚಾಯ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭಾರತಮಾತಾ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560045, ರೂಂ ನಂ.2Choice Engilsh school, 3rd Main Road, Bharatha Matha Layout, Bangalore-560045, Room No.2
160116ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪುರ, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ.1Government Kannada Lower Primary School, Venkateshpura, K.G.Halli, Bangalore-45, Room No.1
160117ವಿಸ್ಡಮ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Wisdom English School, Room No.1
160118ಮೆರಿ ಮೌಂಟ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Merry Mount Nursery, Primary & High School, Room No.1
160119ಮೆರಿ ಮೌಂಟ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Merry Mount Nursery, Primary & High School, Room No.2
160120ಜಮ್ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ತೆ. ಆಂಗ್ಲ, ನಸ್ರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Gem Education Society. English, Nursery, Primary & High School, Room No.1
160121ಜಮ್ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ತೆ. ಆಂಗ್ಲ, ನಸ್ರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Gem Education Society. English, Nursery, Primary & High School, Room No.2
160122ವಿನೀತ್ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Vinith Kannada Higher Primary School, Room No.1
160123ವಿನೀತ್ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Vinith Kannada Higher Primary School, Room No.2
160124ವಿನೀತ್ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3Vinith Kannada Higher Primary School, Room No.3
160125ರೋಷಿಣಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡಂಟ್ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.1Roshini Independent P.U College, Room No.1
160126ರೋಷಿಣಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡಂಟ್ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್‌ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂ-45, ರೂಂ ನಂ.2Roshini Independent P.U College, 11th Cross, Pillanna Garden 3rd Stage,B-45, Room No.2
160127ರೋಷಿಣಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡಂಟ್ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.3Roshini Independent P.U College, Room No.3
160128ಪಾರಿಜಾತ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Parijatha Educational Society.Nursery, Primary & High School , Room No.1
160129ಪಾರಿಜಾತ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Parijatha Educational Society.Nursery, Primary & High School , Room No.2
160130ಪಾರಿಜಾತ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3Parijatha Educational Society.Nursery, Primary & High School, Room No.3
160131ಸಿ ಸಿ ಲಾರ್ಡ್‌ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌. ಪ್ರಿ-ನರ್ಸರಿ, ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1C C Lords Convent. Pre-Nursery, Nursery, Primary & High school, Room No.1
160132ಸಿ ಸಿ ಲಾರ್ಡ್‌ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌. ಪ್ರಿ-ನರ್ಸರಿ, ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2C C Lords Convent. Pre-Nursery, Nursery, Primary & High School, Room No.2
160133ಪಾರಿಜಾತ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4Parijatha Educational Society.Nursery, Primary & High School, Room No.4
160134ಮನಹಿಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Manahil English High School, Room No.1
160135ಮನಹಿಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Manahil English High School,Room No.2
160136ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಂ ನಂ.1Dr.Chandrashekar Speach and Heering Centre, Room No.1
160137ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ,ರೂಂ ನಂ.2Dr. Chandrashekar Speach and Hearing Centre, Room No.2
160138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಿಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-84 ರೂಂ ನಂ.1Govt. Higher Primary School, Kariyanapalya, Lingarajapura, Bangalore-84 Room No.1
160139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಿಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-84, ರೂಂ ನಂ.2Govt. Higher Primary School, Kariyanapalya, Lingarajapura, Bangalore-84, Room No.2
160140ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.1Siddartha Nursery & Primary School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.1
160141ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.2Siddartha Nursery & Primary School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.2
160142ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.3Siddartha Nursery & Primary School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.3
160143ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.4Siddartha Nursery & Primary School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.4
160144ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.5Siddartha Nursery & Primary School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.5
160145ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.6Siddartha Nursery & Primary School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.6
160146ಮನಹಿಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3Manahil English High School, Room No.3
160147ಮನಹಿಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4Manahil English High School, Room No.4
160148ಪ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.1Priya English School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.1
160149ಪ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.2Priya English School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.2
160150ಪ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.3Priya English School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.3
