2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1521ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Thimmasandra
1522ಸ್ಟೋನ್ ಹಿಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತರಹುಣಸೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Stone Hill Govt. Higher Primary School, Tharahuunase, Room No-1
1523ಸ್ಟೋನ್ ಹಿಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತರಹುಣಸೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Stone Hill Govt. Higher Primary School, Tharahunase Room No-2
1524ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುದುರೆಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Kudure Gere
1525ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಡೇನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Gadena Halli
1526ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನವರತ್ನ ಅಗ್ರಹಾರGovt. Higher Primary School, Navarathna Agrahara
1527ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತರಬನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Tharabana Halli
1528ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತರಬನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Tharabanahalli Room No 2
1529ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Chenna Halli
15210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೈಯನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Baiyana Halli
15211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Chikkajala Room No. 1
15212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Chikkajala Room No. 2
15213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt. Higher Primar School, Chikkajala Room No.5
15214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Govt. Higher Primar School, Chikkajala Room No.6
15215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ದೊಡ್ಡಜಾಲGovt. Higher Primary School, Room No.1, Doddajala
15216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ದೊಡ್ಡಜಾಲGovt. Higher Primary School, Room No.2, Doddajala
15217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೀನುಕುಂಟೆ ಹೊಸೂರು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower School, Meenukunte Hosuru,Room No 1
15218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಮೀನುಕುಂಟೆ ಹೊಸೂರುGovt. Lower Primary School, Room No 2,Meenukunte Hosuru
15219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಮೀನುಕುಂಟೆ ಹೊಸೂರುGovt. Lower Primary School, Room No 2,Meenukunte Hosuru
15220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Lower Primary School, Shettigere
15221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೇಗೂರುGovt. Lower Primary School, Beguru
15222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೇಗೂರುGovt. Lower Primary School, Beguru
15223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Mailana Halli
15224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Mailana Halli
15225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಡಯರಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Kadayarappana Halli
15226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಂಡಿಕೊಡಿಗೇ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Bandikodige Halli
15227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಂಡಿಕೊಡಿಗೇ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Bandikodige Halli
15228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹುತ್ತನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.1, Huthana Halli
15229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹುತ್ತನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.2, Huthana Halli
15230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್‌Govt. Lower Primary School Room NO 1, Vidhya Nagar Cross
15231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್‌Govt. Higher Primary School, Room No. 2, Vidhya Nagara Cross
15232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್‌Govt. Lower Primary School, Room No.3, Vidhya Nagara Cross
15233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಾಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Kadigana Halli
15234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 4, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕ್ರಾಸ್Govt. Lower Primary School Room No 4, Vidyanagara Cross
15235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ವಿದ್ಯಾನಗರಕ್ರಾಸ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -05Govt. Lower Primary School Vidyanagara Cross Room No -05
15236ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೆಟ್ಟ ಹಲಸೂರುGovt. Model Primary School,Room No 1, Betta Halasuru
15237ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೆಟ್ಟ ಹಲಸೂರುGovt. Model Primary School,Room No 2, Betta Halasuru
15238ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬೆಟ್ಟ ಹಲಸೂರುGovt. Model Primary School,Room No 3, Betta Halasuru
15239ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಬೆಟ್ಟ ಹಲಸೂರುGovt. Model Primary School,Room No 4, Betta Halasuru
15240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Sonnappana Halli
15241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Sonnappana Halli
15242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸೊಣಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.3, Sonnappana Halli
15243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಸೊಣಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.4, Sonnappana Halli
15244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹುಣಸಮಾರನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Hunasamarana Halli
15245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹುಣಸಮಾರನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Hunasamarana Halli
15246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಹುಣಸಮಾರನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.3, Hunasamarana Halli
15247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಹುಣಸಮಾರನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.4, Hunasamarana Halli
15248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಹುಣಸಮಾರನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No 5,Hunasamarana Halli
15249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಹುಣಸಮಾರನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No 6Hunasamarana Halli
15250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಹುಣಸಮಾರನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No 6Hunasamarana Halli
15251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಡಗಲ ಹಟ್ಟಿGovt. Lower Primary School, Kodagala Hatti
15252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಡಗಲ ಹಟ್ಟಿGovt. Lower Primary School, Kodagala Hatti
