2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1511ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Lower Primary School, Room No.1, K Narayanapura
1512ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Lower Primary School, Room No.2, K Narayanapura
1513ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Lower Primary School, Room.No.3, K Narayanapura
1514ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Lower Primary School, Room.No.4, K Narayanapura
1515ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೊತ್ತನೂರುSri Siddartha High School, Room No-1, Kothanuru
1516ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೊತ್ತನೂರುSri Siddartha High School, Room No-2, Kothanuru
1517ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಕೊತ್ತನೂರುSri Siddartha High School, Room No-3, Kothanuru
1518ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಕೊತ್ತನೂರುSri Siddartha High School, Room No-4, Kothanuru
1519ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ನಗರೇಶ್ವರ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room No-1, Nagareshwara Nagenahalli
15110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ನಗರೇಶ್ವರ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room No-2, Nagareshwara Nagenahalli
15111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ನಗರೇಶ್ವರ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room No-3 , Nagareshwara Nagenahalli
15112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕ್ಯಾಲಸನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-1, Kyalasanahalli
15113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕ್ಯಾಲಸನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-2, Kyalasanahalli
15114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-1, Geddalahalli
15115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-2, Geddalahalli
15116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-3, Geddalahalli
15117ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ಹೆಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1St michel High school Geddalahalli, Hennur main road, Room No-1
15118ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ಹೆಣ್ಣುರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2St.Michel High school, Geddalahalli, Hennur main road, Room no.2
15119ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿAnganawadi Centre, Gaddalahalli
15120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113.Govt. Lower Primary School, Room No-1, Horavamu Agara, Bengaluru-560113.
15121ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113.Govt. Lower Primary School, Room No-2, Horavamu Agara, Bengaluru-560113.
15122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113.Govt Lower Primary School, Room No-3, Horamavu Agara, Bengaluru-560113.
15123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113.Govt Lower Primary School, Room No-4, Horamavu Agara, Bengaluru-560113.
15124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113.Govt Lower Primary School, Room No-5, Horamavu Agara, Bengaluru-560113.
15125ವಡ್ಡರ ಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು-560113Vaddarapalya Govt. Lower Primary School, Room No-1, Vaddarapalya Bengaluru-560113
15126ವಡ್ಡರ ಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Vaddarapalya Govt. Lower Primary School, Room No-2, Vaddarapalya, Horamavu agara, Bengaluru-560113.
15127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113.Govt Lower Primary School, Room No-1, Janatha Colony, Horavamu Agara, Bengaluru-560113.
15128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560113Govt Lower Primary School, Room No-2, Janatha Colony, Horavamu Agara Bengaluru 560113
15129ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560113Maruthi High School,Room No-5, Prakruthi layout, Horamavu agara Bengaluru-560113
15130ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6,ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560113Maruthi High School,Room No-6, Horamavu agara Bengaluru-560113
15131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕಲ್ಕೆರೆGovt. Higher Primary School, Room.No.1, Kalkere
15132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕಲ್ಕೆರೆGovt. Higher Primary School, Room.No.2, Kalkere
15133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಕಲ್ಕೆರೆGovt Higher Primary School, Room.No.3, Kalkere
15134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಕಲ್ಕೆರೆGovt Higher Primary School, Room.No.4, Kalkere
15135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room.No.1, K Channasandra
15136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room.No.2, K Channasandra
15137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೆ.ಚೆನ್ನಸಂದ್ರ (ಕನಕನಗರ) ಬೆಂಗಳೂರು-560113Govt Higher Primary School, Room.No.1, K Channasandra (kanakanagara) Bengaluru-560113
15138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೆ.ಚೆನ್ನಸಂದ್ರ (ಕನಕನಗರ) ಬೆಂಗಳೂರು-560113Govt Higher Primary School, Room.No.1, K Channasandra (kanakanagara) Bengaluru-560113
15139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಕಲ್ಕೆರೆGovt Higher Primary School, Room.No.5, Kalkere
15140ಕಲ್ಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6, ಕಲ್ಕೆರೆKalkere, Govt. High School, Room.No.6, Kalkere
15141ಕಲ್ಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7, ಕಲ್ಕೆರೆKalkere, Govt. High School, Room.No.7, Kalkere
15142ಕಲ್ಕೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8, ಕಲ್ಕೆರೆKalkere Govt. High School, Room.No.8, Kalkere
15143ಕಲ್ಕೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.9, ಕಲ್ಕೆರೆKalkere Govt. High School, Room.No.9, Kalkere
15144ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.10, ಕಲ್ಕೆರೆGovt. High School, Room.No.10, Kalkere
15145ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.11, ಕಲ್ಕೆರೆGovt. High School, Room.No.11, Kalkere
15146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.12, ಕಲ್ಕೆರೆGovt. Higher Primary School, Room.No.12, Kalkere
15147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.13, ಕಲ್ಕೆರೆGovt.Higher Primary School, Room.No.13, Kalkere
15148ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಹೊರಮಾವುGovt Lower Primary School, Room.No.1, Horamavu
15149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಹೊರಮಾವುGovt Lower Primary School, Room.No.2, Horamavu
15150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಹೊರಮಾವುGovt Lower Primary School, Room.No.3, Horamavu
15151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಹೊರಮಾವುGovt Lower Primary School, Room.No.4, Horamavu
15152ದೇವಮಾತ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1, ಆರ್ಶೀವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Devamatha Central School, Room no 1, Ashirvad colony, Horamavu, Bangalore-560113
15153ದೇವಮಾತ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಆರ್ಶೀವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Devamatha Central School, Room no 2, Ashirvad colony, Horamavu, Bangalore-560113
15154ದೇವಮಾತ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಆರ್ಶೀವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Devamatha Central School, Room.No.3, Ashirvad colony, Horamavu, Bangalore-560113
15155ದೇವಮಾತ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಆರ್ಶೀವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Devamatha Central School, Room.No.4, Ashirvad colony, Horamavu, Bangalore-560113
15156ದೇವಮಾತ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಆರ್ಶೀವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Devamatha Central School, Room.No.5, Ashirvad colony, Horamavu, Bangalore-560113
15157ದೇವಮಾತ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6, ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Devamatha Central School, Room.No.6, Ashirvad Colony, Horamavu, Bangalore-560113
15158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಯಂತಿನಗರ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Govt. Lower Primary School, Room.No.1, New Building, Jayanthinagaara main road Bengaluru-560113
15159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಯಂತಿನಗರ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Govt. Lower Primary School, Room.No.2, New Building, Jayanthinagaara main road Bengaluru-560113
