2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1501ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Challahalli Village
1502ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಮಾರಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room.No.1, Marasandra
1503ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಮಾರಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room.No.2, Marasandra
1504ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ನೆಲ್ಲಕುಂಟೆGovt Higher Primary School, Nellukunte
1505ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಡತನ ಮಲೆGovt Lower, Primary School, Kadathanamale
1506ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮನಹಳ್ಳಿGovt Lower, Primary School, Sriramanahalli
1507ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹನಿಯೂರುGovt Lower, Primary School, Haniyur
1508ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾರ್ಲಾಪುರSamudaya Bhavana Karlapura
1509ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಪುರGovt Higher Primary School Kamakshipura
15010ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಅರಕೆರೆGrama Panchayathi Office, Arakere
15011ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬೈರಾಪುರGovt Lower Primary School, Byrapura
15012ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ಸುರದೇನುಪುರGovt Higher Primary School,Room No-1 Suradenpura
15013ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2 ಸುರದೇನುಪುರGovt Higher Primary School, Room No-2 Suradenpura
15014ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆGovt Lower Primary School,Sadenahalli Layout
15015ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School,Sadenahalli
15016ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Sonnenahalli
15017ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Byata Room No-1
15018ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Byata Room No-2
15019ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಕೋಳು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Kakolu Room No-1
15020ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಕೋಳು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Kakolu Room-2
15021ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Chokkanahalli
15022ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಅದ್ದೆವಿಶ್ವನಾಥಪುರGovt Lower Primary School, Room.No.1,Addevishwanathapura
15023ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಅದ್ದೆವಿಶ್ವನಾಥಪುರGovt Lower Primary School,Room.No.2, Addevishwanathapura
15024ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ರಾಜಾನುಕುಂಟೆGovt Higher Primary School, Room.No.1, Rajanukunte
15025ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ರಾಜಾನುಕುಂಟೆGovt Higher Primary School, Room.No-2 Rajanukunte
15026ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ರಾಜಾನುಕುಂಟೆGovt Higher Primary School, Room No-3 Rajanukunte
15027ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Higher Primary School,Rajanukunte,Room No-4
15028ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅದ್ದಿಗಾನ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School, Addiganahalli, Room No-1
15029ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅದ್ದಿಗಾನ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School, Addiganahalli Room No-2
15030ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅದ್ದಿಗಾನ ಹಳ್ಳಿAnganavadi Kendra, Addiganahalli
15031ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಟಗಲ್‌ಪುರGovt Lower Primary School, Itagalpura
15032ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ದಿಬ್ಬೂರುGovt Higher Primary School, Room.No.1, Dibburu
15033ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Shyanubhoganahalli
15034ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Linganahalli
15035ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೀತಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Seethakempanahalli
15036ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮತ್ಕೂರುGovt Higher Primary School, Mathkuru
15037ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Madappanahalli
15038ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಸಿಂಗನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Kannada Higher School,old Bulding Room.No.1, Singanayakanahalli
15039ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಸಿಂಗನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Kannada Higher School,old Bulding Room.No.3, Singanayakanahalli
15040ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಸಿಂಗನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Kannada Higher Primary School, Old Building, Room.No.2, Singanayakanahalli
15041ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Honnenahalli
15042ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗದಾಸನಹಳ್ಳಿGovt Kannada Lower Primary School, Nagadasanahalli
15043ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Gantiganahalli
15044ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.1Govt Lower Primary School, Avalahalli room no.1
15045ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.2Govt Lower Primary School, Avalahalli room no.2
15046ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಅನಂತಪುರNammura Govt Lower Primary School Room.No.1, Ananthapura
15047ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಅನಂತಪುರNammura Govt Lower Primary School, Room.No.2, Ananthapura
15048ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಅನಂತಪುರNammura Govt Lower Primary School. Room.No-3 Ananthapura
15049ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಅನಂತಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Anganavadi Kendra Ananthapura Room No-4
15050ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿSamudaya Bhavana Mylappanahalli
15051ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಶಿವಕೋಟೆGovt Model Primary School , Room.No.1, Shivakote
15052ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಶಿವಕೋಟೆGovt Model Primary School, Room.No.2, Shivakote
15053ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾವಳ್ಳಿಪುರGovt Lower Primary School, Mavallipura
15054ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School,Muttugadahalli