15253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಗ್ಗಟ್ಟGovt. Lower Primary School, Suggatta
15254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Lower Primary School, Hosahalli, Room No-1
15255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Lower Primary School, Hosahalli, Room No-1
15256ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ರಜಾಕ್‌ ಸಾಬ್‌ ಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Higher Primary School, Room No.1, Rajak Sab Palya
15257ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ರಜಾಕ್‌ ಸಾಬ್‌ ಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Higher Primary School, Room No2, Rajak Sab Palya
15258ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬುಡೇನಸಾಬ್‌ ಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Lower Primary School Room No 1,Budenasaba palya
15259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೂವಿ ನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿGovt. Hihger Primary School, Hoovina Nayakana Halli
15260ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಿಂಗ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School,Room No 1, Singha Halli
15261ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಅರೆಬಿ ಮಂಗಳGovt. Lower Primary School,Room No 1, Arabi Mangala
15262ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಹದೇವ ಕೊಡಿಗೇ ಹಳ್ಳಿGovt.Lower Primary School, Mahadeva Kodige Halli
15263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬಾಗಲೂರುGovt. Higher Primary SChool, Room No1, Bagaluru
15264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬಾಗಲೂರುGovt. Higher Primary School, Room No2, Bagaluru
15265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬಾಗಲೂರುGovt. Higher Primary School, Room No.3, Balaluru
15266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಬಾಗಲೂರುGovt. Higher Primary School, Room No.4, Balaluru
15267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಾತನೂರುGovt. Higher Primary School, Room No.1, Sathanuru
15268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಾತನೂರುGovt. HIgher Primary School, Room No.2, Sathanuru
15269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಸಾತನೂರುGovt. Higher Primary School, Room No.2, Sathanuru
15270ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School,Room No 1, KattigenaHalli
15271ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School,Room No 1, KattigenaHalli
15272ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School,Room No 2, KattigenaHalli
15273ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School,Room No 3, KattigenaHalli
15274ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School,Room No 4, KattigenaHalli
15275ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದ್ವಾರಕನಗರGovt. Lower Primary School,Room No 1, Dwarakanagara
15276ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದ್ವಾರಕನಗರGovt. Lower Primary School,Room No 1, Dwarakanagara
15277ವಿನಾಯಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ವಿನಾಯಕನಗರVinayaka Public School Room No 05 Vinayakanagara
15278ವಿನಾಯಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ವಿನಾಯಕನಗರVinayaka Public School Room No 05 Vinayakanagara
15279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ದ್ವಾರಕನಗರGovt. Lower Primary School,Room No 3, Dwarakanagara
15280ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಪಾಲನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School Room No.1, PalanaHalli
15281ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಪಾಲನ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School Room No.2, PalanaHalli
15282ವಿನಾಯಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01, ವಿನಾಯಕನಗರVinayaka Public School, Room No 01 Vinayakanagara
15283ವಿನಾಯಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ವಿನಾಯಕನಗರVinayaka Public School, Room No 02 Vinayakanagara
15284ವಿನಾಯಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03, ವಿನಾಯಕನಗರVinayaka Public School, Room No 003, Vinayakanagara
15285ವಿನಾಯಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03, ವಿನಾಯಕನಗರVinayaka Public School, Room No 003, Vinayakanagara
15286ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಾಗಲೆಟ್ಟಿGovt. Lower Primary School, Chagaletti
15287ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾರೇನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Marena Halli
15288ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾರೇನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Marena Halli
15289ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳು ಕುಂಟೆ,Govt. Higher Primary School, Maralu Kunte
15290ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಂಚಪ್ಪನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Manchappana Hosahalli
15291ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚೊಕ್ಕನ ಹಳ್ಳಿ,Govt. Lower Primary School, Chokkana Halli
15292ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾರಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Marasandra
15293ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Govt. Urdu Lower Primary School, Bella Halli,Room No-01
15294ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ತಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Lower Primary School, Room No 1, Thirumenehalli
15295ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ . 1, ಅಗ್ರಹಾರ ಬಡಾವಣೆGovt Samyutha High School, Room No.1, Agrahara Layout
15296ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಅಗ್ರಹಾರ ಬಡಾವಣೆGovt composite High School, Room No02, Agrahara Layou
15297ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03, ಅಗ್ರಹಾರ ಬಡಾವಣೆGovt Samyutha High School, Room No 03, Agrahara Layout
15298ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04, ಅಗ್ರಹಾರ ಬಡಾವಣೆGovt Samyutha High School, Room NO 04, Agrahara Layout
15299ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಅಗ್ರಹಾರ ಬಡಾವಣೆGovt Model Primary School, Room No.5, Agrahara Badavane
152100ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಅಗ್ರಹಾರ ಬಡಾವಣೆGovt Model Primary School, Room No.6, Agrahara Badavane
152101ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಅಗ್ರಹಾರ ಬಡಾವಣೆGovt Model Primary School, Room No.7, Agrahara Layout
152102ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಅಗ್ರಹಾರ ಬಡಾವಣೆGovt Model Primary School, Room No.8, Agrahara Layout
152103ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೋಗಿಲುNammura Govt. Higher Primary School, Room No.1, Kogilu
152104ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೋಗಿಲುNammura Govt. Higher Primary School, Room No.2, Kogilu