15160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಯಂತಿನಗರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು-560113Govt. Lower Primary School, Room.No.3, New Building, Jayanthinagara main road Bengaluru-560113
15161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಯಂತಿನಗರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು-560113Govt. Lower Primary School, Room.No.4, New Building, Jayanthinagara main road Bengaluru-560113
15162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಯಂತಿನಗರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು-560113Govt. Lower Primary School, Room.No.5, New Building, Jayanthinagara main road Bengaluru-560113
15163ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊಯ್ಸಳನಗರ ಹೊರಮಾವು ಬೆಂಗಳೂರು -560113 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,Narayana E techno school, 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore-560113 Room.No.1,
15164ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಯ್ಸಳನಗರ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-113. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Narayana E techno school, 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 113, Room No.2
15165ಎಬೆನ್‌-ಎಜೆರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-113Eben-Ezer Public School Of Nursing, Room.No.1, Hoysala Nagar, Horavamu, Bangalore-113
15166ಎಬೆನ್‌-ಎಜೆರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-113Eben-Ezer Public School Room.No.2, Hoysala Nagar, Horavamu, Bangalore-113
15167ಎಬೆನ್‌-ಎಜೆರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Eben-Ezer Public school, Room.No.3, Hoysala Nagar, Horamavu, Bangalore-560113
15168ಎಬೆನ್‌-ಎಜೆರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Eben-Ezer Public School, Room.No.4, Hoysala Nagar, Horamavu, Bangalore-560113
15169ಎಬೆನ್‌-ಎಜೆರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-113Eben-Ezer Public School, Room.No.5, Hoysala Nagar, Horamavu, Bangalore-113
15170ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 3ನೇ ಮೇನ್, ಹೊಯ್ಸಳನಗರ ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Narayana E techno school,Room no:3 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 560113
15171ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಯ್ಸಳನಗರ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-16Narayana E techno school,Room no:4 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 16
15172ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಯ್ಸಳನಗರ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Narayana E techno school,Room no:5 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 560113
15173ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಯ್ಸಳನಗರ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು-560016Narayana E techno school,Room no:6 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore-560016
15174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಬಾಬುಸಾಬರ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Govt. Higher Primary School, Room No-1 Babusabara Palya, Bengaluru-560113
15175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಬಾಬುಸಾಬರ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು-560113Govt. Higher Primary School,Room No-2 Babusabara Palya Bengaluru-560113
15176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಬಾಬುಸಾಬರ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು-560113Govt. Higher Primary School,Room No-3 Babusabara Palya Bengaluru-560113
15177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಬಾಬುಸಾಬರ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು-560113Govt. Higher Primary School,Room No-4 Babusabara Palya Bengaluru-560113
15178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಬಾಬುಸಾಬರ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು-560113Govt. Higher Primary School, Room No-5 Babusabara Palya Bengaluru-560113
15179ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Maruthi High School, Room No-1, Prakruthi layout, Horamavu agara, Bengaluru-560113
15180ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Maruthi High School, Room No-2, Prakruthi layout, Horamavu agara, Bengaluru-560113
15181ಮಾರುತಿ ಪ್ರಾಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Maruthi High School, Room No-3, Prakruthi Layout, Hormamavu agara main road Bengaluru-560113
15182ಮಾರುತಿ ಪ್ರಾಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Maruthi High School, Room No-4, Prakruthi Layout, Hormamavu agara main road Bengaluru-560113
15183ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಚೆಳಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Narayana E Techno School, Room No-1, Chelkere, Bengaluru-560113
15184ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಚೆಳಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Narayana E Techno School, Room No-1, Chelkere, Bengaluru-560113
15185ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಚೆಳಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Narayana E Techno School, Room No-3, Chelkere, Bengaluru-560113
15186ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಚೆಳಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Narayana E Techno School, Room No-4, Chelkere, Bengaluru-560113
15187ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಚೆಳಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Narayana E Techno School, Room No-5, Chelkere, Bengaluru-560113
15188ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಚೆಳಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Narayana E Techno School, Room No-6, Chelkere, Bengaluru-560113
15189ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ಸಂಖ್ಯೆ-7, ಚೆಳಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Narayana E Techno School, Room No-7, Chelkere, Bengaluru-560113
15190ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ಸಂಖ್ಯೆ-8, ಚೆಳಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113Narayana E Techno School, Room No-8, Chelkere, Bengaluru-560113
15191ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಶಾಲೆ (ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲಬಸ್) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮೇಘನಪಾಳ್ಯ, ಚೇಳಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113.Royal Concord School( State Syllabus) Room no:1 Meghana Palya Chelkere, Bengaluru-560113
15192ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಶಾಲೆ (ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲಬಸ್) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮೇಘನಪಾಳ್ಯ, ಚೇಳಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560113.Royal Concord School( State Syllabus) Room no:2 Meghana Palya Chelkere, Bengaluru-560113
15193ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room no-1,Anganavadi kendra Kawdenahalli,RM nagar Bangalore-560016
15194ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1,ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room no-1.Govt Kannada Higher Kannada Primary School, Kowdenahalli,RM nagar Bangalore-560016
15195ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room no-2,Govt Kannada Higher Kannada Primary School,Kowdenahalli,RM nagar Bangalore-560016
15196ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-3,Govt Kannada Higher Kannada Primary School,Kowdenahalli,RM nagar Bangalore-560016
15197ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ರಮಣ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ,ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-1,Ramana Vidyanikethan ,T C Palya Mainroad,RM nagar Bangalore-560016
15198ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ರಮಣ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ,ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-2,Ramana Vidyanikethan , T C Palya Mainroad,RM nagar Bangaloe-560016
15199ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ರಮಣ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ,ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room no-3,Ramana Vidyanikethan,T C Palya Mainroad,RM nagar Bangalore-560016
151100ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4,ರಮಣ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room no-4,Ramana Vidyanikethan T C Palya Mainroad,RM nagar Bangalore-560016
151101ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ,ಆದಿತ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room no-1 Christ The King School,Adithya Layout,Kawdenahalli,RM nagar Bangalore-560016
