2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1531ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಚನ್ನನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School, Muniswamappa Layout, Channanayakana Palya 2nd Stage Room No-1
1532ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಚನ್ನನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School, Muniswamappa Layout, Channanayaka Palya 2nd Stage,Room No-2
1533ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಚನ್ನನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Indira Education Center,Muniswamappa Layout, Channanayakana Palya 2nd Stage Room No-01
1534ಗುರುಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Gurushree Vidya Kendra, Doddabidarakallu, Room No-01
1535ಗುರುಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Gurushree Vidya Kendra, Doddabidarakallu, Room No-02
1536ಗುರುಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Gurushree Vidya Kendra, Doddabidarakallu, Room No-03
1537ಗುರುಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Gurushree Vidya Kendra, Doddabidarakallu, Room No-04
1538ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Govt Higher Primary School, Rajeev Gandhi Nagara, Doddabidarakallu, Room No-1
1539ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Govt Higher Primary School, Rajeev Gandhi Nagara, Doddabidarakallu, Room No-2
15310ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸುವರ್ಣನಗರ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು.MES Public School, Room No-1. Suvarnanagar, Doddabidarakallu.
15311ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಸುವರ್ಣನಗರ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2MES Public School, Suvarnanagar, Doddabidarakallu, Room No-2.
15312ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Govt Higher Primary School, Rajeev Gandhi Nagara, Doddabidarakallu, Room No-3
15313ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Govt Higher Primary School, Rajeev Gandhi Nagara, Doddabidarakallu, Room No-4
15314ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇಂದಿರಾ ನಗರ,ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,Siddartha International School, Indira Nagara Doddabidarakallu,Room No-1
15315ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇಂದಿರಾ ನಗರ,ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Siddartha International School, Indira Nagara Doddabidarakallu,Room No-2
15316ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇಂದಿರಾ ನಗರ,ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Siddartha International School, Indira Nagara Doddabidarakallu,Room No-3
15317ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇಂದಿರಾ ನಗರ,ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Siddartha International School, Indira Nagara Doddabidarakallu,Room No-4
15318ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School,Thippenahalli Room No-1.
15319ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School,Thippenahalli Room No-2.
15320ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Higher Primary School,Thippenahalli Room No-3.
15321ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚನ್ನನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School,Channanayakanapalya Room No-1,
15322ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚನ್ನನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School,Channanayakanapalya Room No-2,
15323ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚನ್ನನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Lower Primary School,Channanayakanapalya Room No-3,
15324ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School, Room No-1
15325ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School, Room No-2
15326ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,Govt Model Primary School, Room No-1, New Buelding
15327ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡGovt Model Primary School, Room No-2, New Buelding
15328ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,Govt Model Primary School, Room No-3, New Building
15329ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ತಿಗಳರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠ್ಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1S.L.N Public School, Room No-1,
15330ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,New Indian Public School, Room No-1,
15331ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,New Indian Public School, Room No-2,
15332ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,New Indian Public School, Room No-3,
15333ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Rastriya Navodhaya Vidhya Kendra, Room No-1
15334ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Rastriya Navodhaya Vidhya Kendra, Room No-2
15335ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Rastriya Navodhaya Vidhya Kendra, Room No-3
15336ದೀಪಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Deepak English School, Room No-1
15337ದೀಪಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Deepak English School, Room No-1
15338ದೀಪಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Deepak English School, Room No-2
15339ದೀಪಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Deepak English School, Room No-3
15340ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡGovt Model Primary School, Room No-1, New Building
15341ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡGovt Model Primary School, Room No-1, New Building
15342ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡGovt Model Primary School, Room No-2, New Building
15343ಲ್ಯೂಮಿನರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Luminary English School, Room NO.1
15344ಲ್ಯೂಮಿನರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Luminary English School, Room NO.2
15345ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Model Primary School, Room No-3
15346ವಿದ್ಶಾ ಮಂದಿರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vidhya Mandira Public School, Room No-1
15347ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt Model Primary School, Room No-5
15348ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sowndarya Sri Vidhyamanya Vidya Kendra, Room-No-1
15349ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sowndarya Sri Vidhyamanya Vidya Kendra, Room-No-2
15350ಅನುಪಮ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Anupama Vidya Mandira, Room-No-1
15351ಅನುಪಮ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Anupama Vidya Mandira, Room-No-2
15352ಅನುಪಮ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Anupama Vidya Mandira, Room-No-3
15353ಅನುಪಮ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Anupama Vidya Mandira, Room-No-3
15354ಅನುಪಮ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Anupama Vidya Mandira, Room-No-4
