2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1551ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room No 1, Ganigarahalli
1552ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room No 2, Ganigarahalli
1553ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room no 1, Somashettihalli
1554ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room no 2, Somashettihalli
1555ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರGovt. Higher Primary School, Room No 1,lakshmipura
1556ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರGovt. Higher Primary School , Room No 2,lakshmipura
1557ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರGovt. Higher Primary School , Room No 3,lakshmipura
1558ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರGovt. Higher Primary School , Room No 3,lakshmipura
1559ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-1,Kereguddadahalli
15510ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-2,Kereguddadahalli
15511ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-3,Kereguddadahalli
15512ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-4,Kereguddadahalli
15513ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರChowdeshwari Mahila Mandali,CHIKKABANAVAR
15514ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರAnganawadi Centre,Chikkabanavara
15515ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರAnganawadi Centre,Chikkabanavara
15516ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರsri maruthi education society english primary school room no 1 ,chikkabanavara
15517ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರsri maruthi education society english primary school room no 2 ,chikkabanavara
15518ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರsri maruthi education society english primary school room no 3 ,chikkabanavara
15519ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt urdu Higher Primary School, Room No-1,chikkabanavara
15520ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt urdu Higher Primary School, Room No-2,chikkabanavara
15521ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt urdu Higher Primary School, Room No-3,chikkabanavara
15522ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt urdu Higher Primary School, Room No-4,chikkabanavara
15523ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt Higher Primary School, Room No.1,CHIKKABANAVRA
15524ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt High School Room NO 1,chikkabanavara
15525ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt High School Room NO 2,chikkabanavara
15526ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt High School Room NO 3,chikkabanavara
15527ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt High School Room NO 4,chikkabanavara
15528ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt High School Room NO 5,chikkabanavara
15529ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt High School Room NO 6,chikkabanavara
15530ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt Higher Primary School, Room No.2,CHIKKABANAVRA
15531ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt. Higher Primary School, Room No3,chikkabanavara
15532ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt Higher Primary School, Room No.4,CHIKKABANAVRA
15533ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt Higher Primary School, Room No.5,CHIKKABANAVRA
15534ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt. Higher Primary School, Room No 6,Chikkabanavara
15535ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt. Higher Primary School, Room No 7,chikkabanavara
15536ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8,ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರGovt. Higher Primary School, Room No 8,chikkabanavara
15537ನಿಸರ್ಗ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ -1Nisarga vidyanikethana school, Room No-1
15538ನಿಸರ್ಗ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ -1Nisarga vidyanikethana school, Room No-1
15539ನಿಸರ್ಗ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ನಂ -2Nisarga vidyanikethana school, Room No-2
15540ನಿಸರ್ಗ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Nisarga Vidyanikethana School, Room No-3
15541ನಿಸರ್ಗ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Nisarga Vidyanikethana School, Room No-4
15542ನಿಸರ್ಗ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Nisarga Vidyanikethana School, Room No-5
15543ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room No-1,Chikkasandra
15544ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room No-2,chikkasandra
15545ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room No-3,chkkasandra
15546ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room No-4,Chikkasandra
15547ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5,ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room No-5 ,chikkasandra
15548ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6,ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room No-6,chikkasandra
15549ಮಾನಸ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರManasa International School, Room No-1, chikkasandra
15550ಮಾನಸ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ,ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರManasa International School, Room No-2,chikkasandra
15551ಎಂ.ಎ.ಜೆ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರM.A.J Foundation Silver Spring International School, Vinayaka Nagar, Room No 1,chikkasandra
15552ಎಂ.ಎ.ಜೆ ಪೌಂಡೇಶನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ವಿನಾಯಕನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರM.A.J Foudation, Silver Spring International School,Vinayaka Nagar, Room No 2, chikkasandra
15553ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮೇದರಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School Room No-1, ಮೇದರಹಳ್ಳಿ
15554ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮೇದರಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School Room No-2, ಮೇದರಹಳ್ಳಿ
15555ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆGovt Model Primary School, Room No 1, Abbigere
15556ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆGovt Model Primary School, Room No 2, Abbigere
15557ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆGovt High School Abbigere Room No-1, Abbigere
15558ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆGovt High School Abbigere Room No-2, Abbigere
15559ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿGovt. Lower Primary School, Room No 1, Abbigere Colony
15560ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿGovt. Lower Primary School, Room No 2, Abbigere Colony
15561ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆGovt High School Abbigere Room No-3, Abbigere
15562ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆGovt High School Abbigere Room No-4, Abbigere