151102ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ ಆದಿತ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room no-2 Christ The King School Adithya Layout, Kawdenahalli,RM nagar Bangalore-560016
151103ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ. ನಂ. 1, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Higher Primary School, Room No.1, Sannathammana Halli
151104ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ. ನಂ. 02, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Higher Primary School, Room No.02, Sannathammana Halli
151105ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.03, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Higher Primary School, Room.No.03, Sannathammana Halli
151106ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Higher Primary School, Room.No.4, Sannathammana Halli
151107ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,5, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Primary School, Room.No.5, Sannathammana Halli
151108ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,06, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Higher Primary School, Room.No.06, Sannathammana Halli
151109ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,07, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Primary School, Room.No,07, Sannathammana Halli
151110ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.08, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Higher Primary School, Room.No.08, Sannathammana Halli
151111ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.09, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Higher Primary School, Room.No.09, Sannathammana Halli
151112ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa English Primary School Room No.01, Sannathammana Halli
151113ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa English Primary School Room No.02, Sannathammana Halli
151114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮೇಡಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.1, Medahalli
151115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮೇಡಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.2, Medahalli
151116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಮೇಡಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.3, Medahalli
151117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಮೇಡಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.4, Medahalli
151118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಮೇಡಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School. Room.No.5, Medahalli
151119ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ,ಮೇಡಹಳ್ಳಿBBMP help center, Medahalli
151120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.1, Bhattarahalli
151121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.2, Bhattarahalli
151122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.3, Bhattarahalli
151123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ4, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.4, Bhattarahalli
151124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School(New building), Room No.1, Bhattarahalli
151125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School(New building), Room No.02, Bhattarahalli
151126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School(New Building) Room No.03, Bhattarahalli
151127ಡಾನ್‌ ಬಾಸ್ಕೋ ಶಿಶು ವಿಹಾರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿDon Basco Shishuvihara,Room No.1 Bhattarahalli
151128ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1,ಶಾಲೆಆಟದ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿNew Anganavadi Kendra, Room No-1,Near play ground Bhattarahalli
151129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School(New Building) Room No.04, Bhattarahalli
151130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School Room No.1, Sigehalli
151131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School Room No.02, Sigehalli
151132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School Room No.03, Sigehalli
151133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School Room No.04, Sigehalli
151134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School Room No. 05, Sigehalli
151135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 06, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School Room No. 06, Sigehalli
151136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No. 07, Sigehalli
151137ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. First Grade College, Room.No.1, K R Pura
151138ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 01, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 01, K.R.Pura
151139ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.02, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 02, K.R.Pura
151140ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.03, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 03, K.R.Pura
151141ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.04, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 04, K.R.Pura
151142ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.05, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 05, K.R.Pura
151143ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.06, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 06, K.R.Pura
151144ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.07, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 07, K.R.Pura
151145ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.08, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 08, K.R.Pura
151146ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.09, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 09, K.R.Pura
151147ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.01, ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರGovt Model Primary School. Room.No.01, Triveni Nagar, 151-K R Pura
151148ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.02, ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರGovt Model Primary School. Room.No.02, Triveni Nagar, 151-K R Pura
151149ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತ್ರಿವೇಣಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ03Nammura Govt. Higher Primary School, Triveninagara Room No03
151150ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04, ತ್ರಿವೇಣಿನಗರNammura Govt. Higher Primary School, Room No 04, Triveninagra
151151ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. Model School,BEO Office-South Range Room No-01, K R Pura
151152ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 10, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 10, K.R.Pura
151153ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 11, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 11, K.R.Pura
151154ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 12, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 12, K.R.Pura
151155ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 13, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 13, K.R.Pura
151156ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 02, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. First Grade College, Room No- 02, K R Pura
151157ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 03, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. First Grade College, Room No- 03, K R Pura
151158ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. First Grade College, Room No-04, K R Pura
151159ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆ,ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room no-3,Christ The King School RM Nagara,Bangalore-560016
151160ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4,ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-4,Christ The King School RM Nagara,Bangalore-560016
151161ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-1,St. Anthony Primary School,RM nagar Bangalore-560016
151162ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಎಂ.ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-9St Anthony English School,R.M.Nagar,Bangalore-560016 Room no.9