15355ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03Sowndarya Sri Vidyamanya Vidya Kendra, Room-No-03
15356ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Sowndarya Sri Vidyamanya Vidya Kendra, Room-No-4
15357ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Sowndarya Sri Vidyamanya Vidya Kendra, Room-No-5
15358ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Model Primary School, Room No-1
15359ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Model Primary School, Room No-2
15360ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಹೆರೋಹಳ್ಳಿBruhat Bangalore Mahanagara Palike Samudaya Bhavana, Room No-1,Herohalli
15361ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಭವನ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Samudaya Bhavana, Herohalli, Room No-2
15362ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sri Vidya Public High School, Room No-1
15363ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sri Vidya Public High School, Room No-2
15364ಸನ್ ಶೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Sunshine Public High School, Room No.01
15365ಸನ್ ಶೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sunshine Public High School, Room No-2
15366ಸನ್ ಶೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Sunshine Public High School, Room No-03
15367ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sri Vidya Public High School, Room No-3
15368ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Model Primary School, Room No-1
15369ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Model Primary School, Room No-2
15370ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Govt Model Primary School, Room No-03
15371ಸಾಧನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sadhana Public High School, Room No-1
15372ಸಾಧನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Sadhana Public High School, Room No-02
15373ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Govt Model Primary School, Room No-04
15374ಆಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Ox Bridge College Of Science and Commerce. Room No-1
15375ಆಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2OX Bridge Collage of Science and Commerce, Room No-2
15376ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1St. Philomena Public School,Room No-1
15377ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02St. Philomena Public School,Room No-02
15378ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03St. Philomena Public School,Room No-03
15379ಆಲ್ ಫ್ರಡ್ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Alfred Noble High School, Room No-1
15380ಆಲ್ ಫ್ರಡ್ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Alfred Noble High School, Room No-02
15381ಲೋಹಿತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Lohith High School Room No-1
15382ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01Arunodaya High School, Room No-1
15383ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02Arunodaya High School, Room No-02
15384ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Arunodaya High School, Room No-03
15385ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Arunodaya High School, Room No-04
15386ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05Arunodaya High School, Room No-05
15387ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-06Arunodaya High School, Room No-06
15388ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-07Arunodaya High School, Room No-07
15389ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1SS Public School, Room No-1
15390ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2SS Public School, Room No-2
15391ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3SS Public School, Room No-3
15392ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4SS Public School, Room No-4
15393ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Model Primary School, Room No-1
15394ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Model Primary School, Room No-2
15395ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.03Govt Model Primary School, Room No-03
15396ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.04Govt Model Primary School, Room No-04
15397ಸೆಂಟ್‌ ಯಶ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St Yash Public School, Room No-1
15398ಸೆಂಟ್‌ ಯಶ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.02St Yash Public School, Room No-02
15399ಸೆಂಟ್‌ ಯಶ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2St Yash Public School, Room No-2
153100ಸೆಂಟ್‌ ಯಶ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04St Yash Public School, Room No-04
153101ಸನ್ ಶೈನ್ ಅಕಾಡಮಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Sun Shine Academy School, Room No-1
153102ಸನ್ ಶೈನ್ ಅಕಾಡಮಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.02Sun Shine Academy School, Room No-02
153103ಸನ್ ಶೈನ್ ಅಕಾಡಮಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Sun Shine Academy School, Room No-03
153104ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt Model Primary School, Room No-4
153105ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Nammura Govt Lower Primary School, Room No-1
153106ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Nammura Govt Lower Primary School, Room No-2
153107ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.03Nammura Govt Lower Primary School, Room No-03
153108ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 04Nammura Govt Lower Primary School Room No. 04
153109ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಳೇಕಲ್ಲು, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 01Bruhat Bangalore Mahanagara Palike High School, Bilikallu, Byadarahalli Room No.01
153110ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಳೇಕಲ್ಲು, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 02Bruhat Bangalore Mahanagara Palike High School, Bilikallu, Byadarahalli, Room No. 02
153111ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Sri Vinayaka High School, Room No-1
153112ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Sri Vinayaka High School, Room No-2
153113ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Sri Vinayaka High School, Room No-3
153114ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.01Vidyashree High School Room No-01
153115ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಜನಾನಗರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 02Vidyashree High School, Pipeline Road, Anjananagar. Room No. 02
153116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Lower Primary School, Room No-1
153117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Lower Primary School, Room No-2
153118ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಜನಾನಗರ.Anganavadi kendra, Anjananagar.