15563ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆGovt High School Abbigere Room No-5, Abbigere
15564ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆGovt High School Abbigere Room No-6, Abbigere
15565ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿNammura Govt. Higher Primary School, Room No 1, Shettihalli
15566ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿNammura Govt. Higher Primary School, Room No 2, Shettihalli
15567ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿNammura Govt. Higher Primary School, Room No 3, Shettihalli
15568ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿNammura Govt.Upgraded Higher Primary School, Room No 1, Shettihalli
15569ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿNammura Govt. Upgraded Higher Primary School, Room No-2, Shettihalli
15570ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿNammura Govt. Upgraded Higher Primary School, Room No-3, Shettihalli
15571ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿNammura Govt. Upgraded Higher Primary School, Room No-4, Shettihalli
15572ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿNammura Govt. Upgraded Higher Primary School, Room No-5, Shettihalli
15573ವಿಜಯಶ್ರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vijayashree Public School & PU College Room No-1
15574ವಿಜಯಶ್ರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Vijayashree Public School & PU College Room No-2
15575ವಿಜಯಶ್ರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Vijayashree Public School & PU College Room No-3
15576ವಿಜಯಶ್ರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Vijayashree Public School & PU College Room No-4
15577ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1ShanthiniKethana Vidya Mandira Room No-1
15578ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Shanthinikethana Vidya Mandira Room No-2
15579ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Shanthinikethana Vidya Mandira Room No-3
15580ಎಮ್ ಎನ್ ಟಿ ಐ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1M.N.T.I Polytechnic, Abbigere Main Road, Kammagondanahalli, Room No-1
15581ಎಮ್ ಎನ್ ಟಿ ಐ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿM.N.T.I Polytechnic, Abbigere Main Road, Kammagondanahalli, Room NO-2, Kammagondanahalli
15582ಸೆಂಟ್‌ ಸ್ಟೀಫನ್‌ಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿSt. Stephen's School, Room No 1, Kammagondanahalli
15583ಸೆಂಟ್‌ ಸ್ಟೀಫನ್‌ಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿSt. Stephen's School, Room No 2, Kammagondanahalli
15584ಸೆಂಟ್‌ ಸ್ಟೀಫನ್‌ಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿSt. Stephen's School, Room No-3, Kammagondanahalli
15585ಸೆಂಟ್‌ ಸ್ಟೀಫನ್‌ಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿSt. Stephen's School, Room No 4, Kammagondanahalli
15586ಸೆಂಟ್‌ ಸ್ಟೀಫನ್‌ಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿSt. Stephen's School, Room No 5, Ksmmagondanahalli
15587ಎಮ್ ಎನ್ ಟಿ ಐ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3M.N.T.I Polytechnic, Abbigere Main Road, Kammagondanahalli,Room NO-3
15588ಎಮ್ ಎನ್ ಟಿ ಐ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4M.N.T.I Polytechnic, Abbigere Main Road, Kammagondanahalli, Room No-4
15589ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No-1, Kammagondanahalli
15590ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No-2, Kammagondanahalli
15591ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No 3, Kammagondanahalli
15592ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt higher Primary School Room No-4, Kammagondanahalli
15593ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No 5, Kammagondanahalli
15594ಆನಂದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿAnanda Marga School, Room No 1, Abbigere Mainroad, Kammagondanahalli
15595ಆನಂದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿAnanda Marga School Room No-2, Abbigere Mainroad, Kammagondanahalli
15596ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರGovt Higher Primary School Room No-1,Mallasandra
15597ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರGovt Higher Primary School Room No-1,Mallasandra
15598ಬಿ ಎನ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಲೇಔಟ್ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರBNR Public SchoolBabanna layout Mallasandra Room No-1,Mallasandra
15599ಬಿ ಎನ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಲೇಔಟ್ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರBNR Public School Babanna layout Mallasandra Room no-2,Mallasandra
155100ಬಿ ಎನ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಲೇಔಟ್ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರB.N.R. Public School, Babanna Layout, Mallasandra, Room No-3,Mallasandra
155101ಬಿ ಎನ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರBNR Public School babanna layout Room No-4, Mallasandra
155102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 2,mallasandra
155103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 3,mallasandra
155104ಬಿ ಎನ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರBNR Public School Babanna layout , Room No 5,Mallasandra
155105ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Triveni Public School Room No-1
155106ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Triveni Public School Room No-2
155107ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Triveni Public School Room No-3
155108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರGovt Higher Primary School Room No-4,Mallasandra
155109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರGovt Higher Primary School Room No 5,Mallasandra
155110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room No-6,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ
155111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room No-7,Mallasandra
155112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರGovt Higher Primary School Room No-8,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ
155113ನ್ಯೂ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರNew Combridge School Room No-1,Malasandra
155114ನ್ಯೂ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರNew Cambridge School, Room No--2,Mallasandra
155115ನ್ಯೂ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಮಲ್ಲಸಂದ್ರNew Cambridge School, Room.No.3, mallasandra
155116ನ್ಯೂ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ಮಲ್ಲಸಂದ್ರNew Cambridge School, Room.No.4, Mallasandra
155117ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Shri Ganapathi Kannada Higher Primary School Room No-1
155118ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Shri Ganapathi Kannada Higher Primary School Room No-2
155119ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Government Model Primary School Room No-1
155120ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Government Model Primary School Room No-2
155121ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Government Model Primary School Room No-3