160151ಪ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.4Priya English School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.4
160152ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -1
160153ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-02Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -02
160154ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-03Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -03
160155ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-04Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -04
160156ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-05Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -05
160157ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-06Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -06
160158ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-07Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -07
160159ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-08Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -08
160160ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Ever Shine English School, Oil Mill Road, Kacharakanahalli, Room No-1
160161ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Ever Shine English School, Oil Mill Road, Kacharakanahalli, Room No-2
160162ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-3Ever Shine English School, Oil Mill Road, Kacharakanahalli, Room No-3
160163ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-4Ever Shine English School, Oil Mill Road, Kacharakanahalli, Room No-4
160164ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-5Ever Shine English School, Oil Mill Road, Kacharakanahalli, Room No-5
160165ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -1
160166ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -2
160167ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-3St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -3
160168ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-4St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -4
160169ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-5St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -5
160170ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-6St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -6
160171ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-7St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -7
160172ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.8St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No.8
160173ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-9St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No-9
160174ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-08St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -08
160175ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-09St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -09
160176ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ -1St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No -1
160177ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ -2St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No -2
160178ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ -7St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No -7
160179ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ -3St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No -3
160180ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ -4St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No -4
160181ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ-8St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No-8
160182ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ -5St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No -5
160183ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ -6St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No -6
160184ದಿವ್ಯಶಾಂತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಾಕಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-84, ರೂಂ ನಂ.1Divya Shanthi High School, Sakamma Layout, Lingarajapura, Bangalore-84, Room No.1
160185ದಿವ್ಯಶಾಂತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಾಕಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-84, ರೂಂ ನಂ.2Divya Shanthi High School, Sakamma Layout, Lingarajapura, Bangalore-84, Room No.2
160186ದಿವ್ಯಶಾಂತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಾಕಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-84, ರೂಂ ನಂ.3Divya Shanthi High School, Sakamma Layout, Lingarajapura, Bangalore-84 Room No.3
160187ದಿವ್ಯಶಾಂತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಾಕಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-84, ರೂಂ ನಂ.4Divya Shanthi High School, Sakamma Layout, Lingarajapura, Bangalore-84 Room No.4
160188ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ -09Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -09
160189ದಿವ್ಯಶಾಂತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಾಕಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-84.ರೂಂ ನಂ.5Divya Shanthi High School, Sakamma Layout, Lingarajapura, Bangalore-84 Room No.5
160190ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ -1Govt Middle Primary School, Lingarajalpura, Room No-1
160191ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ -2Govt Middle Primary School, Lingarajapura, Room No-2
160192ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ -3Govt Middle Primary School, Lingarajapura, Room No-3