152105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೋಗಿಲುGovt. Higher Primary School, Room No.3, Kogilu
152106ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆNammura Govt.kannada Higher Primary School, Room No.1, Kogilu Layout
152107ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆNammura Govt.Kannada Higher Primary School, Room No.2, Kogilu Layout
152108ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆGovt. urdu Higher Primary School, Room No3, Kogilu Layout
152109ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆGovt. urdu Higher Primary School, Room No3, Kogilu Layout
152110ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆGovt.Urdu Higher Primary School, Room No4, Kogilu Layout
152111ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಅಗ್ರಹಾರNammura Govt Primary School, Room No 1, Agrahara
152112ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01, ಸಂಪಿಗೇಹಳ್ಳಿGreen Field Public School, Room No 1, Sampige Halli
152113ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಸಂಪಿಗೇಹಳ್ಳಿGreen Field Public School, Room No 02, Sampigehalli
152114ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 ,ಸಂಪಿಗೇಹಳ್ಳಿGreen Field Public School, Room No 03, Sampigehalli
152115ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ,ಸಂಪಿಗೇಹಳ್ಳಿGreen Field Public School, Room No 04, Sampigehalli
152116ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05, ಸಂಪಿಗೇಹಳ್ಳಿGreen Field Public School, Room No 05, Sampigehalli
152117ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 06, ಸಂಪಿಗೇಹಳ್ಳಿGreen Field Public School, Room No 06, Sampigehalli
152118ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07 , ಸಂಪಿಗೇಹಳ್ಳಿGreen Field Public School, Room No 07, Sampigehalli
152119ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08 , ಸಂಪಿಗೇಹಳ್ಳಿGreen Field Public School, Room No 08, Sampigehalli
152120ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 09 , ಸಂಪಿಗೇಹಳ್ಳಿGreen Field Public School, Room No 09, Sampigehalli
152121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶ್ರೀರಾಂ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No 1, Srirama Pura
152122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಶ್ರೀರಾಂ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No 2, Srirama Pura
152123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಶ್ರೀರಾಂಪುರGovt. Higher Primary School, Room No 3, SriramPura
152124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಶ್ರೀರಾಂಪುರGovt. Higher Primary School, Room No 4, SriramPura
152125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಜಕ್ಕೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 1,Jakkuru
152126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಜಕ್ಕೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 2,Jakkuru
152127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಜಕ್ಕೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 3, Jakkuru
152128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಜಕ್ಕೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 4, Jakkuru
152129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಜಕ್ಕೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 5, Jakkuru
152130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಜಕ್ಕೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 6, Jakkuru
152131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಜಕ್ಕೂರುGovt. Higher Primary School, Room No 7, Jakkuru
152132ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಜಕ್ಕೂರುSrirama Vidhyalaya Room No 1, Jakkuru
152133ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಜಕ್ಕೂರುSrirama Vidhyalaya Room No 2, Jakkuru
152134ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಧ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಜಕ್ಕೂರುSrirama Vidhyalaya, Room No 3, Jakkuru
152135ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಧ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಜಕ್ಕೂರುSrirama Vidhyalaya, Room No 4, Jakkuru
152136ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಜಕ್ಕೂರುSrirama Vidhyalaya Room No 5, Jakkuru
152137ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಜಕ್ಕೂರುSrirama Vidhyalaya Room No 6, Jakkuru
152138ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಜಕ್ಕೂರುSrirama Vidhyalaya Room No 7, Jakkuru
152139ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಜಕ್ಕೂರುSrirama Vidhyalaya Room No 8, Jakkuru
152140ಜಿ ಕೆ ವಿ ಕೆG K V K
152141ಲಿಟಲ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03, ಬಿ ಇ ಎಲ್ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರLittle Lilly School, Room No 03, BEL 4th Block Vidyaranyapura
152142ಎಂ ಇ ಎಸ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರM E S Kishor Kendra Public School Room No 2 Vidyaranyapura
152143ದೇವಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Devamatha Central School, Room No-01
152144ದೇವಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Devamatha Central School, Room No-02
152145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರGovt. Higher Primary School Room No 1 Vidyaranyapura
152146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರGovt. Higher Primary School, Room No 2 Vidyaranyapur
152147ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Higher Primary School, Room No 1 M S Palya
152148ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Higher Primary School, Room No 2 M S Palya
152149ಶಬರಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿShabari English High School, Room No.1 Raghavendra colony
152150ಶಬರಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿShabari English High School ,Room No 2, Raghavendra colony
152151ಶಬರಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿShabari English High School Room No 3 Raghanivrand colony
152152ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Higher Primary School, Room No 3, M S Palya
152153ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Higher Primary School, Room No 4, M S Palya
152154ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ.Govt. Urdu Higher Primary School, Room No 5, M S Palya.
152155ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ವಿನಾಯಕನಗರGovt Urdu Lower Primary School, Room No 1 Vinayakanagra
152156ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ವಿನಾಯಕನಗರGovt Urdu Lower Primary School, Room No 2, Vinayakanagara
152157ಸ್ಟಾಂಡ್‌ಪ್ಪೊರ್ಡ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವಿನಾಯಕನಗರStanford Public School. Room No 1 , Vinayakanagara