155122ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Acharya Gurukula Vidyakendra Room No-1
155123ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Acharya Gurukula Vidyakendra Room No-2
155124ಕುವೆಂಪು ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Kuvempu Memorial School Room No-1
155125ಕುವೆಂಪು ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Kuvempu Memorial School Room No-2
155126ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Acharya Gurukula Vidyakendra Room No-3
155127ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Acharya Gurukula Vidyakendra Room No-4
155128ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Government Model Primary School, Room No-1
155129ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Government Model Primary School, Room No-1
155130ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Government Model Primary School, Room No-2
155131ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Government Model Primary School,, Room No-3
155132ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Government High School Room No-1
155133ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Government High School, Room No-2
155134ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Government High School, Room No-2
155135ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Government High School, Room No-3
155136ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Government High School, Room No-4
155137ಸೆವೆಂತ್‌-ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್‌ಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿSevanth -Day_Adventist English School Room No-1, Kammagondanahalli
155138ಸೆವೆಂತ್‌-ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್‌ಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿSevanth -Day_Adventist English School Room No-2, Kammagondanahalli
155139ಸೆವೆಂತ್‌-ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್‌ಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿSeventh-Day-Adventest English School Room No-3, Kammagondanahalli
155140ಸೆವೆಂತ್‌-ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್‌ಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿSeventh-Day-Adventist English School Room No-4, Kammagondanahalli
155141ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sri Ayyappa Edueation Treat Room No-1
155142ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sri Ayappa Education Trust, Room No-2
155143ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sri Ayyappa Edueation Trust Room No-.3
155144ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Sri Ayappa Education Trust, Room No-4
155145ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Sri Ayyappa Edueaton Trust Room No-5
155146ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Sri Ayyappa Edueaton Trust Room No-6
155147ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರವೀಂದ್ರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Primary School, Ravindra Nagara, Room No-1
155148ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರವೀಂದ್ರ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, Ravindra Nagara, Room No-2
155149ವಿಶಾಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vishal Public School Room No-1
155150ವಿಶಾಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Vishal Public School Room No-2
155151ವಿಶಾಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Vishal Public School Room No-3
155152ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Triveni Public School Room No-4
155153ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Triveni Public School Room No-5
155154ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Triveni Public Shool Room No-6
155155ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Triveni Public School Room No-7
155156ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8Triveni Public School Room No-8
155157ವಿಜಯ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vijaya Bharathi English School Room No-1
155158ವಿಜಯಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Vijaya Bharathi Educational Institutions Room No-2
155159ವಿಜಯಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Vijaya Bharathi Educational Institutiions English School Room No--3
155160ವಿಜಯಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Vijaya Bharathi Educational Institutions English School Room No-4
155161ವಿಜಯಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Vijaya Bharathi Educational Institutions Room No--5
155162ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Srinidhi School, Room No-1
155163ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Srinidhi School, , Room No-2.
155164ಸೌಂದರ್ಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Soundarya Education Trust Room No-01
155165ಸೌಂದರ್ಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Soundarya Education Trust, Room No-2
155166ಸೌಂದರ್ಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Soundarya Education Trust Room No-03
155167ಸೌಂದರ್ಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Soundarya Education Trust Room No-04
155168ವಿಡಿಯಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Widia Poorna Pragna School, Room No-01
155169ವಿಡಿಯಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Widia Poorna Pragna School Room No-02
155170ವಿಡಿಯಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Widia Poorna Pragna School Room No-03
155171ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01S L N School ,Room No -01
155172ಎಸ್. ಎಲ್. ಎನ್. ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02S.L.N. School, Room No. 02
155173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)Govt Model Primary School. Room No 1 (New Building)
155174ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)Govt Model Primary School. Room No 2 (New Building)
155175ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)Kuvempu Centunary Govt Model Primary School. Room No 3 (New Building)
155176ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)Kuvempu Centunary Govt Model Primary School. Room No 4 (New Building)
155177ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Government Model Primary School Room No-1
155178ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Government Model Primary School Room No-2
155179ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Government Model Primary School Room No-3
155180ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Room No-8. Bhuvaneshwarinagara, T.Dasarahalli,
155181ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ) ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, (Anganavadi Kendra) Bhuvaneshwarinagara, T.Dasarahalli,
155182ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Samuha Sampanmula Kendra, Bhuvaneshwarinagara, T.Dasarahalli,
155183ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Nammura Govt.Model Primary School, Room No-1