153119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Higher Primary School, Room No-1
153120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Higher Primary School, Room No-2
153121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt Higher Primary School, Room No-3
153122ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Annibesent Convent and High School, Room No-1
153123ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Annibesent Convent and High School, Room No-2
153124ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Annibesent Convent and High School, Room No-3
153125ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Annibesent Convent and High School, Room No-4
153126ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Annibesent Convent and High School, Room No-5
153127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School,Kodigehalli
153128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School,Kodigehalli
153129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School New Building, Room no-1,Kodigehalli
153130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಟ್ಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿGovt lower primary school new building Romm no-2,Kodigehalli
153131ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿVillage Panchayath Office kodigehalli
153132ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿVillage Panchayath Office kodigehalli
153133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿಕಾಲೋನಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Lower Primary School,kodigehalli colony Room No-1
153134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Lower Primary School,kodigehalli colony Room No-2
153135ಸಮುದಾಯ ಭವನ,ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿSamudaya bhavana,Kodigehalli Colony
153136ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿAnganavadi Centre, Kodigehalli Colony
153137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School,
153140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt.Higher Primary School
153142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No-1,
153153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No-2,
153154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No-2
153155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No-3
153156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No-3
153157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No-4
153158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No-5
153159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Govt Higher Primary School, Room No-6
153160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.Govt Lower Primary School,
153161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.Govt Lower Primary School,
153162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School, Room no-2
153163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಕನ್ನಲ್ಲಿGovt Higher Primary School, Room No-1,
153164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಕನ್ನಲ್ಲಿGovt higher Primary School, Room No-2,Kannalli
153165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿGovt Lowgher Primary School, Room No-1, Sigehalli
153166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿGovt Lowgher Primary School, Room No-2, Sigehalli
153167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1Govt Higher Primary School, Room No-1
153168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ2Govt Higher Primary School, Room No-2
153169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Govt Lower Primary School,Room No.01
153170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School,Room No.2
153171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School, Room No-1
153172ಶ್ರೀ ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sri Sharada Vidya Samste Room No.1
153173ಶ್ರೀ ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sri Sharada Vidya Samste Room No.2
153174ಶ್ರೀ ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Sri Sharada Vidya Samste Room No.03
153175ಸ್ಕಂದ ಶಾಲೆ, ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿSkanda School,Room no-2,Sonnenahalli
153176ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1SVS Public High School Room No.1
153177ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2SVS Public High School Room No.2
153178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No-1
153179ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ ಕಾಲೇಜ್ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೃತ್ತ ಉಲ್ಲಾಳು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sri Chaithanya PU And CBSE Collage Muneshwara Temple Circle Ullalu Room -1
153180ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ ಕಾಲೇಜ್ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೃತ್ತ ಉಲ್ಲಾಳು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sri Chaithanya PU And CBSE Collage Muneshwara Temple Circle Ullalu Room -1
153181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Govt Higher Primary School, Room No-02
153182ನಿಸರ್ಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವೆಕ್ಕಾಳಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಉಲ್ಲಾಳು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1NISARGA PUBLIC HIGH SCHOOL NEAR VEKKALIYAMMA TEMPLE ULLALU ROOM NO-1
153183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉಲ್ಲಾಳು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Higher Primary School,ULLALU Room No-4
153184ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಟ್ ಲೆದರ್ ಟಿಕ್ನೊಲಾಜಿಸ್,ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಉಲ್ಲಾಳು ಉಪನಗರKarnataka Institute Letaher Tecnlogys,Room no-1,Ullalu Upanagara,Ullalu
153185ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಟ್ ಲೆದರ್ ಟಿಕ್ನೊಲಾಜಿಸ್,ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಉಲ್ಲಾಳು ಉಪನಗರ,ಉಲ್ಲಾಳುKarnataka Institute Letaher Tecnlogys,Room no-2,Ullalu Upanagara,Ullalu
153186ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಟ್ ಲೆದರ್ ಟಿಕ್ನೊಲಾಜಿಸ್,ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಉಲ್ಲಾಳು ಉಪನಗರ, ಉಲ್ಲಾಳುKarnataka Institute Letaher Tecnlogys,Room no-3,Ullalu Upanagara,Ullalu