152158ಸ್ಟಾಂಡ್‌ಪ್‌ಪೊರ್ಡ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ವಿನಾಯಕನಗರStanford Public School. Room No 2 Vinayakanagara
152159ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ವರದರಾಜನಗರNammura Govt. Kannada Lower Primary School, Room No 1 Varadarajanagara
152160ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಢ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ವರದರಾಜನಗರNammura Govt.Kannada Lower Primary School Room No 2 Varadarajanagara
152161ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸಿಂಗಾಪುರNammura Higher Primary School, Room No 1 Singapura
152162ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸಿಂಗಾಪುರNammura Higher Primary School, Room No 2 Singapura
152163ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸಿಂಗಾಪುರNammura Higher Primary School, Room No 3 Singapura
152164ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸಿಂಗಾಪುರNammura Higher Primary School, Room No 4 Singapura
152165ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಸಿಂಗಾಪುರNammura Higher Primary School, Room No 5 Singapura
152166ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಸಿಂಗಾಪುರNammura Higher Primary School, Room No 6, Singapura
152167ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Nammura Govt. Higher Primary School, Kuvempunagara, Room No-1
152168ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Nammura Govt. Higher Primary School, Kuvempunagara, Room No-2
152169ಶ್ರೀವಿಧ್ಯೋದಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕುವೆಂಪುನಗರSri Vidhyodaya Higher Primary School, Room No 1 Kuvempunagara
152170ಶ್ರೀವಿಧ್ಯೋದಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕುವೆಂಪುನಗರSri Vidhyodaya Higher Primary School, Room No 2 Kuvempunagara
152171ಕ್ರಿಸ್ತರಾಜರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕುವೆಂಪುನಗರChrist The King Convent School,Room No 1, Kuvempunagara
152172ಕ್ರಿಸ್ತರಾಜರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕುವೆಂಪುನಗರChrist The King Convent School,Room No 2, Kuvempunagara
152173ಲಿಟಲ್‌ ಲಿಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರLittle Lilly Public School, Room No 1 Vidyaranyapura
152174ಲಿಟ್ಟಲ್‌ ಲಿಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರLittle Lilly Public School, Room No 2 Vidyaranyapura
152175ಎಂ ಇ ಎಸ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರMES Kishor Kendra Public School Room No 3 Vidyaranyapura
152176ಎಂ ಇ ಎಸ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರMES Kishor Kendra Public School Room No 4 Vidyaranyapura
152177ಎಂ ಇ ಎಸ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರM E S Kishor Kendra Public School, Room No 5 Vidyaranyapura
152178ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮೀನ ಸ್ಕೋಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ಬಿ ಇ ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರST, Philomena School, Room No 01, BEL Layout Vidyaranyapura
152179ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮೀನ ಸ್ಕೋಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02 ಬಿ ಇ ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರST, Philomena School, Room No 02, BEL Layout Vidyaranyapura
152180ನಾರಾಯಣ ಇ- ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೋಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ತಿಂಡ್ಲುNarayana E-Techno School, Room No 01 thindlu
152181ನಾರಾಯಣ ಇ- ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೋಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ತಿಂಡ್ಲುNarayana E-Techno School, Room No 02, thindlu
152182ನಾರಾಯಣ ಇ- ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೋಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 ತಿಂಡ್ಲುNarayana E-Techno School, Room No 03 thindlu
152183ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ತಿಂಡ್ಲು ಸರ್ಕಲ್, ತಿಂಡ್ಲುAnganavadi Kendra Thindlu Circle, Thindlu
152184ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ ತಿಂಡ್ಲು ಸರ್ಕಲ್, ತಿಂಡ್ಲುBBMP Help Centre Thindlu Circle, Thindlu
152185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತಿಂಡ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 1 Thindlu
152186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತಿಂಡ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 2 Thindlu
152187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತಿಂಡ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 2 Thindlu
152188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ತಿಂಡ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 3 Thindlu
152189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ತಿಂಡ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 4 Thindlu
152190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ತಿಂಡ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 5, Thindlu
152191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ತಿಂಡ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 6 Thindlu
152192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ತಿಂಡ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 7 Thindlu
152193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ತಿಂಡ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 8 Thindlu
152194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ತಿಂಡ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 9 Thindlu
152195ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮೀನ ಸ್ಕೋಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 ಬಿ ಇ ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರST, Philomena School, Room No 03, BEL Layout Vidyaranyapura
152196ನಾರಾಯಣ ಇ- ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೋಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ತಿಂಡ್ಲುNarayana E-Techno School, Room No 04 thindlu
152197ನಾರಾಯಣ ಇ- ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೋಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ತಿಂಡ್ಲುNarayana E-Techno School, Room No 04 thindlu
152198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರGovt Higher Primary School, Room No 1 Byatarayanapura
152199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರGovt Higher Primary School, Room No 2 Bytarayanapura
152200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರGovt Higher Primary School, Room No 3 Bytarayanapura
152201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರGovt Higher Primary School, Room No 4 Byatarayanapura
152202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರGovt Higher Primary School, Room No 5 Byatarayanapura
152203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರGovt Higher Primary School, Room No 6 Byatarayanapura
152204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರGovt Higher Primary School, Room No 7 Byatarayanapura