155184ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Nammura Govt Model Primaty School, Room No-2
155185ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Nammura Govt Model Primary School,Room No-3
155186ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, Room No-1Lawrence English Primary and High School,Room No-1
155187ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂಬರ್-2Lawrence English Primary and High School, room No-2
155188ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sree Geetha Kannada High School.Prashanth Nagara,Room No-1
155189ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sree Geetha Kannada High school, Room No-2
155190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School Room No-1
155191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School Room No-2
155192ಪ್ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Preethi English School,Room No-1
155193ಪ್ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Preethi English School, Room No-2
155194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಂಪೋಸೀಟ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01Govt Composit High School Room No-01
155195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02Govt Model Primary School, Room No-02
155196ಜಾಕ್ ಎನ್ ಜಿಲ್ ಪ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ -1Jack N Jill Pre School, Room No-1
155197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 03Govt Composite High School, Room No-03
155198ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Geetha High School , Room No 1
155199ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sri Geetha High School , Room No 2
155200ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Urdu School Room No-1
155201ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದುಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Urdu School , Room No 2
155202ಪ್ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Preethi English Medium School , Room No 3
155203ಪ್ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Preethi English Medium School, Room No-4
155204ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Standard School Room No-1
155205ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Standard School Room No-2
155206ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Standard School Room No-3
155207ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Standard School Room No-4
155208ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Standard School , Room No 5
155209ಗಾರ್ಡನ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Garden School , Room No 1
155210ಗಾರ್ಡನ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Garden School , Room No 2
155211ಗಾರ್ಡನ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Garden School Room No-3
155212ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್ ಟಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1St, mary's School Maheshwaramma Temple road T dasarahalli Room No 1
155213ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್ ಟಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ನಂ -2St, mary's School Maheshwaramma Temple road T dasarahalli Room No 2
155214ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್ ಟಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3St, mary's School Maheshwaramma Temple road T dasarahalli Room No 3
155215ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್ ಟಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4St, mary's School Maheshwaramma Temple road T dasarahalli Room No 4
155216ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1Govt Model Primary School , Room No 1
155217ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Model Primary School , Room No 2
155218ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Model Primary School , Room No 3
155219ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Model Primary School.
155220ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 5Govt Model Primary School Room No-5
155221ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 5Govt Model Primary School Room No-5
155222ಎಸ್‌ ವಿ ವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1S V V Convent Room No-1
155223ಎಸ್‌ ವಿ ವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2S V V Convent Room No-2
155224ಎಸ್‌ ವಿ ವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3S V V Convent Room No--3
155225ಎಸ್‌ ವಿ ವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3S V V Convent Room No--3
155226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ರೋಡ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Govt Lower Primary School, Nagasandra colony road Rukmini nagara Bangalore-560073 Room No-1
155227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ರೋಡ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Govt Lower Primary School, Nagasandra Colony Road Rukmini nagara Bangalore-560073 Room No-2
155228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ರೋಡ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Govt Lower Primary School, Nagasandra Colony Road Rukmini nagara Bangalore-560073 Room No-2
155229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ರೋಡ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Govt Lower Primary School, Nagasandra Colony Road Rukmini nagara Bangalore-560073 Room No-2
155230ವಿಡಿಯಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Widia Poorna Pragna School, Room No-04
155231ವಿಡಿಯಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05Widia Poorna Pragna School, Room No-5
155232ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Vidya Nikethna English School, Room No1
155233ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Vidhyanikethana English School Room No--2
155234ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Vidyanikethana English School Room No-3
155235ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Vidyanikethana English School Room No-4
155236ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Vidyanikethana English School , Room.No.5
155237ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6Vidyanikethana English School , Room.No.6
155238ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Primary School, (New Building), Room.No.1
155239ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Primary School, (New Building), Room.No.2
155240ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Samudaya Bhavana Room No-1
155241ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ಕೆ ರೋಡ್, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿStandard English School, KK Road, T. Dasarahalli,
155242ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Nammura Govt High Primary School Room No-01
155243ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Nammura Govt Higher Primary School,Room No-02