151163ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-10, ಆರ್.ಎಂ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560016St Anthony English School. Room no.10, R.M.Nagar, Bangalore-560016
151164ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-2,St Anthony Primary English School,RM nagar Bangalore-560016
151165ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-3,St Anthony Primary English School,RM nagar Bangalore-560016
151166ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-4,St Anthony English School, R M Nagar,Bangalore-560016
151167ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5,ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-5,St Anthony English School,R M Nagar,Bangalore-560016
151168ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6,ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-6,St Anthony English School,R M Nagar,Bangalore-560016
151169ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7,ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-7,St Anthony English School,R M Nagar,Bangalore-560016
151170ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಟಿ.ಸಿ. ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೃತ್ತ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Chaithanya Techno School, Room No1, T.C.Palya Main Road Raghavendra Circle,RM nagar,Bengaluru-16
151171ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಟಿ.ಸಿ. ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು-16Chithnya Techno School, Room No.2, T.C.Palya Main Road Raghavendra Circle,Bengaluru-16
151172ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8,ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-8,St Anthony English School,R M Nagar,Bangalore-560016
151173ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ,ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-4 Govt Higher Primary School,R M Nagar,Kowdenahalli,Bangalore-560016
151174ಕ್ರೈಸ್ತ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೂಂ ನಂ 01 ಬೆಂ-560016Christ The King Educational Institution Room NO-01 B-560016
151175ಕ್ರೈಸ್ತ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟೂಷನ್ ರೂಂ ನಂ 02 ಬೆಂ -560016Christ the King Educational Institution Room No-02 B-560016
151176ಕ್ರೈಸ್ತ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೂ ನಂ 03 ಬೆಂ-560016Christ The King Educational Institution Room No-03 B-560016
151177ಕ್ರೈಸ್ತ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೂಂ ನಂ 04 ಬೆಂ-560016Christ The King Educational Institution Room NO-04 B-560016
151178ಕ್ರೈಸ್ತ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೂಂ ನಂ 05 ಬೆಂ-560016Christ The King Educational Institution Room NO-05 B-560016
151179ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Christ The King SchoolRoom No-5, R M Nagar,Bangalore-560016
151180ರಾಷ್ಟ್ರೋತಾಣ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Rastrotana Vidhyakendra, R M Nagar Main road, Bangalore-560016 Room no.1
151181Rastrotana Vidhyakendra, R M Nagar Main road, Bangalore-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2ರಾಷ್ಟ್ರೋತಾಣ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಆರ್ ಎಂ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560016 room no.2
151182Rastrotana Vidhyakendra, R M Nagar Main road, Bangalore-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3ರಾಷ್ಟ್ರೋತಾಣ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಆರ್ ಎಂ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560016 room no.3
151183ರಾಷ್ಟ್ರೋತಾಣ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಆರ್ ಎಂ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Rastrotana Vidhyakendra, R M Nagar Main road, Bangalore-560016 Room no.3
151184Rastrotana Vidhyakendra, R M Nagar Main road, Bangalore-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4ರಾಷ್ಟ್ರೋತಾಣ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಆರ್ ಎಂ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560016 Room no.4
151185ರಾಷ್ಟ್ರೋತಾಣ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಆರ್ ಎಂ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560016, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Rastrotana Vidhyakendra, R M Nagar Main road, Bangalore-560016 Room no.5
151186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ ,ಟಿ .ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ,ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು -16Govt.Lower Primary School,Room No-1,(New Building) Muneshwara Nagara, T.C.Palya Main Road,Bangaluru-16
151187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ ,ಟಿ .ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ,ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು -16Govt.Lower Primary School,Room No-2,(New Building) Muneshwara Nagara, T.C.Palya Main Road,Bangaluru-16
151188ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ ,ಟಿ .ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ,ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು -16Govt.Lower Primary School,Room No-2,(New Building) Muneshwara Nagara, T.C.Palya Main Road,Bangaluru-16
151189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೂರ್ತಿನಗರ, ದೂರವಾಣಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-50016Govt lower Primary School, Room No-1, Lakshmanamurthy nagara Dooravaninagara Bengaluru-16
151190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೂರ್ತಿನಗರ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ದೂರವಾಣಿನಗರ, ಬಂಗಳೂರು-16Govt Lower Primary School, Room No-2, Lakshmanamurthy naga Ramamurthy Nagar Dooravaninagara Bengaluru-16
151191ವಿಕಾಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vikas High School, Ramamurthy Nagar (R M Nagar)Vijinapura Room No-1
151192ವಿಕಾಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Vikas High School, Ramamurthy Nagar Vijinapura Room No-2
151193ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ವಿಕಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ (ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ)Room No-3 Vikas High School, Ramamurthy Nagar (R M Nagar)
151194ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ವಿಕಾಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರRoom No-4 Vikas High School, R M Nagar
151195ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ವಿಕಾಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರRoom no-5 Vikas High School, R M Nagar
151196ರಾಷ್ಟ್ರೋತಾಣ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಆರ್ ಎಂ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-10Rastrotana Vidhyakendra, R M Nagar Main road, Bangalore-560016, Room no.10
151197ರಾಷ್ಟ್ರೋತಾಣ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಆರ್ ಎಂ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560016, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-11Rastrotana Vidhyakendra, R M Nagar Main road, Bangalore-560016, Room no.11
151198ರಾಷ್ಟ್ರೋತಾಣ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಆರ್ ಎಂ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-12Rastrotana Vidhyakendra, R M Nagar Main road, Bangalore-560016 Room no.12
151199ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 pin code 560016Kumarans School, Vijinipura Room no-1 pin code 560016
151200ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಪಿನ್ ಕೋಡ್ 560016Kumarans School, Vijinapura Room no-2 pin code 560016
151201ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಪಿನ್ ಕೋಡ್ 560016Kumarans School, Vijinapura Room no-3 pin code 560016
151202ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-1,Govt Higher Primary School,Ambedkar Nagar, R M Nagar,Bangalore-560016
151203ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-1,Govt High School,Ambedkar Nagar,R M Nagar,Bangalore-560016
151204ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-2,Govt High School,Ambedkar Nagar,R M Nagar,Bangalore-560016
151205ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560016Room No-3 Govt High School,Ambedkar Nagar,R M Nagar,Bangalore-560016
151206ಮದರ್ ಮೇರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ಸುಧಾಸಾಗರ ಹೋಟಲ್ ಎದುರು,ಬೆಂಗಳೂರು-16Mother Mary School, Room No-1, 3rd cross, Ramamurthy nagara, opposit Sudhasagar Hotel, Bengaluru-16
151207ಮದರ್ ಮೇರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಸುಧಾಸಾಗರ ಹೋಟಲ್ ಎದುರು, ದೂರವಾಣಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-16Mother Mary School, Room No-2, 3rd cross, Ramamurthynagara opposite Sudhasagara Hote, Dooravaninagara Bengaluru-16.