152205ಸ್ಕೋವಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸಹಕಾರನಗರSchoovi Kids School , Room No 1 Sahakaranagara
152206ಸ್ಕೋವಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸಹಕಾರನಗರSchoovi Kids School, Room No 2 Sahakaranagara
152207ಕಾವೇರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸಹಕಾರನಗರ ಈ ಬ್ಲಾಕ್Cauvery Public School, Room No 1 Sahakaranagara E block
152208ಕಾವೇರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸಹಕಾರನಗರ ಈ ಬ್ಲಾಕ್Cauvery Public School, Room No 2 Sahakaranagara E Block
152209ಕಾವೇರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸಹಕಾರನಗರ ಈ ಬ್ಲಾಕ್Cauvery Public School, Room No 3 Sahakaranagara E Block
152210ಕಾವೇರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 4 ಸಹಕಾರನಗರ ಈ ಬ್ಲಾಕ್Cauvery Public School, Room No 4 Sahakaranagara E Block
152211ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Room No 1 Amrutha halli
152212ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Room No 2 Amrutha halli
152213ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Room No 3 Amrutha halli
152214ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Room No 4 Amrutha halli
152215ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿSharada Vidhyalaya, Room No 1 Amrutha halli
152216ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿSharada Vidhyalaya, Room No 2 Amrutha halli
152217ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿSharada Vidhyalaya, Room No 3 Amruthahalli
152218ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Anganavadi, Room No 1 Amrutha halli
152219ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Anganavadi, Room No 2 Amrutha halli
152220ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 3 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Anganavadi, Room No 3 Amrutha halli
152221ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 5 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Room No 5 Amrutha halli
152222ಅಮೃತ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿAmrutha English School, Room No-1 Amrutha halli
152223ಅಮೃತ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿAmrutha English School, Room No-2 Amrutha halli
152224ಅಮೃತ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿAmrutha English School, Room No-3 Amruthahalli
152225ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 06Govt Model Primary School, Amrutha halli, Room No 06
152226ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Govt Model Primary School, Amrutha halli, Room No 7
152227ಅಮೃತಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿAmrutha English School, Room No 4 Amruthahalli
152228ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸಂಜೀವಿನಿನಗರGovt Model Primary School, Room No 1 Sanjivininagara
152229ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರGovt Model Primary School, Room No 2 Sanjivininagara
152230ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸಂಜೀವಿನಿನಗರGovt Model Primary School, Room No 3 Sanjivininagara
152231ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸಂಜೀವಿನಿನಗರGovt Model Primary School, Room No 4 Sanjivininagara
152232ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರGovt Model Primary School, Room No 5 Sanjivininagara
152233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕೋತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 1 Kothihosahalli
152234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕೋತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 2 Kothihosahalli
152235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕೋತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 3 Kothihosahalli
152236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕೋತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 3 Kothihosahalli
152237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕೋತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 4 Kothihosahalli
152238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 1 Kodigehalli
152239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 2 Kodigehalli
152240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 3 Kodigehalli
152241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 4 Kodigehalli
152242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 5 Kodigehalli
152243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 6 Kodigehalli
152244ಎಸ್‌ ಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1S G National School Dhanalakshmi Layout Kodigehalli Room No 1
152245ಎಸ್‌ ಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕೊಡಿಗೆ ಹಳ್ಳಿS G National School,Dhanalakshmi Layout Room No 2 Kodige halli
152246ಎಸ್‌ ಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿS G National School,Dhanalakshmi Layout Room No 3 Kodigehalli
152247ಶ್ರೀ ಆರೋಬಿಂದೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟ್ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sri Aurobindo Public School Canara Bank Layout Kodigehalli Room No-1
152248ಶ್ರೀ ಆರೋಬಿಂದೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟ್ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sri Aurobindo Public School Canara Bank Layout Kodigehalli Room No-1
152249ಎಸ್‌ ಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4S G National School,Dhanalakshmi Layout Kodigehalli Room No 4
152250ಎಸ್‌ ಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5S G National School,Dhanalakshmi Layout Kodigehalli Room No 5
152251ವ್ಯಾಸ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರVyasa International School, Room No 1 Doddabommasndra
152252ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಶಾಲೆ ತಿಂಡ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Vidya Spoorthi School Thindlu Main Road Kodigehalli Room No 3
152253ವ್ಯಾಸ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರVyasa International School, Room No 2 Doddabommasndra
152254ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕೊಡಿಗೆ ಹಳ್ಳಿVidhya Spoorthy School, Room No 1 Kodige halli
152255ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕೊಡಿಗೆ ಹಳ್ಳಿVidhya Spoorthy School, Room No 2 Kodige halli
152256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಕೋತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No 5 Kothihosahalli
152257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -6 ಕೋತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School , Room No-6 Kothihosahalli
152258ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿSilicon Valley School , Room No 1 Kodigehalli