155244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Higher Primary School (New Building) Room No-1
155245ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Higher Primary School (New Building) Room No-2
155246ಎಂ ಎಂ ಬ್ರೈಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1M M Bright School, Room.No-1
155247ಎಂ ಎಂ ಬ್ರೈಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2M M Bright School, Room.No-2
155248ಎಂ ಎಂ ಬ್ರೈಟ್‌ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3M M Bright School Room No-3
155249ಎಂ ಎಂ ಬ್ರೈಟ್‌ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3M M Bright School Room No-3
155250ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Sri Swamivivekananda Govt Aidded kannada High primary School Room.No.1
155251ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Sri Swamivivekananda Govt Aidded kannada High primary School Room.No.1
155252ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Nammura Govt.Higher Primary School, Room.No.3
155253ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Nammura Holyfaith Public School, Room No 4
155254ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Nammura Govt. Higher Primary School, Room No.5
155255ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Nammura Govt. Higher Primary School, Room No-6
155256ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Nammura Govt Higher Primary School Room No-7
155257ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸರಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1BBMP ANGANAVADI CENTER, 2ND CROSS, NEAR GOVT. SCHOOL, Room No.1
155258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School Room No-1
155259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No.2
155260ಷ್ಯೋನ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೇರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಾಗಸಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು -560073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01Schonesatt, Sister of Mary public School,Nelagadaranahalli main road Nagasandra Bangalore-560073Room No-1
155261ಷ್ಯೋನ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೇರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಾಗಸಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು -560073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01Schonesatt, Sister of Mary public School,Nelagadaranahalli main road Nagasandra Bangalore-560073Room No-1
155262ಷ್ಯೋನ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೇರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಾಗಸಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು -560073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02Schonesatt, Sister of Mary public School,Nelagadaranahalli Main road Nagasandra Bangalore-560073 Room No-2
155263ಎನ್ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1N Vishwa Bharathi Vidya Kendra , Room No.1
155264ಎನ್ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2N Vishwa Bharathi Vidya Kendra, Room No.2
155265ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Model Primary School, Room No.1
155266ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Model Primary School, Room No.2
155267ಷ್ಯೋನ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೇರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಾಗಸಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು-560073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 03Schonesatt, Sister of Mary public School,Nelagadaranahalli main road Nagasandra Bangalore-560073 Room No-3
155268ಷ್ಯೋನ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೇರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಾಗಸಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು-560073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 03Schonesatt, Sister of Mary public School,Nelagadaranahalli main road Nagasandra Bangalore-560073 Room No-3
155269ಷ್ಯೋನ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೇರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಾಗಸಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು-560073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 04Schonesatt, Sister of Mary public School,Nelagadaranahalli nagasandra bangalore-560073 Room No-4
155270ಷ್ಯೋನ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೇರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಾಗಸಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು-560073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 04Schonesatt, Sister of Mary public School,Nelagadaranahalli nagasandra bangalore-560073 Room No-4
155271ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Nammura Govt Higher Primary School, Room No 1
155272ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Nammura Govt Higher Primary School, Room No 1
155273ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ), ನೆಲಗೆದರನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Srinivasa Education Society(R), Nelagedaranahalli, Shivapura Room No 1
155274ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sri Srinivasa Vidya Samsthe(R) Room No-2
155275ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನೆಲಗೆದರನಹಳ್ಳಿ(ರಿ), ಶಿವಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Sri Srinivasa Education Society, Nelagedaranahalli(R), Shivapura Room No 3
155276ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1National Public School, 10 and 11th Cross, Shivapura Main Road, Room No.1
155277ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.2National Public School, 10 and 11th Cross, Shivapura Main Road, Room No.2
155278ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Model Primary School Room No-3
155279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School Room No-1
155280ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School Room No-2
155281ಡಿ.ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058D M Public School,Room No.1,1st Main Road,Rajeswarinagara Laggere.Bangalore-560058
155282ಡಿ.ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ,ಲಗ್ಗೆರೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058D.M Public School,Room No-02,1st Mainroad,Rajeswarinagara,laggere,Bangalore-560058
155283ಡಿ.ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ,ಲಗ್ಗೆರೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058D.M public School,Room No.03,1st Mainroad,Rajeswarinagara,laggere,Bangalore-560058
155284ಡಿ.ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ-04,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ,ಲಗ್ಗೆರೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058D.M Public school,Room No-04,1st Mainraod,Rajeswarinagara laggere,Bangalore-560058
155285ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಭ್ಯೆರವೇಶ್ವರನಗರ,ಲಗ್ಗೆರೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Rajeev Gandhi Memorial Primary and High School,Room No-01,1st Mainroad,8th Cross,Bhyraveswaranagara,Laggere,Bangalore-560058