15055ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Madhugirihalli
15056ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಐವರಕಂಡಪುರGovt Higher Primary School, Room.No.1, Ivarakandapura
15057ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಐವರಕಂಡಪುರGovt Higher Primary School, Room.No.2, Ivarakandapura
15058ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಎನ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಹೆಸರಘಟ್ಟH S L N Vidyasamsthe Room No-1 Hesaraghatta
15059ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಎನ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಹೆಸರಘಟ್ಟH S L N Vidyasamsthe Room No-2 Hesaraghatta
15060ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಎನ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಹೆಸರಘಟ್ಟH S L N Vidyasamsthe,Room.No.3, Hesaraghatta
15061ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಎನ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಹೆಸರಘಟ್ಟH S L N Vidyasamsthe, Room.No.4, Hesaraghatta
15062ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಹೆಸರಘಟ್ಟGovt Model Primary School, Room.No.1, Hesaraghatta
15063ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಹೆಸರಘಟ್ಟGovt Model Primary School,Room.No.5, Hesaraghatta
15064ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2,; ಹೆಸರಘಟ್ಟGovt Model Primary School, Room.No.2, Hesaraghatta
15065ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಹೆಸರಘಟ್ಟGovt Model Primary School,Room.No.3, Hesaraghatta
15066ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಹೆಸರಘಟ್ಟGovt Model Primary Scholl, Room.No.4, Hesaraghatta
15067ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Guddadahalli
15068ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳಿಜಾಜಿGovt Lower Primary School, Bilijaji
15069ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Dasenahalli
15070ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Kukkanahalli
15071ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಪಾಲಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Gopalapura Room No-1
15072ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಪಾಲಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Gopalapura Room No-2
15073ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೋಟಗೆರೆGovt Lower Primary School, Thotagere
15074ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Hosahallipalya
15075ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕೊಡಿಗೇತಿರುಮಲಾಪುರGovt Higher Primary School, Room.No.1, Kodigethirumalapura
15076ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕೊಡಿಗೇತಿರುಮಲಾಪುರGovt Higher Primary School, Room.No.2, Kodigethirumalapura
15077ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School, Room.No.1, Nagenahalli
15078ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School, Room.No.2, Nagenahalli
15079ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School, Room.No.4, Nagenahalli
15080ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School, Room.No.4, Nagenahalli
15081ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ.1, ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Lower Primary School, Room No.1, Kenchenahalli
15082ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿNammura Govt Lower Primary School, Room.No.1, Harohalli
15083ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿNammura Govt Lower Primary School, Room.No.2, Harohalli
15084ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room.No.1, Ramagondanahalli
15085ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room.No.2, Ramagondanahalli
15086ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಬ್ಯಾಲಕೆರೆGovt Higher Primary School, Room.No.1, Byalakere
15087ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಬ್ಯಾಲಕೆರೆGovt Higher Primary School, Room.No.2 Byalakere
15088ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ತೆ.3 ಬ್ಯಾಲಕೆರೆGovt Higher Primary School Room.No.3 Byalakere
15089ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಕೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School, Pakegowdanapalya
15090ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರೆನಾಗಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Thorenagasandra
15091ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಸಂದ್ರGovt Lower Primary School, Honnasandra
15092ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಸ್ಕೂರುGovt Higher Primary School, Huskur
15093ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆತ್ತನಗೆರೆGovt Higher Primary School, Betthanagere
15094ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮತ್ತಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.1Govt Higher Primary School, Matthahalli room no1
15095ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮತ್ತಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.2Govt Higher Primary School, Matthahalli Room no.2
15096ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನ ಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room.No.1, Hurulichikkanahalli
15097ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room.No.2, Hurulichikkanahalli
15098ಸಿಕ್ರೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕಸಘಟ್ಟಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sacred heart PU college Kasagattapura Room No-1
15099ಸಿಕ್ರೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕಸಘಟ್ಟಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sacred heart PU college Kasagattapura Room No-2
150100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Kalathammanahalli
150101ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಅಟ್ಟೂರುNammura Govt Higher Primary School, Room.No.1, Attur
150102ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಅಟ್ಟೂರುNammura Govt Higher Primary School, Room.No.2, Attur
150103ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠೆ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಅಟ್ಟೂರುNammura Govt Higher Primary School, Room.No.3, Attur
150104ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಅಟ್ಟೂರುNammura Govt Higher Primary School , Room No-4, Attur
150105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ವೀರಸಾಗರGovt Lower Primary School, Room.No.1, Veerasagara
