2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1541ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Government Tamil Primary School, Room No-1
1542ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Government Tamil Primary School, Room No-2
1543ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Government, Tamil Primary School, Room No -3
1544ಆಂಧ್ರ ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Andra, Telugu Higher Primary School, Room No-1
1545ಅರ್ಚಿಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Orchid International School, Room No-1
1546ಅರ್ಚಿಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Orchid International School, Room No-2
1547ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Government High School, Room No-1
1548ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Government High School, Room No-2
1549ನವ್ಕೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ನಂ.21/1, ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ, ಬೆಂ-54, ರೂಂ ನಂ.1Navkis Educational Centre,No.21/1, M.S.Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-54 Room No.1
15410ನವಕಿಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೆಂಟರ್, ನಂ.21/1, ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-54, ರೂಂ ನಂ.2Navkis Educational Center, No.21/1, M.S.Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-54, Room No.2
15411ಬಿ.ಇ.ಎಲ್‌. (ಸಿ ಬಿ ಎಸ್‌ ಇ )ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1B.E.L. (C B S E) Vidyalaya,Room No-1
15412ಬಿ.ಇ.ಎಲ್‌.(ಸಿ ಬಿ ಎಸ್‌ ಇ )ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2B.E.L. (CBSE) Vidyalaya, Room No.2
15413ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Mother Theresa English Primary and High School, Room No-1
15414ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Mother Theresa English Primary and High School, Room No-2
15415ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Mother Theresa English Primary and High School, Room No-3
15416ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Mother Theresa English Primary and High School, Room No-4
15417ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Mother Theresa English Primary and High School, Room No-5
15418ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಲಾರೆಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1St Claret School, Room No-1
15419ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಲಾರೆಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2St Claret School, Room No-2
15420ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಲಾರೆಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3St. Claret School, Room No-3
15421ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಲಾರೆಟ್‌ ಶಾಲೆ,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಾರದಾಂಬನಗರ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4St.Claret School,5th Cross, Sharadambhanagara, Jalahalli, Room No-4
15422ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಲಾರೆಟ್‌ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5St.Claret School,Room No-5
15423ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಲಾರೆಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6St. Claret School, Room No-6
15424ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೀಣ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Junioner college , NEW Building Peenya Room No-1
15425ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೀಣ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2GOVT JUNIOR COLLEGE,NEW BUILDING ,PEENYA
15426ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಟಿ. ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2H.M.T. High School, Room No-2
15427ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಟಿ. ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3H.M.T. High School, Room No.3
15428ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಟಿ. ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4H.M.T. High School,Room No-4
15429ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಟಿ. ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5H.M.T. High School,Room No-5
15430ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಆಫೀಸ್‌, ಅಶ್ವಥ್ ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-1B.B.M.P. Ward Office, Ashwathkatte Road, Room No-1
15431ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ , ಅಶ್ವತಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಪೀಣ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Nagara Kendra Library Ashwathkatte Road, Peenya, Room No.1
15432ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School, Tumkur Road, Room No-1
15433ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School, Tumkur Road, Room No-2
15434ಶಬರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಶಬರಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sabari Higher Primary School, 2nd Cross, S.M. Road, Shabrinagar, Room No-1
15435ಶಬರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಶಬರಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sabari Higher Primary School, 2nd Cross, S.M. Road, Shabarinagar, Room No-2
15436ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೀಣ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. P.U. College, New Building, Peenya, Room No 1
15437ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೀಣ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2Govt. P.U. College, New Building, Peenya, Room No-2
15438ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೀಣ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Govt. P.U. College, New Building, Peenya, Room No- 1
15439ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೀಣ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Govt. P.U. College, New Building, Peenya, Room No- 2
15440ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೀಣ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Govt. P.U. College, New Building, Peenya, Room No- 3
15441ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೀಣ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 4Govt. P.U. College, New Building, Peenya, Room No- 4
15442ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Anganavadi Kendra, Room No-1
15443ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೆಡ್ಕರ್ ಭವನ್ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1Dr.B.R Ambedkar Bhavan 18th cross, Peenya Harijana colony Room No.1
15444ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Sri Vidya Kendra Nursery & Primary School, Room No- 1
15445ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2Sri Vidya Kendra Nursery & Primary School, Room No- 2
15446ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 3Sri Vidya Kendra Nursery & Primary School, Room No- 3
15447ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೆ-4Sri Vidya Kendra Nursery & Primary School, Room No-4
15448ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Govt. Junior College, Room No- 1
15449ನವಕೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ3, ನಂ.21/1, ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗೋಕುಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-54Navkis Education Center NO.21/1, M.S.Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-54
15450ನವಕೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4, ನಂ.21/1, ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-54Navkis Education Center No.21/1, M.S.Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-54
15451ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01B.B.M.P. Nursery School, Room-01
15452ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02B.B.M.P. Nursery School, Room-02
154531, ನವಕೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:5, ನಂ.21Navkis Education Center NO.21