155286ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ.ಭ್ಯೆರವೇಶ್ವರನಗರ,ಲಗ್ಗೆರೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Rajiv Gandhi Memorial Primary and High School,Room No-02,1st Mainroad,8th Cross,Bhyraveswaranagara,Laggere,Bangalore-560058
155287ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಭ್ಯೆರವೇಶ್ವರನಗರ,ಲಗ್ಗೆರೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Rajiv Gandhi Memorial Primary and High School,Room No-03,1st Mainroad,8th Cross,Byraveshwara Nagara,Laggere,Bangalore-560058
155288ಜ್ನಾನೋದಯ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01,4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಶಾಂಭವಿನಗರ,ಜಿ.ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Jnanodaya International School,Room No-01,4th Main,Near G.K.W Layout,Bangalore-560058
155289ಜ್ನಾನೋದಯ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02,4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಶಾಂಭವಿನಗರ,ಜಿ.ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Jnanodaya International School,Room No-02,4th Main,Shambhavi Nagara,Near G.K.W Layout,Bangalore-560058
155290ಜ್ನಾನೋದಯ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03,4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಶಾಂಭವಿನಗರ,ಜಿ.ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Jnanodaya International School,Room No-03, 4th Mainroad,Shambhavi Nagara,Near G.K.W Layout,Bangalore-560058
155291ಜ್ಞಾನೋದಯ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04,4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಶಾಂಭವಿನಗರ,ಜಿ.ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Jnanodaya International School,Room No-04,4th Mainroad,Shambhavi Nagara,Near G.K.W Layout,Bangalore-560058
155292ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1M.E.S. English School, Room No.1
155293ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2M.E.S. English School, Room No.2
155294ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಹೆಲ್ಪ ಪಾಯಂಟ್‌B B M P Help Point
155295ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎ ಇ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ 1ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂ ಇ ಐ ಕಾಲೋನಿB B M P Ward Office 1st A cross MEI colony
155296ವಿಷ್ಣು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Vishnu High School, Room No.1
155297ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3M E S English School Room No-3
155298ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4M E S English School Room No-4
155299ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ 1Sri. Vishnu International Residential School, Room No 1
155300ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sri. Vishnu International Residential School, Room No 2
155301ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1St. Mary's Public School Room No-1
155302ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2St. Mary's Public School, Room No-02
155303ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3St. Mary's Public School, Room No-3
155304ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Shankareshwara Primary And High School , Room No - 1
155305ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Shankareshwara Primary And High School , Room No - 2
155306ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Shankareshwara Primary And High School, Room No 3
155307ಮಾತೃಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Mathrusri Vidyanikethan English School, Room No 1
155308ಮಾತೃಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Mathrusri Vidyanikethana English School, Room No 2
155309ಮಾತೃಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Mathrusri Vidyanikethana English School, Room No 3
155310ಮಾತೃಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-4Mathrusri Vidyanikethana English School, 1st Main Road, Chamundeshwari Nagara, Room No-4
155311ಮಾತೃಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Mathrusri Vidyanikethana English School, Room No-5
155312ಮಾತೃಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Mathrusri Vidyanikethana English School, Room No-6
155313ಡಿ.ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ,ಲಗ್ಗೆರೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058D.M Public School,Room No-05,1st Mainroad,Rajeshwari Nagara,Laggere,Bangalore-560058
155314ಡಿ.ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-06,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ,ಲಗ್ಗೆರೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058D.M Public School,Room No-06,1st Mainroad,Rajeshwari Nagara,Laggere,Bangalore-560058
155315ಸನ್ ರೈಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sun Rise School, Room No-1
155316ಸನ್ ರೈಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sun Rise School Room No-2
155317B G S Montesary and Primary School , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1B G S Montesary and Primary School Room No-1
155318B G S Montesary and Primary School , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2B G S Montesary and Primary School Room No-2
155319ಆರ್.ವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01,3ನೇ ಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಪೀಣ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ,ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058R.V English Medium High School,Room No-01,3rd D Cross,Peenya 2nd Stage,Rajagopala Nagara,Bangalore-560058
155320ಆರ್.ವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02,3ನೇ ಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಪೀಣ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ,ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058R.V English Medium High School,Room No-02,3rd D Cross,Peenya 2nd Stage,Rajagopala Nagara,Bangalore-560058
155321ಜ್ಞಾನೋದಯ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05,4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಶಾಂಭವಿನಗರ,ಜಿ.ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Jnanodaya International School,Room No-05,4th Mainroad,Shambhavi Nagara,Near G.K.W Layout,Bangalore-560058
155322ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01,1ನೇ ಎನ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಪೀಣ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058M.E.S Nursury Primary and High School,Room No-01,1st N Cross,Peenya 2nd Stage,Bangalore-560058
155323ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02,1ನೇ ಎನ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಪೀಣ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058M.E.S Nursury Primary and High School,Room No-02, 1st N Cross,Peenya 2nd Stage,Bangalore-560058
155324ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ,ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058New Standard English School,Room No-01,4th Cross,Ramaiah Layout,Rajagopala Nagara,Bangalore-560058
155325ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ,ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058New Standard English School,Room No-02,4th Cross,Ramaiah Layout,Rajagopala Nagara,Bangalore-560058