153187ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಲ್ಲಾಳು ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Kuvempu Centunary Govt Model Primary School Ullalu Upanagara Room No 1
153188ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಲ್ಲಾಳು ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02Kuvempu Centunary Govt Model Primary School.Ullalu Upanagara Room No-02
153189ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಲ್ಲಾಳು ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03Kuvempu Centunary Govt Model Primary School.Ullalu Upanagara Room No-03
153190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಮಂಗನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School.Room no-1,Manganahalli
153191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟ್ಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಮಂಗನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School Romm no-2,Manganahalli
153192ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಮಂಗನಹಳ್ಳಿAnganavadi Centre,Manganahalli
153193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School.,
153194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School.,
153195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School., Room no-2
153196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School.,
153197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School.,
153198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School.,
153199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School.,
153200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School.,
153201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School.,
153202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊ.ಸಂ.1Govt Higher Primary School.Room No-1
153203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊ.ಸಂ.-2Govt Higher Primary School,Room No-2
153204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊ.ಸಂ.3Govt Higher Primary School, Room No-3
153205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಕೊ.ಸಂ.-1Govt Lower Primary School, New Building, Room No-1
153206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 2Govt Lower Primary School, New Building 2
153207ಸರ್ಕಾರಿ ಉದು೵ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊ.ಸಂ.-1Govt Urdu Higher Primary School,Room No-1
153208ಸರ್ಕಾರಿ ಉದು೵ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊ.ಸಂ.-2Govt Urdu Higher Primary School, Room No-2
153209ಕೊಲಂಬಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01COLUMBIA COLLEGE OF NURSING, MARIYAPPANAPALYA ,ROOM NO-01
153210ಕೊಲಂಬಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02COLUMBIA COLLEGE OF NURSING,MARIYAPPANAPALYA ROOM NO-02
153211ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Govt Primary School,Mariyappanapalya Room No-01
153212ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Govt Primary School,Mariyappanapalya Room No-01
153213ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್,ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1St. Philomina Memorial High School,Mariyappanapalya Room NO.1
153214ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್,ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02St. Philomina Memorial High School,Mariyappanapalya Room NO.2
153215ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Model Higher Primary School,Doddagollarahatti Room No-1
153216ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Govt Model Higher Primary School,Doddagollarahatti,Room No-02
153217ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Govt Model Primary School,Bhuvaneshwari Nagara Room NO-01
153218ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Govt Model Primary School,Bhuvaneshwari Nagara Room No-02
153219ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt Model Higher Primary School,Doddagollarahatti Room.No.3
153220ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Model Higher Primary School, Room.No.3
153221ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Model Higher Primary School, Room.No.3
153222ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01ROTARY BANGALORE VIDHYALAYA Room No-01
153223ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02ROTARY BANGALORE VIDHYALAYA Room No-2,
153224ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02ROTARY BANGALORE VIDHYALAYA Room No-2,
153225ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03ROTARY BANGALORE VIDHYALAYA Room No-03
153226ಸಂದೀಪಿನಿ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ,ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿSandeepini hi-tech School,Room no-1,Chikkagollarahatti,Nagadevanahalli
153227ಸಂದೀಪಿನಿ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ,ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿSandeepini hi-tech School.Chikkagollarahatti,Nagadevanahalli
153228ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧ್ಯಾಲಯ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-06ROTARY BANGALORE VIDHYALAYA Room No-06
153229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Govt Higher Primary School, Room No.1
153230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Room No.2
153231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School, Room No.1
153232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School, Room No.2
153233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School.,
153234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School Room no-2
153236ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಮಾದಪಟ್ನGovt Higher Primary School Room no-2, Madapatna
153241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No.1
153244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Room No.2
153245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No-1
153247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School. , Room No-2
153248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School Room no-2
153250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School. Room No-1
153251ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Urdu School. Room No-2
153252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School.