150106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ವೀರಸಾಗರGovt Lower Primary School, Room.No.2, Veerasagara
150107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ವೆಂಕಟಾಲGovt Lower Primary School, Room.No.1, Venkatala
150108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ವೆಂಕಟಾಲGovt Lower Primary School, Room.No.2, Venkatala
150109ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವೆಂಕಟಾಲGovt. Lower Primary School, Room No.3, Venkatala
150110ಭುವನ ವಿದ್ಯಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಲೆ,ವೆಂಕಟಾಲ ಯಲಹಂಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಎನ್‌ ಹೆಚ್‌ 7,Bhuvana intutition School,venkatala yelahanka Room.No.1, NH7
150111ಭುವನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಾಲ ಯಲಹಂಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಎನ್‌ ಹೆಚ್‌ 7,Bhuvana Intuition School,venkatala yalahanka Room.No.2, NH7
150112ಜಿ ಎಸ್ ಸೇಂಟ್ ಸುಫಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1G S Saint Sufi English School Maruthinagara Room No-1
150113ಜಿ ಎಸ್ ಸೇಂಟ್ ಸುಫಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2G S Saint Sufi English School Maruthinagara Room No-2
150114ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Ramakrishna memorial Kannada Primary and High School Maruthinagar Room No-1
150115ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಯಲಹಂಕRamakrishna memorial Kannada Primary and High School Maruthinagar Room No-2 Yelahanka
150116ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಯಲಹಂಕRamakrishna memorial Kannada Primary and High School Maruthinagar Room No-5 Yelahanka
150117ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಯಲಹಂಕRamakrishna memorial Kannada Primary and High School Maruthinagar Room No-3 Yelahanka
150118ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಯಲಹಂಕRamakrishna memorial Kannada Primary and High School Maruthinagar Room No-4 Yelahanka
150119ಜಿ ಎಸ್ ಸೇಂಟ್ ಸುಫಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3G S Saint Sufi English School,Maruthinagara Room No-3
150120ಜಿ ಎಸ್ ಸೇಂಟ್ ಸುಫಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4G S Sent Saint English School, Maruthinagara Room No-4
150121ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕಾಮಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆGnana Bharathi Public School, Room.No.1, Kamakshamma Layout
150122ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕಾಮಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆGnanabharathi Public School, Room.No.2, Kamakshamma Layout
150123ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಯಲಹಂಕGovt Urdu Higher Primary School, Room.No.1, Yelahanka
150124ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಯಲಹಂಕGovt Urdu Higher Primary School, Room.No.2, Yelahanka
150125ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಯಲಹಂಕGovt Urdu Higher Primary School, Room.No.3, Yelahanka
150126ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಯಲಹಂಕGovt Urdu Higher Primary School, Room.No.4, Yelahanka
150127ಗುಡ್‌ವಿಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಯಲಹಂಕGood Will English High School, Tank Bund Road, Room No-1, Yelahanka
150128ಹಳೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Old BBMP Office Yelahanka old Town Room No-1
150129ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,ಯಲಹಂಕVijaya Jyothi English School, Room.No.1, Yelahanka
150130ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2,ಯಲಹಂಕVijaya Jyothi English School, Room.No.2,, Yelahanka
150131ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,ಯಲಹಂಕVijaya Jyothi English School, Room.No.3, Yelahanka
150132ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆGnana Bharathi Public School, Room.No.3, Kamakshamma Layout
150133ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆGnana Bharathi Public School, Room.No.4, kamakshamma Layout
150134ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆGnana Bharathi Public School, Room.No.5, Kamakshamma Layout
150135ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆSri Choudeshwari Govt.Telugu Higher School, Room No-1, Kamakshamma Layout
150136ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆSri Choudeshwari Govt.Telugu Higher School, Room No-3, Kamakshamma Layout
150137ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಲಹಂಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vijaya Jyothi English School Yelahanka Room No-1
150138ನ್ಯೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಛೇರಿ, ಯಲಹಂಕNew Bruhath Bengalore Mahanagara Palike Office, Yelahanka
150139ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಹಂಕBBMP Help Center, Puttenahalli, Yelahanka
150140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಹಂಕGovt. Lower Primary School, Room No.01, Puttenahalli, Yelahanka
150141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಹಂಕGovt. Lower Primary School, Room No.02, Puttenahalli, Yelahanka
150142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:03, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಹಂಕGovt. Lower Primary School, Room No.03, Puttenahalli, Yelahanka
150143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:05, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಹಂಕGovt. Lower Primary School, Room No.05, Puttenahalli, Yelahanka
150144ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ 4ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Nammura Govt Higher Primary Shool 4th Phase Yelahanka New Town Room No-7
150145ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ,ವೀಲ್ & ಆಕ್ಸಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎದುರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Kendriya Vidyalaya School opp of Wheel & Axel Yelahanka new town Room No-2
150146ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ ,ವೀಲ್ & ಆಕ್ಸಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎದುರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Kendriya Vidyalaya School, opp of Wheel & Axle Factory, Yelahanka new town Room No.-3
150147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Lower Primary School Puttenahalli Room No-4