152259ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿSilicon Valley School , Room No 2 Kodigehalli
152260ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿSilicon Valley School , Room No 3 Kodigehalli
152261ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿSilicon Valley School , Room No 4 Kodigehalli
152262ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿImpact Engineering College , Room No 1 Kodigehalli
152263ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿImpact Engineering College , Room No 2 Kodigehalli
152264ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿImpact Engineering College , Room No 3 Kodigehalli
152265ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿImpact Engineering College , Room No 4 Kodigehalli
152266ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿImpact Engineering College , Room No 4 Kodigehalli
152267ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿImpact Engineering College , Room No 5 Kodigehalli
152268ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿImpact Engineering College , Room No 6 Kodigehalli
152269ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್(ರಿ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಟಾಟನಗರJRD Tatanagara Residents Welfare Association (R) Room No 1 Tatanagara
152270ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್(ರಿ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಟಾಟನಗರJRD Tatanagara Residents Welfare Association (R) Room No 2 Tatanagara
152271ಎಂ ಎಂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಆರ್.ಆರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರM M Kendriya Vidyashala R R High School , Room No 4 Dodda Bomma Sandra
152272ಎಂ ಎಂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಆರ್.ಆರ್ , ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರM M Kendriya Vidyashala R R High School , Room No 5 Dodda Bomma Sandra
152273ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರSt Philomena English School , Room No 1 Dodda Bomma Sandra
152274ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರSt Philomena English School , Room No 2 Dodda Bomma Sandra
152275ವ್ಯಾಸ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Vyaasa Inter National School Doddabommasandra Road, Kodigehalli Room No-3
152276ವ್ಯಾಸ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Vyaasa Inter National School Doddabommasandra Road, Kodigehalli Room No-4
152277ವ್ಯಾಸ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Vyaasa Inter National School Doddabommasandra Road, Kodigehalli Room No-5
152278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರGovt Higher Primary School , Room No - 1 Dodda Bomma Sandra
152279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರGovt Higher Primary School , Room No - 2 Dodda Bomma Sandra
152280ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರGovt Higher Primary School , Room No - 3 Dodda Bomma Sandra
152281ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vidya Peeta Public School 1 St Main Chamundeswari Layout Doddabommasandra Room No-1
152282ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Vidya Peeta Public School 1 St Main Chamundeswari Layout Doddabommasandra Room No-2
152283ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರVidyaPeeta Public school , Room No 3 DoddaBommaSandra
152284ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರVidyaPeeta Public school , Room No 4 DoddaBommaSandra
152285ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1 ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರSri Chaithanya P U College Room No1, Ramachandrapura
152286ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರSri Chaithanya PU College Room No 2, Ramachandrapura
152287ವ್ಯಾಸ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Vyaasa Inter National School Doddabommasandra Road, Kodigehalli Room No-6
152288ವ್ಯಾಸ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Vyaasa Inter National School Doddabommasandra Road, Kodigehalli Room No-7
152289ಕೆ ಎನ್‌ ಇ ಟ್ರಸ್‌ಟ್‌ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರK N E Trust College , Room No 1 Dodda Bomma Sandra
152290ಕೆ ಎನ್‌ ಇ ಟ್ರಸ್‌ಟ್‌ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರK N E Trust College , Room No 2 Dodda Bomma Sandra
152291ಎಂ ಎಂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಆರ್.ಆರ್ , ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರM M Kendriya Vidyashala R R High School , Room No 1 DoddaBommaSandra
152292ಎಂ ಎಂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಆರ್.ಆರ್ , ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರM M Kendriya Vidyashala R R High School , Room No 2 DoddaBommaSandra
152293ಎಂ ಎಂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಆರ್.ಆರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರM M Kendriya Vidyashala R R High School , Room No 3 Dodda Bomma Sandra
152294ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1-ರಾಮಚಂದ್ರಪುರGovt Higher Primary School , Room No-1, Ramachandrapura
152295ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಾಮಚಂದ್ರಪುರGovt. Higher Primary School , Room No 2 Ramachandrapura
152296ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಾಮಚಂದ್ರಪುರGovt. Higher Primary School , Room No 3 Ramachandrapura
152297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4 ರಾಮಚಂದ್ರಪುರGovt. Higher Primary School , Room No 4 Ramachandrapura
152298ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಾಮಚಂದ್ರಪುರSri Chaitanya PU College Room No 3 Ramachandrapura
152299ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಾಮಚಂದ್ರಪುರSri Chaitanya PU College Room No 4 Ramachandrapura
152300ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿSt.Mary's Nursery School , Room No 1 Gangamma Gudi
152301ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿSt.Mary's Nursery School , Room No 2 Gangamma Gudi
152302ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿSt. Michel English School , Room No 1 Gangamma Gudi
152303ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿSt. Michel English School , Room No 2 Gangamma Gudi
152304ಬಿ ಇ ಎಲ್‌ ಕಿಶೋರ ವಿಹಾರ್ ,ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 ಬಿ ಇ ಎಲ್‌ ಕಾಲೋನಿB E L Kishore Vihar Room No-01 B E L Colony
152305ಬಿ ಇ ಎಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1 ಬಿ ಇ ಎಲ್‌ ಕಾಲೋನಿB E L Higher Primary School Room No-1 B E L Colony
152306ನ್ಯೂ ಟೌನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ಮಾರುತಿನಗರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿNew Town Public School , Room No - 01 Maruthinagara Nagashetti Halli