160193ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ -4Govt Middle Primary School, Lingarajapura, Room No-4
160194ಬೆಥನಿ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ,ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂ-84 ರೂಂ ನಂ.1Bethani English Nursery and Primary School,B Blcok, Masidi Road, Lingarajapura, B-84. Room No.1
160195ಬೆಥನಿ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ,ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂ-84 ರೂಂ ನಂ.2Bethani English Nursery and Primary School,B Blcok, Masidi Road, Lingarajapura, B-84. Room No.2
160196ಶಾಲಿನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.1Shalini Kannada And English School, Lingarajapura, Room No.1
160197ಶಾಲಿನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.2Shalini Kannada And English School, Lingarajapura, Room No.2
160198ಶಾಲಿನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.3Shalini Kannada And English School, Lingarajapura, Room No.3
160199ನ್ಯೂ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಾಯಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಕೆಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.1New Florence English School, Hai Matha Temple Road, KSFC Layout Lingarajapura,Room No.1
160200ನ್ಯೂ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಾಯಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಕೆಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.2New Florence English School, Hai Matha Temple Road,KSFC Layout Lingarajapura, Room No.2
160201ನ್ಯೂ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಾಯಿಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಕೆಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.3New Florence English School, HaiMatha Temple Road, KSFC Layout Lingarajapura, Room No.3
160202ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.1Infant Jesus School, Church Road, Lingarajapura, Room No.1
160203ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.2Infant Jesus School, Church Road, Lingarajapura, Room No.2
160204ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.3Infant Jesus School, Church Road, Lingarajapura, Room No.3
160205ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.4Infant Jesus School, Church Road, Lingarajapura, Room No.4
160206ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.5Infant Jesus School, Church Road, Lingarajapura, Room No.5
160207ಫಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂ ನಂ.1Pauls English School, Janakiram Layout, Ramaswamy Palya, Lingarajapura, Room No.1
160208ಫಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂ ನಂ.2Pauls English School, Janakiram Layout, Ramaswamy Palya, Lingarajapura, Room No.2
160209ಫಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂ ನಂ.3Pauls English School, Janakiram Layout, Ramaswamy Palya, Lingarajapura, Room No.3
160210ಫಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂ ನಂ-4Pauls English School, Janakiram Layout, Ramaswamy Palya, Lingarajapura, Room No-4
160211ಫಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂ ನಂ.5Pauls English School, Janakiram Layout, Ramaswamy Palya, Lingarajapura, Room No.5
160212ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ , ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560033, ರೂಂ ನಂ.1Anganawadi Kendra, Balakrishna Road, R.S.Palya, Bangalore-560033, Room No.1
160213ಬೆಥನಿ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂ-84 ರೂಂ ನಂ.3Bethani English Nursery and Primary School, B Blcok, Masidi Road, Lingarajapura, B-84. Room No.3
160214ಬೆಥನಿ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂ-84 ರೂಂ ನಂ.4Bethani English Nursery and Primary School, B Blcok, Masidi Road, Lingarajapura, B-84, Room No.4
160215ಡಾನ್‌ ಬಾಸ್ಕೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.1Don Bosco Training Center, Lingarajapura, Room No.1
160216ಡಾನ್‌ ಬಾಸ್ಕೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.2Don Bosco Training Center, Lingarajapura, Room No.2
160217ಡಾನ್‌ ಬಾಸ್ಕೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.3Don Bosco Training Center, Lingarajapura, Room No.3
160218ಡಾನ್‌ ಬಾಸ್ಕೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.4Don Bosco Training Center, Lingarajapura, Room No.4
160219ಎಂ.ಎಂ.ಇ.ಟಿ. ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.1MMET English School, Ramaswamy Palya, Room No-1
160220ಎಂ.ಎಂ.ಇ.ಟಿ. ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.2MMET English School, Ramaswamy Palya, Room No-2
160221ಎಂ.ಎಂ.ಇ.ಟಿ. ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.3MMET English School, Ramaswamy Palya, Room No-3
160222ಎಂ.ಎಂ.ಇ.ಟಿ. ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.4MMET English School, Ramaswamy Palya, Room No-4
160223ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.1Christ King English School, Subbayyana Palya, Room No.1
160224ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.2Christ King English School, Subbayyana Palya, Room No.2
160225ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -1Maruthi Vidyalaya,Subbaiahnapalya Room No -1
160226ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, 80 ಅಡಿರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌.ಆರ್.ಬಿ.ಅರ್‌, ಬಡಾವಣೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ.1East Point Pre-University College, 80 Feet Road, 7th Main Road, HRBR Layout, Subbaiahnapalya, Room No.1
160227ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌.ಬಿ.ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ.2East Point Pre-University College, 80 Feet Road, 7th Main Road, HRBR Layout, Subbayyana Palya,Room No.2