150148ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 4ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Higher Primary School, Room No.1, 4th Phase Yelahanka New town
150149ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 4ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Higher Primary School,Room No.2, 4th Phase Yelahanka New town
150150ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,4ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Higher Primary School,Room No.3, 4th Phase Yelahanka New town
150151ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, 4ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Higher Primary School,Room No.4, 4th Phase, Yelahanka New Town
150152ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, 4ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Higher Primary School,Room No.5, 4th Phase, Yelahanka New Town
150153ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ರೋಟರಿ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 4ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Kannada Higher Primary School Ground Rotary suresh Rav Trining center Room No.1, 4th Phase Yelahanka New Town
150154ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರG K Naidu School,Room No.1, 5th Stage, Yelahanka New Town
150155ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರG K Naidu School,Room No.2, 5th Stage Yelahanka New town
150156ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8, 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರG K Naidu School,Room No.8, 5th Stage Yelahanka New town
150157ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರG K Naidu School,Room No.3, 5th Stage Yelahanka New town
150158ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರG K Naidu School, Room No.4, 5th Stage Yelahanka New town
150159ಸೃಷ್ಠಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Shrusthi School of Art, Desien and Technology 5th Phase Yelahanka new town Room No-1
150160ಸೃಷ್ಠಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2shrusthi School of Art, Desien and Technology 5th Phase Yelahanka new town Room No-2
150161ಸೃಷ್ಠಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Shrusthi School of Art, Desien and Technology 5th Phase Yelahanka new town Room No-3
150162ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಂಖ್ಯೆ.ನಂ.1, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆNammura Govt Lower Primary School, Room No.1, Attur Layout
150163ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಂಖ್ಯೆ.ನಂ.1, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆNammura Govt Lower Primary School, Room No.1, Attur Layout
150164ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.ನಂ.2, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆNammura Govt.Lower Primary School, Room No.2, Attur Layout
150165ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆNammura Govt.Lower Primary School, Room No.3, Attur Layout
150166ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆNammura Govt. Lower School, Room No.4, Attur Layout
150167ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Swamy Vivekananda Inter National Public School Atturu Layout Room No-2
150168ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Swamy Vivekananda Inter National Public School Atturu Layout Room-2
150169ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Swamy Vivekananda Inter National Public School Atturu Layout Room No-1
150170ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Swamy Vivekananda Inter National Public School Atturu Layout Room-4
150171ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Swamy Vivekananda Inter National Public School Atturu Layout Room No-5
150172ನಮ್ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಒ.ಎಂ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ,ಯಲಹಂಕNmmmuru Govt.Higher Primary school, Room No.1 O.M.S Road Yelahanka
150173ನಮ್ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಒ.ಎಂ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ,ಯಲಹಂಕNmmmuru Govt.Higher Primary school, Room No.2 O.M.S Road Yelahanka
150174ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಓ.ಎಂ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ,Nammura Govt. Higher Primary School,Room No-3, O.M.S Road, Yelahanka
150175ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಓ.ಎಂ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ,Nammura Govt. Higher Primary School,Room No-4, O.M.S Road, Yelahanka
150176ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna Primary School, Room No.1, B'Sector Yelahanka Newtown
150177ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna Primary School, Room No.2, B'Sector Yelahanka New town
150178ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna Primary School, Room No.3, B'Sector Yelahanka Newtown
150179ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna Primary School, Room No.4, B'Sector Yelahanka Newtown
150180ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna Primary School, Room No.5, B'Sector Yelahanka Newtown
150181ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಆರ್ ಟಿ ಓ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna Primary School Room No-4 Near RTO Complex B Sector Yelahanka new town
150182ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಆರ್ ಟಿ ಓ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna Primary School Room No-5 Near RTO Complex B Sector Yelahanka new town
150183ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, "ಎ" ಸೆಕ್ಟರ್, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna High School,Room.1, "A" Sector, Yelahanka New Town
150184ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, "ಎ" ಸೆಕ್ಟರ್, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna High School,Room.2, "A" Sector, Yelahanka New Town
150185ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರGnana Jyothi Primary School,Room No.1, Yelahanka New town
150186ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟಾನ್‌Gnana Jyothi Primary School,Room No.2, Yelahanka Newtown
150187ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟಾನ್‌Gnana Jyothi Primary School,Room No.3, Yelahanka Newtown