153253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2Govt Lower Primary School 2
153255ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Priyadarshini Vidya Kendra, Room No 1
153256ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Priyadarshini Vidya Kendra, Room No 2
153257ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Priyadarshini Vidya Kendra, Room No 3
153258ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Priyadharshini Vidhya Kendra, Room No-4
153259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
153260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No 2
153261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School, Room No 3
153262ಜ್ಙಾನಭೋದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Jnanabhodini Higher Primary School, (Kannada Medium), Room No 1
153263ಜ್ಙಾನಭೋದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Jnanabhodini Higher Primary School, (Kannada Medium), Room No 2
153264ಜ್ಙಾನಭೋದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Jnanabhodini Higher Primary School, (Kannada Medium), Room No 2
153265ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Radha Krishna School of Education, Room No.1
153266ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Radha Krishna School of Education, Room No.2
153267ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Radha Krishna School of Education, Room No.3
153268ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Radha Krishna School of Education, Room No.4
153269ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Radha Krishna School of Education, Room No.5
153270ಜ್ಙಾನಭೋದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Jnana Bhodini Higher Primary School, (kannada Medium) Room No-3
153271ಜ್ಙಾನಭೋದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Jnana Bhodini Higher Primary School, (kannada Medium) Room No-4
153272ಜ್ಙಾನಭೋದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Jnana Bhodini Higher Primary School, (kannada Medium) Room No-4
153273ಸಮುದಾಯ ಭವನ,ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಪಟ್ಟಣಗೆರೆSamudaya Bhavana,BBMP Building,Room no-1,Pattanagere
153274ಸಮುದಾಯ ಭವನ,ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಪಟ್ಟಣಗೆರೆSamudaya Bhavana,BBMP Building,Room no-2,Pattanagere
153275ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆGovt Primary School Room no-1, Pattanagere
153276ಪಂಚಶೀಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬಿಎಚ್ ಇಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಷನ್, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆPanchashella Primary School, Room no-1, Politechnic Compound, BHEL Extension, Pattanagere
153277ಪಂಚಶೀಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Panchasheela Primary School, Room No.2
153278ಪಂಚಶೀಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Panchasheela Primary School, Room No.3
153279ಪಂಚಶೀಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Panchasheela Primary School, Room No.4
153280ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School,-2
153281ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Primary School, Room No 1
153282ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Primary School, Room No 2
153283ಬಿ ಡಬ್ಲೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ, ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಮೈಲಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1BWSSB STP Mylasandra room No-1
153284ಬಿ ಡಬ್ಲೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ, ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಮೈಲಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2BWSSB STP Maylasandra room no-2
153285ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sheshadripuram Pre-University College, Room No 1
153286ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sheshadripuram Pre-University College, Room No 2
153287ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Seshadripuram Pre University College, Room No-3
153288ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Seshadripuram Pre University College, Room No-1
153289ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Seshadripuram Pre University College, Room No-2
153290ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1SJR Public School, Room No.1
153291ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2SJR Public School, Room No.2
153292ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3SJR Public School, Room No.3
153293ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4SJR Public School, Room No.4
153294ಹೊಲಿಚೈಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರHolichild English School, Room No 1, Kengeri Upanagara
153295ಹೊಲಿಚೈಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರHolichild English School, Room No 2, Kengeri Upanagara
153296ಬಂಡೆಸ್ವಾಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಬಂಡೇಮಠ ಕೋಮ್ಮಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರBandeswamy Education Trust, Room No 1, Bandematta Kommagatta Road, Kengeri Upanagara
153297ಬಂಡೆಸ್ವಾಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಬಂಡೇಮಠ ಕೋಮ್ಮಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರBandeswamy Education Trust, Room No 2, Bandematta Kommagatta Road, Kengeri Upanagara
153298ಬಂಡೆಸ್ವಾಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಬಂಡೇಮಠ ಕೋಮ್ಮಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರBandeswamy Education Trust, Room No 3, Bandematta Kommagatta Road, Kengeri Upanagara
153299ಬಂಡೆಸ್ವಾಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ಬಂಡೇಮಠ ಕೋಮ್ಮಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರBandeswamy Education Trust, Room No 4, Bandematta Kommagatta Road, Kengeri Upanagara
153300ನ್ಯೂ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1New Balaji Vikram English School, Room No.1
153301ನ್ಯೂ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2New Balaji Vikram English School, Room No.2
153302ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt High School, Room No 1
153303ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt High School, Room No 2
153304ಭಾನು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರBhanu Vidya Samsthe,Room no-1,Kengeri Upanagara
153305ಭಾನು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರBhanu Vidya Samsthe,Room no-2,Kengeri Upanagara
153306ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt High School, Room No 3
153307ಬೆತೆಸ್ಡ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Bethesda International School Room No.1
153308ಬೆತೆಸ್ಡ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Bethesda International School Room No.2
153309ಬೆತೆಸ್ಡ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Bethesda International School Room No.2
153310ಭಾನು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರBhanu Vidya Samsthe,Room no-3,Kengeri Upanagara