160228ಪಟೇಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.1Patel Public School, 80 Feet Road, Subbaiahnapalya, Room No.1
160229ಪಟೇಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.2Patel Public School, 80 Feet Road, Subbaiahnapalya, Room No.2
160230ಪಟೇಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.3Patel Public School, 80 Feet Road, Subbaiahnapalya, Room No.3
160231ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Max Well Public School, Room No.1
160232ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.3East Point Pre-University College, Room No.3
160233ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.4East Point Pre-University College, Room No.4
160234ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.5East Point Pre-University College, Room No.5
160235ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Max Well Public School, Room No.2
160236ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.6East Point Pre-University College, Room No.6
160237ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3Max Well Public School, Room No.3
160238ಅಮರ ವಿಧ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ರೂಂ ನಂ.1Amara Vidyanikethan, Banasawadi Main Road, Banasawadi, Room No.1
160239ಅಮರ ವಿಧ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ರೂಂ ನಂ.2Amara Vidyanikethan, Banasawadi Main Road, Banasawadi, Room No.2
160240ಅಮರ ವಿಧ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ರೂಂ ನಂ.3Amara Vidyanikethan, Banasawadi Main Road, Banasawadi. Room No.3
160241ಅಮರ ವಿಧ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ರೂಂ ನಂ.4Amara Vidyanikethan, Banasawadi Main Road, Banasawadi. Room No.4
160242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುಕುಂಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂ ನಂ.1Govt. Higher Primary School, Near Mukuntamma Temple, Banasawadi, Room No.1
160243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮುಕುಂಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂ ನಂ.2Govt, Higher Primary School, Near Mukuntamma Temple, Banasawadi, Room No.2
160244ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡವಿನ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ-58, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1Sathyanarayana Vidhya Samsthe, New Baldwin Primary School, No-58, Banasawadi Mian Road, Room No.1
160245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮುಕುಂಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂ ನಂ.3Govt. Higher Primary School, Near Mukuntamma Temple, Banasawadi, Room No.3
160246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮುಕುಂಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂ ನಂ.4Govt. Higher Primary School, Near Mukuntamma Temple, Banasawadi, Room No.4
160247ಮರಿಯಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಮೆನ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ರೂಂ.1Mariyamma Convent Primary & High School, Ex-Service Man Colony, Banasawadi, Room No.1
160248ಮರಿಯಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಮೆನ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ರೂಂ.2Mariyamma Convent Primary & High School, Ex-Service Man Colony, Banasawadi, Room No.2
160249ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ 1Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-1
160250ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ 2Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-2
160251ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.3Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No.3
160252ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -4Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-4
160253ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -5Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-5
160254ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -6Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-6
160255ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -7Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-7
160256ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -8Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-8
160257ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.9Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No.9
160258ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Govt. Primary School, Room No.1
160259ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2Govt. Primary School, Room No.2
160260ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 1Jayalakshmi School, Ramaswamy Palya, Room no 1
160261ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 2Jayalakshmi School, RamaswamypalyaRoom no 2
160262ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 3Jayalakshmi School, Ramaswamy Palya,Room no 3
160263ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 4Jayalakshmi School, Ramaswamy Palaya, Room no 4
160264ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ 5Jayalakshmi School, Ramasswamy Palya, Room no 5
160265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 1Govt Higher Primary School, Ramaswamy Palya, Room no 1
160266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ 2Govt. Higher Primary School, Ramaswamy Palya, Room no 2
160267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 3Govt. Higher Primary School, Ramaswamy Palya, Room no 3
160268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 4Govt. Higher Primary School, Ramaswamy Palya, Room no 4
160269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ-5Govt. Higher Primary School, Ramaswamy Palya, Room no-5