151208ಮದರ್ ಮೇರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತ, ಸುದಾಸಾಗರ ಹೋಟಲ್ ಎದುರು, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ದೂರವಾಣಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-16.Mother Mary School, Room No-3, 3rd Cross, opposit Sudhasagara Hotel, Ramamurthy nagara Dooravaningara Bengaluru-16
151209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School Room No.1, ChikkaBasavanapura
151210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಚಿಕ್ಕಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School Room No.02, ChikkaBasavanapura
151211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 ಚಿಕ್ಕಬಸವನಪುರGovt Higher Primary School, Room No 03, ChikkaBasavanapura
151212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04, ಚಿಕ್ಕಬಸವನಪುರGovt Higher Primary School, Room No 04, ChikkaBasavanapura
151213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ. 05 ಚಿಕ್ಕಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School,room no 05 ChikkaBasavanapura
151214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 06 ಚಿಕ್ಕಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School, room no 06, ChikkaBasavanapura
151215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07, ಚಿಕ್ಕಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School, Room No. 07, ChikkaBasavanapura
151216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08, ಚಿಕ್ಕಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School, Room No. 08, ChikkaBasavanapura
151217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 09, ಚಿಕ್ಕಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School Room No. 09, ChikkaBasavanapura
151218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 10, ಚಿಕ್ಕಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School Room No. 10, ChikkaBasavanapura
151219ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೇವಸಂದ್ರAmara Jyothi English School, Room No. 1, Devasandra
151220ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ದೇವಸಂದ್ರAmara Jyothi English School, Room No. 02, Devasandra
151221ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School Room No.03, Devasandra
151222ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School, Room No-04, Devasandra
151223ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School, Room No-05, Devasandra
151224ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 06, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School, Room No.06, Devasandra
151225ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School, Room No. 07, Devasandra
151226ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School, Room No. 08, Devasandra
151227ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 09, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School, Room No. 09, Devasandra
151228ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 10, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School, Room No. 10, Devasandra
151229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05, ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರGovt. Higher Primary School, Room No. 05, Thriveni Nagar
151230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 06, ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರGovt. Higher Primary School, Room No. 06, Thriveni Nagar
151231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07, ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರGovt. Higher Primary School, Room No. 07, Thriveni Nagar
151232ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.08, ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರSamudaya Bhavana Nursery School,Room No.08, Thriveni Nagar
151233ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.02, ಕೆ ಆರ್ ಪುರGovt. PU College (High School Division) Room No 02, K.R.Pura
151234ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School, Room No. 1, Devasandra
151235ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School, Room No. 02, Devasandra
151236ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 03, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School,Room No.03, Devasandra
151237ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 04, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School,Room No. 04, Devasandra
151238ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 05, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School,Room No. 05, Devasandra
151239ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 06, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School, Room No. 06, Devasandra
151240ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School, Room No. 07, Devasandra
151241ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School, Room No. 08, Devasandra
151242ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana primary School, Room No.01, Devasandra
151243ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana primary School, Room No.02, Devasandra
151244ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ದೇವಸಂದ್ರBharathi Vidyanikethana Primary School, Room No-3, Devasandra
151245ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04 ದೇವಸಂದ್ರBharathi Vidyanikethana primary School, Room No-04 Devasandra
151246ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01, ದೂರವಾಣಿ ನಗರI T I Vidyamandira High School, Room No-01, Dooravani Nagar
151247ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02, ದೂರವಾಣಿ ನಗರI T I Vidyamandira High School, Room No-02, Dooravani Nagar
151248ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03, ದೂರವಾಣಿ ನಗರI T I Vidyamandira High School, Room No-03, Dooravani Nagar
151249ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04, ದೂರವಾಣಿ ನಗರI T I Vidyamandira High School, Room No-04, Dooravani Nagar
151250ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05 ದೂರವಾಣಿನಗರI T I Vidyamandira High School, Room No-05 Dooravani nagara
151251ಜೂಬಿಲಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಪಿನ್ ಕೋಡ್ 560016Jubilee School, Vijinapura, Room no.1 pin code 560016
151252ಜೂಬಿಲಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಪಿನ್ ಕೋಡ್ 560016Jubilee School, Vijinapura, Room no-2 pin code 560016
151253ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1 ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಿನಾಪುರ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ 560016Room No1,Multipurpose Khadi Gramodyoga Training Center, Vijinapura pin code 560016
151254ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ2,ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಿನಾಪುರRoom No2,Multipurpose Khadi Gramodyoga Training Center, Vijinapura
151255ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ3, ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಿನಾಪುರRoom No3,Multipurpose Khadi Gramodyoga Training Center, Vijinapura
151256ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ4 ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಿನಾಪುರRoom No4,Multipurpose Khadi Gramodyoga Training Center, Vijinapura
151257ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1 ಗಾಯಿತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರRoom No1,Gayithri Nursery School, Vijinapura
151258ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ2 ಗಾಯಿತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರRoom No2,Gayithri Nursery School, Vinijapura
151259ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ3 ಗಾಯಿತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರRoom No3,Gayithri Nursary School, Vijinapura
151260ಗಾಯಿತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Gayithri Nursery School, Vininapura, Room no.4
151261ಗಾಯಿತ್ರಿನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Gayithri Nursery School, Vijinapura, Room no.5
151262ಗಾಯಿತ್ರಿನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Gayithri Nursery School, Vijinapura, Room no.6
151263ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt.Urdu medium primary school , Flat form road, Vijinapura, Room no-2
151264ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ,ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt.Urdu medium primary school , Vijinapura,Flat farm, Road Room no.3
151265ಗಾಯಿತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Gayithri Nursery School, Vijinapura, Room no.7
151266ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Kumaran School, Vijinapura Room no-4