150188ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟಾನ್‌Gnana Jyothi Primary School,Room No.4, Yelahanka Newtown
150189ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟಾನ್‌Gnana Jyothi Primary School,Room No.5, Yelahanka Newtown
150190ಆಕ್‌ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ರೈತರ ಸಂತೆ ಪಕ್ಕOxford English High School, Room No.1, Near Raitha Santhe
150191ಆಕ್‌ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ರೈತರ ಸಂತೆ ಪಕ್ಕOxford English High School, Room No.2, Near Raitha Santhe
150192ಆಕ್‌ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ರೈತರ ಸಂತೆ ಪಕ್ಕOxford English High School, Room No.3, Near Raithara Santhe
150193ಆಕ್‌ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ರೈತರ ಸಂತೆ ಪಕ್ಕOxford English High School, Room No.5, Near Raithara Santhe
150194ಆಕ್‌ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ರೈತರ ಸಂತೆ ಪಕ್ಕOxford English High School, Room No.4, Near Raithrara Santhe
150195ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಎನ್‌ ಇ ಎಸ್‌ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರGovt. Kannada Middle School,Room No.1, Near NES Office
150196ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಎನ್‌ ಇ ಎಸ್‌ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರGovt. Kannada Middle School,Room No.2, Near NES Office
150197ಎಮ್‌ ಇ ಸಿಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಗಾಂದಿನಗರ ಯಲಹಂಕMEC School, Room No.1, Gandhinagara Yelahanka
150198ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಎನ್ಇಎಸ್ ಆಪೀಸ್ ಅತ್ತಿರGovt Kannada Middle School,Room No.3, Near NES Office
150199ಜಿಷ್ಣು ಹರಿಟೇಜ್ ಶಾಲೆ ಸುಗ್ಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಯಲಹಂಕJeeshnu Haritage School Suggappa Layout Yelahanka
150200ಎಮ್‌ ಇ ಸಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಗಾಂಧಿನಗರ ಯಲಹಂಕMEC School,Room No.2,Gandhingara Yelahanka
150201ಎಮ್‌ ಇ ಸಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಗಾಂಧಿನಗರ ಯಲಹಂಕMEC School,Room No.3,Gandhingara Yelahanka
150202ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಓ.ಎಂ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ,Nammura Govt. Higher Primary School,Room No-5, O.M.S Road, Yelahanka
150203ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಓ.ಎಂ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ,Nammura Govt. Higher Primary School,Room No-6, O.M.S Road, Yelahanka
150204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಅಳ್ಳಾಳಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 1, Allasandra
150205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಅಳ್ಳಾಳಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 2, Allalasandra
150206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಅಳ್ಳಾಳಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 3, Allalasandra
150207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಅಳ್ಳಾಳಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 4, Allalasandra
150208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಅಳ್ಳಾಳಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 5, Allalasandra
150209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಅಳ್ಳಾಳಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 6, Allalasandra
150210ಜ್ಞಾನ ದೀಪಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆGnana Deepika English School, Room No 1, Judicial Layout
150211ಜ್ಞಾನ ದೀಪಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆGnana Deepika English School,Room No 2, Judicial Layout
150212ಜ್ಞಾನ ದೀಪಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆGnana Deepika English School, Room.No.3, Judicial Layout
150213ಬ್ರೈಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊಮೇಶ್ವರನಗರ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Brite Educational Institution Someswaranagara Yelahanka new town Room No-1
150214ಬ್ರೈಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊಮೇಶ್ವರನಗರ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Brite Educational Institution Someswaranagara Yelahanka new town Room No-2
150215ಬ್ರೈಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ ಟೂಷನ್ 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Brite Educational Institution 3rd Phase Yelahanka new town Room No-3
150216ಬ್ರೈಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊಮೇಶ್ವರನಗರ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Brite Educational Institution Someswaranagara Yelahanka new town Room No-4
150217ಬ್ರೈಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊಮೇಶ್ವರನಗರ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Brite Educational Institution Someswaranagara Yelahanka new town Room No-5
150218ಬ್ರೈಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊಮೇಶ್ವರನಗರ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Brite Educational Institution Someswaranagara Yelahanka new town Room No-6
150219ಬ್ರೈಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊಮೇಶ್ವರನಗರ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Brite Educational Institution Someswaranagara Yelahanka new town Room No-7
150220ಸರ್ಕಾರಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt High School 3rd Phase Yelahanka new town Room No-1
150221ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt High School 3rd Phase Yelahanka new town Room No-2
150222ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Model Primary School 3rd Phase Yelahanka new town Room No-1
150223ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Model Primary School 3rd Phase Yelahanka new town Room No-2
150224ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Model Primary School 3rd Phase Yelahanka new town Room No-3
150225ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Model Primary School 3rd Phase Yelahanka new town Room No-4
150226ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt Model Primary School 3rd Phase Yelahanka new town Room No-5
150227ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Modal Primary School, Room No 1, Dodda Betta Halli
150228ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Modal Primary School, Room No 2, Dodda Betta Halli
150229ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Modal Primary School, Room No 3, Dodda Betta Halli