152307ನ್ಯೂ ಟೌನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮಾರುತಿನಗರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿNew Town Public School , Room No 2 maruthinagara, Nagashettihalli
152308ನ್ಯೂ ಟೌನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮಾರುತಿನಗರ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿNew Town Public School , Room No 3 maruthinagara, Nagashettihalli
152309ಬಿಷಪ್‌ ಸರ್‌ಜೆಂಟ್‌ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಲೊಟ್ಟೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿBishop Sargent central School , Room No 1 LottegollaHalli
152310ಬಿಷಪ್‌ ಸರ್‌ಜೆಂಟ್‌ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಲೊಟ್ಟೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿBishop Sargent central School , Room No 2 Lottegollahalli
152311ಬಿಷಪ್‌ ಸರ್‌ಜೆಂಟ್‌ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಲೊಟ್ಟೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿBishop Sargent central School , Room No 3 Lottegollahalli
152312ಬಿಷಪ್‌ ಸರ್‌ಜೆಂಟ್‌ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಲೊಟ್ಟೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿBishop Sargent central School , Room No 4 Lottegollahalli
152313ಬಿಷಪ್‌ ಸರ್‌ಜೆಂಟ್‌ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 5 ಲೊಟ್ಟೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿBishop sargent central School , Room No 5 Lottegollahalli
152314ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮಾರುತಿನಗರShanthinikethan English School , Room No 1 Maruthinagara
152315ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮಾರುತಿನಗರShanthinikethan English School , Room No 2 Maruthinagara
152316ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮಾರುತಿನಗರShanthinikethan English School , Room No 3 Maruthinagara
152317ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮಾರುತಿನಗರShanthinikethan English School , Room No 4 Maruthinagara
152318ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ಮಾರುತಿನಗರShanthinikethan English School , Room No 05 Maruthinagara
152319ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ಕೆಂಪಾಪುರGovt Higher Primary School , Room No - 1 Kempapura
152320ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ಕೆಂಪಾಪುರGovt Higher Primary School , Room No - 2 Kempapura
152321ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 ಕೆಂಪಾಪುರGovt Higher Primary School , Room No - 3 Kempapura
152322ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕೆಂಪಾಪುರGovt. Higher Primary School , Room No 4 Kempapura
152323ವಿನಾಯಕ ಸನ್‌ರೈಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ಕೆಂಪಾಪುರVinayaka Sunrise English School , Room No - 1 Kempapura
152324ವಿನಾಯಕ ಸನ್‌ರೈಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕೆಂಪಾಪುರVinayaka Sunrise English School , Room No 2 Kempapura
152325ವಿನಾಯಕ ಸನ್‌ರೈಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 ಕೆಂಪಾಪುರVinayaka Sunrise English School, Room No 03 Kempapura
152326ಜೈನ್‌ ಹೆರಿಟೆಜ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕೆಂಪಾಪುರJain Heritage School, Room No 1 Kempapura
152327ಜೈನ್‌ ಹೆರಿಟೆಜ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕೆಂಪಾಪುರJain Heritage School, Room No 2 Kempapura
152328ಜೈನ್‌ ಹೆರಿಟೆಜ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕೆಂಪಾಪುರJain Heritage School, Room No 3 Kempapura
152329ಜೈನ್‌ ಹೆರಿಟೆಜ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕೆಂಪಾಪುರJain Heritage School, Room No 4 Kempapura
152330ಜೈನ್‌ ಹೆರಿಟೆಜ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಕೆಂಪಾಪುರJain Heritage School, Room No 5 Kempapura
152331ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 ದಾಸರಹಳ್ಳಿGovt lower Primary School, Room No-01 Dasarahalli
152332ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ದಾಸರಹಳ್ಳಿGovt. lower Primary School, Room No-2 Dasarahalli
152333ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03, ದಾಸರಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room No 03 Dasarahalli
152334ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ದಾಸರಹಳ್ಳಿGovt lower Primary School, Room No 04 Dasarahalli
152335ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 05 ದಾಸರಹಳ್ಳಿGovt lower Primary School, Room No 05 Dasarahalli
152336ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 05 ದಾಸರಹಳ್ಳಿGovt lower Primary School, Room No 05 Dasarahalli
152337ಕೆನೆತ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರKeneth George English High School, Room No 01 Dasarahalli BhuvaneshwariNagar
152338ಕೆನೆತ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರKeneth George English High School, Room No 02 Dasarahalli BhuvaneshwariNagar
152339ಕೆನೆತ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರKeneth George English High School, Room No 02 Dasarahalli BhuvaneshwariNagar
152340ಕೆನೆತ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರKeneth George English High School, Room No 03 Dasarahalli BhuvaneshwariNagar
152341ಕೆನೆತ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರKeneth George English High School, Room No 04 Dasarahalli BhuvaneshwariNagar
152342ಕೆನೆತ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರKeneth George English High School, Room No 05 Dasarahalli BhuvaneshwariNagar
152343ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮೇಸ್ತ್ರಿಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School,Room No1, MestriPalya
152344ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿGovt.Kannada Lower Primay School, Room No-1 Rachenahalli
152345ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿGovt. Kannada Lower Primay School, Room No-2 Rachenahalli
152346ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿGovt. Kannada Lower Primay School,Room No03 Rachenahalli
152347ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಆರ್‌ ಕೆ ಹೆಚ್‌ ನಗರGovt. Kannada Higher Primary School, Room No-1, R K H Nagar
152348ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಆರ್‌ ಕೆ ಹೆಚ್‌ ನಗರGovt. Kannada Higher Primary School, Room No-2, R K H Nagar
152349ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಆರ್ ಕೆ ಹೆಚ್‌ ನಗರGovt. Kannada Higher Primary School, Room No-3, R K H Nagar
152350ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ಆರ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ನಗರGovt Kannada Higher Primary School, Room No 04, R K H Nagar
152351ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಆರ್ ಕೆ ಹೆಚ್‌ ನಗರGovt.Kannada Higher Primary School Room No-5 R K H Nagar