151267ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Kumaran School, Vijinapura Room no-5
151268ಶ್ರೀ ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ ಸಂಖ್ಯೆ-5Sri Kumarans School, Vijinapura Room no-5
151269ಶ್ರೀ ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ ಸಂಖ್ಯೆ-7Sri Kumarans School, Vijinapura Room no-7
151270ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Ambedkar Nagar, Vijinapura, Room no.1
151271ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Ambedkar Nagar, Vijinapura, Room no.2
151272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Higher Primary School, Ambedkar Nagar, Vijinapura, Room no.3
151273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Higher Primary School, Ambedkar Nagar, Vijinapura, Room no.4
151274ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt.Urdu medium primary school , Flat Farm Road, Vijinapura, Room no-1
151275ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ5 ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಿನಾಪುರRoom No5,Multipurpose Khadi Gramodyaga Training Center, Vijinapura
151276ಜುಬ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Jubilee School, Vijinapura, Room no.3
151277ಜುಬ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Jubilee School, Vijinapura Room No-4
151278ಜುಬ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Jubilee School, Vijinapura Room no-5
151279ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Ashraya School, Vijinapura, Room no.1
151280ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Ashraya School, Vijinapura, Room no.2
151281ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Ashraya School, Vijinapura, Room no.3
151282ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೇವಸಂದ್ರGovt Urdu School Room No. 1, Devasandra
151283ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyaniketana primary School, and college New Building, Room No. 05, Devasandra
151284ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 06, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyaniketana primary School, college New Building, Room No. 06, Devasandra
151285ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana primary School , and college New Building, Room No. 07, Devasandra
151286ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana Primary School, and College New Building, Room No. 08, Devasandra
151287ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 09, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana Primary School , and college New Building, Room No 09, Devasandra
151288ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-10 ದೇವಸಂದ್ರBharathiya vidyanikethan primary school and college new buildiny room no: 10 devasandra
151289ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana primary School , and college Room No 11, New Building, Devasandra
151290ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 12, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana primary School ,and college Room No 12. new Building, Devasandra
151291ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 13, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ದೇವಸಂದ್ರBharathi Vidyanikethana primary School ,and college Room No 13, new Building Devasandra
151292ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರGovt Lower Primary School , Room No 1, Chikka Devasandra
151293ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರGovt Lower Primary School , Room No 2, Chikka Devasandra
151294ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರGovt Lower Primary School, Room No. 3, Chikka Devasandra
151295ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರGovt Lower Primary School, Room No. 4, Chikka Devasandra
151296ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರGovt Lower Primary School, Room No. 5, Chikka Devasandra
151297ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School. Room No. 6, Chikka Devasandra
151298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ1, ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Higher Primary School, room no 1, B Narayanapura
151299ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2, ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Higher Primary School, Room-2 B Narayanapura
151300ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರGovt Higher Primary School, Room No-3 B Narayanapura
151301ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ, ಎ ನಾರಾಯಣಪುರAnganavadi Centre Building, A Narayanapura
151302ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ, ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ( ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಕಚೇರಿ ಪಟಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ)B B M P Help Centre Building, A Narayanapura ( B W S S B Office PatalammaTempel Near )
151303ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Higher Primary School, Room No -4 B Narayanapura
151304ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Higher Primary School,Room No-5 B Narayanapura
151305ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3, ಉದಯನಗರNew Brilliant English School, Room no.3, Udayanagar
151306ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.4, ಉದಯನಗರNew Brilliant English School,Room No.4, Udayanagar
151307ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.5, ಉದಯನಗರNew Brilliant English School,Room No.5, Udayanagar
151308ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ವಿಜಿನಾಪುರHilal Urdu Primary School,Room No-1 Darga Mohalla, Vijinapura
151309ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ವಿಜಿನಾಪುರHilal Urdu Primary School,Room No-2 Darga Mohalla, Vijinapura
151310ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ವಿಜಿನಾಪುರHilal Urdu High School,room No-3 Darga Mohalla Vijinapura
151311ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ವಿಜಿನಾಪುರHilal Urdu Primary School,Room No-4 Darga Mohalla, Vijinapura
151312ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -5 ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ವಿಜಿನಾಪುರHilal Urdu High School, Room No-5 Darga Mohalla, Vijinapura
151313ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ.ಸಂ.1, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆಂಧ್ರ ಕಾಲೋನಿGovt Lower Primary School, Room No.1, 2nd Cross, Andhra Colony
151314ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Anganavadi Center 3rd Cross ANDRA COLONYROOM NO: 2
151315ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ-1, ಉದಯನಗರFathima English School, Room No.1, Udayanagar
151316ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ-ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, ಉದಯನಗರFathima English School Room No-2, Udayanagar
151317ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ-3, ಉದಯನಗರFathima English School-3, Udayanagar
151318ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ-4, ಉದಯನಗರFathima English School-4, Udayanagar
151319ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-4, ಉದಯನಗರFathima English School-4, Udayanagar
151320ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-5, ಉದಯನಗರFathima English School-,5 Udayanagar
151321ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4 ಉದಯನಗರNew Brilliant English School,Room No-4 Udayanagar
151322ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಉದಯನಗರNEW BRILLIANT English School, Room No-5 Udayanagar
151323ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಎನ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಉದಯನಗರInfant Convent School, N M R Layout,Room No-1 Udayanagar
151324ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಎನ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಉದಯನಗರInfant Convent School, N M R Layout,Room No-2 Udayanagar
151325ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಎನ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಉದಯನಗರInfant Convent School,N M R Layout, Room No-3 Udayanagar
151326ಮಾಡೋಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಧಿರಾಗಾಂಧಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉದಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3Madonna School Indhiragandhi Street Udayanagara Room No-3
151327ಮಾಡೋಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಧಿರಾಗಾಂಧಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉದಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4MADONNA School INDHIRAGANDHI Street Udayangara Room -4