15454ಸಿ.ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕಾಪೋಸಿಟ್ ಫ್ರೀ ಯೂನಿರ್ವಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ,10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುತ್ಯಾಲನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1C.M. National Composite Pre University College, 10th Main Road, Mutyalanagara, Room No.1
15455ಹಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಬರ್ಡ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Humming Bird Nursery and Primary School, Room No-1
15456ಸಿ ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮುತ್ಯಾಲನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5C.M.National High School, 10th Main road Muthyalanagar, Room No.5
15457ಹಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಬರ್ಡ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Humming Bird Nursery and Primary School, Room No-3
15458ಹಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಬರ್ಡ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Humming Bird Nursery and Primary School, Room No-4
15459ಸಿ.ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕಾಪೋಸಿಟ್ ಫ್ರೀ ಯೂನಿರ್ವಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ,10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುತ್ಯಾಲನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2C.M. National Composite Pre Univercity, 10th Main Road, Mutyalanagara, Room No-2
15460ಸಿ.ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕಾಪೋಸಿಟ್ ಫ್ರೀ ಯೂನಿರ್ವಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ,10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುತ್ಯಾಲನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3C.M. National Composite Pre Univercity, 10th Main Road, Mutyalanagara, Room No-3
15461ಸಿ ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1C.M. National High School, Room No-1
15462ಸಿ ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2C.M. National High School, Room No-2
15463ಸಿ ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3C.M. National High School, Room No-3
15464ಸಿ ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4C.M. National High School, Room No-4
15465ಒಪನ್‌ ಏರ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪಾರ್ಕ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Open Air Theatre, BBMP Park, Room No-1
15466ಒಪನ್‌ ಏರ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪಾರ್ಕ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Open Air Theatre,BBMP Park,Room No-2
15467ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ.1B.B.M.P. Revenue Tax Collection Help Centre, Room No.1
15468ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಾರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1B.B.M.P. Engineering Ward Office,Room No-1
15469ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-1St. Pauls English High School, Room No-1
15470ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-4St. Pauls English High School, Room No-4
15471ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಮೋದಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Dr. M C Modi School,Room No. 1
15472ಫೈವ್ 'ಹೆಚ್' ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Five "H"English high School, Room No.1
15473ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ. ಮೋದಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Dr. M.C.Modi School,Room No.2
15474ಫೈವ್ 'ಎಚ್' ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2Five 'H' English School, Room No.2
15475ಫೈವ್ 'ಎಚ್' ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.4Five 'H' English School, Room No.4
15476ಫೈವ್ 'ಎಚ್' ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.5Five 'H' English School, Room No.5
15477ಫೈವ್ 'ಎಚ್' ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.5Five 'H' English School, Room No.5
15478ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Childrens Education Centre, Room No.1
15479ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Childrens Education centre, Room No.2
15480ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Childrens Education centre, Room No.3
15481ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2St. Pauls English High School, Room No.2
15482ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.5St. Pauls English High School, Room No.5
15483ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-3St Paul's English High School, Room No-3
15484ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-6St Paul's English High School, Room No-6
15485ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-1St Paul's English High School, Room No-1
15486ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2St. Pauls English High School, Room No.2
15487ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ.2B B M P Revenue Tax Collection Help Centre, Room No-2
15488ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1National Public School, Pipe Line Road, Yashawanthpur, Room No: 1
15489ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2National Public School, Pipe Line Road, Yashawanthpur, Room No- 2
15490ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ ರಸ್ತೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3National Public School, Pipe Line Road, Yashawanthpur, Room-3
15491ಸಾತ್ವಿಕ್ ವಿದ್ಯ ಮಂದಿರ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1Satwik Vidya Mandir, 2nd Main Road, 2nd Block, Goraguntepalya Room No: 1
15492ಸಾತ್ವಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Satwik Vidya Mandira, 2nd Main Road, 2nd Block, Goraguntepalya, Room No - 2
15493ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt High School, 2nd Cross, Room No-1
15494ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt High School, 2nd Cross, Goraguntepalya, Room No-2
15495ವಿನೋದಾ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vinod English School, Room No-1
15496ವಿನೋದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Vinod English School, Room No-2
15497ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No-1
15498ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Room No-2
15499ಎಸ್.ವಿ.ಎನ್. ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್.ಪಾಂಡುರಂಗ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1S.V.S. Narsury and SVS pandunranga high school 3rd Main 1st Block Goraguntepalya Room No- 1
154100ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ನರ್ಸರಿ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ಪಾಂಡುರಂಗ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2SVN Nursary, Higher Primery School And SVS Panduranga High School, 3rd Main Road, 1st Block, Goraguntepalya, Room No-2
154101ವಿನೋದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vinoda English School, Room No-1
154102ಸಾತ್ವಿಕ್‌ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sathvik Vidya Mandira, Room No-1
154103ಸಾತ್ವಿಕ್‌ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sathvik Vidya Mandira, Room No-2
154104ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ಆಫೀಸ್‌B B M P Ward Office
154105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Junior Primary School, Room No-1
154106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Junior Primary School Room No-2
154107ವೀಣಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Veena Vidya Samsthe, Lakshmidevinagara Room No-1
154108ವೀಣಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Veena Vidya Samsthe, Lakshmidevinagara, Room No-2
154109ವೀಣಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Veena Vidya Samsthe, Room No-3
154110ವೀಣಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Veena Vidya Samsthe, Room No-4
154111ಜ್ಙಾನವಾಹಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Gnanavahini Public School, Room No-1
154112ಜ್ಙಾನವಾಹಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Jnanavahini Public School, Room No-2
154113ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Jnanavahini Public School, Room No.3