150230ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Modal Primary School, Room No 4, Dodda Betta Halli
150231ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Modal Primary School, Room No 5, Dodda Betta Halli
150232ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Urdu Lower Primary School Room No 1, Chikka Betta Halli
150233ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Urdu Lower Primary School Room No 2, Chikka Betta Halli
150234ಸಂಭ್ರಮ್ ಇನ್ಸ್ ಟೂಟ್ ಆಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sambram Institute of Technology Chikkabettahalli Room No-1
150235ಸಂಭ್ರಮ್ ಇನ್ಸ್ ಟೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sambram Institute of Technology Chikkabettahalli Room No-2
150236ಸಂಭ್ರಮ್ ಇನ್ಸ್ ಟೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sambram Institute of Technology Chikkabettahalli Room No-3
150237ಸಂಭ್ರಮ್ ಇನ್ಸ್ ಟೂಟ್ ಅಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Sambram Institute of Technology Chikkabettahalli Room No-4
150238ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿOriental English School, Room No 1, Chikka Betta Halli
150239ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿOriental English School, Room No 2, Chikka Betta Halli
150240ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿOriental English School, Room No 4, Chikka Betta Halli
150241ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿOriental English School, Room No 3, Chikka Betta Halli
150242ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿOriental English School, Room No 5, Chikka Betta Halli
150243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವಡೇರ ಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆGovt Lower Primary School, Room No 1, Vadera Halli Layout
150244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ವಡೇರ ಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆGovt Lower Primary School, Room No 3, Vadera Halli Layout
150245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ವಡೇರ ಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ,Govt Lower School, Room No 2, Vadera Halli Layout
150246ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಡಿ ಅಗ್ರಹಾರGovt Urdu Primary School, Medi Agrahara
150247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಣಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School Guniagrahara Room No-1
150248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಣಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School Guniagrahara Room No-2
150249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕುಂಬಾರ ಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No 1, Kumbara Halli
150250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕುಂಬಾರ ಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No .2, Kumbara Halli
150251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಪಾಪುರGovt. Lower Primary School, Kempapura
150252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರಬನ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School Tharabana Halli Room No-1
150253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರಬನ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School Tharabana Halli Room No-2
150254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಸುವೆ ಘಟ್ಟGovt Lower Primary School, Sasuve Ghatta
150255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡೇರ ಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Vadera Halli
150256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಳ್ಳ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Pilla Halli Room No-1
150257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಳ್ಳ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Pilla Halli Room No-2
150258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Nagarura Room No-1
150259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Nagarura Room No-2
150260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದಾಸನ ಪುರGovt Higher Primary School Room No 1, Dasana Pura
150261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ದಾಸನ ಪುರGovt Higher Primary School, Room No 2, Dasana Pura
150262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ದಾಸನ ಪುರGovt Higher Primary School, Room No 3, Dasana Pura
150263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ದಾಸನ ಪುರGovt Higher Primary School, Room No 4, Dasana Pura
150264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೆಗ್ಗಡ ದೇವನ ಪುರGovt High School, Room No-1, Heggada Devana Pura
150265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಹೆಗ್ಗಡ ದೇವನ ಪುರGovt High School, Room No-3, Heggada Devana Pura
150266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹೆಗ್ಗಡ ದೇವನ ಪುರGovt Lower Primary School, Room No 2, Heggada Devana Pura
150267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Aluru Room No-1
150268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಲೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Aluru Room No-2
150269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸೋಲದೇವನ ಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No 1, Soladevana Halli
150270ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸೋಲದೇವನ ಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No 2, Soladevana Halli
150271ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರ ಕಲ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 1, Chikka Bidara Kallu
150272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 2, Chikka Bidarakallu
150273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 3, Chikka Bidarakallu
150274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 4, Chikka Bidarakallu
150275ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt. High School, Room No 1, Chikka Bidarakallu
150276ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt. High School, Room No 2, Chikka Bidarakallu
150277ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt. High School, Room No 3, Chikka Bidarakallu
150278ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt. High School, Room No 4, Chikka Bidarakallu
150279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕುದುರೆ ಗೆರೆGovt Higher primary School, Room No 1, Kudure Gere