151328ಮಾಡೋಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಧಿರಾಗಾಂಧಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉದಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3Madonna School Indhiragandhi Street Udayanagra Room-3
151329ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ಉದಯನಗರNew Brilliant English School,Room No-6 Udayanagar
151330ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಉದಯನಗರ 14 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-07New Brilliant English School, Udayanagar Room No-07
151331ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಂಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು-16Govt Model Primary School, Room No-1, New Building A Narayanapura,Bande Bngaluru-16
151332ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ , ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಂಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು 16Govt. Model Primary School, Room No-2,New Building A Narayanapura Bande Bangalore 16
151333ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಂಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-16Govt.Model Primary School, Room No-3, A Narayanapura Bande, Bangaluru-16
151334ಮೈತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1Mythri English School, A Narayanapura Room-1
151335ಮೈತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಎ ನಾರಾಯಣಪುರMythri English School,Room No-2 A Narayanapura
151336ಮೈತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3 ಎ ನಾರಾಯಣಪುರMythri English School,Room No-3 A Narayanapura
151337ಮೈತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4 ಎ ನಾರಾಯಣಪುರMythri English School,Room No-4 A Narayanapura
151338ಮೈತ್ರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಸ್ತ, ಬೆ-16MAITHRI ENGLISH SCHOOL A Room No:5 Indiragandhi Road A
151339ಹೋಲಿ ವಿಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಆಕಾಶ್ ನಗರ ಅನುಗ್ರಹ ಲೇಔಟ್, ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬೆಂ-16HOLY VISION ENGLISH HIGH SCHOOL ROOM NO:1 AKASH NAGARA ANUGRAHA , LAYOUT
151340ಹೋಲಿ ವಿಷನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆಕಾಶ್‌ ನಗರ, ಅನುಗ್ರಹ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆHoli Vision English School, Akash Nagar, Anugraha Layout Mainroad
151341ಹೋಲಿ ವಿಷನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆಕಾಶ್‌ ನಗರ, ಅನುಗ್ರಹ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆHoli Vision English School, Akash Nagar, Anugraha Layout Mainroad
151342ಹೋಲಿ ವಿಷನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-3, ಆಕಾಶ್‌ ನಗರ, ಅನುಗ್ರಹ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆHoli Vision English School, Room No-3, Akash Nagar, Anugraha Layout Mainroad
151343ಮಡೋಣ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ, ಉದಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-16Madona School, Room No-1, Indiragandhi Road,Udayangara Bengaluru-16
151344ಮಡೋನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ಉದಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-16Madonna English School, Room No-2,Indiragandhi Road,Udayanagara, Bangaluru-16
151345ಮೈತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ, ಉದಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-16Mythri English School, Room No-4, Indiragandhi road, udayanagara Bengaluru-16
151346ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸಿಂಗಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School, Room No-3, Singaiahna Palya
151347ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಿಂಗಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Room No, 2, Singaiahna Palya
151348ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 ಸಿಂಗಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Room No.03 Singaiahana Palya
151349ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರGovt . Higher Primary School, Mahadevapura
151350ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರGovt . Higher Primary School, Mahadevapura
151351ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರGovt . Higher Primary School, Mahadevapura
151352ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಹದೇವಪುರPragathi Public School, Munireddy Layout, Mahadevapura
151353ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಹದೇವಪುರPragathi Public School, Munireddy Layout, Mahadevapura
151354ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಹದೇವಪುರPragathi Public School, Munireddy Layout, Mahadevapura
151355ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಹದೇವಪುರPragathi Public School, Munireddy Layout, Mahadevapura
151356ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಹದೇವಪುರPragathi Public School, Munireddy Layout, Mahadevapura
151357ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಹದೇವಪುರPragathi Public School, Munireddy Layout, Mahadevapura
151358ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2HAL East Primary And Girls High School, Central Town Ship, Room No-2
151359ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1HAL East Primary And Girls High School, Central Town Ship, Room No-1
151360ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ ರೂಂ.ನಂ.1Indian Public School Ramaiah Reddy Colony, Vignana Nagar, Room.No.1
151361ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ರಾಮಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ, ರೂ. ನಂ.2Indian Public School, Ramaiah Reddy Colony, Vignana Nagar, Room No. 2
151362ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ವಿಭೂತಿಪುರ, ರೂ.ನಂ.1,Veerabhadra Swamy High School, Vibhuthipura, Room.No.1
151363ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ .2, ವಿಭೂತಿಪುರVeerabhadra Swamy High School Room.No.2, Vibhuthipura
151364ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭೂತಿಪುರ ರೂಂ. ನಂ. 3,Veerabhadra Swamy High School Vibhuthipura Room No.3,
151365ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3INDIAN PUBLIC SCHOOL RAMAIAH REDDY COLONY VIGNANANGARA ROOM NO 3
151366ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4NDIAN PUBLIC SCHOOL RAMAIAH REDDY COLONY VIGNANANGARA ROOM NO -4
151367ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ೨ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕುವೆಂಪು ರೋಡ್ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ ರೂಂ-1Good samaritan Public School 2nd Cross Kuvempu road Vignanananagara Room 1
151368ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ೨ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕುವೆಂಪು ರೋಡ್ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ ರೂಂ-2Good Samaritan Public School 2nd Cross Kuvempu road Vignanananagara Room-2
151369ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ೨ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕುವೆಂಪು ರೋಡ್ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ ರೂಂ-3Good samaritan Public School 2nd cross Kuvempu road Vignanananagara Room -3
151370ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ೨ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕುವೆಂಪು ರೋಡ್ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ ರೂಂ-4Good samaritan Public School 2nd Cross Kuvempu road Vignanananagara Room -4
151371ಎಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1L R Internatinal school, Vignana Nagar, Kaggadasapura Mainroad Room No-1
151372ಎಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ -2 ವಿಜ್ಞಾನನನಗರ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮೈನ್ ರೋಡ್L R International, Vignana Nagar,Room No-2 Kaggadasapura Mainroad
151373ಎಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ -3 ವಿಜ್ಞಾನನನಗರ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮೈನ್ ರೋಡ್L R International School Room No.3, Vignana Nagar, Kaggadasapura Mainroad
151374ಎಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4L R International School, Room No.4, Vignana Nagar, Kaggadasapura Mainroad
151375ಎಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ -5 ವಿಜ್ಞಾನನನಗರ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮೈನ್ ರೋಡ್L R International School, Room No.5, Vignana Nagar, Kaggadasapura Mainroad
151376ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿಭೂತಿಪುರGovt. Lower Primary School Room No-1, Vibhuthipura
151377ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿಭೂತಿಪುರGovt. Lower Primary School, Room No-2, Vibhuthipura
151378ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ವಿಭೂತಿಪುರVeerabdraswamy High School, Room No-4, Vibhuthipura