155326ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03,1ನೇ ಎನ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಪೀಣ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058M.E.S Nursury Primary and High School,Room No-03,1st N Cross,Peenya 2nd Stage,Bangalore-560058
155327ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ,ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058New Standard English School,Room No-04,4th Cross,Ramaiah Layout,Rajagopala Nagara,Bangalore-560058
155328ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ,ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058New Standard English School,Room No-03,4th Cross,Ramaiah Layout,Rajagopala Nagara,Bangalore-560058
155329ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ,ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058New Standard English School,Room No-05,4th Cross,Ramaiah Layout,Rajagopala Nagara,Bangalore-560058
155330ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01,ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Sri Guru Raghavendra Kannada Higher Primary School,Room No-01,Rajagopala Nagara,Bangalore-560058
155331ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02,ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Sri Guru Raghavendra Kannada Higher Primary School,Room No-02,Rajagopala Nagara,Bangalore-560058
155332ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03,ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Sri Guru Raghavendra Kannada Higher Primary School,Room No-03,Rajagopala Nagara,Bangalore-560058
155333ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01,ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,ಕಸ್ತೂರಿ ಬಡಾವಣೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Visveswaraiah High School,Room No-01,Rajagopala Nagara,Kasturi Layout,Bangalore-560058
155334ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02,ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,ಕಸ್ತೂರಿ ಬಡಾವಣೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Visveswaraiah High School,Room No-02,Rajagopala Nagara,Kasturi Layout,Bangalore-560058
155335ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03,ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,ಕಸ್ತೂರಿ ಬಡಾವಣೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560058Visveswaraiah High School,Room No-03,Rajagopala Nagara,Kasturi Layout,Bangalore-560058
155336ಗುಡ್‌ವಿಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೆಗನಹಲ್ಲಿGood Will English School Room No-1 hegganahalli
155337ಗುಡ್‌ವಿಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Good Will English School Room No2
155338ಗುಡ್‌ವಿಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Good Will English School Room No3
155339ಶುಶೃತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Shushruthi English School, Room.No.1
155340ಶುಶೃತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Shushruthi English School Room No-2
155341ಶುಶೃತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Shushruthi English School Room No--3
155342ಶುಶೃತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Shushruthi English School Room No-1
155343ಶುಶೃತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Shurshruthi College Narsing Room No-4
155344ಶುಶೃತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Shurshruthi College Narsing Room No-5
155345ಶುಶೃತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Shurshruthi College Narsing Room No-6
155346ಶುಶೃತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Shurshruthi College Narsing Room No-7
155347ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದೀಪಶ್ರೀ ನರ್ಸರಿ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01,ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Deepashree Nursery,Primary and High School,Room No-01,Doddanna Industrial Area,Hegganahalli,Bangalore-560091
155348ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದೀಪಶ್ರೀ ನರ್ಸರಿ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02,ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Deepashree Nursery,Primary and High School,Room No-02,Doddanna Industrial Area, Hegganahalli,Bangalore-560091
155349ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದೀಪಶ್ರೀ ನರ್ಸರಿ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03,ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Deepashree Nursery,Primary and High School,Room No-3,Doddanna Industrial Area,Hegganahalli, Bangalore-560091
155350ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01,ಶ್ರೀಗಂಧನಗರ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091Vidya Samskruthi International School,Room No-01,Srigandanagara,Hegganahalli,Bangalore-560091
155351ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-೦೨,ಶ್ರೀಗಂಧ ನಗರ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091Vidya Samskruthi International School,Room No-02,Srigandanagara,Hegganahalli,Bangalore-560091
155352ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-೦3,ಶ್ರೀಗಂಧ ನಗರ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರುVidya Samskruthi International School,Room No-03,Srigandanagara,Hegganahalli,Bangalore-560091
155353ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದೀಪಶ್ರೀ ನರ್ಸರಿ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04,ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Deepashree Nursery,Primary and High School,Room No-04,Doddanna Industrial area,Hegganahalli, Bangalore-560091
155354ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದೀಪಶ್ರೀ ನರ್ಸರಿ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05,ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Deepashree Nursery,Primary and High School,Room No-05,Doddanna Industrial area,Hegganahalli, Bangalore-560091
155355ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದೀಪಶ್ರೀ ನರ್ಸರಿ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-06,ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Deepashree Nursery,Primary and High School,Room No-06,Doddanna Industrial area,Hegganahalli, Bangalore-560091
155356ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದೀಪಶ್ರೀ ನರ್ಸರಿ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-06,ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Deepashree Nursery,Primary and High School,Room No-06,Doddanna Industrial area,Hegganahalli, Bangalore-560091
155357ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1Nammura Govt. Model Primary School, Room No-1
155358ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Nammura Govt. Model Primary School, Room No-2
155359ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Model Primary School, Room No-3
155360ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Nammuru Govt Model Primary School, Room No-4
155361ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 (ಪೂರ್ವ) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡNammur Govt. Model Primary School, Room No-5 (East) Old Building