154114ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Jnanavahini Public School, Room No.4
154115ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Childrens Education centre, Room No.4
154116ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Government Higher Primary School, Vyayama Shale, Room No.1
154117ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Government Higher Primary School, Vyayama Shale, Room No.2
154118ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Government Higher Primary School, Vyayama Shale, Room No.3
154119ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 1L.C.R.English Nursery and Primary School, Room No.1
154120ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಆಂಗ್ಲ ನುರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .2L.C.R.English Nursery and Primary School, Room No.2
154121ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 3L.C.R.English Nursery and Primary School, Room No.3
154122ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1Rajarajeshwari English School,Room No.1
154123ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Rajarajeshwari English School,Room No-2
154124ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Rajarajeshwari English School,Room No-3
154125ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vidya Vaibhav School, Room No-1
154126ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ -1Sri Ananda Social Education Society,Room No-1
154127ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ -2Sri Ananda Social Education Society,Room No-2
154128ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sri Ananda Social Education Society,Room No-3
154129ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Sri Ananda Social Education Society,Room No-4
154130ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Sri Ananda Social Education Centre,Room No-5
154131ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -6Sri. Ananda Social Education Society,Room No-6
154132ಬಿ‌ಬಿಎಂಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಬಿ.ಕೆ.ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1BBMP Community Hall, B.K.Nagar, Room No.1
154133ಬಿ‌ಬಿಎಂಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಬಿ.ಕೆ.ನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2BBMP Community Hall, B.K.Nagar, Room No.2
154134ಬಿ‌ಬಿಎಂಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಬಿ.ಕೆ.ನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3BBMP Community Hall, B.K.Nagar, Room No.3
154135ಬಿ‌ಬಿಎಂಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಬಿ.ಕೆ.ನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 4BBMP Community Hall, B.K.Nagar, Room No.4
154136ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಅಂಜುನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೀದಿ, ಯಶವಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Government Higher Primary School, Vyayama Shale, Anjanaya Temple Street, Yeshwanthapur Room No.4
154137ಡಿವೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Divine English School, Room No-1
154138ಡಿವೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Divine English School,Room No-2
154139ಡಿವೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Divine English School,Room No-3
154140ಮಾತಾ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Matha English Nursery & Primary School, Room No-1
154141ಮಾತಾ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Matha English Nursery & Primary School, Room No-2
154142ಮಾತಾ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Matha English Nursery & Primary School, Room No-3
154143ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1B B M P Ward Office,Room No-1
154144ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1B B M P Tailoring Centre,Room No-1
154145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Government Higher Primary School, Room No-1
154146ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1BBMP Girls High School and Junior College,Room No-1
154147ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2BBMP Girls High School and Junior College,Room No-2
154148ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3BBMP Girls High School and Junior College,Room No-3
154149ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4BBMP Girls High School and Junior College, Room No-4
154150ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -5BBMP Girls High School and Junior College,Room No-5
154151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Government Higher Primary School, Room No.2
154152ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1BBMP Nursery and Primary School, Room No-1
154153ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2BBMP Nursery and Primary School, Room No.2
154154ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3BBMP Nursery and Primary School, Room No.3
154155ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Room No 1,R V S Kannada English Primary School, Room No-1
154156ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2R V S Kannada English Primary School, Room No-2
154157ಕಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Carmel Garden School Room No 1
154158ಕಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Carmel Garden School Room No 2
154159ಕಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Carmel Garden School Room No 3
154160ಮಾನಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪ್ರೀತಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Manasa Primary School, Room No-1, Preethinagara,Laggere, Bangalore-58
154161ಮಾನಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪ್ರೀತಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Manasa Primary School, Room No-2, Preethinagara,Laggere, Bangalore-58
154162ಮಾನಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಪ್ರೀತಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Manasa Primary School, Room No-3 Preethinagara, Laggere, Bangalore-58
154163ಮಾನಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಪ್ರೀತಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Manasa Primary School, Room No-4, Preethinagara, Laggere, Bangalore-58
154164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ-560096Govt, Junior Primary School, Room No-1, Lakshmidevinagaram, Laggere-560096
154165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ-560096Govt, Junior Primary School, Room No-4, Lakshmidevinagaram, Laggere-560096
154166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560096Govt, Junior Primary School, Room No-2, Lakshmidevinagara, Laggere, Bangalore-560096
154167ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-3R V S Kannada English Primary School, Room No-3
154168ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,R V S Kannada English Primary School, Room No 4,
154169ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Holi Mother Convent English School, Room No-1
154170ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2Holi Mother Convent English School, Room No-2
154171ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-3Holi Mother Convent English School, Room No-3
154172ಹೋಲಿ ಮದರ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4Holi Mother Convent English School, Room NO.4
154173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರGovt. Higher Primary School, Room No-1 JAI BHUVANESHWARI NAGAR
154174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರGovt. Higher Primary School, Room No-2, Jai Bhuvaneshwarinagara
154175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರGovt. Higher Primary School, Room No-3, Jai Bhuvanveshwarinagara
154176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt. Higher Primary School, Room No-4
154177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt. Higher Primary School, Room No-5