150280ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕುದುರೆ ಗೆರೆGovt Higher primary School, Room No 3, Kudure Gere
150281ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕುದುರೆ ಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Room No.2, Kudure Gere
150282ಅಡಕ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Adakamaranahalli Gramapanchayath Office Room No-1
150283ಅಡಕ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Gramapanchayath Office Adakamaranahalli Room No-2
150284ಅಡಕ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Gramapanchayath Office Adakamaranahalli Room No-3
150285ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಮಾಕಳಿGovt High School Room No-1, Makali
150286ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಮಾಕಳ್ಳಿGovt High School Room No-2, Makalli
150287ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಮಾದನಾಯಕ ಹಳ್ಳಿGrama Panchayathi Office, Madanayaka Halli
150288ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಮಾದನಾಯಕ ಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No.-1 Madanayaka Halli
150289ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮಾದನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿNada Office, Madanayakana Halli
150290ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮಾದನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Madayanayaka Halli
150291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಮಾದನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.3, Madayanayaka Halli
150292ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಮಾದನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.4, Madayanayaka Halli
150293ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಮಾದನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.5, Madanayakana Halli
150294ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಮಾದನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.6, Madanayakana Halli
150295ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ತೋಟದ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Thotada Guddada Halli
150296ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ತೋಟದ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Thotada Guddada Halli
150297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ತೋಟದ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.3, Thotada Guddada Halli
150298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ತೋಟದ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.4, Thotada Guddada Halli
150299ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ತಮ್ಮೇನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Thammena Halli
150300ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ತಮ್ಮೇನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Thammena Halli
150301ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶ್ರೀಕಂಠಪುರGovt. High School, Room No.1, Srikantapura
150302ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಶ್ರೀಕಂಠಪುರGovt Higer Primary School, Room No-2, Srikantapura
150303ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಶ್ರೀಕಂಠ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.3, Srikanta Pura
150304ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಶ್ರೀಕಂಠ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.4, Srikanta Pura
150305ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಶ್ರೀಕಂಠ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.5, Srikanta Pura
150306ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಶ್ರೀಕಂಠ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.6, Srikanta Pura
150307ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಿದ್ದನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Siddana Hosahalli
150308ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಿದ್ದನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt. High Primary School, Room No.2, Siddana Hosahalli
150309ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸಿದ್ದನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.3, Siddana Hosahalli
150310ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಸಿದ್ದನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.4, Siddana Hosahalli
150311ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹನುಮಂತೇಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯAnganawadi Kendra, Hanumanthegowdana Palya
150312ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಗೆಜ್ಜಗದ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.1, Gejjagada Halli
150313ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School,Gowdahalli
150314ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.1Govt. Higher Primary School, Hullegowdana Halli, room no.1
150315ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.2Govt. Higher Primary School, Hullegowdana Halli, room no.2
150316ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೇನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Lakkena Halli
150317ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶಿವನ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.1, Shivana Pura
150318ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಶಿವನಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.2, Shivana Pura
150319ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹಾರೋಕ್ಯಾತನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Haro Kyathana Halli
150320ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹಾರೋಕ್ಯಾತನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Haro Kyathana Halli
150321ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮಾದಾವರGovt. Higher Primary School, Room No.1, Madavara
150322ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮಾದಾವರGovt. Higher Primary School, Room No 2, Madavara
150323ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಮಾದಾವರGovt. Higher Primary School, Room No.3, Madavara
150324ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಮಾದಾವರGovt. Higher Primary School, Room No.4, Madavara
150325ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮಾದಾವರGovt. Higher Primary School, Room No.5 Madavara
150326ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಮಾದಾವರ,Govt Anganavadi Kendra Madavara