153311ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Urdu Primary School, Room No 1
153312ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Urdu Primary School, Room No 2
153313ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Urdu Primary School, Room No 3
153314ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Urdu Primary School, Room No 4
153315ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt Urdu Primary School, Room No 5
153316ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ರೂ ನಂ.1Govt Model School, Room No 1
153317ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ರೂ ನಂ.2Govt Model School, Room No 2
153318ಕಾರ್ಮಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಕ್ಯೆ-1, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಗೇರಿCormel Public School,Room no-1,Uttarahalli Road,Kengeri
153319ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ರೂ ನಂ.3Govt Model School, Room No 3
153320ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ರೂ ನಂ.4Govt Model PrimarySchool, Room No 4
153321ಕೆಂಗೇರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Kengeri Education Trust, Room No 1
153322ಕೆಂಗೇರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Kengeri Education Trust, Room No 2
153323ವಿ ವಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1V V International Public School, Room No.1
153324ವಿ ವಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2V V International Public School, Room No.2
153325ವಿ ವಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3V V International Public School, Room No.3
153326ಕೆಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Kengeri Education Trust, Junior College, Room.No.3
153327ಕೆಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Kengeri Education Trust, Junior College, Room.No.4
153328ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
153329ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
153330ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153331ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School Room-2
153332ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153333ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153334ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153335ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153336ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt. Higher Primary School,
153337ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2Govt. Higher Primary School,2
153338ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153339ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153340ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School,Room no-2
153341ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153342ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153343ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153344ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153345ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಗಾಣಕಲ್ಲುJSS High School, Room No-1, Ganakallu
153346ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಗಾಣಕಲ್ಲುJSS High School, Room No-2, Ganakallu
153347ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಗಾಣಕಲ್ಲುJSS High School, Room No-3, Ganakallu
153348ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Siddaganga Rural High School,Room no-1
153349ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಘುವನಹಳ್ಳಿSiddaganga Rural High School,Room no-1, Raghuvanahalli
153350ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ರಘುವನಹಳ್ಳಿSiddaganga Rural High School, Room No-3,Raghuvanahalli
153351ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ,ಗಾಣಿಗರಪಾಳ್ಯ,ಹೊಸಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School,Old Building,Ganigarapalya,Hosapalya
153352ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗಾಣಿಗರಪಾಳ್ಯ(ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ)Govt. Higher Primary School,Room No-1, New building Ganigarapalya(Hosahalli Dhakale)
153353ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗಾಣಿಗರಪಾಳ್ಯ(ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ )Govt. Higher Primary School,Room No-2,New buliding ganigarapalya (Hosahalli Dhakale)
153354ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗಾಣಿಗರಪಾಳ್ಯ(ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ )Govt. Higher Primary School,Room No-3,New buliding ganigarapalya (Hosahalli Dhakale)
153355ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗಾಣಿಗರಪಾಳ್ಯ(ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ )Govt. Higher Primary School,Room No-4,New buliding ganigarapalya (Hosahalli Dhakale)
153356ಚೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ವಾಜರಹಳ್ಳಿChethana Public School,Room No,1, Vajarahalli
153357ಚೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ವಾಜರಹಳ್ಳಿChethana Public School,Room No-2,Vajarahalli
153358ಚೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ವಾಜರಹಳ್ಳಿChethana Public School,Room No,3, Vajarahalli
153359ಚೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4,ವಾಜರಹಳ್ಳಿChethana Public School , Room No-4,Vajarahalli
153360ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,ವಾಜರಹಳ್ಳಿGovt Kannada Higher Primary School, Room No-1,Vajarahalli
153361ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2,ವಾಜರಹಳ್ಳಿGovt Kannada Higher Primary School, Room No-2,Vajarahalli
153362ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,ವಾಜರಹಳ್ಳಿGovt Kannada Higher Primary School, Room No-3, Vajarahalli
153363ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04, ವಾಜರಹಳ್ಳಿGovt Kannada Higher Primary School, Room No-4 Vajarahalli
153364ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ತಲಘಟ್ಟಪುರGovt. Model Primary School,Room No-1,Thalagattapura
153365ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2,ತಲಘಟ್ಟಪುರGovt. Model Primary School, Room No.2,Thalagattapura
153366ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,ತಲಘಟ್ಟಪುರGovt. Model Primary School, Room No.3,Thalagattapura
153367ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4,ತಲಘಟ್ಟಪುರGovt Model Primary School, Room No.4,Thalagattapura
153368ಯಶಶ್ವಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ತಲಘಟ್ಟಪುರYashashwi International School,Room no-1,Thalaghattapura
153369ಯಸಶ್ವಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ತಲಘಟ್ಟಪುರYashashwi International School,Room no-2,Thalaghattapura
153370ಯಸಶ್ವಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ತಲಘಟ್ಟಪುರYashashwi International School,Room no-3,Thalaghattapura
153371ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School
153372ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School
153373ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153374ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153375ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School,Room no2
153376ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೆಮ್ಮಿಗೆಪುರGovt Lower Primary School,Hemmigepura