160270ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ , ರೂಂ ನಂ.6Jayalakshmi School, Ramaswamy Palya, Room No.6
160271ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ , ರೂಂ ನಂ 7Jayalakshmi School, Ramaswamy Palya, Room no 7
160272ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560033, ರೂಂ ನಂ.1Anganawadi Kendra, Muniswamappa Road, R.S.Palya, Bangalore-560033, Room No.1
160273ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560033, ರೂಂ ನಂ.2Anganawadi Kendra, Muniswamappa Road, R.S.Palya, Bangalore-560033, Room No.2
160274ಟೈನಿ ಟಾಟ್ಸ್ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560033, ರೂಂ ನಂ.1TINY TOTS SCHOOL, Hanumanthappa Road R.S.Palya Bangalore-560033, Room No.1
160275ಟೈನಿ ಟಾಟ್ಸ್ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560033, ರೂಂ ನಂ.2TINY TOTS SCHOOL, Hanumanthappa Road R.S.Palya Bangalore-560033, Room no.2
160276ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.6Paul's English School, Janakiram Layout, Lingarajapura, Room No.6
160277ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜುಪುರ, ರೂಂ ನಂ.7Paul's English School, Janakiram Layout, Lingarajapura, Room no.7
160278ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜುಪುರ, ರೂಂ ನಂ.8Paul's English School, Janakiram Layout, Lingarajapura, Room no.8
160279ನಿರ್ಮಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೂಕ್‌ ಟೌನ್‌ ರೂಂ ನಂ.1Nirmala Girls High School. Hennur Main Road, Cooke town, Room no.1
160280ನಿರ್ಮಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಹೆಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ. ಕೂಕ್‌ ಟೌನ್‌, ರೂಂ ನಂ.2Nirmala Girls High School, Hennur Mainroad, Cooke Town, Room No.2
160281ಡಾ. ಮಾತೃಶ್ರೀ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಡೆಂಟಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ನಂ.36, ಕ್ಲೆನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೂಕ್‌ ಟೌನ್‌ ರೂಂ ನಂ.1Dr. Mathrushri Ramabai Ambedkar Dental College, Cline Road, Cooks Town, Room No.1
160282ಡಾ.ಮಾತೃಶ್ರೀ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಡೆಂಟಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ನಂ.36, ಕ್ಲೆನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೂಕ್‌ ಟೌನ್‌ ರೂಂ ನಂ.2Dr.Mathrushri Ramabai Ambedkar Dental College, Cline Road, Cooks Town, Room No.2
160283ಡಾ. ಮಾತೃಶ್ರೀ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಡೆಂಟಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ನಂ.36, ಕ್ಲೆನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೂಕ್‌ ಟೌನ್‌ ರೂಂ ನಂ.3Dr. Mathrushri Ramabai Ambedkar Dental College, Cline Road, Cooks Town, Room No.3
160284ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಚಲಿಬೆಟ್ಟ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಜೈಭಾರತ್‌ನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Govt.Kannada And Tamil Primary School, Machalibetta, 3rd Cross, Jaibharath Nagar, Room No.1
160285ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಚಲಿಬೆಟ್ಟ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜೈಭಾರತ್‌ನಗರ, ರೂಂನಂ.2Govt. Kannada And Tamil Primary Schoo, Machalibetta, 3rd Cross, Jaibharath Nagar, Room No.2
160286ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Maria Nikethan Primary And High School, Room No.1
160287ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ರೂಂನಂ.1Corporation Public Library, Room No.1
160288ಮರಿಯಾ ನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Maria Nikethan Primary And High School, N Room No.2
160289ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3Maria Nikethan Primary And High School, Room No.3
160290ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂನಂ.1Cecilia English School, Room No.1
160291ಮರಿಯಾ ನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4Maria Nikethan Primary And High School, Room No.4
160292ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.5Maria Nikethan Primary And High School, Room No.5
160293ಶಾಂತಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂನಂ.1Shanthi Children School, Room No.1
160294ಲಿಟಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್, ಎಂ.ಇ.ಜಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ.1LITTLE ORKIDS, M.E.G OFFICERS COLONY, ROOM NO.1
160295ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3Govt. Kannada And Tamil Higher Primary School, Room No.3
160296ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.2Maruthi Vidyalaya, Subbaiahnapalya, Room No.2
160297ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.3Maruthi Vidyalaya, Subbaiahnapalya, Room No.3
160298ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.4Maruthi Vidyalaya, Subbaiahnapalya, Room No.4
160299ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.5Maruthi Vidyalaya, Subbaiahnapalaya Room No.5
160300ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.6Maruthi Vidyalaya, Subbaiahnapalya, Room No.6
160301ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.7Maruthi Vidyalaya, Subbaiahnapalya, Room No.7
160302ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.8Maruthi Vidyalaya, Subbaiahnapalya, Room No.8
160303ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ , ನಂ.58, ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡವಿನ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂನಂ.2Sathyanarayana Education Society , New Baldwin Primary School, No.58, Banasawadi mainroad, Room No.2
160304ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ.58,ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡವಿನ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.3Sathyanarayana Education Society, New Baldwin Primary School, No.58, Banasawadi Mainroad, Room No.3