154178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Govt. Higher Primary School, Room No-6
154179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560096Govt, Junior Primary School Room No 3, Lakshmidevinagara, Laggere, Bangalore-560096
154180ಶ್ರೀ.ಜ್ಞಾನವರ್ಧಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಲವಕುಶನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Sri Jnanavardhaka English School, Room No-1, Lavakushanagara, Laggere, Bangalore-560058
154181ಶ್ರೀ.ಜ್ಞಾನವರ್ಧಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಲವಕುಶನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Sri Jnanavardhaka English School, Room No-2, Lavakushanagara, Laggere, Bangalore-560058
154182ಶ್ರೀ.ಜ್ಞಾನವರ್ಧಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಲವಕುಶನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Sri Jnanavardhaka English School, Room No-3, Lavakushanagara, Laggere, Bangalore-560058
154183ಅನಿಕೇತನ ಕಿಶೋರ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Anikhethana Kishora Kendra, Room No-1, Muneshwara Layout, Laggere Main Road, Laggere, Bangalore-560058
154184ಅನಿಕೇತನ ಕಿಶೋರ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Anikhethana Kishora Kendra, Room No-2, Muneshwara Layout, Laggere Main Road, Laggere, Bangalore-58
154185ಅನಿಕೇತನ ಕಿಶೋರ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Anikhethana Kishora Kendra, Room No-3, Muneshwara Layout, Laggere Main Road, Laggere, Bangalore-58
154186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-11, ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Govt higher Primary , New Buliding Room No-11, Muneshwara Layout, Laggere Main Road, Laggere, Bangalore-58
154187ಶಾರದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಎಲ್ ಜಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Sharada Highschool, Room No.4, L G Ramanna Layout, Laggere, Bangalore-58
154188ಶಾರದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಎಲ್ ಜಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Sharada Highschool, Room No.5 L G Ramanna Layout, Laggere, Bangalore-58
154189ಶ್ರೀ.ಜ್ಞಾನವರ್ಧಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4, ಲವಕುಶನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Sri Jnanavardhaka English School, Room No-4, Lavakushanagara, Laggere, Bangalore-560058
154190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-1, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-58
154191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-2, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-58
154192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-3, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-560058
154193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-4, New building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-560058
154194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-5, New building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-560058
154195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-6, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-560058
154196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-7, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-560058
154197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-8, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-58
154198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-9, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-9, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-58
154199ಮೌಂಟ್ ಸೆನೋರಿಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಎಫ್ ಎಫ್ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Mount Senoriya School, Room No-1, F F Layout, Laggere, Bangalore-560058
154200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt. Higher Primary School, Room No-2, Rajiv Gandhinagara, Laggere, Bangalore-58
154201ಮೌಂಟ್ ಸೆನೋರಿಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಎಫ್ ಎಫ್ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Mount Senoriya School, Room No-2, F F Layout, Laggere, Bangalore-560058
154202ಸೋಫಿಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Sophiya School, Room No-1, Kempegowda Layout, Laggere, Bangalore-560058
154203ಸೋಫಿಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Sophiya School, Room No-2, Kempegowda Layout, Laggere, Bangalore-560058
154204ನಾರಾಯಣ ಇ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Narayana E-Techno School, Room No-3, Kempegowda Layout, Laggere, Bangalore-560058
154205ನಾರಾಯಣ ಇ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Narayana E-Techno School, Room No-4, Kempegowda Layout, Laggere, Bangalore-560058
154206ನಾರಾಯಣ ಇ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -5, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Narayana E-Techno School, Room No-5, Kempegowda Layout, Laggere, Bangalore-560058
154207ವೇದಾಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Vedantha Public School, Room No-1, Rajeev Gandhinagara, Laggere, Bangalore-560058
154208ವೇದಾಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Vedantha Public School, Room No-2, Rajeev Gandhinagara, Laggere, Bangalore-560058
154209ವೇದಾಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Vedantha National Public School, Room No-3, Rajeev Gandhinagara, Laggere, Bangalore-58
154210ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Rajeev Gandhi Public School,Room No-2, Rajeev Gandhi Nagar, Laggere, Bangalore-58
154211ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Rajeev Gandhi Public School,Room No-3, Rajeev Gandhi Nagar, Laggere, Bangalore-58
154212ವಿದ್ಯಾಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Vidyapriya Kannada Primary School Room No 1, Chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-58
154213ವಿದ್ಯಾಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Vidyapriya Kannada Primary School Room No 2, Chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-58
154214ವಿದ್ಯಾಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Vidyapriya Kannada Primary School Room No-3, Chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-560058
154215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-4, Rajeev Gandhinagara, Laggere, Bangalore-560058
154216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-5, Rajeev Gandhinagara, Laggere, Bangalore-560058
154217ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Saraswathi Vidya Samsthe Room No-1, Chowdeshwarinagara,Paip Line Road, Laggere, Bangalore-58
154218ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Saraswathi Vidya Samsthe Room No-2, Chowdeshwarinagara, Paip Line Road, Laggere, Bangalore-58
154219ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Saraswathi Vidya Samsthe Room No 3, Chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-58
154220ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Saraswathi Vidya Samsthe Room No 4, Chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-58
154221ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Saraswathi Vidya Samsthe Room No 5, Chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-58
154222ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Saraswathi Vidya Samsthe Room No 6, chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-58
154223ಎಲೈಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Elite Public School, Room No-1, Kempegowda Layout, Laggere, Bangalore-560058
154224ಎಲೈಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Elite Public School, Room No-2, Kempegowda Layout, Laggere, Bangalore-560058
154225ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-9, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Vidya Samsthe, Room No-9, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154226ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-10, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Vidya Samsthe, Room No-10, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154227ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು-91Vidyaniketan Public School, sunkadakatte Bangalore-91