152352ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 06, ಆರ್ ಕೆ ಹೆಚ್‌ ನಗರ,Govt.Kannada Higher Primary School, Room No 06, R K H Nagar
152353ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಆರ್ ಕೆ ಹೆಚ್‌ ನಗರGovt.Kannada Higher Primary School, Room No 7, R K H Nagar
152354ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಥಣಿಸಂದ್ರGovt. Model Primary School, Room No-1, ThaniSandra
152355ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಥಣಿಸಂದ್ರGovt. Model Primary School, Room No-2, ThaniSandra
152356ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಥಣಿಸಂದ್ರGovt. Model Primary School, Room No-3, ThaniSandra
152357ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಥಣಿಸಂದ್ರGovt. Model Primary School, Room No-4, ThaniSandra
152358ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಥಣಿಸಂದ್ರGovt. Model Primary School, Room No-5, Thanisandra
152359ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಥಣಿಸಂದ್ರGovt. Middle Primary School, Room No 6,Thanisandra
152360ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7, ಥಣಿಸಂದ್ರGovt.Model Primary School, Room No-7 Thanisandra
152361ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಥಣಿಸಂದ್ರBasaweshwara English High School, Room No-1, Thanisandra
152362ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಥಣಿಸಂದ್ರBasaweshwara English High School, Room No-2, Thanisandra
152363ಅಮೆಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಧಣಿಸಂದ್ರAmity Bangalore School, Room No-1, Thanisandra
152364ಅಮಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಥಣಿಸಂದ್ರAmity Bangalore School, Room No-2, Thanisandra
152365ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಥಣಿಸಂದ್ರBasaweshwara English High School, Room No-3, Thanisandra
152366ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಧಣಿಸಂದ್ರBasaweshwara English High School, Room No-4, Thanisandra
152367ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಧಣಿಸಂದ್ರGovt. Kannada Higher School, Room No-3, Thanisandra
152368ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4,ಧಣಿಸಂದ್ರGovt. Kannada Higher School, Room No-4, Thanisandra
152369ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಥಣಿಸಂದ್ರGovt. Kannada Higher Primary School, Room No-4, Thanisandra
152370ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5,ಧಣಿಸಂದ್ರGovt. Kannada Higher School, Room No-5, Thanisandra
152371ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಥಣಿಸಂದ್ರGovt. High School, Room No-1, Thanisandra
152372ಪೋಲೀಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ರಾಮಕೃಷ್ಣಹೆಗ್ಡೆನಗರPolice Traffic Training center, Room no-1, RamakrishnaHegdenagar
152373ಪೋಲೀಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ರಾಮಕೃಷ್ಣಹೆಗ್ಡೆನಗರPolice Traffic Training center, Room no-1, RamakrishnaHegdenagar
152374ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಹೆಗ್ಡೆನಗರBBMP Community Hall RamakrishnaHegdenagar
152375ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಹೆಗ್ಡೆನಗರBBMP Community Hall RamakrishnaHegdenagar
152376ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರಾಯಿ ಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School, Room No-1, Sarayi Palya
152377ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರಾಯಿ ಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School, Room No-2, Sarayi Palya
152378ಮೌಂಟ್ ಹೆರಾ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಸಾರಾಯಿಪಾಳ್ಯMount Hera Nursery Primary and High School, Sarayipalya
152379ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರಾಯಿ ಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School, Room No-3, Sarayi Palya
152380ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಸರಾಯಿ ಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School, Room No-4, Sarayi Palya
152381ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಆರ್‌ ಕೆ ಹೆಚ್‌ ನಗರGovt. Urdu Higher Primary School, Room No-1, R K H Nagar
152382ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ರಾಮಕೃಷ್ಣಹೆಗ್ಡೆನಗರGovt Anganavadikendra 4th cross East Side, Room No-1, RamakrishnaHegdenagara
152383ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಆರ್‌ ಕೆ ಹೆಚ್‌ ನಗರ,Govt. Urdu Higher Primary School, Room No 02, R K H Nagar
152384ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03, ಆರ್‌ ಕೆ ಹೆಚ್‌ ನಗರGovt Urdu Higher Primary School, Room No 03, R K H Nagar
152385ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸರಾಯಿ ಪಾಳ್ಯH.P. Newton Public School, Room No 1, Sarayi Palya
152386ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸರಾಯಿ ಪಾಳ್ಯH.P. Newton Public School, Room No 2, Sarayi Palya
152387ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಸರಾಯಿ ಪಳ್ಯH.P. Newton Public School, Room No 3,Sarayi Palya
152388ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಸರಾಯಿ ಪಳ್ಯH.P. Newton Public School, Room No 4, Sarayi Palya
152389ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಸರಾಯಿ ಪಾಳ್ಯH.P. Newton Public School, Room No 5, Sarayi Palya
152390ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಸರಾಯಿ ಪಾಳ್ಯH.P. Newton Public School, Room No 5, Sarayi Palya
152391ಸೆಂಟ್‌. ಜೇಮ್‌ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01, ಮರಿಯಣ್ಣನಪಾಳ್ಯSt. James Higher Primary School, Room No 01, Mariyannanapalya
152392ಸೆಂಟ್‌ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಮರಿಯಣ್ಣನಪಾಳ್ಯSt. James Higer Primary School, Room No,02 MariyannanaPalya
152393ಸೆಂಟ್‌ ಜೆಮ್‌ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,03 ಮರಿಯಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯSt. James Primary School, Room No,03 Mariyappan Palya
152394ಸೆಂಟ್‌ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ04, ಮರಿಯಣ್ಣಪಾಳ್ಯSt. James Higher Primary School, Room No,04 MariyannaPalya
152395ಎಂ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ನಾರ್ತ್ ಸಿಟಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಫೇರೆ ಅಸೋಶೀಯೆಷನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಾಗವಾರM S Ramaiah North city Residents Welfare Association Library Building, Room No 1 Nagavara
152396ಎಂ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ನಾರ್ತ್ ಸಿಟಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಫೇರೆ ಅಸೋಶೀಯೆಷನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಾಗವಾರM S Ramaiah North city Residents Welfare Association Library Building, Room No 2 Nagavara
152397ಎಂ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ನಾರ್ತ್ ಸಿಟಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಫೇರೆ ಅಸೋಶೀಯೆಷನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನಾಗವಾರM S Ramaiah North city Residents Welfare Association Library Building, Room No 3 Nagavara
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.