153377ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153378ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153379ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153380ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153381ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153382ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Urdu Higher Primary School , Room No 1
153383ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Urdu Higher Primary School , Room No 1
153384ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Urdu Primary School , Room No 2
153385ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153386ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School , Room No 1
153387ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School , Room No 1
153388ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School, Room No 2
153389ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School, Room No 2
153390ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School , Room No 1
153391ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School , Room No 1
153392ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School , Room No 1
153393ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No 2
153394ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No 2
153395ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt High School , Room No 1
153396ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt High School , Room No 2
153397ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt . Higher Primary School , Room No 1
153398ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt . Higher Primary School , Room No 1
153399ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School , Room No 2
153400ಜೈ ತುಳಸಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಹೊಸಪಾಳ್ಯJai thulasi Vidya Samsthe,Room no-1,Hosapalya
153401ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153402ಜೈ ತುಳಸಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಹೊಸಪಾಳ್ಯJai thulasi Vidya Samsthe,Room no-2,Hosapalya
153403ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ 2Govt. Lower Primary School 2
153404ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ದೊಡ್ಡೇರಿGovt Hoigher Primary School,Room no-1 Dodderi
153405ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ದೊಡ್ಡೇರಿGovt Hoigher Primary School,Room no-1 Dodderi
153406ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School,
153407ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School,Room no-2
153408ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt Higher Primary School,
153409ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt Lower Primary School,
153410ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School, Room No 1
153411ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School, Room No 1
153412ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School, Room No 2
153413ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt Lower Primary School,
153414ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ತಾತಗುಣಿSri Maruthi High School, Room No 1,Thathaguni
153415ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ತಾತಗುಣಿSri Maruthi High School, Room No 1,Thathaguni
153416ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ತಾತಗುಣಿSri Maruthi High School,Room no-2,Thathaguni
153417ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ತಾತಗುಣಿSri Maruthi High School,Room no-2,Thathaguni
153418ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ತಾತಗುಣಿSri Maruthi High School, Room No 3, Thathaguni
153419ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School,
153420ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School,Room no-2
153421ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153422ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School,Room no-2
153423ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School,
153424ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153425ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153426ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153427ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School,
153428ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School,
153429ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School,
153430ಸಮುದಾಯ ಭವನ,ಉದಿಪಾಳ್ಯSamudaya Bhavana,Udipalya
153431ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153432ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ 2Govt Lower Primary School 2
153433ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153434ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153435ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
153436ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No 2
153437ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Model Primary School, Room No 1
153438ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Model Primary School, Room No 2
153439ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Model Primary School, Room No 2
153440ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಕಗ್ಗಲೀಪುರGovt Model Primary School,Room no-1,Kaggalipura
153441ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,Village Accountant Office,
153442ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153443ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153444ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153445ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2Govt. Lower Primary School 2
153446ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153447ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153448ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Lower Primary School,
153449ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153450ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153451ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153452ನವಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆNavajyothi Higher Primary & High School,Room No-1
153453ನವ ಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Navajyothi Higher Primary & High School,Room No-2
153454ನವ ಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Navajyothi Higher Primary & High School,Room No-2
153455ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) ಸೋಮನಹಳ್ಳಿGovernment Higher Primary School (old Building) Somanahalli
153456ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) ಸೋಮನಹಳ್ಳಿGovernment Higher Primary School (old Building) Somanahalli
153457ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153458ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರAnganawadi Centre
153459ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153460ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary Schoo
153461ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.