154228ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Vidyaniketan Public School, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ನಿಯರ್ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primay School, Sunkadakatte, Near Sollapuradamma Temple, Room No-1
154230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ನಿಯರ್ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primay School, Sunkadakatte, Near Sollapuradamma Temple, Room No-2
154231ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Vidya Samsthe, Room No-1, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154232ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Anibesent Convent and Highschool, Room No-1, Srinivasanagara, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154233ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Anibesent Convent and Highschool, Room No-2, Srinivasanagara, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154234ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Anibesent Convent and Highschool, Room No-3, Srinivasanagara, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154235ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Anibesent Convent and Highschool, Room No-4, Srinivasanagara, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154236ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Dodddanna VIdya Samsthe-Room No-5, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154237ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Dodddanna VIdya Samsthe, Room No-6, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154238ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Vidya Samsthe, Room No-7, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154239ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -5, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Anibesent Convent and Highschool, Room No-5, Srinivasanagara, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154240ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಸಜ್ಜೇಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬೆಂಗಳೂರು-91Assistent.Revenue Office, Sajje Palya, Room No-1, Bangalore-91
154241ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಸಜ್ಜೇಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಬೆಂಗಳೂರು-91Assistent.Revenue Office, Sajje Palya, Room No-2, Bangalore-91
154242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Govt.Primary School, Room No-1, Kottigepalya, Bangalore-91
154243ನೋಬೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Nobel High School, Room No-1, Kottigepalya, Bangalore-91
154244ಎಸ್.ವಿ.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91S.V.Public School, Room No-1, Kottigepalya, Bangalore-91
154245ಎಸ್.ವಿ.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91S.V.Public School, Room No-2, Kottigepalya Bangalore-91
154246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Govt. Primary School, Room No.2, Kottigepalya, Bangalore-91
154247ಯೂರೊ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಹೋಮ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-72Uro kids Play Home Room No-1, 1st Block, Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore-72
154248ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸಜ್ಜೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Anganavadi Kendra Room No-1, Sajjepalya, Bangalore-91
154249ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸಜ್ಜೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Anganavadi Kendra Room No-2, Sajjepalya, Bangalore-91
154250ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೆಬ್ಬೆಹಳ್ಳ, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರGovt. Primary School, Room No-1, Kebbehalla, Rajiv Gandhi Nagar
154251ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೆಬ್ಬೆಹಳ್ಳ, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರGovt. Primary School, Room No-2, Kebbehalla, Rajiv Gandhi Nagar
154252ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಕೆಬ್ಬೆಹಳ್ಳ, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರGovt. Primary School, Room No-3, Kebbehalla, Rajiv Gandhi Nagar
154253ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಕೆಬ್ಬೆ ಹಳ್ಳ, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರGovt. Primary School, Room No-4 Kebbehalla, Rajeevagandhinagar
154254ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಕೆಬ್ಬೆ ಹಳ್ಳ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರGovt. Primary School, Room No-5 Kebbehalla, Rajeevagandhinagar
154255ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಕೆಬ್ಬೆ ಹಳ್ಳ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರGovt. Primary School, Room No-5 Kebbehalla, Rajeevagandhinagar
154256ಶಾಂತಿಧಾಮ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಭೈರವೇಶ್ವರನಗರ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀಗಂಧದಕವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91Shanthidhama P.U.College Room NO-1, Bhyraveshwaranagar, Sunkadakatte, Srigandadakaval Bangalore-91
154257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹನುಮಂತರಾಯನ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Room No-1, Hanumantharayana Palya
154258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹನುಮಂತರಾಯನ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Room No-1, Hanumantharayana Palya
154259ಶಾಂತಿಧಾಮ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಭೈರವೇಶ್ವರನಗರ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀಗಂಧದಕವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91Shanthidhama P.U.College Room NO-2, Bhyraveshwaranagar, Sunkadakatte, Srigandadakaval Bangalore-91
154260ಶಾಂತಿಧಾಮ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಭೈರವೇಶ್ವರನಗರ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀಗಂಧದಕವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91Shanthidhama P.U.College Room NO-3, Bhyraveshwaranagar, Sunkadakatte, Srigandadakaval Bangalore-91
154261ಸ್ವರ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಹೆಚ್‌ಬಿಸಿಎಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರSWARNA JYOTHI VIDYA KENDRA, Room No-1, Rajajinagar, HBCS Layout, Annapurneshwari Nagar
154262ಸ್ವರ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಹೆಚ್‌ಬಿಸಿಎಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರSwarna Jyothi Vidya Kendra, Room No-3, Rajajinagar, HBCS Layout, Annapurneshwari Nagar
154263ಸ್ವರ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಹೆಚ್‌ಬಿಸಿಎಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರSWARNA JYOTHI VIDYA KENDRA, Room No-2, Rajajinagar, HBCS Layout, Annapurneshwari Nagar
154264# 506,ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸ್ಫಿನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಹೆಚ್‌ಬಿ ಸಿಎಸ್‌ಬಡಾವಣೆ,ಶ್ರೀಗಂಧದಕಾವಲ್ , ಬೆಂಗಳೂರು-91# 506, St Josephine Public School Room No.3, Rajaji Nagar, HBCS Layout,Srigandadakaval Bangalore-91
154265# 506,ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸ್ಫಿನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಹೆಚ್‌ಬಿ ಸಿಎಸ್‌ಬಡಾವಣೆ,ಶ್ರೀಗಂಧದಕಾವಲ್ , ಬೆಂಗಳೂರು-91# 506, St Josephine Public School Room No.3, Rajaji Nagar, HBCS Layout,Srigandadakaval Bangalore-91
154266# 506,ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸ್ಫಿನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಹೆಚ್‌ಬಿ ಸಿಎಸ್‌ಬಡಾವಣೆ,ಶ್ರೀಗಂಧದಕಾವಲ್ , ಬೆಂಗಳೂರು-91# 506, St Josephine Public School Room No.4, Rajaji Nagar, HBCS Layout,Srigandadakaval Bangalore-91
154267ಚಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀಗಂದದಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91 ಕೊಠಡಿ 01Chandana Vidya Samste, Karnataka State govt D Group Employees Centerl Association Layout Srigandadakaval Bangalore-91 Room No-1.