151379ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ವಿಭೂತಿಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5,Veerabhadraswamy High School, Vibhuthipura Room No-5
151380ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ವಿಭೂತಿಪುರVeerabhadraswamy High School, Room No-6, Vibhuthipura
151381ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7, ವಿಭೂತಿಪುರVeerabhadraswamy High School, Room No 7, Vibhuthipura
151382ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8, ವಿಭೂತಿಪುರVeerabhadraswamy High School, Room No - 8, Vibhuthipura
151383ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಅನ್ನಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Room No-1, Annasandra Palya
151384ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಅನ್ನಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Room No-2, Annasandra Palya
151385ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಚರ್ಚ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿನಾಯಕ ನಗರK M P Church School, Room No-1, Vinayaka Nagar
151386ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಚರ್ಚ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿನಾಯಕ ನಗರK M P Church School, Room No-2, Vinayaka Nagar
151387ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಚರ್ಚ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವಿನಾಯಕ ನಗರK M P Church School, Room No-3, Vinayaka Nagar
151388ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಚರ್ಚ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ವಿನಾಯಕ ನಗರK M P Church School, Room No-4, Vinayaka Nagar
151389ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿಮಾನಪುರ, (ಜಗದೀಶ ನಗರ)Govt Kannada Model School, Room No-2, Vimanapura, (Jagadeesha Nagar)
151390ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿಮಾನಪುರ, (ಜಗದೀಶ ನಗರ)Govt Kannada Model School, Room No-2, Vimanapura, (Jagadeesha Nagar)
151391ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರ, (ಜಗದೀಶ ನಗರ)Govt Lower Kannada Primary School old bulinding, Room No-1, Nelluru Pura, (Jagadeesha Nagar)
151392ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರ, (ಜಗದೀಶ ನಗರ)Govt Lower Kannada Primary School old building, Room No-2, Nelluru Pura, (Jagadeesha Nagar)
151393ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರ, (ಜಗದೀಶ ನಗರ)Govt Lower Kannada Primary School old building, Room No-3, Nelluru Pura, (Jagadeesha Nagar)
151394ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ಜಗದೀಶ್ ನಗರ ನಲ್ಲೂರುಪುರಂB B M P Help Center, Room No-1, Nelluru Pura, (Jagadeesha Nagar)
151395ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ವಿಮಾನಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1GOVT KANNADA PRIMARY SCHOOL ROOM NO- 1 VIMANAPURA
151396ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರ,(ಜಗದೀಶ ನಗರ)Anganawadi Kendra Room No-1, Nelluru Pura, (Jagadeesha Nagar)
151397ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Telugu Primary School, Nelluru Puram, Room No-1
151398ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Telugu Primary School, Nelluru Puram, Room No-2
151399ಸೇಕ್ರೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿಮಾನಪುರSecred Art High School, Room No-1, Vimanapura
151400ಸಿಕ್ರೇಡ್‌ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿಮಾನಪುರSecred Art High School, Room No-2, Vimanapura
151401ಸಿಕ್ರೇಡ್‌ ಹಾರ್ಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವಿಮಾನಪುರSecred Art High School, Room No-3, Vimanapura
151402ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura Primary School, Room No-1, West Town Ship
151403ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura Primary School, Room No-2, West Town Ship
151404ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura Primary School, Room No-3, West Town Ship
151405ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura Primary School, Room No-4, West Town Ship
151406ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura Primary School, Room No-5, West Town Ship
151407ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura Primary School, Room No-6, West Town Ship
151408ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿಮಾನಪುರKairali Nilayam High School Room No-1, Vimanapura
151409ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 2, ವಿಮಾನಪುರKyrali Nilayam High School, Room No 2, Vimanapura
151410ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವಿಮಾನಪುರKairali Nilayam High School, Room No-3, Vimanapura
151411ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ವಿಮಾನಪುರKairali Nilayam High School, Room No-4, Vimanapura
151412ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ವಿಮಾನಪುರKairali Nilayam High School, Room No-5, Vimanapura
151413ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ವಿಮಾನಪುರKyrali Nilaya High School, Room No-6, Vimanapura
151414ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರNew Oxford School Room No-2, L B S Nagar
151415ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರNew Oxford School Room No-2, L B S Nagar
151416ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರNew Oxford School Room No-3, L B S Nagar
151417ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರNew Oxford School Room No-4, L B S Nagar
151418ಕಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯೇ ಹೋಂ ಎಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Kids Castel Play L B S Nagara Home Room -1
151419ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ -1 ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರPresidency Church School Room-1 L B S Nagar
151420ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ -2 ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರPresidency Church School Room-2 L B S Nagar
151421ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ -3Presidency Church School Room-3
151422Hello Kids Castel Play Home Room -1 L B S Nagaraಹಾಲೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲೆ ಹೋಮ್ ಎಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1
151423ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿಭೂತಿಪುರBharathiya Gramina Mahila Mandali, Room No-1, Vibhuthipura
151424ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿಭೂತಿಪುರBharathiya Gramina Mahila Mandali, Room No-2, Vibhuthipura
151425ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ವಿಭೂತಿಪುರBharathiya Gramina Mahila Mandali, Room No-3, Vibhuthipura
151426ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿಭೂತಿಪುರBharathiya Gramina Mahila Mandali, Room No-2, Vibhuthipura
151427ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿಭೂತಿಪುರBharathiya Gramina Mahila Mandali, Room No-1, Vibhuthipura
151428ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌HAL East Primary and Girls High School, Room No-2, Central Town Ship
151429ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌HAL East Primary and Girls High School, Room No-3, Central Town Ship
151430ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌HAL East Primary and Girls High School, Room No-4, Central Town Ship
151431ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಿಮನಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪೂರ್ವ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura High School,East Centrel Towan ship Room No-1, East Town Ship
151432ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಿಮನಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪೂರ್ವ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura High School, East Centaral Towan Ship Room No-2, East Town Ship
151433ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪೂರ್ವ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura High School, East Centrel Towan Ship Room No-2, East Town Ship
151434ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಪೂರ್ವ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura High School,East CDolony Central Towan Ship Room No-3, East Town Ship
151435290-ನ್ಯೂ ಪ್ರಥಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪೈ ಲೇ ಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು-16New pratham public school,Room no.1 ,2nd main Pai layout Bangaluru-16
151436ನ್ಯೂ ಪ್ರಥಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪೈ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 16New Pratham Public School Room No 2 2nd main Pai Layout Bangalore 16
151437ನ್ಯೂ ಪ್ರಥಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪೈ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-16New Pratham Public School, Room No-3,2nd main Pai Layout, Bangaluru-16
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.