155362ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 (ಪೂರ್ವ) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡNammur Govt. Model Primary School, Room No-6 (East) Old Building
155363ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7 (ಪೂರ್ವ) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡNammura Govt. Model Primary School, Room No-7 (East) Old Building
155364ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8 (ಪೂರ್ವ) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡNammura Govt. Model Primary School, Room No-8 (East) Old Building
155365ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-9 (ಪೂರ್ವ) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡNammura Govt. Lower Primary School Room no-9 (East) Old Building
155366ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-10 (ರೌಂಡ್‌ ಟೆಬಲ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌)Nammura Govt. Model Primary School, Room No-10 (Round Table Block)
155367ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-11 (ರೌಂಡ್‌ ಟೇಬಲ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌)Nammura Govt. Model Primary School, Room No-11 (Round Table Block)
155368ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-12 ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬ್ರೋಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗNammura Govt. Model Primary School, Room No-12 (Block Board Samsmthe (North Side)
155369ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-13 ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬ್ರೋಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗNammura Govt. Model Primary School, Room No-13 (Block Board Samsmthe (North Side)
155370ಕೆ.ಟಿ.ಜಿ. ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1K. T. G. College Off Nurasing Room No-1
155371ಕೆ.ಟಿ.ಜಿ. ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2K T G College Of Nursing Room No-2
155372ಕೆ.ಟಿ.ಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04,40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ,ಶ್ರೀಗಂಧನಗರ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091K.T.G Global Public School,Room No-04,40 Feet Road,Shrigandha Nagara,Hegganahalli,Bangalore-560091
155373ಕೆ.ಟಿ.ಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05,40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ,ಶ್ರೀಗಂಧನಗರ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091K.T.G Global Public School,Room No-05,40 Feet Road,Shrigandha Nagara,Hegganahalli,Bangalore-560091
155374ಕೆ.ಟಿ.ಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-06,40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀಗಂಧನಗರ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091K.T.G Global Public School, Room No-06, 40 Feet Road, Shrigandha Nagara,Hegganahalli,Bangalore-560091
155375ಕೆ.ಟಿ.ಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-07,40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ,ಶ್ರೀಗಂಧನಗರ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091K.T.G Global Public School,Room No-07,40 Feet Road,ShrigandhaNagara,Hegganahalli,Bangalore-560091
155376ಕೆ.ಟಿ.ಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-07,40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ,ಶ್ರೀಗಂಧನಗರ,ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560091K.T.G Global Public School,Room No-07,40 Feet Road,ShrigandhaNagara,Hegganahalli,Bangalore-560091
155377ಬಿಶೋಪ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Bishop Carmel English High School Room no-1
155378ಬಿಶೋಪ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Bishop Carmel English High School Room no-2
155379ಬಿಶೋಪ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Bishop Carmel English High School Room no-3
155380ಬಿಶೋಪ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Bishop Carmel English High School Room no-4
155381ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1New Carmel School Room No-1
155382ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2New Carmel School Room No-2
155383ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3New Carmel School Room No-3
155384ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4New Carmel School Room No-4
155385ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5New Carmel School Room No-5
155386ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6New Carmel School Room No-6
155387ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Janatha Vidayniketan Higher Primary School, Room No-1
155388ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Janatha Vidayniketan Higher Primary School, Room No-2
155389ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Janatha Vidyaniketan Higher Primary School, Room No-3
155390ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Janatha Vidyaniketan Higher Primary School, Room No-4
155391ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7 (ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ)New Carmel Schol, Room No-7 (Saraswathi Mandira)
155392ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8 (ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ)New Carmel Schol, Room No-8 (Saraswathi Mandira)
155393ಬಿಶೋಪ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Bishop Carmel English High School Room No-5
155394ಬಿಶೋಪ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Bishop Carmel English High School Room No-6
155395ಬಿಶೋಪ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Bishop Carmel English High School Room No-7
155396ಅಪೋಲೋ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Appolo Public School, Room No-1
155397ಅಪೋಲೋ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Appolo Public School, Room No-1
155398ಅಪೋಲೋ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Appolo Public School, Room No-2
155399ವಿನಾಯಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vinayaka Pata Shala, Room No-1
155400ವಿನಾಯಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vinayaka Pata Shala, Room No-1
155401ವಿನಾಯಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Vinayaka School, Room.No.2
155402ವಿನಾಯಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Vinayaka School, Room.No.3
155403ವಿನಾಯಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Vinayaka School, Room.No.4
155404ವಿನಾಯಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Vinayaka School, Room.No.5
155405ವಿನಾಯಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6Vinayaka School, Room.No.6
155406ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1New St. Mary's Public High School,Room No-1
155407ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2New St. Mary's Public High School,Room No-2
155408ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3New St. Mary's Public High School,Room No-3
155409ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4New St. Mary's Public High School,Room No-4
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.