160305ಶ್ರೀಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಾಲೇಜ್‌(ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಕಾಲೇಜ್‌) ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1Sri Sathyanarayana College(Baldwin College) Ramamurthy Nagar Main Road, Room No.1
160306ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಾಲೇಜ್‌(ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌) ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.2Sri Sai Sathyanarayana College,(Blodwin College) Ramamurthy Nagar Mainroad, Room No.2
160307ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-05, ರೂಂ ನಂ.3Govt Telugu and Kannada Primary School, Park Road Jeevanahalli, Bangalore-05, Room No.3
160308ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಬೆಂ-05, ರೂಂ ನಂ.4Govt Telugu and Kannada Primary School,Park Road Jeevanahalli B-05, Room No.4
160309ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು -05,ರೂಂನಂ.4Govt Telugu and Kannada Primary School, Park Road, Jeevanahalli, Bangalore-05 Room No.4
160310ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ , ಬೆಂ-05,ರೂಂ ನಂ.5Govt Telugu and Kannada Primary School, Park Road, Jeevanahalli, B-05 Room No.5
160311ಕೈಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ,ಕೊಂಡಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ-05,ರೂಂ ನಂ.1Christ The King English School, Kondappa Garden, Jeevanahalli, B-05 Room No.1
160312ಕೈಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ,ಕೊಂಡಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560005,ರೂಂ ನಂ.2Christ The King English School,Kondappa Garden, Jeevanahalli, Bangalore-560005, Room No.2
160313ಸೋಲಂಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.18, ರಾಘವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಡ, ಪಾರ್ಕ್‌ರಸ್ತೆ, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು -05 ರೂಂನಂ.2Solanki Venkataramanappa Govt Kannada Primary School, No.18, Raghavappa Building, Park Road,Jeevanahalli, Bangalore-05 Room No.2
160314ಕೈಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ,ಕೊಂಡಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂ-05, ರೂಂ ನಂ.3Christ The King English School, Kondappa Garden, Jeevanahalli, B-05, Room No.3
160315ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಜೆ ಬಿ ನಗರ ಮುಕುಂದ ಟಾಕಿಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-33, ರೂಂನಂ.2Cicilia English School, 9th Cross, J B Nagar, Opp. Mukunda Talkies, Banasawadi Mainroad, Bengalore-33Room No.2
160316ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ , ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂನಂ.1Corporation Ward Office , Jeevanahalli Mainroad, Room No 1
160317ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ , ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂನಂ.2Corporation Ward Office , Jeevanahalli Mainroad, Room No - 2
160318ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ , ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂನಂ.3Corporation Ward Office , Jeevanahalli Mainroad, Room No 3
160319ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ , ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂನಂ.4Corporation Ward Office , Jeevanahalli Mainroad, Room No.4
160320ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರೂಂನಂ.1Govt Lower Primary School, Nagaiahnapalya Room No.1
160321ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರೂಂನಂ.2Govt Kannada Lower Primary School, Nagaiahnapalya, Room No.2
160322ಸೆಂಟ್ ಜೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎಂ ಎಸ್ ನಗರ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು -33, ರೂಂನಂ.2,St Judes Primary School, Nagaiahnapalya Main Road, M S Nagar Post, Bangalore-33, Room No.2
160323ಸೆಂಟ್ ಜೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎಂ ಎಸ್ ನಗರ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು -33, ರೂಂನಂ.2,St Judes Primary School, Nagaiahnapalya Main Road, M S Nagar Post, Bangalore-33, Room No.2
160324ಸೆಂಟ್ ಜೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎಂ ಎಸ್ ನಗರ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು -33, ರೂಂನಂ.3,St Judes Primary School, Nagaiahnapalya Main Road, M S Nagar Post, Bangalore-33, Room No.3
160325ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸತ್ಯನಗರ, ಎಂ ಎಸ್ ನಗರ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು -33, ರೂಂ ನಂ.1,Govt Kannada Lower Primary School, Sathyanagara, M S Nagar Post, Bangalore-33, Room No.1
160326ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸತ್ಯನಗರ, ಎಂ ಎಸ್ ನಗರ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು -33, ರೂಂ ನಂ.2Govt Kannada Lower Primary School, Sathyanagara, M S Nagar Post, Bangalore-33, Room No.2
160327ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್‌ರಸ್ತೆ, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂನಂ.1Govt Telugu And Kannada Primary School, Parkroad, Jeevanahalli, Room No.1
160328ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್‌ರಸ್ತೆ, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.2Govt Telugu And Kannada Primary School, Parkroad, Jeevanahalli, Room No.2
160329ಸೋಲಂಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.18, ರಾಘವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಡ, ಪಾರ್ಕ್‌ರಸ್ತೆ, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು -05 ರೂಂ ನಂ.2Solanki Venkataramanappa Govt Kannada Primary School, No.18, Raghavappa Building, Park Road,Jeevanahalli, Bangalore-05 Room No.2
160330ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ರೂಂನಂ.1Corporation Public Library,Room No.1
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.