150327ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹೊಟ್ಟಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School, Room No.1, hottappana Palya
150328ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.1, Lakshmi Pura
150329ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.2, Lakshmi Pura
150330ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೊಂಬರ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.1, Dombara Halli
150331ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದೊಂಬರ ಹಳ್ಳಿAnganavadi Kedra Dombarahalli
150332ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಂಬರ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Lower Primary School Dombara Halli Room No-1
150333ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕದರನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.1, Kadarana Halli
150334ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Kammasandra
150335ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾವುತ್ತನ ಹಳ್ಳಿ (ಶಾಂತಿನಗ)Govt. Higher Primary School, Ravuthana Halli (Shanthinagara)
150336ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಹುಣ್ಣಿಗೆರೆGovt. Lower Primary School, Hunnigere
150337ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Model Higher Primary School Sondekoppa Room No-1
150338ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Model Higher Primary School Sondekoppa Room No-2
150339ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Model Higher Primary School Sondekoppa Room No-3
150340ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Model Higher Primary School Sondekoppa Room No-4
150341ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಿತ್ತನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Kithana Halli
150342ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಿತ್ತನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Kithana Halli
150343ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Bettahalli
150344ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಗಂಗೋಂಡನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Gangondana Halli
150345ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಗಂಗೋಂಡನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.4, Gangondana Halli
150346ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಗಂಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Gangondana Halli
150347ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಗಂಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.3, Gangondana Halli
150348ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ ಜಿ ಲಕ್ಕೇನ ಹಳ್ಳಿGovti Lower Primary School, K G Lakkena Halli
150349ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೈಲುಕೋನೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Bylukonenahalli
150350ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿGramapanchayath Office Machohalli
150351ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1ಮಾಚೊಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿGovt Higher Primary School, Room No.1, Machohalli Colony
150352ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ,Govt Higher Primary School, Room No.2, Machohalli Colony
150353ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ,Govt Higher Primary School, Room No.4, Machohalli Colony
150354ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿGovt Higher Primary School, Room No.3, Machohalli Colony
150355ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿGovt Higher Primary School, Room No.5, Machohalli Colony
150356ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕಾಚೋಹಳ್ಳಿGovt.Higher Urdu Primary School, Room No-1 Kachohalli
150357ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕಾಚೋಹಳ್ಳಿGovt.Higher Urdu Primary School, Room No-2 Kachohalli
150358ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಯಂಡ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Baiyanda Halli
150359ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Mallasandra
150360ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಿಡ್ಡೇನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Giddena Halli
150361ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗರುಡಚಾರ ಪಾಳ್ಯ(ಮಹಿಮಣ್ಣನಪಾಳ್ಯ)Govt. Lower Primary School,Garudacharapalya (Mahimannanapalya)
150362ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಡಬಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Room No.1, Kadabagere
150363ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಡಬಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Room No.2, Kadabagere
150364ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕಡಬಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Room No.3, Kadabagere
150365ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಅರ್ಕಾವತಿ ನಗರGovt Higher Primary School, Room No.1, Arkavathi Nagara
150366ಜನಪ್ರಿಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .1, ಜನಪ್ರಿಯ ಟೌನ್ ಷೀಪ್Janapriya Techno School,Room No.1, Janapriya Town Ship
150367ಜನಪ್ರಿಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಜನಪ್ರಿಯ ಟೌನ್ ಷೀಪ್Janapriya Techno School, Room No.2, Janapriya Town Ship
150368ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Chikka Gollara Hatti
150369ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿGovt. Higher Primary School, Room No.6, Chikka Gollara Hatti
150370ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿGovt. Higher Primary School, Room No.4, Chikka Gollara Hatti
150371ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Chikka Gollara Hatti
150372ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿGovt. Higher Primary School, Room No.7, Chikka Gollara Hatti
150373ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿGovt. Higher Primary School, Room No.5, Chikka Gollara Hatti
150374ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿGovt. Higher Primary School, Room No.3, Chikka Gollara Hatti
150375ಆಕ್‌ಸ್‌ ಫರ್ಡ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರOxford School, Room No.1, Srinivasa Pura
150376ಆಕ್‌ಸ್‌ ಫರ್ಡ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರOxford School, Room No.2, Srinivasa Pura
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.