154268ಚಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀಗಂದದಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91 ಕೊಠಡಿ 02Chandana Vidya Samste, Karnataka State govt D Group Employees Centerl Association Layout Srigandadakaval Bangalore-91 Room No-2.
154269ಚಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀಗಂದದಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91 ಕೊಠಡಿ 03Chandana Vidya Samste, Karnataka State govt D Group Employees Centerl Association Layout Srigandadakaval Bangalore-91 Room No-3.
154270ಚಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀಗಂದದಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91 ಕೊಠಡಿ 04Chandana Vidya Samste, Karnataka State govt D Group Employees Centerl Association Layout Srigandadakaval Bangalore-91 Room No-4.
154271ಚಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀಗಂದದಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91 ಕೊಠಡಿ 05Chandana Vidya Samste, Karnataka State govt D Group Employees Centerl Association Layout Srigandadakaval Bangalore-91 Room No-5.
154272ಚಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀಗಂದದಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91 ಕೊಠಡಿ 06Chandana Vidya Samste, Karnataka State govt D Group Employees Centerl Association Layout Srigandadakaval Bangalore-91 Room No-06
154273ಲಿಟಲ್‌ ಲಿಲ್ಲಿಸ್‌ ಶಾಲೆ (ವಿಷ್ಣು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಾಗರಬಾವಿ 2ನೇ ಹಂತLittle Lilly's School ( Vishnu Education Society), Room No-1 6th Block, Nagarabhavi 2nd Stage
154274ಲಿಟಲ್‌ ಲಿಲ್ಲಿಸ್‌ ಶಾಲೆ (ವಿಷ್ಣು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಾಗರಬಾವಿ 2ನೇ ಹಂತLittle Lilly's School ( Vishnu Education Society), Room No-2 6th Block, Nagarabhavi 2nd Stage
154275ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಳಗಾಳು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Saint josephs High School, Room No-1, Sumanahalli Kendra, Malagala Main Road,Bangalore-91
154276ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಳಗಾಳು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Saint josephs High School, Room No-3, Sumanahalli Kendra, Malagala Main Road,Bangalore-91
154277ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಳಗಾಳು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Saint Josephs High School, Room No-2, Sumanahalli Kendra, Malagala Main Road,Bangalore-91
154278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಾಳಗಾಳು, ಬೆಂಗಳೂರು-91Govt.Primary School, Room No-1, Malagalu, Bangalore-91
154279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮಾಳಗಾಳು, ಬೆಂಗಳೂರು-91Govt.Primary School, Room No-2, Malagalu, Bangalore-91
154280ಆರ್ವಿನ್ ವಿಧ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1, 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಾಳಗಾಳ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಗರಬಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Arvin Vidhyamandira Room No-1, 15th Cross, Malagala Bus Stop Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore-560091
154281ಆರ್ವಿನ್ ವಿಧ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಾಳಗಾಳ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಗರಬಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Arvin Vidhyamandira Room No-2, 15th Cross, Malagala Bus Stop Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore-560091
154282ಕೆ.ಎಲ್.ಇ.ಸಂಸ್ಥೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-72K.L.E. Samsthe. Room No-1, Ring Road, 3rd Block, Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore-72
154283ಕೆ.ಎಲ್.ಇ.ಸಂಸ್ಥೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-72K.L.E. Samsthe. Room No-2, Ring Road, 3rd Block, Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore-72
154284ಬಾಲವಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಹಂತ ನಾಗರಬಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Balavikas International School, Room No-1, 9th Block, 2nd Stage Nagarabhavi, Bangalore-560072
154285ಬಾಲವಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಹಂತ ನಾಗರಬಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Balavikas International School, Room No-2, 9th Block, 2nd Stage Nagarabhavi, Bangalore-560072
154286 ರೇಣುಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,81Renuka National Public School, 81
154287 ರೇಣುಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,481Renuka National Public School,481
154288 ರೇಣುಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,81Renuka National Public School, 81
154289 ರೇಣುಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,481Renuka National Public School, 481
154290ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆ-72NRI Institute, Room No-1, Papareddy B-72
154291ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆ-72NRI Institute, Room No-2, Papareddy B-72
154292ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆ-72NRI Institute, Room No-3, Papareddy Palya, B-72
154293ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆ-72(NRI Institute), Room No-4, Papareddy Palya, B-72
154294ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆ-72(NRI Institute), Room No-5, Papareddy Palya, B-72
154295ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Govt.Primary School, Room No-1, Papareddypalya, Bangalore-56
154296ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Govt.Primary School, Room No-2, Papareddypalya, Bangalore-56
154297ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Govt.Primary School, Room No-3, Papareddypalya, Bangalore-56
154298ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Govt.Primary School, Room No-4, Papareddypalya, Bangalore-56
154299ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರುKanya Kumari High School, Room No-1, Mallathahalli, Bangalore
154300ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರುKanya Kumari High School, Room No-2, Mallathahalli,Bangalore
154301ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರುKanya Kumari High School, Room No-3, Mallathahalli,Bangalore
154302ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುKanya Kumari High School, Room No-4, Mallathahalli,Bangalore
154303ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,-5, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುKanya Kumari High School, Room No -5, Mallathahalli, Bangalore
154304ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, -6, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುKanya Kumari High School, Room No -6, Mallathahalli, Bangalore
154305ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬೆಂಗಳೂರುGovt. Higher Primary School, Mallathalli, Room No-1, Bangalore
154306ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಮಲ್ಲತಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರುGovt Higher Primary School, Room.No.2, Mallathahalli Bangalore
154307ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3, ಮಲ್ಲತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.Govt Higher Primary School, Room.No 3, Mallathahalli, Bangalore
154308ಜೆ,ಇ,ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಟ್ವಿಂಕಲರ್‌ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಎನ್‌ ಜಿ ಇ ಎಫ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರುJ,E,S PUBLIC SCHOOL (Twinklers Vidyanikethan) Room No 1, N G E F Layout, Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore
154309ಜೆ,ಇ,ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಟ್ವಿಂಕಲರ್‌ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಎನ್‌ ಜಿ ಇ ಎಫ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು.J,E,S PUBLIC SCHOOL(Twinklers Vidyanikethan) Room No 2, N G E F Layout, Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore
154310ಜೆ,ಇ,ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಟ್ವಿಂಕಲರ್‌ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಎನ್‌ ಜಿ ಇ ಎಫ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು.J,E,S PUBLIC SCHOOL(Twinklers Vidyanikethan) Room No 3, N G E F Layout, Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore
154311ಪಿ ವಿ ಪಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಜ್ಞಾನಗಂಗ ನಗರ, ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.P V P High School, Room No-1, Gnana Ganga Nagar, Ring Road, Mallathahalli, Bangalore
154312ಪಿ ವಿ ಪಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ನಗರ, ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುP V P High School, Room No-2, Gnanaganga Nagar, Ring Road, Mallatha Halli, Bangalore
154313ಪಿ ವಿ ಪಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ನಗರ, ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುP V P High School, Room No-2, Gnanaganga Nagar, Ring Road, Mallatha Halli, Bangalore
154314ಪಿ ವಿ ಪಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ ನಗರ, ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುP V P High School, Room No-4, GnanaGanga Nagar, Ringh Road, Mallathahalli, Bangalore
154315ಪಿ ವಿ ಪಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ ನಗರ, ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುP V P High School, Room No-5, GnanaGanga Nagar, Ringh Road, Mallathahalli, Bangalore
154316ಸರೋಜ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೊತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Saroja Memorial School, Room No.1, Ullala Main Road, Gnana Jyothi Nagar, Bangalore-56
154317ಸರೋಜ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೊತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Saroja Memorial School, Room No.2, Ullala Main Road, Gnana Jyothi Nagar, Bangalore-56
154318ಸರೋಜ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೊತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Saroja Memorial School, Room No.3, Ullala Main Road, Gnana Jyothi Nagar, Bangalore-56
154319ಸರೋಜ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೊತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Saroja Memorial School, Room No.3, Ullala Main Road, Gnana Jyothi Nagar, Bangalore-56
154320ಸರೋಜ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೊತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Saroja Memorial School, Room No.4, Ullala Main Road, Gnana Jyothi Nagar, Bangalore-56
154321ಸರೋಜ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೊತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Saroja Memorial School, Room No.5, Ullala Main Road, Gnana Jyothi Nagar, Bangalore-56
154322ಎಚ್. ಎಂ. ಆರ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಮಲ್ಲತ್ತಹ,ಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,HMR International Public School, Ullal Main Road, Mallathahalli. Room No-1,
154323ಎಚ್. ಎಂ. ಆರ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,HMR International Public School, Ullal Main Road, Mallathahalli. Room No-2, Bangalore-56
154324ಎಚ್. ಎಂ. ಆರ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3HMR International Public School, Ullal Main Road, Mallathahalli.Room No-2,
154325ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .1, ಪಂತರಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರುGovt Higher Primary School Room No-1, Panthara palya, Bangalore
154326ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪಂತರಪಾಳ್ಯB.W.S.S.B. Quatres Office,Room.No.1, Panthara Palya
154327ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪಂತರ ಪಾಳ್ಯB.W.S.S.B. Quatres Office,Room.No.2, Pantharapalya
154328ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಭ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಜವರೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುSri Sharadambha Vidya Niketan, Room No-1, Javaregowdanagar, Bangalore
154329ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಭ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಜವರೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುSri Sharadambha Vidya Niketan, Room No-1, Javaregowdanagar, Bangalore
154330ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಭ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಜವರೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುSri Sharadambha Vidya Niketan, Room No-2, Javaregowdanagar, Bangalore
154331ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಭ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಜವರೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುSri Sharadambha Vidya Niketan, Room No-3, Javaregowdanagar, Bangalore
154332ಶಾರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪುಷ್ಪಗಿರಿನಗರ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುSharada Public School, Room No-1, Pushpagirinagar, Hosakerehalli, Bangalore
154333ಶಾರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪುಷ್ಪಗಿರಿನಗರ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುSharada Public School, Room No-2, Pushpagirinagar, Hosakerehalli, Bangalore
154334ಶಾರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪುಷ್ಪಗಿರಿನಗರ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುSharada Public School, Room No-2, Pushpagirinagar, Hosakerehalli, Bangalore
154335ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01, ಕೆಂಚೆನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Rajarajeshwari Vidyasala, Room No-1, Kenchenahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154336ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01, ಕೆಂಚೆನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Rajarajeshwari Vidyasala, Room No-1, Kenchenahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154337ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02, ಕೆಂಚೆನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Rajarajeshwari Vidyasala, Room No-2, Kenchenahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154338ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮುತ್ತುರಾಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುGovt.Primary School, Room No-1, Mutturayanagar, Bangalore
154339ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮುತ್ತುರಾಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುGovt.Primary School, Room No-1, Mutturayanagar, Bangalore
154340ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03, ಕೆಂಚೆನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Rajarajeshwari Vidyasala, Room No-3, Kenchenahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154341ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04, ಕೆಂಚೆನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Rajarajeshwari Vidyasala, Room No-04, Kenchenahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154342ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04, ಕೆಂಚೆನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Rajarajeshwari Vidyasala, Room No-04, Kenchenahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154343ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Mount Cormel English School, Room No-1, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154344ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Mount Cormel English School, Room No-2, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154345ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Mount Cormel English School, Room No-2, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154346ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Mount Cormel English School, Room No-4, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154347ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Mount Cormel English School, Room No-5, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154348ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬಂಗಾರಪ್ಪನಗರ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Govt. Higher Primary School, Room No-1, Bangarappanagar, hosakerehalli Bangalore
154349ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬಂಗಾರಪ್ಪನಗರ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Govt. Higher Primary School, Room No-2, Bangarappanagar, hosakerehalli Bangalore
154350ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3, ಬಂಗಾರಪ್ಪನಗರ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರುGovt. Higher Primary School, Room No-3, Bangarappanagar, Hosakerehalli Bangalore
154351ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಬಂಗಾರಪ್ಪನಗರ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರುGovt. Higher Primary School, Room No-4, Bangarappanagar Hosakerehalli Bangalore
154352ಬಿ.ಇ.ಟಿ. ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01, 3ನೇ ಹಂತ,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98B.E.T. School, Room No-01, 3rd Stage, BEML Layout, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154353ಬಿ.ಇ.ಟಿ. ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02, 3ನೇ ಹಂತ,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98B.E.T. School, Room No-02, 3rd Stage, BEML Layout, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154354ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding, Room No-3, BEML Layout 3rd stage Rajarajeshwarinagar Bangalore
154355ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding, Room No-4, BEML Layout 3rd stage Rajarajeshwarinagar Bangalore
154356ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding,Room No-5, BEML Layout 3rd Stage rajarajeshwarinagar bangalore
154357ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding,Room No-5, BEML Layout 3rd Stage rajarajeshwarinagar bangalore
154358ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding,Room No-7, BEML Layout 3rd Stage Rajarajeshwarinagar Bangalore
154359ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding,Room No-7, BEML Layout 3rd Stage Rajarajeshwarinagar Bangalore
154360ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding,Room No-8 BEML Layout 3rd Stage Rajarajeshwarinagar Bangalore
154361ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding,Room No-8 BEML Layout 3rd Stage Rajarajeshwarinagar Bangalore
154362ನ್ಯೂ ಹೊರಿಜೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 5ನೇ ಹಂತ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98New Horizon Public School, Room No-01, BEML Layout 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154363ನ್ಯೂ ಹೊರಿಜೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 5ನೇ ಹಂತ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98New Horizon Public School, Room No-01, BEML Layout 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154364ನ್ಯೂ ಹೊರಿಜೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 5ನೇ ಹಂತ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98New Horizon Public School, Room No-01, BEML Layout 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154365ನ್ಯೂ ಹೊರಿಜೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 5ನೇ ಹಂತ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98New Horizon Public School, Room No-01, BEML Layout 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154366ನ್ಯೂ ಹೊರಿಜೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 5ನೇ ಹಂತ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98New Horizon Public School, Room No-01, BEML Layout 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154367ನ್ಯೂ ಹೊರಿಜೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 5ನೇ ಹಂತ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98New Horizon Public School, Room No-01, BEML Layout 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154368ನ್ಯೂ ಹೊರಿಜೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 5ನೇ ಹಂತ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98New Horizon Public School, Room No-01, BEML Layout 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154369ಬಿ.ಇ.ಟಿ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98BET School, BEML Layout, 3rd Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154370ಬಿ.ಇ.ಟಿ ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98BET School, BEML Layout, 3rd Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154371ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98Govt. Higher Primary School, Room No-1, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154372ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98Govt. Higher Primary School, Room No-1, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154373ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98Govt. Higher Primary School, Room No-03, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154374ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98Govt. Higher Primary School, Room No-03, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154375ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -04, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98Govt. Higher Primary School, Room No-04, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154376ಅರ್.ಎನ್.ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕೆಂಗೇರಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 098, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1R.N.TRUST Engineering College, Kengeri Uttarahalli main road, Channasandra, Bangalore-560 098, Room No-1
154377ಅರ್.ಎನ್.ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕೆಂಗೇರಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 098, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2R.N.TRUST Engineering College, Kengeri Uttarahalli main road, Channasandra, Bangalore-560 098, Room No-2
154378ಅರ್.ಎನ್.ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕೆಂಗೇರಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 098, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2R.N.TRUST Engineering College, Kengeri Uttarahalli main road, Channasandra, Bangalore-560 098, Room No-2
154379ಅರ್.ಎನ್.ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕೆಂಗೇರಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 098, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3R.N.TRUST Engineering College, Kengeri Uttarahalli main road, Channasandra, Bangalore-560 098 Room No-3
154380ಅರ್.ಎನ್.ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕೆಂಗೇರಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 098, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4R.N.TRUST Engineering College, Kengeri Uttarahalli main road, Channasandra, Bangalore-560 098, Room No-4
154381ಅರ್.ಎನ್.ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕೆಂಗೇರಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 098, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5R.N.TRUST Engineering College, Kengeri Uttarahalli main road, Channasandra, Bangalore-560 098, Room No-5
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.